• Tartalom

370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról1

2016.11.30.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a következő V. Fejezettel egészül ki:

„V. FEJEZET
A VÍZIKÖZMŰ TÉRKÉPI NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELES ADATTARTALMA
52. § A víziközmű térképi nyilvántartás közhiteles adatállománya:
a) a közműves ivóvízellátás felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei közül:
aa) a vízkivételek,
ab) a vízkezelő létesítmények,
ac) a nyomásfokozók,
ad) a víztározók,
ae) az ivóvízhálózat vezetékei;
b) a közműves szennyvízelvezetés felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei közül:
ba) a szennyvíztisztító telep,
bb) az észlelő hálózat létesítményei,
bc) a szennyvízátemelő telep,
bd) a vákuumgépházak,
be) a gravitációs szennyvízhálózat vezetékei,
bf) a kényszeráramoltatású szennyvízhálózat vezetékei;
c) az egyéb víziközmű létesítmények felületszerű, vonalszerű és pontszerű egységei.”

4. Az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet] a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. § A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet] a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 20. ponttal egészül ki:
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

2. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),”
(továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.)

3. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 20. ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

4. melléklet a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1.     A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 49–54. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

 

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

49.

KEHOP-2.1.3.

Vértesacsa ivóvízminőség-javító program

Vértesacsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

50.

KEHOP-2.1.3.

Celldömölk ivóvízminőség-javító program

Celldömölk Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

51.

KEHOP-2.1.3.

Zimány Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

52.

KEHOP-2.1.4.

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

53.

KEHOP-2.1.4.

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program

„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás

54.

KEHOP-2.1.4.

Szekszárd megyei jogú város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.     A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 54–191. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

 

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

54.

KEHOP-2.2.2.

Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

55.

KEHOP-2.2.2.

Aranyosapáti szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Aranyosapáti Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

56.

KEHOP-2.2.2.

Arló szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Arló Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

57.

KEHOP-2.2.2.

Balkány város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Balkány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

58.

KEHOP-2.2.2.

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése

Bátaszék Város Önkormányzata és Báta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

59.

KEHOP-2.2.2.

Battonya város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése

Battonya Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

60.

KEHOP-2.2.2.

Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

61.

KEHOP-2.2.2.

Bősárkány nagyközség szennyvízcsatornázásának kiépítése, az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a csornai szennyvíztisztító telepre, a telep fejlesztése

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata, Dör Község Önkormányzata és Csorna Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

62.

KEHOP-2.2.2.

Bugyi nagyközség szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

63.

KEHOP-2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

64.

KEHOP-2.2.2.

Csömör nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése

Csömör Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

65.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

66.

KEHOP-2.2.2.

Előkészítő projekt megvalósítása Dunapataj nagyközség közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldására

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és Harta Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

67.

KEHOP-2.2.2.

A Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció csatornázása és csatornahálózat fejlesztése

Kulcs Községi Önkormányzat, Rácalmás Város Önkormányzata, Baracs Község Önkormányzata, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Kisapostag Község Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

68.

KEHOP-2.2.2.

Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése

Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Községi Önkormányzat, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

69.

KEHOP-2.2.2.

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések

Edelény Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

70.

KEHOP-2.2.2.

Fehérgyarmat város szennyvíztisztítása

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

71.

KEHOP-2.2.2.

Füzesabony város szennyvízelvezetésének és -tisztításának bővítése, korszerűsítése

Füzesabony Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

72.

KEHOP-2.2.2.

Görbeháza község tervezett szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep bővítése

Görbeháza Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

73.

KEHOP-2.2.2.

Hajdúnánás–Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

74.

KEHOP-2.2.2.

Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése

Hegyfalu Községi Önkormányzat, Ölbő Község Önkormányzata, Pósfa Község Önkormányzata, Szeleste Község Önkormányzata és Zsédeny Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

75.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztítás és -elvezetés korszerűsítése Jászfényszarun és Pusztamonostoron

Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

76.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése Jászkarajenő településen

Jászkarajenő Község Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

77.

KEHOP-2.2.2.

Konyár község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése

Konyár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

78.

KEHOP-2.2.2.

Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

79.

KEHOP-2.2.2.

Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

80.

KEHOP-2.2.2.

Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Létavértes Városi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

81.

KEHOP-2.2.2.

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

Madaras Község Önkormányzata és Katymár Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

82.

KEHOP-2.2.2.

Mándok város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése

Mándok Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

83.

KEHOP-2.2.2.

Méhkerék község szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

84.

KEHOP-2.2.2.

Okány község szennyvízcsatornázása

Okány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

85.

KEHOP-2.2.2.

A pétervásárai szennyvíztisztító-telep fejlesztése

Pétervására Város Önkormányzata, Erdőkövesd Község Önkormányzata, Váraszó Község Önkormányzata, Istenmezeje Község Önkormányzata, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata, Tarnalelesz Község Önkormányzata és Szentdomonkos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

86.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Polgáron

Polgár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

87.

KEHOP-2.2.2.

Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének fejlesztése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

88.

KEHOP-2.2.2.

Recsk és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

Bodony Községi Önkormányzat, Mátraballa Községi Önkormányzat, Mátraderecske Községi Önkormányzat, Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

89.

KEHOP-2.2.2.

Sárospatak város szennyvízelvezetése és -tisztítása

Sárospatak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

90.

KEHOP-2.2.2.

Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

91.

KEHOP-2.2.2.

A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése

Tapolca Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

92.

KEHOP-2.2.2.

Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

93.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabura Község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tiszabura Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

94.

KEHOP-2.2.2.

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

95.

KEHOP-2.2.2.

Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

96.

KEHOP-2.2.2.

Tápiószőlős szennyvízelvezetése és -tisztítása

Tápiószőlős Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

97.

KEHOP-2.2.2.

Tokod–Tát szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tát Város Önkormányzata és Tokod Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

98.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagymaros Város Önkormányzata és Őrbottyán Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

99.

KEHOP-2.2.2.

Balatonfűzfő szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

100.

KEHOP-2.2.2.

Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése

Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzat és Mány Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

101.

KEHOP-2.2.2.

Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

102.

KEHOP-2.2.2.

Gárdony központú agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

103.

KEHOP-2.2.2.

Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Gyöngyös Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

104.

KEHOP-2.2.2.

Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Bakonykoppány Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata és Béb Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

105.

KEHOP-2.2.2.

Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése

Bélapátfalva Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

106.

KEHOP-2.2.2.

Berhida város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Berhida Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

107.

KEHOP-2.2.2.

Bogács központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításnak fejlesztése, korszerűsítése

Bogács Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

108.

KEHOP-2.2.2.

Boldog község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Boldog Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

109.

KEHOP-2.2.2.

Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztításának korszerűsítése

Cigánd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

110.

KEHOP-2.2.2.

Csákvár város szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Csákvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

111.

KEHOP-2.2.2.

Dad központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Dad Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

112.

KEHOP-2.2.2.

Heréd község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heréd Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

113.

KEHOP-2.2.2.

Ivánc község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Ivánc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

114.

KEHOP-2.2.2.

Iváncsa község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Iváncsa Községi Önkormányzat, Besnyő Község Önkormányzat és Beloiannisz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

115.

KEHOP-2.2.2.

Kaszaper község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Kaszaper Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

116.

KEHOP-2.2.2.

Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Kenézlő Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

117.

KEHOP-2.2.2.

Kocs község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Kocs Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

118.

KEHOP-2.2.2.

Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Mónosbél Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

119.

KEHOP-2.2.2.

Nádasd–Katafa agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Nádasd Községi Önkormányzat és Katafa Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

120.

KEHOP-2.2.2.

Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Nemesszalók Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

121.

KEHOP-2.2.2.

Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Öskü Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

122.

KEHOP-2.2.2.

Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése

Rábacsécsény Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

123.

KEHOP-2.2.2.

Sárisáp község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Sárisáp Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

124.

KEHOP-2.2.2.

Szomód község szennyvíztisztító telepének fejlesztése, korszerűsítése

Szomód Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

125.

KEHOP-2.2.2.

Tardos község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tardos Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

126.

KEHOP-2.2.2.

Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése

Tarján Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

127.

KEHOP-2.2.2.

Tengelic község szennyvízelvezetése

Tengelic Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

128.

KEHOP-2.2.2.

Tiszacsege város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Tiszacsege Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

129.

KEHOP-2.2.2.

Kemecse központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Kemecse Város Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

130.

KEHOP-2.2.2.

Tiszatelek központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Beszterec Község Önkormányzata, Tiszatelek Község Önkormányzata és Újdombrád Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

131.

KEHOP-2.2.2.

Körmend agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése

Egyházashollós Község Önkormányzata, Magyarszecsőd Község Önkormányzata és Molnaszecsőd Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

132.

KEHOP-2.2.2.

Szombathely központú agglomeráció szennyvízhálózatának bővítése

Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata, Megyehíd Község Önkormányzata és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

133.

KEHOP-2.2.2.

Vasvár központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése és szennyvízhálózatának bővítése

Alsóújlak Község Önkormányzata és Vasvár Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

134.

KEHOP-2.2.2.

Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

135.

KEHOP-2.2.2.

Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

136.

KEHOP-2.2.2.

Bátonyterenye város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Bátonyterenye Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

137.

KEHOP-2.2.2.

Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

138.

KEHOP-2.2.2.

Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Királyszentistván Község Önkormányzata és Litér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

139.

KEHOP-2.2.2.

Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése

Várpalota Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

140.

KEHOP-2.2.2.

Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Barcs Város Önkormányzata, Babócsa Község Önkormányzata, Bélavár Község Önkormányzata, Bolhó Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, Drávagárdony Község Önkormányzata, Drávatamási Község Önkormányzata, Heresznye Község Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, Kastélyosdombó Község Önkormányzata, Kálmáncsa Község Önkormányzata, Komlósd Község Önkormányzata, Péterhida Község Önkormányzata, Rinyaújlak Községi Önkormányzat, Somogyaracs Község Önkormányzata, Szulok Község Önkormányzata és Vízvár Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

141.

KEHOP-2.2.2.

Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Bóly Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

142.

KEHOP-2.2.2.

Csabrendek központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

143.

KEHOP-2.2.2.

Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Hosszúhetény Községi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

144.

KEHOP-2.2.2.

Balatongyörök község szennyvízelvezetése

Balatongyörök Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

145.

KEHOP-2.2.2.

Villány központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Villány Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

146.

KEHOP-2.2.2.

Salgótarján megyei jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

147.

KEHOP-2.2.2.

Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztése

Fót Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

148.

KEHOP-2.2.2.

Telki község szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Telki község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

149.

KEHOP-2.2.2.

Gellénháza község szennyvíztisztításának fejlesztése

Gellénháza Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

150.

KEHOP-2.2.2.

Lenti központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lenti Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

151.

KEHOP-2.2.2.

Zalalövő város szennyvíztisztító telepének és szennyvízelvezető hálózatának fejlesztése

Zalalövő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

152.

KEHOP-2.2.2.

Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének fejlesztése

Beremend Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

153.

KEHOP-2.2.2.

Répcelak város szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Répcelak Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

154.

KEHOP-2.2.2.

Kerekharaszt község szennyvízelvezetése

Kerekharaszt Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

155.

KEHOP-2.2.2.

Tiszakécske város Tiszabög és Kerekdomb településrészeinek csatornázása

Tiszakécske Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

156.

KEHOP-2.2.2.

Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

157.

KEHOP-2.2.2.

Devecser város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Devecser Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

158.

KEHOP-2.2.2.

Heves város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése

Heves Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

159.

KEHOP-2.2.2.

Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Somogyszob Községi Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

160.

KEHOP-2.2.2.

Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

161.

KEHOP-2.2.2.

Kétegyháza nagyközség szennyvízelvezetése és -tisztítása

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

162.

KEHOP-2.2.2.

Lovasberény község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lovasberény Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

163.

KEHOP-2.2.2.

A Vál-völgyi szennyvízelvezető
és -tisztító rendszer fejlesztése

Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút Községi Önkormányzat, Szár Községi Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

164.

KEHOP-2.2.2.

A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

Zámoly Község Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

165.

KEHOP-2.2.2.

A Jobbágyi központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Jobbágyi Község Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Szarvasgede Község Önkormányzata, Ecseg Község Önkormányzata és Csécse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

166.

KEHOP-2.2.2.

Csanádapáca szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Csanádapáca Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

167.

KEHOP-2.2.2.

A Lőkösháza központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Lőkösháza Község Önkormányzata és Kevermes Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

168.

KEHOP-2.2.2.

Vasszilvágy, Acsád, Meszlen, valamint Vát szennyvízelvezetése és -tisztítása

Bük Város Önkormányzata, Vasszilvágy Község Önkormányzata, Acsád Község Önkormányzata, Meszlen Község Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

169.

KEHOP-2.2.2.

Nyergesújfalu, Lábatlan és Bajót szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

170.

KEHOP-2.2.2.

A Bezenye központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

171.

KEHOP-2.2.2.

A Galgaguta központú agglomeráció szennyvíztisztítása

Becske Község Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata és Szécsénke Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

172.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabő község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tiszabő Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

173.

KEHOP-2.2.2.

Ócsa Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése

Ócsa Város Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

174.

KEHOP-2.2.2.

Gyömrő szennyvízelvezetése

Gyömrő Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

175.

KEHOP-2.2.2.

Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Mezőtárkány Községi Önkormányzat, Egerfarmos Községi Önkormányzata, Egerlövő Község Önkormányzata és Mezőszemere Község Önkormányzat 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

176.

KEHOP-2.2.2.

Bükkábrány központú agglomeráció szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Bükkábrány Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, Vatta Község Önkormányzata, Borsodgeszt Község Önkormányzata és Csincse Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

177.

KEHOP-2.2.2.

Gelej község szennyvízelvezetése és a Szentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Gelej Községi Önkormányzat, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata és Szentistván Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

178.

KEHOP-2.2.2.

Hejőkeresztúr központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata és Muhi Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

179.

KEHOP-2.2.2.

Hejőbába központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Nemesbikk Községi Önkormányzat, Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Oszlár Község Önkormányzata és Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

180.

KEHOP-2.2.2.

Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Boconád Község Önkormányzata, Nagyfüged Községi Önkormányzat és Tarnaméra Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

181.

KEHOP-2.2.2.

Detk központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

Detk Községi Önkormányzat és Ludas Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

182.

KEHOP-2.2.2.

Nagyút község szennyvízcsatornázása

Nagyút Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

183.

KEHOP-2.2.2.

Döbrököz község szennyvízelvezetésének fejlesztése

Döbrököz Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

184.

KEHOP-2.2.4.

A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint

185.

KEHOP-2.2.4.

Bucsa község szennyvízcsatornázása

Bucsa Község Önkormányzata

186.

KEHOP-2.2.4.

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata

187.

KEHOP-2.2.4.

A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

188.

KEHOP-2.2.4.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

189.

KEHOP-2.2.4.

Szennyvízelvezetés és
-tisztítás fejlesztése Ózd városában

Ózd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19)
Korm. rendelet szerint

190.

KEHOP-2.2.4.

Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása

Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata)

191.

KEHOP-2.2.4.

Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése

Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3.     A 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 20. ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:)
„19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),
20. az 1–19. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére