• Tartalom

38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás

38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás

az egyes ORFK utasításoknak a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggésben történő módosításáról1

2017.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes ORFK utasításoknak az új szakértői szerv, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggésben történő módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása
1. Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás 6. pont i) alpontja.
2. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
2. Hatályát veszti a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
3. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása
3. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás] 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Az alkoholos állapot és az alkoholos befolyásoltság orvosszakértői vizsgálata és véleményezése céljából biztosított biológiai mintát tartalmazó egységdobozt a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) véralkohol-vizsgálatot végző laboratóriumokhoz legkésőbb a mintavételt követő futárpostával, valamint a kábítószer-fogyasztás, illetve a bódító hatású szertől való befolyásoltság megállapítása céljából biztosított biológiai mintát az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézetbe legkésőbb a mintavételt követő három munkanapon belül kell megküldeni. A biológiai minták kizárólag megfelelő hűtés biztosítása mellett szállíthatók.”
4. A 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A vizsgálati anyagok az Állami Futárszolgálat útján az NSZKK-ba továbbíthatók. Más szakértői intézetek igénybevétele esetén a vizsgálati anyagok továbbításáról, a vizsgálati eredmény átvételéről a kirendelő szerv gondoskodik.”
a) 8., 9. pontjában, valamint 12. pont b) alpontjában a „doboz” szövegrész helyébe az „egységdoboz”;
b) 8. pontjában a „dobozon” szövegrész helyébe az „egységdobozon”;
c) 12. pontjában a „dobozt” szövegrész helyébe az „egységdobozt”
szöveg lép.
6. Hatályát veszti a 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás
a) 10–11. pontja;
4. A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása
7. Hatályát veszti a nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI),” szövegrész.
5. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása
8. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőri szervre, illetve a teljes személyi állományra terjed ki.”
9. Hatályát veszti az 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás 3. mellékletében a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,” szövegrész.
6. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása
10. Hatályát veszti az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 4. pont c) alpontja.
7. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
11. Hatályát veszti a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás 1. pontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
8. A Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása
12. Hatályát veszti a Rendőrség vezetői állománya, valamint az orvosok és pszichológusok egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatának rendjéről szóló 40/2010. (OT 23.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,” szövegrész.
9. A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása
13. Hatályát veszti a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 7. pont c) alpontja.
10. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
14. Hatályát veszti a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
11. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása
15. Hatályát veszti az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás
a) 11. pontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatójára,” szövegrész;
b) 150. pont d) alpontja;
c) 151. pontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyettesei,” szövegrész.
12. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosítása
16. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás] 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás hatálya kiterjed)
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;”
17. A 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 5/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. A KR-en belül létrehozott helyszínelő egység szóbeli vagy írásbeli megkeresésre elsősorban az ORFK és a KR részére lát el bűnügyi technikai tevékenységet. Kiemelt jelentőségű vagy speciális technikai felszereltséget igénylő ügyekben az országos rendőrfőkapitány egyedi utasítása alapján a KR helyszínelő egysége egyéb területi vagy helyi nyomozó hatóság által folytatott nyomozási cselekmény helyszínén is önállóan folytathat szemlét, továbbá végezhet bűnügyi technikai tevékenységet.”
18. A 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 5/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B. A területi szerv vezetője vagy helyettese megkeresésére a KR-en belül létrehozott helyszínelő egység a területi vagy helyi szervnél folyamatban lévő büntető ügyben végzett nyomozási cselekmény során is végezhet bűnügyi technikai tevékenységet. E célból a KR Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) Bűnügyi Technikai Főosztály főosztályvezetőjét szükséges megkeresni.”
19. A 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a következő 5/C. ponttal egészül ki:
„5/C. Az országos rendőrfőkapitány egyedi feladatmeghatározásáról feljegyzést kell készíteni, amelyet a nyomozási cselekményről készült jegyzőkönyvhöz vagy jelentéshez kell csatolni.”
20. A 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás „I. Általános része” a következő 5/A. címmel és 36/A–36/C. ponttal egészül ki:
„5/A. A bűnügyi technikai tevékenység feletti szakmai irányítás
36/A. A KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztály Szakfelügyeleti Osztály hivatásos állománya – a főosztályvezető közvetlen irányításával – szakmai irányítást gyakorol
a) a területi szervek azonos bűnügyi technikai feladatot ellátó egységei, valamint indokolt esetben a helyi szervek bűnügyi technikai tevékenysége felett;
b) a területi és helyi szervek bűnügyi nyilvántartásba vételi tevékenysége kapcsán végrehajtandó bűnügyi technikai szakfeladatok (fényképfelvételek elkészítése, ügyviteli rendszerbe való feltöltés, mintavételek végrehajtása) vonatkozásában.
36/B. A KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztály a főosztályvezető irányításával kezdeményezi a területi szervek bűnügyi technikai egységeinek működéséhez szükséges egyes speciális nyomkutató eszközök, nyomrögzítő szakanyagok országos beszerzését, elosztását, felhasználásainak bűnügyi technikai szakmai ellenőrzését.
36/C. A KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztályt szakirányító tevékenysége során a Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás 4. pont a) alpontjában felsorolt jogosultságok illetik meg.”
21. A 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás 70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. A KR parancsnoka az NSZKK által kidolgozott eljárási és módszertani javaslat figyelembevételével gondoskodik a bűnügyi technikai tevékenységet segítő egységes módszertani útmutató kiadásáról.”
a) 2. pont d) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél” szövegrész helyébe a „KR-nél”;
b) 64. pontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Osztályát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetet”
szöveg lép.
13. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosítása
23. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás 1. pont n) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,” szövegrész.
14. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása
24. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás] 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A rendőrség szervei kommunikációs tevékenységének szakmai irányítását a Belügyminisztérium Miniszteri Kabinet szakmai iránymutatásainak megfelelően működő Szolgálat látja el, amely egyúttal végzi a budapesti székhelyű rendőri szervek és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ kommunikációs tevékenységét.”
25. Hatályát veszti a 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás
a) 2. pont a) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,”;
b) mellékletében a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet”
szövegrész.
15. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása
26. Hatályát veszti a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
16. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása
27. Hatályát veszti a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
17. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
28. Hatályát veszti a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a „ , valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre” szövegrész.
18. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
29. Hatályát veszti a jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
19. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
30. Hatályát veszti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
20. A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosítása
31. Hatályát veszti a minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
21. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása
32. Hatályát veszti az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
22. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása
33. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás 5. pont f) alpontja.
23. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása
34. Hatályát veszti az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
24. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása
35. Hatályát veszti az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
25. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
36. Hatályát veszti a tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 10. pont c) alpontja.
26. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
37. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás
a) 1. pont d) alpontja;
b) 79. pont g) alpontjában az „ , a BSZKI” szövegrész.
27. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
38. Hatályát veszti az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pont e) alpontja.
28. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása
39. Hatályát veszti a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
29. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása
40. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. A halottszemlére Budapest közigazgatási határán belül a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) ügyeletes orvosszakértőjét (szakértőjelöltjét), Budapest közigazgatási határán kívül a NSZKK orvosszakértőjét (szakértőjelöltjét), akadályoztatása, illetve hiánya esetén a Rendőrség alkalmazásában álló orvost, háziorvost, ügyeletes orvost kell kirendelni, illetve igénybe venni. Közlekedési balesetek helyszíni szemléjének keretében lefolytatott halottszemlén – indokolt esetben – a NSZKK orvosszakértője (szakértőjelöltje) részvételét is lehetővé kell tenni. Ha az egészségügyi intézményben a gyógykezelés során, de nem az orvosi kezeléssel összefüggésben következett be a rendkívüli halál, a halottszemle lefolytatására a NSZKK orvosszakértőjét (szakértőjelöltjét), akadályoztatása, illetve hiánya esetén a háziorvost, ügyeletes orvost vagy a Rendőrség alkalmazásában álló orvost kell kirendelni, illetve igénybe venni.”
30. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
41. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
31. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása
42. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontja.
32. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása
43. Hatályát veszti a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás 1. mellékletében szereplő táblázat 4. sorában az „1. BSZKI,”, valamint a rövidítések között a „BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet” szövegrész.
33. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
44. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás] 10. pontja a következő s) alponttal egészül ki:
(Az egyszerűsített regisztrációt követően a RIK épületbe be- és kilépést, valamint kísérés nélkül a RIK épületben tartózkodást a következő személyek számára kell biztosítani)
s) a főigazgató és helyettesei kivételével a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) állományának tagjai.”
45. A 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 18. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állandó belépési engedélyre jogosultak)
f) az NSZKK főigazgatója és a főigazgató helyettesei;”
46. Hatályát veszti a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 99. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,” szövegrész.
34. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
47. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás] 8. pontja a következő r) alponttal egészül ki:
(Az épületbe történő be- és kilépést igazolvány felmutatásával, annak ellenőrzése után, az épületben történő tartózkodást kísérés nélkül a következő személyek számára kell biztosítani)
r) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) főigazgatója és a főigazgató helyettesei;”
48. A 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A BM, a Rendőrség és az NSZKK állományának tagjai igazolványuk felmutatása után, illetve – amennyiben az ehhez szükséges feltételek fennállnak – a be- és kiléptetésre irányadó belső normában meghatározott eszköz (pl. belépőkártya) segítségével léptethetőek be az épületbe, és az ott-tartózkodásuk kísérés nélkül biztosítható.”
49. Hatályát veszti a 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre,” szövegrész.
35. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás módosítása
50. Hatályát veszti az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás
a) 1. pont e) alpontja;
b) 12. pont g) alpontjában a „Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet;” szövegrész.
36. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása
51. Hatályát veszti a belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás
a) 1. pont d) alpontja;
b) 11. pont b) alpontjában az „a BSZKI,” szövegrész;
c) 1. mellékletében a „BSZKI,” szövegrészek;
d) 2. mellékletében az „a BSZKI igazgatója,” szövegrészek.
37. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása
52. Hatályát veszti a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás
a) 4. pont a) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI),”;
b) 18. pont ab) és c) alpontjában, 20. pont b) alpontjában, 26. pont a)–d) alpontjában, 33. pont c) alpontjában, 119. pontjában, 128. pont c) alpontjában, 175. pontjában, 186. pont c) alpontjában az „a BSZKI,”
szövegrész.
38. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosítása
53. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás
a) 1. pont b) alpontjában az „a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI),” szövegrész;
b) 47. pont a) alpontjában az „és a BSZKI” szövegrész;
c) 83. pont k) alpontja.
39. Záró rendelkezések
54. Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
55. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás az 55. pont alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére