• Tartalom

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

2023.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,

a 9. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állomány: a tárgyév július 1-jén egy tartási helyen tenyésztésbe vont tenyészbaromfi faj egyedei, vagy átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok összessége;

2. átminősítés: az étkezési tojást termelő tyúk korosbítása után történő, korosbítási bizonylattal vagy nyomtatvánnyal igazolt átsorolása;

3. étkezési tojást termelő tyúk: a Gallus gallus fajba tartozó, legalább 17 hetes, átminősített, étkezési tojást termelő tyúkféle;

4. nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

5. tárgyév: adott naptári év július 1-jétől a következő naptári év június 30-áig tartó időszak;

6. tárgynegyedévek:

a) I. tárgynegyedév: a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-áig,

b) II. tárgynegyedév: a tárgyév október 1-jétől december 31-éig,

c) III. tárgynegyedév: a tárgyév január 1-jétől március 31-éig,

d) IV. tárgynegyedév: a tárgyév április 1-jétől június 30-áig

tartó időszak;

7. tartási hely: egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény esetén bármely olyan hely, ahol az 1. pont szerinti állományt állandó vagy időszakos jelleggel tartanak;

8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 15. pontjában meghatározott tartási helynek a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 12. pontjában meghatározott Országos Adatbázisban szereplő hétjegyű azonosító kódja;

9. tenyészbaromfi: keltetőtojás vagy tenyésztojás termelésére szánt kacsa, liba, pulyka vagy tyúk fajba tartozó, nő- és hímivarú baromfi;

10. tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

11.1 tenyésztésbe vonás: a tenyészbaromfinak – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által, vagy a tartási hely fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által évente, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint vezetett nyilvántartás alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolt – termelésbe állítása;

12. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, valamint a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői nyilvántartási (FELIR) számmal rendelkező természetes személy – ideértve a törvényben meghatározott őstermelők családi gazdaságának képviselőjét is – (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek,

bd) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül;

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

d) az e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtásának évében a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

e) a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;

f) a támogatási alapot képező állomány tartását saját kockázatára végzi;

g) vállalja az étkezési tojást termelő tyúk, illetve a tenyészbaromfi tartásának – a támogatási kérelem benyújtásától számított – legalább öt éven át történő folytatását;

h) a b), c), e), f) és g) pontokban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; és

i) a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tesz.

(3) A támogatás az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

(4) A támogatás egy állományra évente egy alkalommal, állategység alapján igényelhető. Az állategység számításának módját az 1. melléklet tartalmazza. A támogatási összeget a darabszám és az állategységnek az 1. melléklet szerinti táblázat alapján kiszámított – kerekítés nélküli – számának szorzataként kell megállapítani.

(5)3 Az étkezési tojást termelő tyúkállomány állatlétszámát a kezelő állatorvos a járási hivatal igazolása, tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján igazolja.

(6) Étkezési tojást termelő tyúk vagy tenyészbaromfi tartása során az állomány részére legfeljebb 2,5 mg/kg deoxinivalenol tartalmú tojótápnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően történő biztosítása e rendelet alapján nem támogatható.

(7) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással, ha az nem vezet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatásokban (a továbbiakban: Iránymutatások) meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(8) Különböző azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással.

(9) A támogatás – mint az Iránymutatások szerint engedélyezett támogatás – nem halmozható csekély összegű támogatással ugyanazon elszámolható költségek tekintetében, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

(10) A támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében és 82. cikkében meghatározott kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

3. Támogatási keret, a támogatás forrása, mértéke

3. § (1)4 E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1640 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint azzal, hogy a 2019/2020. tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1705 millió forint fizethető ki.

(1a)5 A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.

(2)6 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) A támogatás mértéke állategységenként

a) étkezési tojást termelő tyúk és tenyésztyúk esetén 10 391 Ft,

b) tenyészliba esetén 7 903,2 Ft,

c) tenyészkacsa esetén 9 181 Ft,

d) tenyészpulyka esetén 6 373,8 Ft.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

4. § (1)7 Az (1a) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az igénylő a támogatási kérelmet a tárgyévet megelőző év június 1-jétől június 30-áig nyújthatja be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, a 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.

(1a)8 2022. július 1-jét követően az igénylő támogatási kérelem benyújtására nem jogosult.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a)9 a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről szóló, a járási hivatal által kiállított igazolás egy eredeti példányát,

b) a Baromfi Termék Tanácshoz (a továbbiakban: BTT) a tárgyévet megelőző év június 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, a 4. melléklet I. pontja szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát, és

c) a 2. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(3)10 Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő a támogatási kérelméhez köteles csatolni az 5. melléklet szerinti, a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján a járási hivatal által kiállított eredeti igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt, amely igazolás a (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumon is szerepeltethető.

(4)11 A Kincstár a támogatási kérelemről az abban megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyható állatlétszámra vonatkozóan – az 1. melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként – hoz döntést.

5. A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása, valamint a támogatás kifizetése

5. § (1)12 Az igénylő egy tárgyévre vonatkozóan egy kifizetési kérelmet nyújthat be a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, a 6. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be. A tárgyévre vonatkozóan be nem nyújtott kifizetési kérelem szerinti támogatás a tárgyévet követően nem fizethető ki.

(2)13 A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a Kincstár által jóváhagyott tartási helyre és állatlétszámra vonatkozó igény szerepelhet. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja.

(3) A tárgyévre vonatkozó kifizetési kérelmet az igénylő a 2. § (3) bekezdése szerinti időpontban birtokon tartott, azaz bennálló állományra vonatkozóan a tárgyévet követő év július 1-jétől július 31-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

(3a)14 A 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében, amennyiben az igénylőnek 2020. július 1-jén még nem volt tenyésztésbe vont állománya a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedés miatt, úgy a tárgyév végén bennálló állomány vonatkozásában a támogatás alapját képező állományt és a támogatásnál figyelembe vehető időszakot (takarmányozási napok) arányosítással kell megállapítani. Az arányosítást az egy tartási helyen a tenyészbaromfi faj egyedei vagy az átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok tenyésztésbe vonásának napjától a tárgyév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjai számának és a tárgyév összes naptári napjai számának hányadosa alapján kell elvégezni. A létszámot és a figyelembe vehető napok számát a kezelő állatorvos igazolja az igénylő belső nyilvántartásában szereplő adatok alapján.

(3b)15 A (3a) bekezdés esetén az igénylőnek a kifizetési kérelemhez csatolnia szükséges a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok mellett a leölési határozatot, melyet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján bejelentett és a Magyar Államkincstár által jóváhagyott vis maior eseményt megalapozó dokumentumnak kell tekinteni. A leölési határozat kelte nem lehet korábbi, mint a támogatással érintett tárgyévet megelőző tárgyév első napja.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a)16 a BTT-hez a tárgyévet követő év július 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, a 4. melléklet II. pontja szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát,

b)17 a kezelő állatorvos által – az étkezési tojást termelő tyúk esetében a járási hivatal igazolása, tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a járási hivatal által, a „Hatósági bizonyítvány tenyészállomány termelésbe állításáról” megnevezésű hatósági bizonyítvány alapján – kiállított, a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás egy eredeti példányát,

c) a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szervezeti tagságról szóló, az adott szervezet által kiállított igazolás egy eredeti példányát,

d)18 a 2. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak teljesítéséről szóló, a járási hivatal által kiállított igazolás egy eredeti példányát, valamint

e) a felhasznált – a 6. § (1) bekezdése szerint bevizsgáltatott – takarmánynak az akkreditált laboratóriumi eredmény alapján a 6. §-ban foglalt előírásoknak történő megfeleléséről szóló, a kezelő állatorvos által kiállított igazolás egy eredeti példányát.

(5) Ha a tárgyévben az összes jogos igény meghaladja a 3. § (1) bekezdése szerinti támogatási keret összegét, akkor a tárgyévben az ügyfél részére legfeljebb kifizethető támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(6)19 Ha az adott baromfi megnevezés-csoportra a tárgyévre vonatkozóan benyújtott összes jogos támogatási igény összege meghaladja a tárgyévre a 2. mellékletben meghatározott baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretet, akkor a Kincstár az érintett tárgyévre vonatkozóan – a 2. mellékletben meghatározott baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kifizetési kérelmenként maximálisan megállapítható támogatás összegét.

(7) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás összege kevesebb, mint a tárgyévben megállapítható összeg, akkor az így fel nem használt forrással az adott tárgyévben meg kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

(8) Ha a (7) bekezdés alapján a tárgyévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 2. mellékletben meghatározott, adott tárgyévi keretek arányában kell a fel nem használt támogatási keretet felosztani.

(9)20 A benyújtott támogatási kérelemről, a jóváhagyott igényről, továbbá a kifizetett támogatás összegéről a Kincstár a kifizetési kérelem elbírálásától számított harminc napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

6. Az étkezési tojást termelő tyúk és a tenyészbaromfi állomány egészségére nem ártalmas takarmányának biztosítása

6. § (1) Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki vagy amely az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi termelésben tartási ideje alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – évente négy alkalommal ellenőrizteti az általa felhasznált tojótáp deoxinivalenol tartalmát, amely legfeljebb 2,5 mg/kg lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a tenyészbaromfi tenyésztésbe vonását és az étkezési tojást termelő tyúk átminősítését követő I., II., III. és IV. tárgynegyedévben, tenyészpulyka esetében a tenyésztésbe vonást követő I. és II. tárgynegyedévben történő mintavétellel kell elvégezni.

(3) A mintavételt a 152/2009/EK rendeletnek a mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. július 9-i 691/2013/EU bizottsági rendeletben előírt – vagy azzal egyenértékű – mintavételi eljárás alkalmazásával, deoxinivalenol vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumban kell elvégezni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezetének, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §21 Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdést és 2. mellékletet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9/A. §23 E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 2. mellékletét a 2019/2020. tárgyévre benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni.

9/B. §24 E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2021. (VII. 14.) AM rendelettel [a továbbiakban: 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet] megállapított 5. § (3a) és (3b) bekezdését a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9/C. §26 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított 3. § (1) bekezdését és 2. mellékletét a 2021/2022. tárgyévre benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

Az állategység számításához alkalmazandó váltószámok

A

B

Baromfi megnevezés-csoport

Váltószám (ÁE/állat)

1

étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk

0,02

2

tenyészliba

0,04

3

tenyészkacsa

0,04

4

tenyészpulyka

0,04

2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez27

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

A

B

1.

Baromfi megnevezés-csoport

Támogatási keret
(millió Ft)

2.

étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk

1320

3.

tenyészliba

90

4.

tenyészkacsa

90

5.

tenyészpulyka

140

3. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosítására szolgáló adatok

2. A mezőgazdasági termelő vállalkozásnak a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása)

3. A kötelezettségvállalással érintett tartási hely és annak azonosítója

4. A támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő és befejező időpontja

5. A tervezett étkezési tojást termelő tyúk, tenyészbaromfi darabszáma, valamint állategysége négy tizedes jegy pontossággal történő megjelölése tartási helyenként és a támogatás ennek alapján számított összege

6. Nyilatkozatok

7. Mellékletek

4. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

I. A támogatási kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosítási információ

2. Az állomány azonosításához kapcsolódó információk:

2.1. tartási hely azonosító

2.2. hasznosítási cél

2.3. állatlétszám (darabszám, állategység)

3. A támogatási igényre vonatkozó adatok

4. A kérelmező aláírása

5. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

II. A kifizetési kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosító adatai

2. A támogatott állomány azonosítására vonatkozó információk

3. Tárgyév július 1-jén átminősített, illetve tenyésztésbe vont állatokra vonatkozó információk (hasznosítás, darabszám, állategység)

4. A támogatási igényre vonatkozó adatok

5. A kérelmező aláírása

6. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

5. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A 4. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat értékelési szempontjai

A

B

C

E rendelet szerinti támogatással

E rendelet szerinti támogatás nélkül

1

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2

Érintett állatlétszám (ÁE)

3

Üzemi tevékenység eredménye (Ft)

4

Minőségre vonatkozó adatok
– elhullások száma (ÁE)
– csökkent értékű tojás értékesítés száma (db)

6. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosító adatai

2. A tenyészbaromfi fajok esetében a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont állatok darabszáma és állategysége; az étkezési tojást termelő tyúk esetében a tárgyév július 1-jén átminősített állatok tényleges darabszáma és állategysége

3. Az igényelt támogatás összege (Ft)

4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

5. Mellékletek

1

Az 1. § 11. pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § a) pontja, a 145/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 64/2020. (XII. 16.) AM rendelet 8. §-ával megállapított, az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1a) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 29. §-a iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1a) bekezdését a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 115. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 115. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 115. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (3a) bekezdését a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

Az 5. § (3b) bekezdését a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdés d) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 227. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 115. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 33. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2017. november 7.

23

A 9/A. §-t a 64/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. §-a iktatta be.

24

A 9/B. §-t a 25/2021. (VII. 14.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2021. július 17.

26

A 9/C. §-t az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 20. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére