• Tartalom

2016. évi XXXVIII. törvény

2016. évi XXXVIII. törvény

egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról1

2016.07.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 44/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében végrehajtási rendelet a honvédségi feladatok ellátásával összefüggésben, az Mt. 143. és 144. §-a szerinti pótlék helyett napi átalány illetménypótlékot is megállapíthat.”

2. § (1) A Kjt. 85. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap]

e) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a honvédségi feladatok ellátásával összefüggésben biztosítható napi átalány illetménypótlékra való jogosultsággal kapcsolatos szabályokat,”

[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]

(2) A Kjt. 85. § (5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap]

l) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,”

[az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.]

(3) A Kjt. 85. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)

c) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi, köznevelési, kutatási, valamint közművelődési és közgyűjteményi intézmények, illetve a más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg a honvédségi feladatok ellátásával összefüggésben biztosítható napi átalány illetménypótlékra való jogosultsággal kapcsolatos szabályokat.”

2. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása

3. § (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának:]

e) a magánszemélyt megillető, felmondási időre járó juttatás és végkielégítés, valamint a Hjt. szerinti visszailleszkedési támogatás egésze, feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés következtében szűnik meg, azzal, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül a Hjt. 64. § (1)–(3) bekezdése szerint végrehajtott felmentés is.”

(2) A Különadó tv. 9. § (2) bekezdésében a „továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét,” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/E. § (3) bekezdés b) pontja szerint kifizetett szerződéses legénységi állományú katonák visszailleszkedési támogatását,” szöveg lép.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

4. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § (1) A köztársasági elnök a miniszter előterjesztésére az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében dönt
a) az első tábornoki rendfokozatba történő kinevezésről, ideértve a határozott időre szóló és a kötelező várakozási idő letelte előtti kinevezést is, és
b) tábornok magasabb tábornoki rendfokozatba történő előléptetéséről, ideértve a határozott időre szóló előléptetést is.
(2) A köztársasági elnök a miniszter előterjesztésére az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontjában meghatározott hatáskörében dönt
a) hivatásos szolgálati viszony létesítéséről tábornok esetén,
b) tábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről,
c) tábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról,
d) tábornokkal szemben a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítés kiszabásáról,
e) tábornokkal szemben méltatlanság megállapításáról,
f) tábornok szolgálaton kívüli állományba vételéről és annak megszüntetéséről,
g) tábornok hivatásos állományba visszavételéről, és
h) a nyugállományú tábornok egyenruha viselésének, illetve rendfokozat használatának megvonásáról.
(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését megtagadja, ha a jogszabályi feltételek hiányoznak, vagy alapos okkal arra következtet, hogy az az államszervezet demokratikus működésének súlyos zavarát eredményezné.”

5. § A Hjt. 6. és 7. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. Az alaki kötöttség
7. § (1) A jognyilatkozatot írásba kell foglalni.
(2) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.
(3) A nyilatkozattevő személyének (2) bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a nyilatkozattevőnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus aláírása vagy minősített elektronikus aláírása.
(4) A szolgálati viszony létesítésével, a miniszteri rendeletben meghatározott esetben a szolgálati viszony módosításával, továbbá a szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, a méltatlansági vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkört gyakorló részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.
(5) A (4) bekezdés szerint elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkört gyakorló miniszteri rendeletben kijelölt képviselője öt napon belül záradékolással hiteles papír alapú kiadmányt készít. A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. Az állomány tagjával a papír alapú kiadmányt kell közölni.
(6) Többoldalú jognyilatkozat esetén, ha a munkáltatói jogkört gyakorló az iratot a (4) bekezdés szerint elektronikusan írja alá, az akarategységet hitelesen tükröző kiadmány az a papír alapú kiadmány, amely a munkáltatói jogkör gyakorlójának legalább fokozott biztonságú aláírását tartalmazó elektronikus iratról – az (5) bekezdés rendelkezései alapján – készült és egyidejűleg tartalmazza az iratot nem elektronikusan aláíró személy aláírását is.
(7) A munkáltatói jogkört gyakorló döntését – a teljesítményértékelés, a fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési határozatok kivételével – miniszteri rendeletben meghatározott módon döntési lapon is meghozhatja. A döntési lapra a 10–12. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(8) A jognyilatkozatot meg kell indokolni. Az indokolási kötelezettséget a munkáltatói jogkört gyakorló jognyilatkozata esetén e törvény, az állomány tagjának jognyilatkozata esetén jogszabály kizárhatja.
(9) A jogorvoslat módjára és határidejére a munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján bírósági eljárásnak van helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság és az alperes megnevezését, a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidőt, valamint azt a felhívást, hogy a keresetlevelet vagy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a határidő végéig postára kell adni. Ha a határidő jogvesztő, a felhívásnak arra is ki kell terjednie, hogy a keresetlevélnek a határidő végéig a bírósághoz vagy az intézkedésre jogosult első fokú hatósághoz meg kell érkeznie.
(10) A jogról lemondó vagy az abból engedő jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes, és kiterjesztően nem értelmezhető.
7. A jognyilatkozat közlése
8. § (1) A jognyilatkozatot a címzettel közölni kell.
(2) A jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzett vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy azt szándékosan megakadályozza. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.
(4) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a jognyilatkozatot elektronikus dokumentum hozzáférhetővé tétele útján közölte, és a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az elektronikus dokumentum átvételét követő öt napon belül nem igazolja vissza, a munkáltatói jogkört gyakorló másik írásbeli formában közli vele a jognyilatkozatot. Ilyen esetben a jognyilatkozat közlésének napja a második közlés napja.
(5) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni
a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, az átvétel megtagadásának napján,
b) ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon.
(6) Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban, amellyel szemben e törvény alapján bírósági eljárásnak van helye, a (2) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, de legkésőbb a vélelem beálltától számított 6 hónapon belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem megdöntésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén a bírósági eljárás kezdeményezésére előírt határidőt megtartottnak kell tekinteni.”

6. § (1) A Hjt. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kártérítés, valamint a sérelemdíj – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kár vagy a személyiségi jogi sérelem bekövetkeztekor azonnal esedékes.”

(2) A Hjt. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elévülést megszakítja
a) az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás,
b) az igénynek a bíróság előtti érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott,
c) az igény megegyezéssel történő módosítása,
d) az egyezségkötés, valamint
e) a kötelezett elismerése.”

(3) A Hjt. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elévülés megszakítása és az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.”

7. § A Hjt. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben megtilthatja, hogy az állomány tagja internetes felületen magánszemélyként való megnyilvánulásakor, magánvélemény nyilvánításakor az állományba tartozására vonatkozó adatot hozzon nyilvánosságra.”

8. § A Hjt. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a szerződéses állomány tagjának szolgálati viszonya utoljára az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerint szűnt meg, a szolgálati viszony 5 éven belüli ismételt létesítését miniszteri rendelet szolgálati érdekből kizárhatja vagy a szerződéses szolgálati viszony korábbi megszűnése vonatkozásában kifizetett leszerelési segély, visszailleszkedési támogatás vagy végkielégítés miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti, teljes vagy részleges visszafizetéséhez kötheti.”

9. § (1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

k) az állomány felmentési védelem alá tartozó tagja, aki megfelelő szolgálati beosztásba nem helyezhető, a felmentési védelem idejére,”

(2) A Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

m) az állomány azon tagja, aki 1 évet meghaladóan külföldi képzés keretében, vagy hazai oktatási intézmény nappali képzésén tanulmányokat folytat, a képző intézmény által előírt képzési idő tartamára, de legfeljebb a tanulmányai befejezéséig,”

(3) A Hjt. 46. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

s) a hivatásos állomány legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező tagja, aki egészségi vagy pszichikai okból katonai szolgálatra alkalmatlan, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéséig, de legfeljebb a 47. § (1) vagy (1a) bekezdésében meghatározott időtartamra,”

10. § A Hjt. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hivatásos állomány 46. § (1) bekezdés s) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett tagjának kérelmére a rendelkezési állomány (1) bekezdés szerinti időtartama a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéséig, de legfeljebb további 1 évvel meghosszabbítható. A hivatásos állomány tagja a meghosszabbítás időtartama alatt havonta a rendelkezési állományba helyezését megelőző napon érvényes illetménye felére jogosult.”

11. § A Hjt. 52/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemeihez történő vezénylés esetén az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – a védelmi igazgatás egységes irányításának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges mértékben eltérhetnek az 51. § (6) bekezdésben, valamint az 52. § (1) bekezdésében foglalt szabályoktól is.”

12. § A Hjt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állomány speciális beosztást betöltő tagját – az általa betöltött beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozat eléréséig – a meghatározott várakozási idő leteltekor, vagy azt követően elő kell léptetni a következő rendfokozatba, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti feltételekkel.”

13. § A Hjt. 85/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Ha az állomány tagja a fokozati vizsgát a miniszteri rendeletben meghatározott határidőben nem teszi le, vagy sikertelen vizsgát tesz, fennálló szolgálati viszonya miniszteri rendeletben meghatározott időpontban e törvény erejénél fogva megszűnik.
(6) A fokozati vizsga halasztására, valamint a fokozati vizsga alóli mentesülésre vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet állapítja meg.”

14. § A Hjt. 98. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az éves kiképzési tervekben meghatározott gyakorlat egyik napja vagy napjai pihenő- vagy munkaszüneti napra esnek, azokat azonos számú szabadnappal kell ellentételezni. A szabadnapot a gyakorlat befejeződését követő legkésőbb 90 napon belül kell kiadni.”

15. § A Hjt. 122. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az állomány tagja nem jogosult a (4) bekezdés szerinti illetményre
a) az illetmény nélküli szabadság időtartamára,
b) ha a 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelkezési állományba tartozik, és illetményére a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok az irányadók,
c) ha a 46. § (1) bekezdés j) pontja alapján rendelkezési állományba tartozik, vagy
d) a jogellenes távollét időtartamára.”

16. § A Hjt. 128. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fokozott igénybevételi illetménypótlék mértéke a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati feladat ellátása esetén a távolléti díj százalékában meghatározva naponként 1–10% lehet.”

17. § A Hjt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jubileumi jutalmat az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján érvényes, a 122. § (4) bekezdése szerinti illetmény figyelembevételével számított távolléti díj, illetve a 47. § (1a) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott összeg alapján kell megállapítani és a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérését követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.”

18. § A Hjt. 137. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A központi támogatáson felül, a (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatás forrása
a) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséből származó bevétel, és
b) a lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származó bevétel.”

19. § A Hjt. 140. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagja számára – részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból származó támogatásból megvalósuló feladatok ellátása érdekében – célfeladatot állapíthat meg, amely alapján az állomány tagja miniszteri rendeletben meghatározottak szerint céljuttatásban részesíthető.”

20. § A Hjt. 194. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja beleegyezésével, vezényléssel teljesíthet szolgálatot a KNBSZ-nél. Ha a vezénylés szolgálati viszony létesítésével jár, a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személynek az e Fejezetben foglaltakon túl meg kell felelnie a 31. § és a 33. § előírásainak is. A kinevezési okmány tartalma a 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérhet. A pályázati eljárás sajátos rendjét a főigazgató határozza meg. Ha a szolgálati viszony a KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítéssel összefüggésben jön létre, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidő köthető ki.”

21. § A Hjt. a következő 195. §-sal egészül ki:

195. § A 40. § (2) bekezdésétől eltérő rendfokozatot a főigazgató javaslatára a miniszter engedélyezhet, ha magasabb rendfokozattal történő állományba vételhez szolgálati érdek fűződik.”

22. § (1) A Hjt. 212. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Hjt. 212. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az önkéntes tartalékos katona a KNBSZ-nél teljesít szolgálatot, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 192. § (1) és (2) bekezdését, valamint a 193. §-t alkalmazni kell.”

23. § A Hjt. 213. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszony határozott, míg az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony – a KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítés kivételével – határozatlan időre létesíthető. A határozott idejű tartalékos szolgálat a vállalt szolgálati idő lejártával, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, a szerződés módosításával meghosszabbítható.”

24. § (1) A Hjt. 215. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha
a) az önkéntes védelmi tartalékos katona hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt vagy önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyt létesít,
b) az önkéntes műveleti tartalékos katona hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt vagy önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszonyt létesít,
c) az önkéntes tartalékos katona meghagyásban részesülő munkakörbe kerül, kivéve, ha a miniszter kormányrendeletben meghatározottak szerint hozzájárulását adja az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyának fenntartásához, vagy
d) az önkéntes tartalékos katona nem felel meg a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek, vagy az ehhez szükséges biztonsági, illetve hozzájáruló nyilatkozatot határidőben nem tette meg.”

(2) A Hjt. 215. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem jár rendelkezésre állási díj
a) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben,
b) a szolgálathalasztás időtartamára, és
c) ha az önkéntes tartalékos katona szolgálati viszonyát a Honvédség a próbaidő alatt szünteti meg.”

25. § A Hjt. 216. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás tervezett időpontját – a KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítésre történő behívás tervezett időpontja kivételével –, a negyedév megjelölésével, a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás korlátozásának, a tényleges szolgálatteljesítés átütemezésnek, valamint elhalasztásának módját és feltételeit jogszabály határozza meg.”

26. § A Hjt. 237/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 247/H. § (6) bekezdésének felfüggesztése esetén, ha az állomány tagjának a vezénylés alatt teljesített túlszolgálata túlszolgálati díjjal ellentételezésre került, a 97. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon történő szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.”

27. § (1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

„5. az önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét, a szolgálatteljesítés átütemezésének, elhalasztásának módját, feltételeit és következményeit, valamint az ezekre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjét,”

(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

„19. a fokozati vizsgakötelezettségre, a vizsgára jelentkezés és a vizsgáztatás rendjére, a vizsgáztatásért felelős szervezet kijelölésére, a fokozati vizsga halasztására, valamint a fokozati vizsga alóli mentesülésre vonatkozó részletes szabályokat,”

28. § A Hjt. 247/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

247/B. § A 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban az általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban szolgálatot teljesítő főhadnagyok a kötelező várakozási idő letelte előtt 2 évvel magasabb beosztásba kinevezhetők. Ebben az esetben
a) előléptetésükre a kinevezéssel egyidejűleg nem, hanem kizárólag a kötelező várakozási idejük leteltekor kerülhet sor, és
b) a viselt és a rendszeresített rendfokozat közötti eltérés időtartamára a 84. § (3) bekezdés a) pontja nem alkalmazható.”

29. § A Hjt. 247/I. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 98. § (3) bekezdése helyett a 2018. december 31-ig elrendelt és teljesített, az éves kiképzési tervben meghatározott gyakorlat esetén, ha a gyakorlat egyik napja vagy napjai pihenő- vagy munkaszüneti napra esnek, azokat azonos számú szabadnappal kell ellentételezni. A szabadnapot a gyakorlat befejeződését követő legkésőbb 90 napon belül kell kiadni. Ha a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot 90 napon belül igazoltan nem lehet kiadni, azt legkésőbb a tárgyhónapot követő negyedik havi illetménnyel együtt meg kell váltani.”

30. § A Hjt. 141. alcíme a következő 247/M. §-sal egészül ki:

247/M. § (1) A Módtv2. hatálybalépése napján állományban lévő és 2015. július 1-jén a 46. § (1) bekezdés b) vagy f)–s) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozott állomány tagjának illetményét 2015. július 1-jével a 2015. július 1-jét megelőző, e törvény szerinti utolsó illetmény-megállapítás szerinti beosztási illetmény, illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék alapját képező beosztási szinthez tartozó rendfokozat, szervezeti szint, és a vezetői jelleg figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A Módtv2. 31. § 15. pontjával módosított 123. § (5) bekezdését az állomány Módtv2. hatálybalépésének napján állományban lévő tagja esetében 2015. július 2-ától kell alkalmazni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés miatt szükséges illetmény-megállapításokat a Módtv2. hatálybalépését követő 30 napon belül kell végrehajtani azzal, hogy a megállapításra kerülő és korábban ki nem fizetett illetmény és juttatás különbözeteket az állomány érintett tagja részére legkésőbb a megállapítást követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.”

31. § A Hjt.

1. 9. § (2) bekezdésében a „7. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § (10)” bekezdése” szövegrész,

2. 32. § (1) bekezdés d) pontjában a „legalább 5 év” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben meghatározottak szerint legalább öt év” szöveg,

3. 45. § (1) bekezdésében a „haladhatja meg” szövegrész helyébe a „haladhatja meg, kivéve az 50. § (3) bekezdése, 51. § (5) bekezdése, 53. § (4) bekezdése, 88. § (2) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése és 205. § (2) bekezdése szerinti eseteket” szöveg,

4. 46. § (1) bekezdés f) pontjában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–e), j) vagy m)” szöveg,

5. 46. § (1) bekezdés r) pontjában a „nem került sor, a kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „nem került sor, vagy akivel szemben az e) pont szerinti ok megszűnt és továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati” szöveg,

6. 47. § (1) bekezdés i) pontjában a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,

7. 47. § (1) bekezdés j) pontjában a „16” szövegrész helyébe a „18” szöveg,

8. 47. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) vagy (1a)” szöveg,

9. 47. § (3) bekezdésében a „megfelelő összegre” szövegrész helyébe a „megfelelő összegre, illetve a 47. § (1a) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott összegre” szöveg,

10. 49. § (2) bekezdésében az „f), h), i)” szövegrész helyébe az „f)–i)” szöveg,

11. 52. § (3) bekezdésében az „a 132. §” szövegrész helyébe az „az állomány más szervhez vezényelt tagjára irányadó, a vezénylés helye szerinti jogállási törvény alapján, de legalább a 132. §” szöveg,

12. 98. § (1) bekezdés a) pontjában a „60” szövegrész helyébe a „70” szöveg,

13. 108. § (1) bekezdés d) pontjában a „legalább 2 munkanapra” szövegrész helyébe a „legalább 2, legfeljebb 5 munkanapra” szöveg,

14. 109. § (4) bekezdésében a „veszélynek” szövegrész helyébe a „kockázatnak” szöveg,

15. 123. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „f)–i), k)–s) pontja” szövegrész helyébe az „f)–s) pontja, valamint – ha az állomány tagjának illetményére a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok irányadóak – b) pontja” szöveg,

16. 123. § (5) bekezdés b) pontjában a „nem állapítható meg a beosztás szintje,” szövegrész helyébe a „nem állapítható meg a besorolás, vagy a rendelkezési állományba helyezést megelőzően betöltött beosztás a VII. besorolási osztályba tartozott,” szöveg,

17. 140. § (5) bekezdésében a „kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőkre irányadó rendelkezések szerint” szöveg,

18. 140/C. §-ában a „belföldi kiküldetés” szövegrész helyébe a „belföldi szolgálati kiküldetés” szöveg,

20. 207. § (1) bekezdés a) pontjában a „105–107. §-tól” szövegrész helyébe a „105–107. §-tól, a 247/H. §-tól” szöveg,

21. 207. § (3) bekezdésében a „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a „munkaszüneti napon vagy a rá irányadó heti pihenőnapon” szöveg,

22. 219. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szolgálati” szövegrész helyébe az „illetményként a szolgálati” szöveg,

23. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „132–138. §” szövegrész helyébe a „132. §, a 132/B–138. §” szöveg,

24. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „142–144. §” szövegrész helyébe a „140/C. §, a 142–144. §” szöveg,

25. 231. § (1) bekezdésében az „egyéb pótlékokból” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint egyéb pótlékokból” szöveg,

26. 238. § (2) bekezdés 18. pontjában a „szabadságmegváltás és a túlszolgálati díj” szövegrész helyébe a „szabadságmegváltás, a túlszolgálati díj és a céljuttatás” szöveg,

27. 238. § (2) bekezdés 20. pontjában az „illetménypótlékok” szövegrész helyébe az „illetménypótlékok, egyéb pótlékok” szöveg,

28. 247/G. § (1) és (4) bekezdésében az „– a 85/A. § (5) és (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával – 2016. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. évben, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig” szöveg,

29. 247/G. § (2) és (4) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe „2016. december 31-ig, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig” szöveg,

30. 247/K. § (2) bekezdésében a „későbbi, távolléti díjba tartozó” szövegrész helyébe a „távolléti díjba tartozó” szöveg,

31. 6. melléklet 7. pontjában a „21,55” szövegrész helyébe a „23,5” szöveg,

32. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcíme IV. pontjában, valamint II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcíme IV. pontjában a „katasztrófavédelmi pótlék” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat végrehajtásáért járó pótlék” szöveg

lép.

32. § A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

33. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 2. § 26. pontjában az „a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok titkárságait,” szövegrész,

c) 67. § (3) bekezdésében az „A védelem az anyát illeti meg, ha az illetmény nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi.” szövegrész,

d) 77. § (4) bekezdésében a „ , továbbá központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei” szövegrész,

g) 128. § (3) bekezdésében a „ , vagy – a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati feladat ellátása esetén – a távolléti díj” szövegrész,

h) 238. § (1) bekezdés d) pontjában az „a célfeladat megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,” szövegrész.

4. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

34. § A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

c) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy,”

35. § A Haktv. 7. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az érintett a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást személyesen, az egyes nyilvántartásokat vezető által biztosított ügyfélszolgálaton, vagy ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezeti egységnél (a továbbiakban: ügyfélszolgálat), illetve az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren (a továbbiakban: ÜSZR) keresztül jelentheti be.
(4) Ha a (3) bekezdés szerint bejelentett adatváltozás alapján kezdeményezett eljárást hiteles okirat vagy annak hiteles másolata alapján kell végrehajtani, az érintett az adatokat a személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton az okirat eredeti példányának vagy annak hiteles másolatának bemutatásával, elektronikus ügyintézés esetén az ÜSZR rendszeren, elektronikus formában történő továbbításával igazolja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az előírt eljárást az elektronikusan bejelentett adatközlés, illetve elektronikusan benyújtott okirat alapján kell megindítani.”

36. § (1) A Haktv. 40. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:)

a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 10. melléklet c)–h) pontja szerinti adatokat,”

(2) A Haktv. 40. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:)

e) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,”

(3) A Haktv. 40. § (2) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:

(A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:)

g) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,
h) Magyarország címerét,
i) a Honvédség emblémáját, és
j) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.”

(4) A Haktv. 40. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai igazolványokról)

b) a hadkötelezettség megszűnését követő 5 év elteltével a (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti adatokról – a katonai szervezet bélyegzőlenyomata kivételével –, valamint a katonai igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjáról nyilvántartást vezet.”

(5) A Haktv. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti katonai szervezet megnevezését, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d)–g) és j) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven tartalmazza.”

37. § A Haktv. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d)–e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.”

38. § A Haktv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.”

39. § A Haktv. 43. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:)

e) a „hivatásos katona”, „szerződéses katona” vagy „önkéntes tartalékos katona” feliratot,”

40. § A Haktv. a következő 27/a. és 27/b. alcímmel egészül ki:

„27/a. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/A. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai rendészeti szolgálatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadása céljából a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a katonai rendész jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig.
(2) A katonai rendész igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 10. melléklet e)–h) pontjai szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendész igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai rendész igazolványokról
a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza, továbbá
b) a katonai rendész jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, valamint a katonai rendész igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.
(5) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a katonai rendész igazolványokról a katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.
27/b. Genfi Egyezménynek megfelelő személyi azonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/B. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség személyi állományába tartozók részére a különleges jogrend – kivéve a veszélyhelyzet – időszakában, valamint a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a tábori lelkészek azonosítása és speciális státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyi azonossági igazolvány kiadása céljából a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a személyi azonossági igazolvány kiadásától a Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.
(2) A személyi azonossági igazolvány angol és magyar nyelven tartalmazza
a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosának nevét és a 10. melléklet e)–h) pontja szerinti adatokat,
c) az igazolvány birtokosa szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti igazolványának egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f) a Honvédség emblémáját,
g) a vörös kereszt emblémát,
h) „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a Magyar Honvédség reguláris haderejének. Az igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított védelemben részesül.” feliratot, és
i) az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyi azonossági igazolványokról
a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza, továbbá
b) az (1) bekezdés szerinti jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, valamint a személyi azonossági igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.”

41. § A Haktv. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére a különleges jogrend – kivéve a veszélyhelyzet – időszakában, békeidőszakban, valamint Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy kiadása céljából e személyek 10. melléklet szerinti adatait kezeli a személyi igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.”

42. § A Haktv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kormányhivatal a honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének, a megyei védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesének vagy a polgármesternek a kezdeményezése alapján folytatja le.”

43. § A Haktv.

a) 42. § (1) bekezdésében az „e személyek a” szövegrész helyébe az „e személyek” szöveg,

b) 43. § (1) bekezdésében az „e személy a” szövegrész helyébe az „e személyek” szöveg,

c) 44. § (1) bekezdésében az „a 10. melléklet szerinti adatokat” szövegrész helyébe az „e személyek 10. melléklet szerinti adatait” szöveg,

d) 1. melléklet e) pont ea) alpontjában az „az állományviszony” szövegrész helyébe az „a szolgálati viszony jellege” szöveg,

e) 2. melléklet e) pont eb) alpontjában és g) pont ga) alpontjában az „állományviszony (állománykategória)” szövegrész helyébe az „a szolgálati viszony jellege, állománycsoport” szöveg

lép.

44. § Hatályát veszti a Haktv. 77. §-a.

5. Záró rendelkezések

45. § Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi XXXVIII. törvényhez


1.     A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A. A hatáskör területe

B. A munkáltatói jogkör megnevezése)

„1. Szolgálati viszony létesítése, megszüntetése, visszavétel

1.1. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz hivatásos szolgálati viszony létesítésére tábornok esetén

1.2. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya megszüntetésére

1.3. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapítására

1.4. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálaton kívüli állományba vételére és annak megszüntetésére

1.5. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok hivatásos állományba visszavételére

1.6. Tábornok esetén a 60. § (3) bekezdése szerinti megegyezés és a 69. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése.”


2.     A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora a következő 2.5. alponttal egészül ki:

(A. A hatáskör területe

B. A munkáltatói jogkör megnevezése

Rendfokozatra vonatkozó döntések)

 

„2.5. Kötelező várakozási idő letelte előtti előléptetés”


3.     A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora a következő 5.10. alponttal egészül ki:

(A. A hatáskör területe

B. A munkáltatói jogkör megnevezése

Szolgálati beosztással kapcsolatos döntések)

 

„5.10. A 83. § (4) bekezdése szerinti előléptetéssel egyidejű beosztásba kinevezés”

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. május 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére