• Tartalom

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

2024.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése

1. §1 Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben

a)2 a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),

c)3 a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

d)4

e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

jelöli ki.

2. §5 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

2/A. §6

3. § (1) A Kormány

b)8

e)9

f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

i)10 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdésében,

j)11 a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében,

k)12 a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. cikk (1) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

(2)13 A Kormány

c)14

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.

(3)17 A Kormány

d) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában, és

e) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében,

f)19 az (EU) 2018/302 rendeletben

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(3a)20 A Kormány

a) a fővárosi székhelyű vállalkozások ellen benyújtott képviseleti keresetek esetében az Fgytv. 38. § (4) bekezdés a) pontjában,

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(4)21 A Kormány

a)22

b)23 az Fgytv. 16/B. §-ában, az Fgytv. 2. § h) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás esetében 17/A. §-ában, 17/B. §-ában, 17/D. § (1)–(2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,

c) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

e)24

g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,

h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,

i) a Get. 64. §-ában foglaltak,

k)26 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,

l)27 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak,

m) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek,

o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,

p)28 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,

q)29 a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,

r)30 a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,

s)31 a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak,

t)32 az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak,

u)33 a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/644 rendelet] 7. cikkében foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(4a)34 A (4) bekezdésben foglaltakkal megegyezően a Kormány

a) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,

b) a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,

c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,

d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,

e) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában foglaltak,

f) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,

g) a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,

h) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,

i) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,

k) a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(4a)36

(4b)37 A Kormány a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelmi repülőtér székhelye szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki.

(4c)38

(4d)39 A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak tekintetében a kormányhivatalt jelöli ki.

(4e)40 A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.

(4f)41 A Kormány a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(5)42 Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (1) bekezdés e) pont ef) alpontja szerinti esetben a vámtitokról a kormányhivatalt a miniszter útján kell tájékoztatni.

(6)43 A miniszter és a kormányhivatal:

a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

f) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(7)44 A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.

(8)45 A miniszter és a kormányhivatal piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzi az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., valamint 11–16. cikkében foglalt követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén.

(9)46 A Kormány a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről való tájékoztatás tárgyában – az általuk ellátott feladatoknak megfelelően – a kormányhivatalt jelöli ki.

(10)47

4. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2)48 A közigazgatási hatósági döntés elleni közigazgatási per esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal végzi.

(3)49 A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.

2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben

5. § (1)50 A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter

a)51 a több fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b)52 a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan – a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c)53 évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

(3)54 A főispán a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

(4) A miniszter

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

d) jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;

e)55 koordinálja a fővárosi és vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

f)56 végzi, illetve végezteti a feladatainak és a kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g)57 gondoskodik a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;

i) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j)58 ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat.

3.59

6. §

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet

a) 1. §-a a fogyasztói védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 3. § (6) bekezdése a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) 3. § (4) bekezdés m) pontja az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) 5. § (4) bekezdés c) pontja az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) 5. § (4) bekezdés i) pontja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv),

g)60 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (4) bekezdés t) pontja az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302/EU (2015. november 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

h)61 3. § (3) bekezdése és (3a) bekezdés a) pontja a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1818 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b)62 3. § (4) bekezdés m) pontja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 3. § (7) bekezdése a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) 3. § (8) bekezdése az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f)64 3. § (1) bekezdés k) pontja és 3. § (3a) bekezdése az (EU) 2017/2394 rendelet,

g)65 3. § (4) bekezdés u) pontja az (EU) 2018/644 rendelet,

h)66 a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §67 E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdés b) pontjának, p)–s) pontjának, valamint 3. § (4a) bekezdésének hatálybalépése68 előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

10. §69 A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését70 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

2

Az 1. § a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

6

A 2/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 596. §-a iktatta be, az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés b) pontját az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (1) bekezdés e) pontját a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (1) bekezdés i) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdés j) pontját a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (1) bekezdés k) pontját a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

14

A 3. § (2) bekezdés c) pontját az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés e) pontja az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (3) bekezdés a) pontja az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (3) bekezdés f) pontját a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

20

A 3. § (3a) bekezdését a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (4) bekezdés záró szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

22

A 3. § (4) bekezdés a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

23

A 3. § (4) bekezdés b) pontja az 522/017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § (4) bekezdés e) pontját az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 3. § (4) bekezdés f) pontja a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. § (4) bekezdés k) pontja a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 3. § (4) bekezdés l) pontja a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 3. § (4) bekezdés p) pontja a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3. § (4) bekezdés q) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

30

A 3. § (4) bekezdés r) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 3. § (4) bekezdés s) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 3. § (4) bekezdés t) pontját az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 3. § (4) bekezdés u) pontját a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 3. § (4a) bekezdését a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése iktatta be, záró szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

35

A 3. § (4a) bekezdés j) pontja a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

36

A 3. § újabb (4a) bekezdését a 213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 522/017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a.

37

A 3. § (4b) bekezdését az 522/017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

38

A 3. § (4c) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § b) pontja.

39

A 3. § (4d) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (3) bekezdése iktatta be, szövege ugyanezen módosító rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

40

A 3. § (4e) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

41

A 3. § (4f) bekezdését a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

42

A 3. § (5) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

43

A 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

44

A 3. § (7) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

45

A 3. § (8) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

46

A 3. § (9) bekezdését a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

47

A 3. § (10) bekezdését a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 4. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

51

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja szerint módosított szöveg.

52

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 11. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § d) pontja szerint módosított szöveg.

53

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 11. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 247. § a) pontja szerint módosított szöveg.

54

Az 5. § (3) bekezdése a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

56

Az 5. § (4) bekezdés f) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 163. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

58

Az 5. § (4) bekezdés j) pontja a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 3. alcímet (6. §) az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja újból hatályon kívül helyezte.

60

A 8. § (1) bekezdés g) pontját az 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

61

A 8. § (1) bekezdés h) pontját az 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

62

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 8. § (2) bekezdés e) pontját a 215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

64

A 8. § (2) bekezdés f) pontját a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

65

A 8. § (2) bekezdés g) pontját a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A 8. § (2) bekezdés h) pontját a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2017. július 1.

70

A hatálybalépés időpontja 2019. december 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére