• Tartalom
Oldalmenü

363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

2017.01.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az úthasználati díjelszámolás

1. § (1) A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) a hozzá a tárgyhónapban beérkező úthasználati díjakról, a pótdíjakról és egyéb eljárási jellegű díjakról a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapig adatot szolgáltat a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján gondoskodik arról, hogy a NÚSZ részére legkésőbb az adatszolgáltatás kézhezvételét követő hónap ötödik napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapig számla kerüljön kiállításra. A kiállított számla alapján a NÚSZ köteles legkésőbb ugyanezen napig a befizetést teljesíteni a számlán feltüntetett, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett kincstári számlák javára. Az általános forgalmi adó összegének átutalásakor a NÚSZ feltünteti a miniszter által vezetett minisztérium adószámát.

(3) Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatóság felé a bevallás megtételéről a miniszter gondoskodik, a befizetést a NÚSZ teljesíti a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) A NÚSZ a kiállított számla végösszegének pénzügyi teljesítéséről az átutalást igazoló bizonylat általa ellenjegyzett másolatát megküldi a miniszter részére. A Kincstár a számlakivonat megküldésével tájékoztatást ad a NÚSZ-nak az úthasználati díj és pótdíj bevétel beérkezéséről.

2. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

_