• Tartalom

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

1. § (1)1 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2)2 A kormányhivatal munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

a)3 végrehajtják a miniszter által kiadott hatósági ellenőrzési terveket,

b) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

c)4 az elvégzett feladataikról közvetlenül, az országos tisztifőorvos egyidejű tájékoztatása mellett – a járási hivatal esetében a főispán útján – tájékoztatják a minisztert,

(4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

c)5 a hatáskörükbe tartozó feladatokat az országos tisztifőorvos szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el,

d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

e) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban,

f)6 végrehajtják az országos tisztifőorvos által kiadott egyéb ellenőrzési és mintavételi terveket,

g)7 ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

h)8 az országos tisztifőorvos által kiadott feladataik elvégzéséről közvetlenül tájékoztatják az országos tisztifőorvost.

1/A. §9 (1) A közösségek és egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása, továbbá a megelőzési feladatok megvalósítása céljából az egészséges életmódot népszerűsítő egészségfejlesztési és népegészségügyi szemléletformáló tevékenység országos szintű szakmai és szakmai támogató feladatait a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. végzi, ennek keretében

a) felhívja a figyelmet az egészségfejlesztő öngondoskodásra,

b) elősegíti az egészséges életmód kialakítását, és

c) az a) és b) pont szerinti országos egészségkommunikációs és programkoordinátori feladatokat lát el egyes európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében is.

(2) A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. koordinálja, összehangolja, ösztönzi, szakmailag segíti és támogatja a lakosság felé irányuló egészségfejlesztési egészségkommunikációs tevékenységek ellátását.

2. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét,

b)10 jogszabályban meghatározott ügyekben hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca)11 a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat,

e)12 ellátja az egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott, az infekciókontrollra vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

3. § (1)13 Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2)14 A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3)15 Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatal a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.

(3a)16 A sugáregészségügyi feladatokat és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a kormányhivatal – az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.

(4) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti repülőtereken és kikötőkben a kormányhivatal látja el a járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

3. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

4. § (1)17 A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

(2) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.

5. § A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

4. 18 A Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezete, valamint népegészségügyi feladat- és hatásköre

6. §19 A NNK a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

6/A. § (1) Az NNK-t az országos tisztifőorvos vezeti.

(2) Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

(3) Az országos tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat az NNK kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

(4) Az országos tisztifőorvos az 1. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva

a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a kormányhivatal feladatkörébe tartozó népegészségügyi kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti,

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,

c) felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési, valamint egészségügyi igazgatási intézkedések megtételére, ha azok a lakosság érdekében szükségesek,

d) évente legalább egyszer, illetve szükség esetén beszámolót kér a népegészségügyi tevékenységről, illetve helyzetről.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti intézkedések elmaradása esetén az országos tisztifőorvos a miniszter útján intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkező minisztert.

(6) Az országos tisztifőorvos javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó – a jogalkotásról szóló törvény szerinti – utasítás kiadására.

6/B. § (1) Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szerve egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

6/C. § Az NNK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

6/D. § (1) Az NNK részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(2) Az NNK ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

(3) Az NNK ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

a) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is –, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén,

b) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén,

c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

d) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

e) a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén.

(4) Az NNK jár el a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra.

6/E. § (1) Az NNK ellátja a jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggő feladatait.

(2) Az NNK ellátja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatait.

(3) Az NNK ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(4) Az NNK ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) Az NNK az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad.

(6) Az NNK működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.

(7) Az NNK ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(8) Az NNK biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét.

(9) Az NNK munkahigiénés (munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós) vizsgálatokat végez.

(10) Az NNK egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

(11) Az NNK részt vesz az európai uniós forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában és a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartásában.

(12) Az NNK ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés – ennek részeként a szervezett lakossági szűrések – területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.

(13) Az NNK ellátja az egészségfejlesztési irodák szakmai irányítását és koordinálását.

(14) Az NNK üzemelteti és fejleszti a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai rendszereket.

(15) Az NNK beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja.

6/F. §20 Az NNK drogpolitikai feladatai körében

a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,

b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását,

c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal,

d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,

e) igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.

6/G. §21 A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. § (2) bekezdése tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t jelöli ki.

6/H. §22 Az NNK ellátja a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ Egészségvonal szolgáltatásának működtetését, és ennek keretében

a) az ügyfelek részére a hét minden napján 0–24 órában országos általános egészségügyi tájékoztatást nyújt a honlapján megjelölt kérdéskörök vonatkozásában,

b) szolgáltatását telefonon, Magyarországról az 1812 rövidített hívószámon, valamint elektronikus levél útján és a www.egeszsegvonal.gov.hu honlapon keresztül, vagy az ügyfelek részére más felületeken közzétett további hívószámokon biztosítja,

c) közvetlen kétoldalú telefonos kapcsolatot tart fenn az 1818-as hívószámú országos telefonos ügyfélszolgálattal és a 112-es hívószámú egységes európai telefonos segélyhívóval,

d) szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében megállapodhat a miniszter irányítása és felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervekkel és szervezetekkel, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet végző más szervekkel, szolgáltatókkal,

e) szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatását a honlapján és a www.nnk.gov.hu honlapon teszi közzé.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)–(3a), (7) és (8a) bekezdése alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

alkalmazásában.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a járási hivatal és a kormányhivatal jár el a gyógyászati segédeszköz-forgalmazási tevékenység tekintetében.

8. § (1)23 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

c) az Eüak.

d) a Kbtv.

db) 7. §-a,

df) 23. §-a,

di) 32. § (2) és bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

g) az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. § 19. pontja,

h) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a,

i)27 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése

j)28 a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3)29 Az NNK munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4)30 Az NNK az (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az adatok kutatása során olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel a következő feltételeknek:

a) székhelye Magyarországon található,

b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,

c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,

d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.

(5)31 A (4) bekezdés b) és d) pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely az adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az adatok rögzítését, tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.

(6)32 A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a)33 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

b)34

c)35

d) az Eütv.

e) az Eüak.

f) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,

g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,

h) az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2)36 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség

– ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az Nvt. 2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására.

(3)37 A Kormány hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

10. § (1)38 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,

d) az Eütv.

da)39

db) 143. §-a,

e) az Eüak.

g) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2)40 A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az NNK és a kormányhivatal útján látja el.

(3)41 Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az NNK és a kormányhivatal látja el.

11. §42 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

szerinti feladatok ellátására.

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a)45

c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,

d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.

12/A. §47 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kórházi Főigazgatóságot jelöli ki az Eütv. 123. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

6. Hatósági eljárás, illetékesség

13. § (1)48 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

(2)49

(3)50 Az országos tisztifőorvos a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

14. § Helyszíni ellenőrzésre fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.

15. § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét jogszabály határozza meg.

7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő szakhatóságok kijelölése

16. § (1)51

(2)52 A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3)53

(4)54

(5)55 A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(6)56

(7)57 A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal vizsgálja.

(8)58

(9)59

(10)60

(11)61

(12)62

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

17/A. §63 (1) Az Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése 2018. október 1. napján Nemzeti Népegészségügyi Központra változik, egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek – az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján – beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központba beolvadnak.

(2) A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018. október 1. napjától – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – ellátja mindazon feladatokat, amelyek 2018. szeptember 30-ig az Országos Közegészségügyi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(3) A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 2018. október 1. napjától ellátja mindazon módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatokat, melyek a gyermekegészségügy területén 2018. szeptember 30-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(4) A (2) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

(5) A (3) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

(6)64 A (2) bekezdéstől eltérően az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el 2019. január 1. napjától a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2018. október 1. napjával átvett, a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, a Nemzeti Addiktológiai Fókuszponttal kapcsolatos, valamint a kábítószer-megelőzéssel, kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat.

18. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

19. §65 Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez66

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat

1.1.67 a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest vármegyére,

1.2.68 a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére,

1.3.69 a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére,

1.4.70 a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyére,

1.5.71 a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére,

1.6.72 a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala vármegyére

kiterjedő illetékességgel látja el.

2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez73

1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

A

B

1.

BARANYA VÁRMEGYE

2.

Komlói Járási Hivatal

3.

Székhely:

Komló

4.

Illetékességi terület:

Hegyháti járás

5.

Komlói járás

6.

Pécsváradi járás

7.

Mohácsi Járási Hivatal

8.

Székhely:

Mohács

9.

Illetékességi terület:

Bólyi járás

10.

Mohácsi járás

11.

Pécsi Járási Hivatal

12.

Székhely:

Pécs

13.

Illetékességi terület:

Pécsi járás

14.

Siklósi Járási Hivatal

15.

Székhely:

Siklós

16.

Illetékességi terület:

Siklósi járás

17.

Sellyei járás

18.

Szigetvári Járási Hivatal

19.

Székhely:

Szigetvár

20.

Illetékességi terület:

Szigetvári járás

21.

Szentlőrinci járás

22.

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

23.

Bajai Járási Hivatal

24.

Székhely:

Baja

25.

Illetékességi terület:

Bajai járás

26.

Bácsalmási járás

27.

Kalocsai Járási Hivatal

28.

Székhely:

Kalocsa

29.

Illetékességi terület:

Kalocsai járás

30.

Kiskőrösi járás

31.

Kecskeméti Járási Hivatal

32.

Székhely:

Kecskemét

33.

Illetékességi terület:

Kecskeméti járás

34.

Kunszentmiklósi járás

35.

Tiszakécskei járás

36.

Kiskunhalasi Járási Hivatal

37.

Székhely:

Kiskunhalas

38.

Illetékességi terület:

Kiskunhalasi járás

39.

Jánoshalmai járás

40.

Kiskunfélegyházi járás

41.

Kiskunmajsai járás

42.

BÉKÉS VÁRMEGYE

43.

Békéscsabai Járási Hivatal

44.

Székhely:

Békéscsaba

45.

Illetékességi terület:

Békéscsabai járás

46.

Békési járás

47.

Gyomaendrődi járás

48.

Szarvasi járás

49.

Gyulai Járási Hivatal

50.

Székhely:

Gyula

51.

Illetékességi terület:

Gyulai járás

52.

Sarkadi járás

53.

Szeghalmi járás

54.

Orosházi Járási Hivatal

55.

Székhely:

Orosháza

56.

Illetékességi terület:

Orosházi járás

57.

Mezőkovácsházai járás

58.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

59.

Edelényi Járási Hivatal

60.

Székhely:

Edelény

61.

Illetékességi terület:

Edelényi járás

62.

Kazincbarcikai járás

63.

Ózdi járás

64.

Putnoki járás

65.

Encsi Járási Hivatal

66.

Székhely:

Encs

67.

Illetékességi terület:

Encsi járás

68.

Gönci járás

69.

Szikszói járás

70.

Miskolci Járási Hivatal

71.

Székhely:

Miskolc

72.

Illetékességi terület:

Miskolci járás

73.

Mezőkövesdi Járási Hivatal

74.

Székhely:

Mezőkövesd

75.

Illetékességi terület:

Mezőkövesdi járás

76.

Mezőcsáti járás

77.

Tiszaújvárosi járás

78.

Szerencsi Járási Hivatal

79.

Székhely:

Szerencs

80.

Illetékességi terület:

Cigándi járás

81.

Szerencsi járás

82.

Sárospataki járás

83.

Sátoraljaújhelyi járás

84.

Tokaji járás

85.

BUDAPEST

86.

Budapest II. kerületi Hivatal

87.

Székhely:

Budapest II. kerület

88.

Illetékességi terület:

I. kerület

89.

II. kerület

90.

III. kerület

91.

Budapest V. kerületi Hivatal

92.

Székhely:

Budapest V. kerület

93.

Illetékességi terület:

IV. kerület

94.

V. kerület

95.

XIII. kerület

96.

Budapest VI. kerületi Hivatal

97.

Székhely:

Budapest VI. kerület

98.

Illetékességi terület:

VI. kerület

99.

VII. kerület

100.

VIII. kerület

101.

IX. kerület

102.

Budapest X. kerületi Hivatal

103.

Székhely:

Budapest X. kerület

104.

Illetékességi terület:

X. kerület

105.

XVII. kerület

106.

XVIII. kerület

107.

Budapest XI. kerületi Hivatal

108.

Székhely:

Budapest XI. kerület

109.

Illetékességi terület:

XI. kerület

110.

XII. kerület

111.

XXII. kerület

112.

Budapest XIV. kerületi Hivatal

113.

Székhely:

Budapest XIV. kerület

114.

Illetékességi terület:

XIV. kerület

115.

XV. kerület

116.

XVI. kerület

117.

Budapest XX. kerületi Hivatal

118.

Székhely:

Budapest XX. kerület

119.

Illetékességi terület:

XIX. kerület

120.

XX. kerület

121.

XXI. kerület

122.

XXIII. kerület

123.

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

124.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

125.

Székhely:

Hódmezővásárhely

126.

Illetékességi terület:

Hódmezővásárhelyi járás

127.

Makói járás

128.

Szegedi Járási Hivatal

129.

Székhely:

Szeged

130.

Illetékességi terület:

Szegedi járás

131.

Kisteleki járás

132.

Mórahalomi járás

133.

Szentesi Járási Hivatal

134.

Székhely:

Szentes

135.

Illetékességi terület:

Szentesi járás

136.

Csongrádi járás

137.

FEJÉR VÁRMEGYE

138.

Dunaújvárosi Járási Hivatal

139.

Székhely:

Dunaújváros

140.

Illetékességi terület:

Dunaújvárosi járás

141.

Martonvásári járás

142.

Sárbogárdi járás

143.

Móri Járási Hivatal

144.

Székhely:

Mór

145.

Illetékességi terület:

Móri járás

146.

Bicskei járás

147.

Székesfehérvári Járási Hivatal

148.

Székhely:

Székesfehérvár

149.

Illetékességi terület:

Székesfehérvári járás

150.

Enyingi járás

151.

Gárdonyi járás

152.

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

153.

Csornai Járási Hivatal

154.

Székhely:

Csorna

155.

Illetékességi terület:

Csornai járás

156.

Kapuvári járás

157.

Győri Járási Hivatal

158.

Székhely:

Győr

159.

Illetékességi terület:

Győri járás

160.

Pannonhalmi járás

161.

Téti járás

162.

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

163.

Székhely:

Mosonmagyaróvár

164.

Illetékességi terület:

Mosonmagyaróvári járás

165.

Soproni Járási Hivatal

166.

Székhely:

Sopron

167.

Illetékességi terület:

Soproni járás

168.

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

169.

Balmazújvárosi Járási Hivatal

170.

Székhely:

Balmazújváros

171.

Illetékességi terület:

Balmazújvárosi járás

172.

Derecskei járás

173.

Hajdúhadházi járás

174.

Nyíradonyi járás

175.

Debreceni Járási Hivatal

176.

Székhely:

Debrecen

177.

Illetékességi terület:

Debreceni járás

178.

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

179.

Székhely:

Hajdúböszörmény

180.

Illetékességi terület:

Hajdúböszörményi járás

181.

Hajdúnánási járás

182.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

183.

Székhely:

Hajdúszoboszló

184.

Illetékességi terület:

Hajdúszoboszlói járás

185.

Püspökladányi járás

186.

Berettyóújfalui Járási Hivatal

187.

Székhely:

Berettyóújfalu

188.

Illetékességi terület:

Berettyóújfalui járás

189.

HEVES VÁRMEGYE

190.

Egri Járási Hivatal

191.

Székhely:

Eger

192.

Illetékességi terület:

Egri járás

193.

Bélapátfalvai járás

194.

Pétervásárai járás

195.

Füzesabonyi Járási Hivatal

196.

Székhely:

Füzesabony

197.

Illetékességi terület:

Füzesabonyi járás

198.

Hevesi járás

199.

Hatvani Járási Hivatal

200.

Székhely:

Hatvan

201.

Illetékességi terület:

Hatvani járás

202.

Gyöngyösi járás

203.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

204.

Jászberényi Járási Hivatal

205.

Székhely:

Jászberény

206.

Illetékességi terület:

Jászberényi járás

207.

Jászapáti járás

208.

Karcagi Járási Hivatal

209.

Székhely:

Karcag

210.

Illetékességi terület:

Karcagi járás

211.

Kunhegyesi járás

212.

Tiszafüredi járás

213.

Mezőtúri Járási Hivatal

214.

Székhely:

Mezőtúr

215.

Illetékességi terület:

Mezőtúri járás

216.

Kunszentmártoni járás

217.

Szolnoki Járási Hivatal

218.

Székhely:

Szolnok

219.

Illetékességi terület:

Szolnoki járás

220.

Törökszentmiklósi járás

221.

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE

222.

Esztergomi Járási Hivatal

223.

Székhely:

Dorog

224.

Illetékességi terület:

Esztergomi járás

225.

Komáromi Járási Hivatal

226.

Székhely:

Komárom

227.

Illetékességi terület:

Komáromi járás

228.

Kisbéri járás

229.

Tatabányai Járási Hivatal

230.

Székhely:

Tatabánya

231.

Illetékességi terület:

Tatabányai járás

232.

Tatai járás

233.

Oroszlányi járás

234.

NÓGRÁD VÁRMEGYE

235.

Balassagyarmati Járási Hivatal

236.

Székhely:

Balassagyarmat

237.

Illetékességi terület:

Balassagyarmati járás

238.

Rétsági járás

239.

Szécsényi járás

240.

Salgótarjáni Járási Hivatal

241.

Székhely:

Salgótarján

242.

Illetékességi terület:

Salgótarjáni járás

243.

Bátonyterenyei járás

244.

Pásztói járás

245.

PEST VÁRMEGYE

246.

Ceglédi Járási Hivatal

247.

Székhely:

Cegléd

248.

Illetékességi terület:

Ceglédi járás

249.

Nagykőrösi járás

250.

Dabasi Járási Hivatal

251.

Székhely:

Dabas

252.

Illetékességi terület:

Dabasi járás

253.

Gyáli járás

254.

Érdi Járási Hivatal

255.

Székhely:

Érd

256.

Illetékességi terület:

Érdi járás

257.

Budakeszi járás

258.

Gödöllői Járási Hivatal

259.

Székhely:

Gödöllő

260.

Illetékességi terület:

Gödöllői járás

261.

Aszódi járás

262.

Monori Járási Hivatal

263.

Székhely:

Monor

264.

Illetékességi terület:

Monori járás

265.

Nagykátai járás

266.

Vecsési járás

267.

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

268.

Székhely:

Szigetszentmiklós

269.

Illetékességi terület:

Ráckevei járás

270.

Szigetszentmiklósi járás

271.

Szentendrei Járási Hivatal

272.

Székhely:

Szentendre

273.

Illetékességi terület:

Szentendrei járás

274.

Pilisvörösvári járás

275.

Váci Járási Hivatal

276.

Székhely:

Vác

277.

Illetékességi terület:

Váci járás

278.

Szobi járás

279.

Dunakeszi járás

280.

SOMOGY VÁRMEGYE

281.

Kaposvári Járási Hivatal

282.

Székhely:

Kaposvár

283.

Illetékességi terület:

Kaposvári járás

284.

Nagyatádi Járási Hivatal

285.

Székhely:

Nagyatád

286.

Illetékességi terület:

Nagyatádi járás

287.

Barcsi járás

288.

Csurgói járás

289.

Siófoki Járási Hivatal

290.

Székhely:

Siófok

291.

Illetékességi terület:

Siófoki járás

292.

Tabi járás

293.

Marcali Járási Hivatal

294.

Székhely:

Marcali

295.

Illetékességi terület:

Marcali járás

296.

Fonyódi járás

297.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

298.

Kisvárdai Járási Hivatal

299.

Székhely:

Kisvárda

300.

Illetékességi terület:

Kisvárdai járás

301.

Záhonyi járás

302.

Mátészalkai Járási Hivatal

303.

Székhely:

Mátészalka

304.

Illetékességi terület:

Mátészalkai járás

305.

Csengeri járás

306.

Fehérgyarmati járás

307.

Nyírbátori járás

308.

Nyíregyházi Járási Hivatal

309.

Székhely:

Nyíregyháza

310.

Illetékességi terület:

Nyíregyházi járás

311.

Ibrányi járás

312.

Kemecsei járás

313.

Nagykállói járás

314.

Tiszavasvári járás

315.

Vásárosnaményi Járási Hivatal

316.

Székhely:

Vásárosnamény

317.

Illetékességi terület:

Vásárosnaményi járás

318.

Baktalórántházai járás

319.

TOLNA VÁRMEGYE

320.

Dombóvári Járási Hivatal

321.

Székhely:

Dombóvár

322.

Illetékességi terület:

Dombóvári járás

323.

Tamási járás

324.

Paksi Járási Hivatal

325.

Székhely:

Paks

326.

Illetékességi terület:

Paksi járás

327.

Szekszárdi Járási Hivatal

328.

Székhely:

Szekszárd

329.

Illetékességi terület:

Szekszárdi járás

330.

Bonyhádi járás

331.

Tolnai járás

332.

VAS VÁRMEGYE

333.

Körmendi Járási Hivatal

334.

Székhely:

Körmend

335.

Illetékességi terület:

Körmendi járás

336.

Szentgotthárdi járás

337.

Vasvári járás

338.

Szombathelyi Járási Hivatal

339.

Székhely:

Szombathely

340.

Illetékességi terület:

Szombathelyi járás

341.

Kőszegi járás

342.

Sárvári Járási Hivatal

343.

Székhely:

Sárvár

344.

Illetékességi terület:

Sárvári járás

345.

Celldömölki járás

346.

VESZPRÉM VÁRMEGYE

347.

Ajkai Járási Hivatal

348.

Székhely:

Ajka

349.

Illetékességi terület:

Ajkai járás

350.

Devecseri járás

351.

Balatonfüredi Járási Hivatal

352.

Székhely:

Balatonfüred

353.

Illetékességi terület:

Balatonfüredi járás

354.

Balatonalmádi járás

355.

Tapolcai járás

356.

Sümegi járás

357.

Pápai Járási Hivatal

358.

Székhely:

Pápa

359.

Illetékességi terület:

Pápai járás

360.

Veszprémi Járási Hivatal

361.

Székhely:

Veszprém

362.

Illetékességi terület:

Veszprémi járás

363.

Várpalotai járás

364.

Zirci járás

365.

ZALA VÁRMEGYE

366.

Keszthelyi Járási Hivatal

367.

Székhely:

Keszthely

368.

Illetékességi terület:

Keszthelyi járás

369.

Zalaszentgróti járás

370.

Nagykanizsai Járási Hivatal

371.

Székhely:

Nagykanizsa

372.

Illetékességi terület:

Nagykanizsai járás

373.

Letenyei járás

374.

Zalaegerszegi Járási Hivatal

375.

Székhely:

Zalaegerszeg

376.

Illetékességi terület:

Zalaegerszegi járás

377.

Lenti járás

2. Asugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

A

B

1.

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékességi területe

2.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest és Pest vármegye

3.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Baranya, Somogy, Tolna és Fejér vármegye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye

5.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye

6.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye

7.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

1

Az 1. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésével megállapított, a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdés f) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (4) bekezdés g) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (4) bekezdés h) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése iktatta be.

9

Az 1/A. §-t a 342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

11

A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

12

A 2. § (1) bekezdés e) pontját a 164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 3. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdése a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

15

A 3. § (3) bekezdése a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

16

A 3. § (3a) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 56. §-a iktatta be, szövege a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 6. §-át.

17

A 4. § (1) bekezdése az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. alcím (6–6/E. §) a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6/G. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

23

A 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 8. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

25

A 8. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontját az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A 8. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 8. § (1) bekezdés i) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (4) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

28

A 8. § (1) bekezdés j) pontját a 457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § (4) bekezdését a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 71. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

31

A 8. § (5) bekezdését a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 71. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

32

A 8. § (6) bekezdése a 300/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 164. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdés a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 6. §-át.

34

A 9. § (1) bekezdés b) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

35

A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

36

A 9. § (2) bekezdése a 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

37

A 9. § (3) bekezdése a 171/2017. (VI. 29.) korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 10. § (1) bekezdés d) pont da) alpontját a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 10. § (2) bekezdése az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 10. § (3) bekezdése az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 11. § nyitó szövegrésze az 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 11. § d) pontját a 164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

44

A 11. § e) pontját a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 12. § a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

46

A 12. § b) pontja a 171/2017. (VI. 29.) korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított, az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 58. §-a szerint módosított szöveg.

48

A 13. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

49

A 13. § (2) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

50

A 13. § (3) bekezdését a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 70. §-a iktatta be.

51

A 16. § (1) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

52

A 16. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 16. § (3)–(4) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

54

A 16. § (3)–(4) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

56

A 16. § (6) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

57

A 16. § (7) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (6) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § a) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 16. § (8)–(12) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

59

A 16. § (8)–(12) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

60

A 16. § (8)–(12) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

61

A 16. § (8)–(12) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

62

A 16. § (8)–(12) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte.

63

A 17/A. §-t a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

64

A 17/A. § (6) bekezdését a 300/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

66

Az 1. mellékletet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 161. § (7) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontja iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 6. §-át.

67

Az 1. melléklet 1.1. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c) pontja szerint módosított szöveg.

68

Az 1. melléklet 1.2. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c)-d) pontja szerint módosított szöveg.

69

Az 1. melléklet 1.3. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c)-d) pontja szerint módosított szöveg.

70

Az 1. melléklet 1.4. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c)-d) pontja szerint módosított szöveg.

71

Az 1. melléklet 1.5. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c)-d) pontja szerint módosított szöveg.

72

Az 1. melléklet 1.6. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 245. § c)-d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére