• Tartalom
Oldalmenü

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

2018.03.13.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) rész 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény szerinti szakmai irányító miniszterek véleményének a kikérésével – a következőket rendelem el:

1–3. §1

4. §2 A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) mindazon informatikai szolgáltatásnál, ahol műszaki, gazdasági okok ezt nem zárják ki, alkalmaz nyílt forráskódú programot, különösen

a) az elektronikus levelezés biztosításánál,

b) az irodai alapprogramoknál, beleértve a böngészőprogramot is.

5. § (1)3

(2) A kormányhivatal megyei adatközpontja ellátja a központi alapinfrastruktúra szolgáltatás másodlagos szerepkörét.

6. § (1)4 A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. A rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a szerződésben foglalt mértékben – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti.

(2)5 Az adattárházrendszer az alábbi adatköröket kezeli:

a) szakrendszerekből az ügyintézés lefolyására vonatkozó adatok,

b) iratkezelő rendszerekből az iratmozgásokkal, iratkezelési műveletekkel kapcsolatos adatok,

c) a pénzügyi, gazdálkodási rendszerből a működésre vonatkozó adatok,

d) a létesítmény menedzseléssel kapcsolatos adatok,

e) informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos adatok.

(3)6 Az adattárházrendszer az ügyek tartalmára vonatkozó konkrét információt – így különösen az ügyfél-azonosítót, az ügyfél azonosítását lehetővé tevő adatot, továbbá személyes adatnak minősülő más adatot – nem tartalmaz.

(4)7 Az adattárházrendszer részére adatot szolgáltat

a) a kormányhivatal által működtetett, (2) bekezdés szerinti szakrendszer,

b) külső szerv által működtetett, a kormányhivatal hatósági ügyintézését támogató informatikai rendszer, ha az adatszolgáltatás műszaki feltételei a működtető szervnél adottak.

(5)8 Az adattárházrendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférést a feladatköréhez tartozó adatkörökre kiterjedően biztosítani kell

a) a kormányhivatal vezető beosztású munkatársainak,

b) a Miniszterelnökség, valamint a szakmai irányító miniszter által vezetett minisztérium irányítási jogok gyakorlására feladat- és hatáskörrel rendelkező munkatársainak, továbbá

c) a kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője részére, továbbá az általuk erre feljogosított személyeknek.

(6)9 A gazdálkodási rendszer biztosítja

a) elektronikus számla fogadását,

b) elektronikus számla kibocsátását,

c) mind a papírbizonylatok elektronikus képe, mind az elektronikus számla alapján gazdálkodási cselekmények elektronikus elvégzését.

(7)10 Az irányítástámogatási rendszer biztosítja

a) az egységes működés keretein belül a kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,

b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést,

c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.

(8)11 Az irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a szervezeti átalakulásokból, a rendszer funkcionalitását nem érintő változásokból adódó módosításokat az (1) bekezdésben kijelölt kormányhivatal saját hatáskörben elvégezheti. E feladatának ellátása nem igényelheti sem a program fejlesztőjének, sem szállítójának a közreműködését.

7–8. §12

9. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/K. § (6) bekezdése b) pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén a kormányhivatal akkor adhatja vissza az ügyfélnek az ügyfél által aláírt papíralapú dokumentumot, ha az ügyfél igazoltan vállalja az eredeti beadványnak az adott iratra vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési idejéig, de legalább benyújtást követő 2 évig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását. E határidőn belül a kormányhivatal indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles. A megőrzési kötelezettségre és annak időtartamára a kormányhivatal az ügyfelet figyelmezteti.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 1–3. §, az 5. § (1) bekezdése, a 6–8. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez13

1

Az 1–3. §-t az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § nyitó szövegrésze az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdését az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (1) bekezdése az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdése az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (6) bekezdését az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 6. § (7) bekezdését az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 6. § (8) bekezdését az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 7–8. §-t az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. mellékletet az 5/2018. (III. 12.) MvM rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.