• Tartalom

371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.01.

A Kormány

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím és a 7. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.”

2. § Az R1. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt – az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt –)

b) a rendőrség – a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten – visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló – az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott – eszköz vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.”

3. § Az R1. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre jogosító engedély, illetve az alkalmazotti engedély visszavonásig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott időpontig hatályos.”

4. § Az R1. 15. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]

f) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett – a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve a lőszerelem tartására jogosult – sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja vagy az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező személy részére értékesíthető;”

5. § Az R1. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § Vadászatra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) nem tiltott
a) lőfegyver tartása, illetve
b) elöltöltő fegyver használata
annak a személynek engedélyezhető, aki a Vtv.-ben a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételként meghatározott követelményeknek megfelel.”

6. § (1) Az R1. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában
a) a lőfegyver tartására jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező
aa) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,
ab) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes, továbbá
ac) rendelkezik a lőfegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel;
b) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező
ba) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,
bb) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára képes, és
bc) rendelkezik a lőszerelem tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, illetve az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni.”

(2) Az R1. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja számára lőfegyver tartása az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak a 17. számú melléklet szerinti kérelem megfelelő kitöltése útján megtett nyilatkozata alapján a hivatásos, illetve a katonai szolgálatra egészségi és pszichikai szempontból alkalmas. A hivatásos, illetve a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása esetén a munkáltató – ha a lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír – köteles e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni.”

(3) Az R1. 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza,
a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver tartására, vagy
b) az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára
jogosító engedély megadását kérelmező személyt.”

7. § Az R1. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § Lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedély a 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek kezelésével (tárolásával, kiadásával, visszavételével) megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott feltételekkel és a szervezet Magyarország területén a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.”

8. § Az R1. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

30/A. § (1) Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető.
(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult
a) a fekete lőpor, illetve a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú megvásárlására, valamint
b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.
(3) Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(4) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy a fegyver használatakor köteles az engedélyt magánál tartani.”

9. § Az R1. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély, a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedély, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély, illetve a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.”

10. § Az R1. 34. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza)

c) a lőfegyvertartási célt;”

11. § (1) Az R1. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szervezet vezetője köteles
a) gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről, valamint
b) az a) pont szerinti lőkiképzésen való részvételt igazoló dokumentumot kiállítani és a kiállításától számított nyolc napon belül a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóságnak megküldeni.”

(2) Az R1. 35. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A lőfegyver tartására jogosult szervezet az engedélyben meghatározott lőfegyverek hollétéről és mozgásáról (tárolásáról, kiadásáról, visszavételéről) a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartókönyvet köteles vezetni, amelyben a lőfegyver kiadásakor, illetve visszavételekor fel kell jegyezni
a) a lőfegyver gyártóját,
b) a lőfegyver gyártási számát,
c) a lőfegyver kaliberjelét,
d) a lőfegyverhez tartozó lőszer kaliberjelét és mennyiségét,
e) a lőfegyver tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány számát,
f) a lőfegyver kiadásának és visszavételének pontos dátumát az óra és a perc megjelölésével,
g) a lőfegyvert kiadó, visszavevő személy nevét és aláírását, valamint
h) a kiadott lőfegyvert átvevő személy nevét és aláírását.
(5) A lőfegyver tartására jogosult szervezetnek a nyilvántartókönyvet a működése során mindvégig meg kell őriznie és a szervezet megszűnését, illetve a működése megszüntetését követően nyolc napon belül át kell adnia az engedélyt megadó hatóságnak.”

12. § Az R1. „Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása” alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

35/A. § (1) A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza a sportegyesület
a) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,
b) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,
c) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, valamint
d) számára engedélyezhető lőszerelemek mennyiségét és a tárolásukra szolgáló tárolóhely címét.
(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza
a) a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint
b) az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.”

13. § Az R1. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság engedélye szükséges.”

14. § Az R1. 37. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában az elöltöltő fegyvert vadászat céljára – a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
a) a magyar hatóság által megadott ugyanilyen engedéllyel vagy
b) a vadászati engedéllyel
rendelkező személynek átengedheti.
(12) Az elöltöltő fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelemet (fekete lőport vagy az annak kiváltására gyártott lőport, csappantyút) a tartására jogosult – a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
a) a vadászaton történő részvétel feltételeként a biztonságos fegyverhasználat elsajátítása és ellenőrzése érdekében előírt felkészítő képzésen részt vevő,
b) a vadászati engedéllyel rendelkező vagy
c) az ugyanezen eszközök tartására egyébként jogosult
személynek átadhatja.
(13) Vadászat céljára az elöltöltő fegyver, valamint a működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy az annak kiváltására gyártott lőpor, csappantyú) a Vtv. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott – a (11) bekezdés a) pontja, illetve a (12) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti körbe nem tartozó – személynek abban az esetben engedhető, illetve adható át, ha előzőleg a bérvadászati szerződésben megjelölt vagy a vendégvadászati meghívást adó jogosult által szervezett és az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy által megtartott, az elöltöltő fegyverek kezelésére vonatkozó speciális balesetvédelmi oktatásban részesült és ezt aláírásával igazolja.”

15. § (1) Az R1. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)

a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – az (1a)–(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – hosszú lőfegyverét csak ürítve, tokban, rövid lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét üres tárral – kivéve, ha a tár kiürítését a gáz- és riasztófegyver adott típusának gyártási sajátosságai nem teszik lehetővé –, a fegyver és a lőszer (töltény) elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, a gáz- és riasztófegyverhez, illetve a lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;”

(2) Az R1. 38. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)

k) ha lőfegyverét vagy az Ftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyben meghatározott gáz- és riasztófegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az eladás tényét igazoló egyéb okiratot köteles – a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedéllyel együtt – az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;”

(3) Az R1. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye, illetve a tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.”

16. § Az R1. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható, aminek során a tartásra jogosult személy köteles megtenni az illetéktelen hozzáférés megelőzése, illetve megakadályozása érdekében az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.”

17. § (1) Az R1. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen – az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában – nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen – az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában – nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.”

(2) Az R1. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A lőszerelem gyártására, javítására, forgalmazására jogosult számára – kérelmére – a (3) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátot meghaladó mennyiségű lőpor, illetve csappantyú tárolása is engedélyezhető, ha bizonyítja, hogy tevékenysége ezt indokolja.”

18. § Az R1. a következő 45/B. §-sal egészül ki:

45/B. § Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköznek az Európai Unió vámhatárát Magyarország területén keresztül átlépő kereskedelmi célú szállítása esetén a határátlépés tényleges megtörténtét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behozatal, illetve a kivitel helye szerint illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.”

19. § Az R1. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 55/C. §-sal egészül ki:

55/C. § A 26. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező személy
a) érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy
b) egyidejűleg lőfegyvertartási engedély iránti kérelmet terjeszt elő, amelynek megadását nem a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasság hiánya zárja ki.”

20. § Az R1. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

57. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

21. § Az R1.

e) 17. számú melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint

lép.

22. § Az R1.

a) 2. § b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(3)”,

b) 20/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „kg lőpor” szövegrész helyébe a „kg össztömegű lőpor”,

c) 23. § (1) bekezdésében az „aki sportegyesületnél” szövegrész helyébe az „aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület)”,

d) 33. § (1) bekezdésében a „fegyver tartására” szövegrész helyébe a „fegyver tartására vagy használatára”, valamint

e) 43. § (2) bekezdésében a „Feketelőpor” szövegrész helyébe a „Fekete lőpor”

szöveg lép.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

23–24. §2

3. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím 2016. december 1-jén lép hatályba.

26. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 2. alcíme a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i, 2015/2403 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. § E rendelet tervezete 8. §-ának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám:………………
LŐFEGYVER GYÁRTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel: …………… Gyártó megnevezése: ………………………………………………………………………………………………
Tevék. helye:……………………………………………………………… Gyárt.eng.sz.: ………/ 1- ………………../…….………/2……...
Eladó statisztikai jele: ……………… Megnevezése: …………………………………………………………………………………………………..
Tevék. helye: ……………………………………………………………….. Eladó ker.eng.sz.:………../1-…..……..……/……………/2………
Külföldi beszerzés esetén származási ország: ……………………………………Beh.eng.sz: .:………/1-……..……..……/……………/2…………
Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………. Államp.: ………………….………… ország: …………………………………..
Lakóhelye (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.: …………………………
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők

Darab

Mennyiség

Fajta/

jelleg

Kat.

Gyártó

Típus

Gyártási szám

Kaliberjel

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………. …………év …………. hó ………nap

P.H. ………………………………………………………………………….

cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.
Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.
Fajta:
    fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
    T : tűzfegyver
    L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
    fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
    F: fegyvercső
    V: váltócső
    B: betétcső
    Z: zár
    D: forgódob
    K: tokszerkezet
    lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: Az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.
Típus: A gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.
Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.
Kaliber jel: a hivatalos, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

2. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám:………………
LŐFEGYVER GYÁRTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel: ……………… Gyártó megnevezése: ……………………………………………………………………………
Tevék. helye: …………………………………………………………..……Gy.eng.sz.:…………/1-……..……..……/……………/2………….
Vevő statisztikai jele: ……………………….. Megnevezése: ………………………………………………………………………………
Tevék. helye: ……………………………………………………………… Vevő ker.eng. sz.: .:……/1-..……..……/……………/2………….
Külföldi vevő esetén országa: ………………………………………………… Kiv.eng.sz.: …………/1-…..……..……/……………/2………….
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………. Államp.: ………………….………… ország: …………………………………..
Lakóhelye (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.: …………………………
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők

Darab

Mennyiség

Fajta/

jelleg

Kat.

Gyártó

Típus

Gyártási szám

Kaliberjel

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………. …………év …………. hó ………nap

P.H. ………………………………………………………………………….

cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.
Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.
Fajta:
    lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
    T : tűzfegyver
    L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
    fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
    F: fegyvercső
    V: váltócső
    B: betétcső
    Z: zár
    D: forgódob
    K: tokszerkezet
    lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

3. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám:………………
LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel:……………………………… Kereskedő megnevezése: ………………………………………………………….
Tevék. helye: ……………………………………………………………… Ker.eng.sz.:…………/1-……..……..……/……………/2…………
Eladó statisztikai jele: …………………….. Megnevezése: …………………………………………………………………..
Tevék. helye: ………………………………………………………………... Eladó ker.eng.sz.:…../1-…..……..……/……………/2………….
Külföldi beszerzés esetén származási ország: …………………………………Beh.eng.sz: .:………/1-……..……..……/……………/2…………
Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………. Államp.: ………………….………… ország: …………………………………..
Lakóhelye (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.: …………………………
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők

Fegyt.eng.sz.

Mennyiség

Fajta/

jelleg

Kat.

Gyártó

Típus

Gyártási szám

Kaliberjel

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………. …………év …………. hó ………nap

P.H. ………………………………………………………………………….

cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató
A javítónak kizárólag fődarab készletrevételi jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszervásárlást nem kell jelentenie.
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye .
Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.
Fegyt. eng. sz.: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.
Fajta:
    lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
    T : tűzfegyver
    L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
    fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
    F: fegyvercső
    V: váltócső
    B: betétcső
    Z: zár
    D: forgódob
    K: tokszerkezet
    lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.
Kaliber jel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

4. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám:………………
LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel: …………………………………. Kereskedő megnevezése: ………………………………………………………..
Működési hely: ……………………………………………………………..… Ker.eng.sz.:…………/1-…..……..……/……………/2………….
Vevő statisztikai jele: …………………………………… Megnevezése: …………………………………………………………..
Tevék. helye: …………………………………………………………….. Vevő ker. eng. sz: ..……/1-….……..……/……………/2………….
Külföldi vevő esetén országa: ……………………………………………………Kiv.eng.sz.: …….……/1-…..……..……/……………/2………….
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………. Államp.: ………………….………… ország: …………………………………..
Lakóhelye (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ....................... száma: ...................................... Engedélyt kiállító hatóság megnev.: …………………………
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők

Fegyt. eng.sz.

Mennyiség

Fajta/

jelleg

Kat.

Gyártó

Típus

Gyártási szám

Kaliberjel

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………. …………év …………. hó ………nap

P.H. ………………………………………………………………………….

cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató
A javítónak kizárólag fődarab értékesítési (beépítési) jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszerfelhasználást nem kell jelentenie.
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye .
Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Megsz. eng. sz.: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy jelentőlapon csak egy vevő által megvett eszközöket lehet szerepeltetni, értelemszerűen kitöltve a rá vonatkozó adatokat.
Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.
Fajta:
    lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
    T : tűzfegyver
    L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
    fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
    F: fegyvercső
    V: váltócső
    B: betétcső
    Z: zár
    D: forgódob
    K: tokszerkezet
    lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.
Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.

5. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Iktatószám:

/1-

KÉRELEM
Sörétes lőfegyver
Golyós lőfegyver
Rövid lőfegyver
Légfegyver 7,5 joule feletti
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti
Gáz- és riasztófegyver
Elöltöltő fegyver
.......................................... célból történő tartására (viselésére) / használatára jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

Személyi azonosító:

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

Családi és utónév: .......................................................................................................................
Születési név: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Anyja születési neve: ..................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: .......................................................................
száma:............................................................
Foglalkozás: ................................................................................................................................
Állampolgárság: .................................... Ország: .......................................................................
Lakóhely:.....................................................................................................................................
Fegyvertárolás helye: ..................................................................................................................
Munkáltató neve és címe: ...........................................................................................................
Kelt: .................................., ...........év..........................hó...............nap
.......................................
kérelmező aláírása
A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása:*
P. H.
.........................................................
munkáltató vagy egyesület elnöke
*A munkáltató vagy egyesület elnökének javaslatát csak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó lőfegyver engedélyezése esetén, vagy a 26. § (5) bekezdése szerinti esetben kell kitölteni.
A MEGÚJÍTÁS, VALAMINT AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KIVÉTELÉVEL FEGYVERENKÉNT KÜLÖN KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!

6. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Iktatószám:

/1-

KÉRELEM
Sörétes lőfegyver
Golyós lőfegyver
Rövid lőfegyver
Légfegyver 7,5 joule feletti
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti
.......................................... célból történő tartására jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)
A KÉRELMEZŐ ADATAI

Statisztikai jel:

Cégbejegyzés/váll. ig. száma:
.....................................................

Megnevezés: .................................................................................................................................
Székhely: ......................................................................................................................................
Telephely: .....................................................................................................................................
Tevékenység helye (tárolóhely): ..................................................................................................
Levelezési cím: .............................................................................................................................
Tel.: .....................................................................................
E-mail: ................................................................................
Kelt: ...................................., ............év .......................... hó ............ nap
P. H.
.........................................................
cégszerű aláírás
Mellékletek:
............. lap a vezető tisztségviselőkről/tevékenységért felelős vezetőkről
............. lap az alkalmazottakról
............. db orvosi igazolás
............. db jártassági igazolás
A cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány csak bemutatásra.

Személyi azonosító:

Vezető tisztségviselő/tevékenységért felelős vezető

Családi és utónév: .......................................................................................................................
Születési név: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Anyja születési neve: ..................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: .........................................................................
száma:.............................................................
Állampolgárság: ..........................................................................................................................
Ország: ........................................................................................................................................
Lakóhely (irányítószámmal): .....................................................................................................
Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................
P. H.
.......................................
cégszerű aláírás

Személyi azonosító:

Alkalmazott adatai

Családi és utónév: .......................................................................................................................
Születési név: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Anyja születési neve: ..................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: .........................................................................
száma:.............................................................
Állampolgárság: ..........................................................................................................................
Ország: ........................................................................................................................................
Lakóhely (irányítószámmal): .....................................................................................................
Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................
Jártassági igazolás megnevezése: ...............................................................................................
Száma: ........................................................................................................................................
Kiállító hatóság: ........................................................................................................................
Kelte: ..................... év ......... hó ....... nap
Eü. alkalmasság érvényessége: ............... év .............. hó................ nap
Munkáltatói megbízás minősége(i):
(A megfelelőt alá kell húzni.)
kezelést (tárolást, kiadást, visszavételt) végző
használó
kereskedelmi meghatalmazott
P. H.
.......................................
cégszerű aláírás

7. melléklet a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 2. napjával.

2

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére