• Tartalom

38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.03.04.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

csoportmentességi rendeletek:)

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra- termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) (HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o.),”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„5b. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,”

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 6c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„6c. halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,”

(4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„10c. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,”

2. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza

az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként]

bj) az adott támogatási kategóriára vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat és a szabályok által előírt egyéb információkat,”

3. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jét megelőzően bejelentett létező támogatási program esetén egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen – akár saját erejéből, akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén – arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a támogatási intézkedés)

b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott feltételeknek.”

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jén vagy azt követően bejelentett létező támogatási program vagy egyedi támogatás esetén egy vállalkozás a (7) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha valamely hatóság beavatkozása nélkül rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.”
„(8) A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a (7) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni.”

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását, vagy – az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén – az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött, a bejelentés megtörténtéről szóló visszaigazolás támogatást nyújtó általi kézhezvételét követően lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani.”

5. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt vagy állásfoglalást ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót. A 8. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság felé történő bejelentés esetén a bejelentés megtörténtét az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött visszaigazolás igazolja a támogatást nyújtó felé.”

6. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről)

(megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.)

7. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti)

c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
d) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,”

8. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére)

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére)

b) a támogatási program hatálybalépését vagy az egyedi támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően a támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,”
„(3) Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a támogatás odaítélését követő tíz napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatás forintban kifejezve a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó, a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó, a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó, a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik.”

9. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

35. § Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

10. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

38. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1589/EU tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

egészül ki.

1. 1. § (1) bekezdésében az „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet)” szövegrész helyébe az „a 2015/1589/EU tanácsi rendelet” szöveg,

2. 2. § 1. pont b) alpontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)” szöveg,

3. 2. § 4. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

5. 2. § 7. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

6. 2. § 10. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

7. 2. § 12. pontjában az „az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet)” szövegrész helyébe az „a 794/2004/EK bizottsági rendelet” szöveg,

8. 2. § 16. pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

9. 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg, a „7.” szövegrész helyébe a „9.” szöveg,

11. 10. § (3) bekezdésében az „Államkincstárnak” szövegrész helyébe az „Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár)” szöveg,

12. 11. § (6) bekezdés a) pontjában a „Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg,

13. 11. § (6) bekezdés b) pontjában a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

14. 11. § (7) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

15. 16. § (2) bekezdésében a „659/1999/EK” szövegrészek helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

16. 18/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „5.” szövegrész helyébe az „5/A.” szöveg,

17. 22. § (3) bekezdésében a „659/1999/EK” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU” szöveg,

18. 23. § (1) bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben 659/1999/EK tanácsi rendelet 18.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22.” szöveg,

19. 23. § (3) bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 17.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi rendelet 21.” szöveg,

20. 34. § (1) bekezdésében a „659/1999/EK tanácsi rendelet 21.” szövegrész helyébe a „2015/1589/EU tanácsi rendelet 26.” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

e) 6. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „méretétől, illetve a körülményektől függetlenül” szövegrész,

g) 14. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára” szövegrész,

h) 14. § (3) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára” szövegrész,

i) 14. § (5) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára” szövegrész,

j) 20/A. §-ában az „(a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat)” szövegrész,

k) 25. § (2) bekezdésében a „szállítási ágazat és” szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az egyes támogatási kategóriák
1. Horizontális célok
1.1. Kutatás-fejlesztés és innováció
1.1.1. K+F projektekhez nyújtott támogatás
1.1.2. A K+F projektekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás
1.1.3. A kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
1.1.4. Innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatás
1.1.5. Az innovációs klaszterek támogatása
1.2. Környezetvédelem
1.3. Kockázati tőkebefektetés
1.4. Megmentés és szerkezetátalakítás
1.5. Kultúra
1.6. Filmgyártás
1.7. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia
1.8. Közszolgálati műsorszolgáltatás
2. Regionális támogatás
2.1. Beruházás
2.1.1. Regionális beruházási támogatás
2.1.2. Foglalkoztatási támogatás
2.2. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési támogatás
2.3. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányának és beruházással kapcsolatban igénybe vett tanácsadásának támogatása
2.4. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás
3. Ágazati támogatás
3.1. Gépjárműipar
3.2. Szénbányászat
3.3. Acélipar
3.4. Szintetikusszál-ipar
3.5. Hajóépítő-ipar
3.6. Szállítás
3.6.1. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás
3.6.2. Légi közlekedés és szállítás
3.6.3. Tengeri közlekedés és szállítás
3.6.4. Kombinált szállítási támogatás
4. Csekély összegű (de minimis) támogatás
4.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)
4.1.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás nem közúti árufuvarozó részére
4.1.2. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás közúti árufuvarozó részére
4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet)
4.3. Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet)
5. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás
5.1. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegű támogatás
5.2. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján természeti csapás és egyéb rendkívüli események kompenzálása
6. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás
7. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján történő mentesítés
8. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés
9. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás
9.1. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás
9.2. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás
9.3. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás
9.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás
10. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
10.1. Regionális támogatás
10.1.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk)
10.1.2. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikk)
10.2. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás
10.2.1. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk)
10.3. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás
10.3.1. Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikk)
10.4. Környezetvédelmi támogatások
10.4.1. A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk)
10.4.2. A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 19. cikk)
10.4.3. A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikk)
10.4.4. Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk)
10.4.5. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 22. cikk)
10.4.6. A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk)
10.4.7. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 24. cikk)
10.4.8. Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk)
10.5. Kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások
10.5.1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 26. cikk)
10.5.2. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 27. cikk)
10.6. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás
10.6.1. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikk)
10.7. Kutatási és fejlesztési és innovációs támogatások
10.7.1. Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk)
10.7.2. A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 32. cikk)
10.7.3. A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 33. cikk)
10.7.4. A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 34. cikk)
10.7.5. Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 35. cikk)
10.7.6. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikk)
10.7.7. A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 37. cikk)
10.8. Képzési támogatások
10.8.1. Képzési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk)
10.8.1.1. Szakképzés
10.8.1.2. Általános képzés
10.9. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások
10.9.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk)
10.9.2. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 41. cikk)
10.9.3. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk)
11. Egyéb
12. A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján beruházáshoz nyújtott támogatás
13. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás
14. Halászat
14.1. A halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló iránymutatás alapján nyújtott támogatás
14.2. Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
14.2.1. A halászat fenntartható fejlesztése
14.2.1.1. Az innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikk)
14.2.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)
14.2.1.3. A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk)
14.2.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)
14.2.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)
14.2.1.6. A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)
14.2.1.7. Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)
14.2.1.8. A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
14.2.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)
14.2.1.10. A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)
14.2.1.11. A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)
14.2.1.12. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)
14.2.1.13. A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)
14.2.1.14. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)
14.2.1.15. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)
14.2.1.16. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)
14.2.1.17. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)
14.2.2. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése
14.2.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)
14.2.2.2. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
14.2.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)
14.2.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)
14.2.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)
14.2.2.6. Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúragyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)
14.2.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)
14.2.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)
14.2.2.9. A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)
14.2.2.10. Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
14.2.2.11. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)
14.2.3. A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések
14.2.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)
14.2.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)
14.2.4. Egyéb támogatási kategóriák
14.2.4.1. Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)
14.2.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)
14.2.4.3. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (1388/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)
15. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
15.1. Regionális támogatás
15.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)
15.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)
15.2. Kkv-knak nyújtott támogatás
15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)
15.2.2. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)
15.2.3. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)
15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
15.3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás
15.3.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)
15.3.2. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)
15.3.3. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)
15.3.4. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)
15.4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
15.4.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)
15.4.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont]
15.4.2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)
15.4.3. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)
15.4.4. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)
15.4.5. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)
15.4.6. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)
15.5. Képzési támogatás
15.5.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
15.6. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás
15.6.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)
15.6.2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)
15.6.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)
15.6.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)
15.7. Környezetvédelmi támogatás
15.7.1. A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)
15.7.2. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)
15.7.3. Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)
15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
15.7.5. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)
15.7.6. Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)
15.7.7. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)
15.7.8. Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)
15.7.9. A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)
15.7.10. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)
15.7.11. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)
15.7.12. Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)
15.7.13. Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)
15.7.14. Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)
15.8. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás
15.8.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)
15.9. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás
15.9.1. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)
15.10. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk)
15.10.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk)
15.11. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
15.11.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)
15.12. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
15.12.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)
16. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti támogatás
16.1. Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020
16.1.1. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások részére nyújtott támogatások (1. fejezet)
16.1.1.1. Vidékfejlesztési intézkedések (1.1. pont)
16.1.1.1.1. Beruházáshoz nyújtott támogatás (1.1.1. pont)
16.1.1.1.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.1. pont)
16.1.1.1.1.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.2. pont)
16.1.1.1.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.3. pont)
16.1.1.1.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (1.1.1.4. pont)
16.1.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1.1.2. pont)
16.1.1.1.3. A mezőgazdasági üzemek átruházásához nyújtott támogatás (1.1.3. pont)
16.1.1.1.4. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (1.1.4. pont)
16.1.1.1.5. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos, valamint az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatások (1.1.5. pont)
16.1.1.1.5.1. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.1. pont)
16.1.1.1.5.2. Állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.2. pont)
16.1.1.1.6. A Natura 2000 területekkel és a víz-keretirányelvvel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (1.1.6. pont)
16.1.1.1.7. A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára biztosított támogatás (1.1.7. pont)
16.1.1.1.8. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott támogatás (1.1.8. pont)
16.1.1.1.9. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (1.1.9. pont)
16.1.1.1.10. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (1.1.10. pont)
16.1.1.1.10.1. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (1.1.10.1. pont)
16.1.1.1.10.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.2. pont)
16.1.1.1.10.3. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1.1.10.3. pont)
16.1.1.1.11. A mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (1.1.11. pont)
16.1.1.2. Kockázat- és válságkezelés (1.2. pont)
16.1.1.2.1. A mezőgazdasági termelésben vagy a mezőgazdasági termelés eszközeiben okozott kár ellentételezésére, valamint a károk megelőzésére irányuló támogatások (1.2.1. pont)
16.1.1.2.1.1. A természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.1. pont)
16.1.1.2.1.2. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.2. pont)
16.1.1.2.1.3. Az állatbetegségek és növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzése, megfékezése és felszámolása költségeihez nyújtott támogatás és az állatbetegségek és növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.3. pont)
16.1.1.2.1.4. Elhullott állatok kapcsán nyújtott támogatás (1.2.1.4. pont)
16.1.1.2.1.5. A védett állatok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.5. pont)
16.1.1.2.1.6. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (1.2.1.6. pont)
16.1.1.2.1.7. A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás (1.2.1.7. pont)
16.1.1.2.2. A termelési kapacitás megszüntetéséhez nyújtott támogatások (1.2.2. pont)
16.1.1.2.2.1. A kapacitásnak az állatok, növények vagy emberek egészségével kapcsolatos, higiéniai, etikai vagy környezeti okokból történő megszüntetése (1.2.2.1. pont)
16.1.1.2.2.2. A kapacitás egyéb okokból történő megszüntetése (1.2.2.2. pont)
16.1.1.3. A támogatás egyéb típusai a mezőgazdasági ágazatban (1.3. pont)
16.1.1.3.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás (1.3.1. pont)
16.1.1.3.2. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (1.3.2. pont)
16.1.1.3.3. A legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatás (1.3.3. pont)
16.1.1.3.4. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (1.3.4. pont)
16.1.1.3.5. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott támogatás (1.3.5. pont)
16.1.1.3.6. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (1.3.6. pont)
16.1.2. Az EMVA-ból társfinanszírozott, ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként, illetve tisztán állami támogatásként az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások (2. fejezet)
16.1.2.1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (2.1. pont)
16.1.2.1.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (2.1.1. pont)
16.1.2.1.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (2.1.2. pont)
16.1.2.1.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (2.1.3. pont)
16.1.2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.4. pont)
16.1.2.1.5. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.5. pont)
16.1.2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.6. pont)
16.1.2.2. A Natura 2000 erdőterületekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (2.2. pont)
16.1.2.3. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az erdővédelemhez nyújtott támogatás (2.3. pont)
16.1.2.4. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (2.4. pont)
16.1.2.5. Az erdészeti ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (2.5. pont)
16.1.2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (2.6. pont)
16.1.2.7. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.7. pont)
16.1.2.8. Az erdészeti ágazatban nyújtott egyéb, ökológiai, védelmi és rekreációs célt szolgáló támogatás (2.8. pont)
16.1.2.8.1. Az olyan egyedi erdészeti intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott támogatás, amelyek elsődleges célja az erdei ökoszisztéma és a biológiai sokféleség vagy a hagyományos táj fenntartása vagy helyreállítása (2.8.1. pont)
16.1.2.8.2. A talaj minőségének fenntartásához és javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és egészséges növekedésének biztosításához nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (2.8.2. pont)
16.1.2.8.3. A természetes ösvények, tájképi elemek és jellemzők, valamint az állatok természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása az erdészeti ágazatban (2.8.3. pont)
16.1.2.8.4. Az utak fenntartásához nyújtott támogatás az erdőtüzek megelőzése érdekében (2.8.4. pont)
16.1.2.8.5. A jogszabályban meghatározott állatok által az erdőkben okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (2.8.5. pont)
16.1.2.8.6. Az erdőgazdálkodási tervek kidolgozásához nyújtott támogatás (2.8.6. pont)
16.1.2.9. Az erdészeti ágazatban nyújtott, mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel párhuzamos támogatás (2.9. pont)
16.1.2.9.1. Az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (2.9.1. pont)
16.1.2.9.2. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (2.9.2. pont)
16.1.3. Az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként a vidéki térségekben nyújtott támogatások (3. fejezet)
16.1.3.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával, a gyapottermeléssel vagy a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (3.1. pont)
16.1.3.2. Alapvető szolgáltatásokhoz és a falvak megújításához a vidéki térségekben nyújtott támogatás (3.2. pont)
16.1.3.3. A vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (3.3. pont)
16.1.3.4. A vidéki térségekben, nem a mezőgazdasági ágazatban működő egyéb földkezelőknek és vállalkozásoknak agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás (3.4. pont)
16.1.3.5. Az egyéb földkezelők részére a Natura 2000 területekkel kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (3.5. pont)
16.1.3.6. A vidéki térségekben megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.6. pont)
16.1.3.7. A vidéki térségekben nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (3.7. pont)
16.1.3.8. Aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (3.8. pont)
16.1.3.9. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.9. pont)
16.1.3.10. A vidéki térségekben folytatott együttműködés céljából nyújtott támogatás (3.10. pont)
16.1.3.11. Kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásához nyújtott támogatás (3.11. pont)
17. A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
17.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások
17.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)
17.1.2. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk)
17.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)
17.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)
17.1.5. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)
17.1.6. A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (702/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)
17.1.7. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
17.1.8. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)
17.1.9. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)
17.1.10. A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)
17.1.11. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)
17.1.12. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)
17.1.13. Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)
17.1.14. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)
17.1.14.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont]
17.1.14.2. Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [702/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pont]
17.1.15. A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)
17.2. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás
17.2.1. A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)
17.3. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás
17.3.1. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)
17.4. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás
17.4.1. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
17.5. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások
17.5.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)
17.5.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)
17.5.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)
17.5.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)
17.5.5. A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)
17.5.6. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)
17.5.7. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)
17.5.8. Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (702/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
17.5.9. Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)
17.5.10. Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)
17.5.11. Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)
17.5.12. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)
17.6. A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások
17.6.1. A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)
17.6.2. Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)
17.6.3. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)
17.6.4. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)
17.6.5. Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)
17.6.6. A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)
18. Nem állami támogatás

2. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ

A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma (a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve

…………

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

□ Program

□ Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik

…………

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

 

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

□ Meghosszabbítás

…………

□ Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-csoport szintjén): …………

A kedvezményezett típusa

□ Kkv

□ Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett éves teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft

Támogatási eszköz

□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

□ Hitel/visszafizetendő előleg

□ Kezességvállalás

Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma

…………

□ Adókedvezmény vagy adómentesség

□ Kockázati tőke nyújtása

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):

□ Vissza nem térítendő támogatás

□ Kölcsön

□ Kezességvállalás

□ Adókedvezmény

□ Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok) neve

…………

…………

Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft

… Ft

Teljes összeg

… Ft

II. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

Elsődleges (általános) célkitűzés

Célkitűzés

Legmagasabb támogatási intenzitás vagy legmagasabb támogatási összeg

Kkv-k bónuszai

Regionális támogatás

Regionális beruházási támogatás (14. cikk)

Program

...%

...%

Ad hoc támogatás

...%

...%

Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk)

... Ft

...%

Kkv-knak nyújtott támogatás

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

...%

...%

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk)

...%

...%

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (19. cikk)

...%

...%

Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás (20. cikk)

...%

...%

A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás

Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk)

... Ft

...%

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk)

... Ft

...%

Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk)

...%

induló vállalkozások részére nyújtott támogatás esetén:

... Ft

...%

Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

...%

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (25. cikk)

Alapkutatás [25. cikk (2) bekezdés a) pontja]

...%

...%

Alkalmazott kutatás [25. cikk (2) bekezdés b) pontja]

...%

...%

Kísérleti fejlesztés [25. cikk (2) bekezdés c) pontja]

...%

...%

Megvalósíthatósági tanulmány [25. cikk (2) bekezdés d) pontja]

...%

...%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26. cikk)

...%

...%

Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk)

...%

...%

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk)

...%

...%

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk)

...%

...%

A halászati és akvakultúraágazatban nyújtott kutatásfejlesztési támogatás (30. cikk)

...%

...%

Képzési támogatás

Képzési támogatás (31. cikk)

...%

...%

Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

...%

...%

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk)

...%

...%

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (34. cikk)

...%

...%

Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (35. cikk)

...%

...%

Környezetvédelmi támogatás

A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

...%

...%

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

...%

...%

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk)

...%

...%

Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (39. cikk)

... Ft

...%

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (40. cikk)

...%

...%

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41. cikk)

...%

...%

Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (42. cikk)

...%

...%

Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk)

...%

...%

A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

...%

Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (45. cikk)

...%

...%

Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (46. cikk)

...%

...%

Hulladék-újrafeldolgozásra és újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (47. cikk)

...%

...%

Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (48. cikk)

...%

...%

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

...%

Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (50. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

□ földrengés

□ lavina

□ földcsuszamlás

□ árvíz

□ tornádó

□ hurrikán

□ vulkánkitörés

□ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

...%

...%

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (52. cikk)

... Ft

...%

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk)

...%

...%

Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (54. cikk)

...%

...%

Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk)

...%

...%

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk)

...%

...%

3. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ

A 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma (a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve

…………

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

□ Program

□ Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik

…………

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

 

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

□ Meghosszabbítás

…………

□ Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-csoport szintjén): …………

A kedvezményezett típusa

□ Kkv

□ Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett éves teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft

Támogatási eszköz

□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

□ Hitel/visszafizetendő előleg

□ Kezességvállalás

Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma

…………

□ Adókedvezmény vagy adómentesség

□ Kockázati tőke nyújtása

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):

□ Vissza nem térítendő támogatás

□ Kölcsön

□ Kezességvállalás

□ Adókedvezmény

□ Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok)
neve

…………

…………

Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft

… Ft

Teljes összeg

… Ft

II. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

Elsődleges (általános) célkitűzés

Célkitűzés

Legmagasabb támogatási intenzitás

Legmagasabb támogatási összeg

Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó kkv-k részére nyújtott támogatások

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás (15. cikk)

...%

... Ft

A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk)

...%

... Ft

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk)

...%

... Ft

A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági ágazatban (19. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (20. cikk)

...%

... Ft

A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (21. cikk)

...%

... Ft

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (23. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás (25. cikk)

...%

... Ft

Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk)

...%

... Ft

Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos támogatás (27. cikk)

Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja]

...%

... Ft

Az elhullott állatok elszállításához nyújtott támogatás [27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pontja]

...%

... Ft

A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (28. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (29. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (30. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

□ földrengés

□ lavina

□ földcsuszamlás

□ árvíz

□ tornádó

□ hurrikán

□ vulkánkitörés

□ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

...%

... Ft

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás (31. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások

Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

...%

... Ft

Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott támogatás (33. cikk)

...%

... Ft

Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás (34. cikk)

...%

... Ft

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (35. cikk)

...%

... Ft

A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk)

...%

... Ft

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott támogatás (37. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (38. cikk)

...%

... Ft

Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (39. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (40. cikk)

...%

... Ft

Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk)

...%

... Ft

Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (42. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (43. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások

A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

... Ft

Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás (45. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (47. cikk)

...%

... Ft

Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk)

...%

... Ft

A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

... Ft

4. melléklet a 38/2016. (III. 3.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ

Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma (a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve

…………

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

□ Program

□ Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik

…………

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

 

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

□ Meghosszabbítás

…………

□ Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg
TEÁOR-csoport szintjén)
: …………

A kedvezményezett típusa

□ Kkv

□ Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett éves teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft

Támogatási eszköz

□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

□ Hitel/visszafizetendő előleg

□ Kezességvállalás

Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma

…………

□ Adókedvezmény vagy adómentesség

□ Kockázati tőke nyújtása

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):

□ Vissza nem térítendő támogatás

□ Kölcsön

□ Kezességvállalás

□ Adókedvezmény

□ Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok) neve

…………

…………

Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft

… Ft

Teljes összeg

… Ft

II. RÉSZ

Kérjük, jelölje a jobb oldali oszlopban, hogy az 1388/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

A halászat fenntartható fejlesztése

Az innovációhoz nyújtott támogatás (13. cikk)

 

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (14. cikk)

 

A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (15. cikk)

 

Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (16. cikk)

 

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (17. cikk)

 

A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (18. cikk)

 

Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (19. cikk)

 

A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (20. cikk)

 

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (21. cikk)

 

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás (22. cikk)

 

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (23. cikk)

 

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (24. cikk)

 

A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (25. cikk)

 

Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (26. cikk)

 

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (27. cikk)

 

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (28. cikk)

 

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (29. cikk)

 

Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (30. cikk)

 

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás (31. cikk)

 

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

 

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (33. cikk)

 

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (34. cikk)

 

Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (35. cikk)

 

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (36. cikk)

 

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (37. cikk)

 

A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (38. cikk)

 

Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (39. cikk)

 

Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (40. cikk)

 

A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (41. cikk)

 

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (42. cikk)

 

Egyéb támogatási kategóriák

Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (43. cikk)

 

A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (44. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

□ földrengés

□ lavina

□ földcsuszamlás

□ árvíz

□ tornádó

□ hurrikán

□ vulkánkitörés

□ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

 

Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (45. cikk)

 

Kérjük, jelölje és indokolja, hogy miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy egyedi támogatás odaítélésére az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében nyújtott támogatás igénybevétele helyett.

□ A nemzeti operatív program nem tartalmazza a fenti intézkedést

□ A nemzeti operatív program keretében rendelkezésre álló pénzeszközök elosztása során alkalmazott fontossági sorrend miatt

□ Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében már nem állnak rendelkezésre pénzeszközök

□ Egyéb (kérjük, nevezze meg): …………

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére