• Tartalom

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

2021.02.17.

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a kereskedelmi hatósági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) által a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 9. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a Kertv. 9. § (4) bekezdés f) pontja szerint, valamint – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hatóság külkereskedelmi államigazgatási és egyéb hatósági eljárására vonatkozóan jogszabályban előírtak szerint kiszabható bírságra.

(2) A hatóság a bírságot – szükség szerint – jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekkel együttesen is alkalmazhatja.

2. § (1) A bírság mértéke

a) lovas szolgáltató tevékenységgel, idegenvezetői tevékenységgel, valamint tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásban ötezer forinttól ötvenezer forintig,

b) utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel, illékony szerves oldószert tartalmazó termék forgalmazására vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól ötszázezer forintig,

c)1 nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezéssel, valamint a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól egymillió forintig,

d) kábítószer-prekurzorokkal, valamint a robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos eljárásban százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) A bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. Ugyanazon személy tekintetében – ismételt kiszabás esetén – a bírság felső határa a kétszeresére emelkedik.

3. § A bírságot a hatóság jogerős határozatában megjelölt számlaszámra, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Az átutalási megbízás vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett a határozat számára kell hivatkozni.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

1

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére