• Tartalom

376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.11.30.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja)

a) a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7325, 7326 és 7331/22 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésével, valamint”

(összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)

2. § A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(B)

(1.)

(Beruházás azonosítója)

(2.)

Székesfehérvár 4389/2, 4390/1, 4390/2, 4392/4, 4392/5, 4392/6, 4393, 4394/2, 6402, 6403, 6460/48, 6460/51, 6900, 6901/11, 6901/12, 6901/13, 6901/16, 6902, 7065, 7066/3, 7066/4, 7069/11, 7070, 7074/2, 7074/4, 7075, 7076, 7261, 7275/1, 7276, 7285/1, 7285/2, 7303, 7309, 7322, 7323/1, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7331/16, 7331/19, 7331/20, 7331/22, 7331/23, 7332, 7374/1, 7375/2, 7376, 7596, 7597, 7610/2, 7611, 7612/4, 7612/5, 7613/1, 7613/2, 7614, 7615, 7617/2, 7618/2, 7620/3, 7620/4, 7620/5, 7620/6, 7621/1, 7621/2, 7621/3, 7632, 7670/1, 7670/2, 7670/3, 7727/2, 7734/1, 8095/35, 14353, 14359, 16314/2, 16425/2, 16426, 16427/2, 020518, 020519/3, 020525/4, 020525/8, 020525/13, 020525/17, 020532 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

(12.)

(13.)

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére