• Tartalom

37/2016. (V. 18.) FM rendelet

37/2016. (V. 18.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról1

2016.05.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2–8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a pályázó
a) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 5. pont 5.3. alpont a) alpontja szerinti kisvasút fogalmának megfelelő vasúti szervezet,
b) eleget tett a Vtv. 85/F. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének vagy rendelkezik a Vtv. 2. § 1. pont 1.5. alpontja szerinti működési engedéllyel,
c) az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) – e rendelet szerinti pályázata benyújtásával egyidejűleg – bejelentett menetrend alapján történő üzemeltetést biztosít, valamint
d) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.”

a) 3. § (1) bekezdésében az „a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény” szövegrész helyébe az „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2016. évben” szöveg,

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló
111/2013. (XII. 7.) VM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését és 3. § (4) bekezdését a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 3. § (2) bekezdésében a „669 666 Ft” szövegrész helyébe a „434 800 Ft” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „824 149 Ft” szövegrész helyébe az „594 500 Ft” szöveg

lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 7. §-át a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 7. § (1) bekezdésében az „527 860 Ft” szövegrész helyébe az „569 922 Ft” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „697 712 Ft” szövegrész helyébe a „703 985 Ft ” szöveg

lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] a következő 31/C. §-sal egészül ki:

31/C. § A 2016. május 23-ig benyújtott,
a) a 11. § (4) bekezdés b) pontja szerinti egységes területalapú támogatási kérelem esetén a 11. § (4) bekezdés b) pontjában,
b) a 11. § (7) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozat esetén a 11. § (7) bekezdésében meghatározott
benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni.”

a) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „2016. május 17. napjáig” szövegrész helyébe a „2016. május 23. napjáig” szöveg,

b) 11. § (7) bekezdésében a „május 17-ig” szövegrész helyébe a „május 23-ig” szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

9. § A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyévben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) beadására nyitva álló határidő utolsó napján összesen legalább egy hektár nagyságú, az 1307/2013/EU rendelet 32. cikke értelmében támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik. Ha a támogatható földterület több bejelentett táblából áll, az egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben előírt területnagyságot.”

a) 2. § (2) bekezdésében a „tárgyév június 11-én” szövegrész helyébe a „tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján” szöveg,

b) a 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmen” szövegrész helyébe az „az egységes kérelmen” szöveg

lép.

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

11. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcímek közül a csemegehagyma, a vöröshagyma, a lilahagyma, vagy a fokhagyma esetében a (6) bekezdés alapján csatolt számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a számla kiállítója, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány másolatában csak a felhasznált dughagyma vagy vetőgerezd tömege szerepel, akkor a csemegehagyma, vöröshagyma, lilahagyma esetében 2,0 gr/dughagyma, a fokhagyma esetében 2,0 gr/vetőgerezd átváltási tényezőt kell alkalmazni.”

12. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az édeskömény, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, fektegyökér esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig, a spárga esetében a vetés vagy telepítés évét követő kilenc évig – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon – igazolható.”

13. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. alcíme a következő 22/D. §-sal egészül ki:

22/D. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 11. § (1) bekezdés b) pontját, 14. § (7a) bekezdését és 17. § (3) bekezdését a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „tárgyév május 22-éig” szövegrész helyébe a „tárgyévi egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig” szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében a „mezőgazdasági termelő kérelme” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági termelő egységes kérelme” szöveg

lép.

7. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

15. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10. ideiglenes gyepterület: olyan gyep vagy egyéb – a Herefélék (Trifolium) és a Lucernafélék (Medicago) nemzetségébe tartozó fajok és ezek kizárólagos keverékei alkotta növényállományok kivételével –, az 1. mellékletben felsorolt fajokból álló takarmánynövény vetés nélküli vagy vetéssel történő termesztésére használt földterület, amely a telepítéstől számítva öt évnél fiatalabb, és nem az állandó gyepterület visszaállítási kötelezettség okán került telepítésre;”

16. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nitrogénmegkötő növényekkel bevetett, ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen a mezőgazdasági termelőnek – évelő növénykultúra vetése esetén az e rendelet hatálybalépését követően vetett földterületen, egynyári növénykultúra vetése esetén a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – minősített szaporítóanyagot vagy saját előállítás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elvégzett szántóföldi ellenőrzés és szemle alapján kiállított igazolásban alkalmasnak minősített szaporítóanyagot kell használnia.”

17. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 betétlapjaival,
b) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával, vagy
c) a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával
kell igazolnia, és a vetőmagok felhasználását igazoló dokumentumokat öt évig meg kell őriznie.”

18. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 26/A. alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:

27/D. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 1. § 10. pontját, 21. § (6) bekezdését és 22. § (4) bekezdését a 2016. évben benyújtott egységes kérelmek alapján indult, folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.”

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet módosítása

19. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2015. (X. 12.) FM rendelet] a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Dohány termeléstől elválasztott támogatása
6/A. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 897 407 350 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 192 804 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 606 336 750 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 223 376 Ft támogatás vehető igénybe.”

20. § A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 6/A. alcímét a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

21. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet]

a) 4. § (1) bekezdésében az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 18. § (1) bekezdésében” szöveg,

lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

23. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egységes kérelemre vonatkozó adatváltozás 2016. május 23-áig a 16. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény nélkül bejelenthető. Adatváltozás bejelentése esetén az egységes kérelem benyújtása időpontjának az utolsó, 2016. május 23-án vagy azt megelőzően történő adatváltozás bejelentésének napja minősül.”

24. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van és nem kérte az iratok saját részére történő kézbesítését, az MVH az iratokat az ügyfél által az iratok átvételére írásban kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti. Ilyen kijelölés hiányában vagy több írásbeli kijelölés esetén az MVH az iratot – az ügyfél egyidejű értesítésével – az adott jogcímben utoljára eljáró, hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kézbesíti.”

25. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet a következő 29/A. §-sal egészül ki:

29/A. § (1) E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 10. § (2) bekezdését, 11. § (10) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 12. § (7) bekezdését, 16. §-át, 17. § (1) bekezdését, és 18. §-át a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 2016. május 23-ig benyújtott egységes kérelmek esetén a 10. § (1) bekezdés szerinti benyújtási határidőt megtartottnak kell tekintetni.”

a) 10. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében a „2016. május 17-éig” szövegrész helyébe a „2016. május 23-áig” szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrészek helyébe a „tizenkét napon belül” szöveg,

c) 12. § (7) bekezdésében a „2016. március 31-e” szövegrész helyébe a „2016. április 6-a” szöveg, a „2016. március 31-ével” szövegrész helyébe a „2016. április 6-ával” szöveg,

d) 16. § (1) és (2) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „2016. május 17-e” szövegrész helyébe a „2016. május 23-a” szöveg,

e) 16. § (1) és (2) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében a „2016. június 11-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 17-ig” szöveg,

f) 17. § (1) bekezdésében az „Az egységes kérelemben” szövegrész helyébe az „A 10. § (1) bekezdése szerint benyújtott egységes kérelemben” szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében a „2016. május 31-éig” szövegrész helyébe a „2016. június 15-éig” szöveg,

h) 18. § (2) bekezdésében a „2016. május 31-ét” szövegrész helyébe a „2016. június 15-ét” szöveg

lép.

11. Záró rendelkezés

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére