• Tartalom

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról1

2019.12.10.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. §-ában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) jelű táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. §2

Melléklet a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasításhoz


A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata
Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.
(2) A kormányhivatalok közös alapadatai a következők:
a) vezetője: kormánymegbízott;
b) alapítója: Országgyűlés;
c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;
d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;
e) számlavezetője: Magyar Államkincstár.
(3) A kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.
(4) A kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011120

Kormányzati igazgatási tevékenység

2

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5

016030

Állampolgársági ügyek

6

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

7

025010

Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

8

025020

Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

9

025090

Egyéb védelmi ügyek

10

034030

Pártfogó felügyelői tevékenység

11

036020

Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

12

041120

Földügy igazgatása

13

041210

Munkaügy igazgatása

14

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

16

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17

041236

Országos közfoglalkoztatási program

18

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

19

042110

Mezőgazdaság igazgatása

20

044310

Építésügy igazgatása

21

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

22

045190

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

23

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

24

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

25

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

26

076010

Egészségügy igazgatása

27

076020

Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

28

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

29

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

30

076062

Település-egészségügyi feladatok

31

076064

Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

32

076070

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

33

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

34

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

35

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

36

098010

Oktatás igazgatása

37

101231

Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

38

101232

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

39

102010

Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

40

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

41

104052

Családtámogatások

42

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

43

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

44

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

45

109030

Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok


(5)3 A kormányhivatalok vállalkozási tevékenységének államháztartási szakfeladatok szerinti besorolása:

 

 

államháztartási szakfeladat száma

államháztartási szakfeladat megnevezése

 

1

552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

 

2

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

3

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

4

680003

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

 

5

712201

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

 

6

712209

Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés2. A kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik.
(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.
(3) A járási hivatal rövid megnevezésként használhatja a 2-21. függelékekben meghatározott elnevezést.
(4)4 A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a kirendeltségként működő járási hivatalok, a megyeszékhelyen működő járási hivatalok és a kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalok főosztályai, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.
(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül
a) a főigazgatói titkárság,
b) a védelmi bizottság titkársága,
c) a belső ellenőrzési osztály,
d) a járási hivatalvezetői titkárság.
(7)5 Az önálló szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendben meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység szakmai vezetőjének tevékenységét irányító szakmai felsővezető vagy szakmai vezető által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1)6 A kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyeinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.
(2)7 Az egyes kormányhivatalok alaplétszámát, szervezeti egységeit, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti felépítését, illetve szervezeti ábráját a 2–21. függelék tartalmazza.
(3)8
A kormányhivatal vezetése

3.9 A kormányhivatal vezetője, szakmai felsővezetője és szakmai vezetői

4. § (1) A kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.
(2) A kormányhivatal szakmai felsővezetője a főigazgató.
(3) A kormányhivatal szakmai vezetője
a) az igazgató;
b) a járási hivatalvezető;
c) a járási hivatalvezető-helyettes;
d) a főosztályvezető;
e) az osztályvezető.
(4) Az önálló osztály jogállású szervezeti egységet az osztályvezető vezeti. A Kormánymegbízotti Kabinetet főosztályvezető vezeti. A Védelmi Bizottság Titkárságára osztályvezető nem nevezhető ki.
(5) A járási hivatalvezető-helyettes egyben a járási hivatal valamely szervezeti egységének vezetője. Ha a járási hivatalban járási hivatalvezetői titkárság működik, a járási hivatalvezető-helyettes a hivatalvezetői titkárságot vezeti.
(6) A gazdasági vezető a kormányhivatal pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó főosztályát vezeti.
(7) A bányakapitány a kormányhivatal bányafelügyeleti feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.
(8) A Kormánymegbízotti Kabineten működő állami főépítész főosztályvezető besorolású szakmai vezető.
(9) A fővárosi és megyei tisztifőorvos a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője.
(10) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.
(11) A megyei főállatorvos a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.
(12) A járási főállatorvos a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének szakmai vezetője.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
a)10 a kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett - ide nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat - a kormánymegbízott;
b) a járási hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a kormánymegbízott;
c)11 a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.
(2) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormánymegbízott egyetértésével és a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.
(3)12 A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kormánytisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.
(4)13 Amennyiben a szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során a kormánytisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés - így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása - szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5.14 A helyettesítés rendje

6. § (1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.
(2) Távollét vagy akadályoztatás esetén
a) a főigazgatót az igazgató;
b) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető,
c) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;
d) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;
e) a főosztályvezetőt a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő
helyettesíti.
(3) Az álláshely betöltetlensége esetén
a) a kormánymegbízottat a főigazgató;
b) a főigazgatót az igazgató;
c) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető;
d) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott szakmai vezető;
e) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;
f) a főosztályvezetőt a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;
g) az osztályvezetőt az osztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt kormánytisztviselő
helyettesíti.
(4) Távollét vagy akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjének további szabályait a kormánymegbízott által kiadott ügyrend vagy normatív utasítás határozza meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként
a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint ellátja a kormányhivatal közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;
b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;
c) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;
d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;
e) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;
f)15 koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt;
g) gondoskodik az integritásirányítási rendszer működtetéséről, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezeléséről, és mindennek, valamint a kontrollkörnyezet kialakítása és az integrált kockázatkezelés koordinációja érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;
h) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat.

7. A főigazgató

8. §16 A főigazgató ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben – különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató
a) segíti a főigazgató munkáját;
b) közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;
c)17 ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

9. A gazdasági vezető

10. § (1) A gazdasági vezető - a 12. §-ban meghatározottakon túl - ellátja
a) az államháztartásról szóló törvényben;
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;
c) az egyéb jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat.
(2)18

10. A járási hivatalvezető

11. § A járási hivatalvezető a 12. §-ban meghatározottakon túl
a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;
b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;
c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;
d)19 gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;
e) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.

11. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

12. § A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői
a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;
b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;
c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;
d)20 ellátják a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a kinevezési okmányukban meghatározott feladatokat;
e) gyakorolják a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;
f)21 gondoskodnak a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről;
g) szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;
h) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.
A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

12. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

13. § (1) A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai
a) a kormánymegbízotti értekezlet,
b) a főigazgatói értekezlet,
c) a járási hivatalvezetői értekezlet,
d) a munkacsoport,
e) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium
f) a koordinációs értekezlet.
(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.
(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök részére meg kell küldeni. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.
(4) A kormánymegbízott az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi sajátosságokat és az egyes szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a kormányhivatalon belül további tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokat hozhat létre.
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokra a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak vezetőjét a kormánymegbízott jelöli ki, tagjait a vezető javaslatára a kormánymegbízott határozza meg.

13. A kormánymegbízotti értekezlet

14. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

14. Főigazgatói értekezlet

15. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

15. Járási hivatalvezetői értekezlet

16. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

16. A munkacsoport

17. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.
(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.
(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.
(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

17. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

18. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, a feladatellátás területi szintű összehangolását elősegítő testülete.
(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a 4. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott vezetői - ide nem értve a járási hivatal főosztályainak vezetőit -, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.
(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.
(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.
(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

18. Koordinációs értekezletek

19. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának előmozdítására.
(2) A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.
A kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

19. A kiadmányozás rendje

20. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.
(2) A kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést - az előkészítés ellenőrzését követően - a törvényesség és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.
(3) A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:
a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;
b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.
(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.
(5) A kiadmányozási jog normatív utasításban kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Nem minősül a kiadmányozási jog tovább delegálásának, ha a kiadmányozási jog címzettjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok szerint helyettesítik.
(6)22 Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a jelen szervezeti és működési szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egység kormánytisztviselőjére ruházható át.

20. A munkavégzés általános szabályai

21. § (1)23 A kormánymegbízott, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető kivételével, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szakmai vezető a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója részére utasítást nem adhat.
(2)24 Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének és munkavállalójának. Erről az utasítást végrehajtónak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(3) A kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint a járási hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét - vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt - az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.
(4)25 A (2) bekezdés szerinti utasítás - kivéve a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát - nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

21. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

22. § (1)26 A kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.
(2)27 A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett szakmai vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.
(3)28 A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett szakmai vezetőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

23. § (1) A kormányhivatalok feladataik ellátása során együttműködnek egymással.
(2) A kormányhivatal együttműködik
a)29 a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságával a kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;
b) a szakmai irányító miniszterek által vezetett minisztériumokkal, valamint központi államigazgatási szervvel;
c) a szakmai irányításban közreműködő központi hivatalokkal;
d) a Belügyminisztériummal, amely ellátja az okmányirodák feladataiért felelős szerv feladatait, közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatainak ellátásában és az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a kormányhivatal informatikai tevékenysége felett;
e) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal az integritásirányítási rendszer működtetésével és a korrupció megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

24. § (1) A kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában együttműködnek.
(2)30 A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll rendelkezésre, vagy a költséghatékonyság indokolja, a kormánymegbízott - a járási hivatalvezető vagy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályvezető javaslatára - megkeresi a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatalt, egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.
(3)31 A kormánymegbízott a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. Az kormánytisztviselő a szakkérdés vizsgálata során a vizsgálatot kérő kormányhivatal feladatellátásért felelős szervezeti egysége vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

25. § (1) A kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a kormányhivatal szervezeti egységeivel.
(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal rendelkezésére, vagy a költséghatékonyság indokolja, a járási hivatal vezetője megkeresi a kormánymegbízottat, illetve a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező másik járási hivatal vezetőjét, egyidejűleg a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.
(3)32 A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt foglalkoztató vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A szakkérdés vizsgálata során az kormánytisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

26. § A 24. § és a 25. § esetében a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység az eljárás során felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezeti egység bevonásával végzi.

27. § (1) A 24. §-ban foglalt - a kormányhivatalok közötti - együttműködés részletszabályait a kormányhivatalok keretmegállapodásban állapíthatják meg.
(2) A 25. §-ban foglalt - a kormányhivatalon belüli - együttműködés további eljárási szabályait ügyrendben kell megállapítani.

23. Ügyintézési határidő

28. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.
(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott határidő.
(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a szakkérdés vizsgálatára szakértelemmel rendelkező szervezeti egység véleménye, továbbá a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.
(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket, illetve az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni kell.

24. A kormányhivatal képviselete

29. § A kormányhivatalt
a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;
b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;
c)33 jogszabályban meghatározott hatáskörében a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a kormányhivatal kormánytisztviselője
képviseli.

25. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

30. § (1)34 Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a kormánymegbízott a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.
(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

26. Ügyrend

31. § (1) A kormányhivatal működési rendjének szabályozására egységes ügyrendet kell kiadni. A kormányhivatal ügyrendje az érintett szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályokból, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendjeit tartalmazó mellékletekből áll.
(2) A kormányhivatal ügyrendjének közös szabályai tartalmazzák különösen
a) a feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását és a munkafolyamatok leírását, valamint a szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés további szabályait;
b) a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét;
c) a szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendjét;
d) a szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módját, szabályait.
(3)35 Az ügyrend mellékletei [a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló szervezeti egységek, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ügyrendje] tartalmazzák különösen
a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;
b)36 a szervezeti egység kormánytisztviselőinek, kormányzati ügykezelőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét;
c)37 a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók helyettesítési rendjét.
(4) Az ügyrend jogszabállyal, valamint a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzattal - ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.
(5) Az egységes ügyrendet a kormánymegbízott adja ki. Az ügyrend mellékletét képező járási hivatali ügyrendeket a járási hivatalvezető is aláírja.
(6) A Védelmi Bizottság Titkársága ügyrendjét a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.
A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

27. Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok

32. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok körében
a) közreműködnek a kormánymegbízott és a főigazgató feladatainak ellátásában;
b)38 segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját, e körben koordinációs feladatokat láthatnak el,
c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.
(2)39 A kormánymegbízotti kabinetben feladatai tekintetében közvetlenül a kormánymegbízott felügyelete alá tartozó adatvédelmi tisztviselő és integritás tanácsadó működik.

28. Integritásirányítási feladatok

33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az integritásirányítási feladatok körében az integritás tanácsadó koordinálásával közreműködnek
a) a kontrollkörnyezet kialakításában,
b) a működési folyamatok feltérképezésében és leírásában,
c) az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében,
d) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő események kezelésében, valamint
e) a szervezeti integritás erősítése érdekében szükséges egyéb szervezetfejlesztési feladatok ellátásában.

29. Belső ellenőrzési feladatok

34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják
a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben,
b) valamint az egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatokat.

30. Állami főépítészi feladatok

35. §40 A kormánymegbízotti kabinetben működő állami főépítészek ellátják
a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,
b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,
c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
d) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint
f) az egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatokat.

31. Koordinációs feladatok

36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják
a)41 a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott
b)42 az általános adatvédelmi rendeletben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat,
c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat,
d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

32. Humánpolitikai feladatok

37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják
a)43 a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

33. Pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

38. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátják
a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,
c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
g)44 a hazai és uniós forrásokkal összefüggő pályázatok, projektek kapcsán a pályázati kiírásban,
h)45 valamint az egyéb jogszabályokban
meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat.

34. Informatikai feladatok

39. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik és támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják
a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
d)46 az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
g)47
h) az egyéb jogszabályokban
meghatározott egyes informatikai feladatokat.
(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyes ellenőrzési feladatokat.

35. Jogi feladatok

40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében
a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára,
b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

36. Perképviseleti feladatok

41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal a kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

37. Ügyfélszolgálati feladatok

42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

38. Törvényességi felügyeleti feladatok

43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében
a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat,
b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat,
c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
d) ellátják a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
e) ellátják a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül,
g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátják ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,
h) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;
i) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.

39. Általános hatósági feladatok

44. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,
b) az egészségügyről szóló törvényben,
c) a földgázellátásról szóló törvényben,
d) a hadigondozásról szóló törvényben,
e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,
f) a társasházakról szóló törvényben,
g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,
h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,
i) a villamos energiáról szóló törvényben,
j) az adózás rendjéről szóló törvényben,
k) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben,
l) a bányászatról szóló törvényben,
m) a kereskedelemről szóló törvényben,
n) a kisajátításról szóló törvényben,
o) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,
p) a közúti közlekedésről szóló törvényben,
q) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben,
r) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben,
s) a statisztikáról szóló törvényben,
t)48 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben,
u)49 a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben,
v)50 az állattenyésztésről szóló törvényben,
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.
(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében
a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;
b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;
c) ellátják a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat;
d)51 ellátják a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

40. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

41.52 Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

46. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

42. Oktatással kapcsolatos feladatok

47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,
d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott feladatokat.

43. Szociális és gyámügyi feladatok

48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,
c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,
d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és
e) egyéb külön jogszabályokban
meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

44. Építésügyi feladatok

49. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és
c) egyéb külön jogszabályokban
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

45. Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben, valamint a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

46. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

47. Földhivatali feladatok

52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

48. Földművelésügyi feladatok

53. §53 A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.

49. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

50. Nyugdíjbiztosítási feladatok

55. §54 A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

51. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

56. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

52. Népegészségügyi feladatok

57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

53. A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

58. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

54. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok

59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják
a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben,
b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott feladatokat.

55/A.55 Rehabilitációs igazgatási feladatok

60/A. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.
A járási hivatalok feladatai

56. Járási hivatalvezetői titkársági feladatok

61. § (1) A járási hivatalok szervezeti egységei a járási hivatalvezetői titkársági feladatok körében
a) közreműködnek a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában;
b) segítik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes munkáját,
c) koordinálják a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét,
d) ellenőrzési tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtását.

57. Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

62. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátják
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben,
b) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

58. Okmányirodai feladatok

63. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják
a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben,
b) az illetékekről szóló törvényben,
c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,
d) a közúti közlekedésről szóló törvényben,
e) a külföldre utazásról szóló törvényben,
f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben
és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

59. Általános járási hatósági feladatok

64. §56 A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,
b) a hadigondozásról szóló törvényben,
c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,
d) a társasházakról szóló törvényben,
e) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,
f) a menedékjogról szóló törvényben,
g) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben,
h) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,
i) a természet védelméről szóló törvényben,
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

60. Oktatással kapcsolatos feladatok

65. § A járási hivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,
d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben
meghatározott feladatokat.

61. Szociális és gyámügyi feladatok

66. § A járási hivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,
c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,
d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és
e) egyéb külön jogszabályokban
meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

62. Építésügyi feladatok

67. § A járási hivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági;
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatósági;
c) egyéb külön jogszabályokban
meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

63. Örökségvédelmi feladatok

68. §57 A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

64. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

69. §58 A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

65. Földhivatali feladatok

70. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

66. Népegészségügyi feladatok

71. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

67. Foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok

72. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

68. Munkaügyi és munkavédelmi feladatok

73. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

69. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

74. § A járási hivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

70. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

75. § A járási hivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

71. Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

76. § A járási hivatalok szervezeti egységei a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladataik körében ellátják a természetes személyek adósságendezéséről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

72. Földművelésügyi feladatok

77. § A járási hivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.

73. Igazságügyi feladatok

78. § A járási hivatalok szervezeti egységei az igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

74. Közlekedési feladatok

79. § A járási hivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75.59 Családtámogatási feladatok

80. § A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75/A.60 Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

80/A. § A járási hivatalok szervezeti egységei a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok körében ellátják a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

76. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

81. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

77. Nyugdíjbiztosítási feladatok

82. §61 A járási hivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

78. Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

83. § A járási hivatalok szervezeti egységei a keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

79. Rehabilitációs igazgatási feladatok

84. §62 A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításával kapcsolatos, valamint az egészségi állapot, fogyatékosság, közlekedőképesség minősítés szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

80. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

85. § A járási hivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

81.63 Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

86. § A járási hivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

82. Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

87. § A járási hivatalok szervezeti egységei az erdészeti igazgatási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

83. Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

88. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, az annak végrehajtási rendeleteiben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

84. Növény- és talajvédelmi feladatok

89. § A járási hivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

85. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

90. § A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

86. Járási védelmi igazgatási feladatok

91. § A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják
a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben
meghatározott feladatokat.

86/A.64 Egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

91/A. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egyszerűsített hatósági feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.
Országos illetékességgel eljáró kormányhivatalokra vonatkozó eltérő rendelkezések

87. Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó eltérő rendelkezések

92. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátják
a)65 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték,
b)66 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség védelmével
kapcsolatos, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.
(3) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.
(4) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a családtámogatási, fogyatékossági támogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletekben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.
(5) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(6) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.
(7) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó eges hatósági feladatokat. (8) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladataik körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.
(9) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési hatósági feladataik körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(10) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési igazgatási hatósági feladataik körében ellátják a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési igazgatási feladatokat.
(11) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az állampolgársági feladataik körében ellátják a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott, illetve a névváltoztatási eljárással kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(12) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kárpótlással összefüggő feladataik körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott kárpótlási feladatokat.
(13) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(14) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset-kiegészítéssel kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.
(15)67 Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei népegészségügyi és egészségügyi igazgatási feladataik körében ellátják
a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben,
b) a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában külön jogszabályban,
c) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és egyéb külön jogszabályokban
meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(16)68
(17)69 Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kereskedelmi hatósági feladatok, a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási feladatok, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok, a piacfelügyeleti feladatok, a közraktározás-felügyeleti feladatok, valamint a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első fokú hatósági feladatokat.
(18)70 Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi feladatok körében ellátják az országos etalonok fenntartását, azok nemzetközi összehasonlítását és hazai továbbszármaztatását, Magyarország képviseletét a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködést, továbbá e feladatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumok működtetését.

88. A Pest Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

93. § (1)71 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a földművelésügyi, növény- és talajvédelmi, feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.
(2)72 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az erdészeti, vadgazdálkodási, halgazdálkodási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első- és másodfokú feladatokat.
(3) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.
(4) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.
(5)73 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényben, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(6)74 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(7)75 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az állattenyésztési és állatvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első- és másodfokú feladatokat.
(8)76 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.
(9)77 A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a biocidok engedélyezésével kapcsolatos feladatok körében ellátják a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

89. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

94. § A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset-kiegészítéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörükbe tartozó elsőfokú feladatokat.
A kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

90. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

95. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: BKMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;
f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;
g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226;
h)78 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/3/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;
k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;
l) PIR törzsszáma: 789257.
(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

91. Baranya Megyei Kormányhivatal

96. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: BAMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;
f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;
g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf. 405;
h)79 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/5/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;
k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;
l) PIR törzsszáma: 789246.
(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4

031020

Menekültügy igazgatása

5

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

6

033010

Igazságügy igazgatása

7

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

8

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

9

041160

Földmérés, térképészet

10

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

11

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

12

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

13

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

14

042180

Állat-egészségügy

15

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

16

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

17

042350

Halászat igazgatása és támogatása

18

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

19

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

20

043310

Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

21

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

22

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

23

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

24

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

28

063010

Vízügy igazgatása

29

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

30

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

31

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

32

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

33

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

34

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

92. Békés Megyei Kormányhivatal

97. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: BÉMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;
f) székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.;
g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 389;
h)80 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/7/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;
k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;
l) PIR törzsszáma: 789268.
(2)81 A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

93. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

98. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: BAZMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;
f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;
g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367;
h)82 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/9/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;
k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;
l) PIR törzsszáma: 789279.
(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

10

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

11

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

12

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

20

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

94. Budapest Főváros Kormányhivatala

99. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;
b) rövidítése: BFKH;
c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;
f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.;
g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234;
h)83 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/11/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;
k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;
l) PIR törzsszáma: 789235.
(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041160

Földmérés, térképészet

5

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

6

045210

Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

7

047110

Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

8

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

9

049020

K+F Tevékenységekhez kapcsolódó innováció

10

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

11

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

12

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

13

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

14

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

95. Csongrád Megyei Kormányhivatal

100. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: CSMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;
f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;
g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;
h)84 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/13/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;
k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;
l) PIR törzsszáma: 789280.
(2)85 A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

17

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

19

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

20

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai


(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

96. Fejér Megyei Kormányhivatal

101. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: FMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;
f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;
g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242;
h)86 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/15/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;
k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;
l) PIR törzsszáma: 789291.
(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

2

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

3

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

7

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9

042180

Állat-egészségügy

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

18

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

19

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

21

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

22

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

23

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

24

082010

Kultúra igazgatása

25

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

26

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

27

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások


(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

97. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

102. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: GYMSMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;
f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;
g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415;
h)87 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/17/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;
k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;
l) PIR törzsszáma: 789301.
(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

045310

Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

 

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

98. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

103. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: HBMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;
f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;
g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83;
h)88 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/19/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;
k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;
l) PIR törzsszáma: 789312.
(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

15

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

16

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

99. Heves Megyei Kormányhivatal

104. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: HMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;
f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;
g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216;
h)89 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/21/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;
k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;
l) PIR törzsszáma: 789323.
(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

3

042180

Állat-egészségügy

4

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

5

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

6

042350

Halászat igazgatása és támogatása

7

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

8

053010

Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

9

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

10

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

11

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

100. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

105. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: JNSZMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;
f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;
g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111;
h)90 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/23/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;
k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;
l) PIR törzsszáma: 789389.
(2)91 Az JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

6

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

7

042180

Állat-egészségügy

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

11

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

12

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

13

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

20

082010

Kultúra igazgatása

21

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

22

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

101. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

106. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: KEMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;
f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;
g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173;
h)92 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/25/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;
k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;
l) PIR törzsszáma: 789334.
(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

033010

Igazságügyi igazgatása

4

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenység

13

054010

Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

15

082070

Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése és megóvása

16

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

102. Nógrád Megyei Kormányhivatal

107. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: NMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;
f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.;
g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265;
h)93 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/27/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;
k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;
l) PIR törzsszáma: 789345.
(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

103. Pest Megyei Kormányhivatal

108. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: PMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;
f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;
g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270;
h)94 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/29/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;
k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;
l) PIR törzsszáma: 789356.
(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4

033010

Igazságügy igazgatása

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

7

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8

042180

Állat-egészségügy

9

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

13

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

14

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

15

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

16

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

17

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

21

082010

Kultúra igazgatása

22

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

23

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

104. Somogy Megyei Kormányhivatal

109. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: SMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;
f) székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.;
g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;
h)95 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/31/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10039007-00299688-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;
k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;
l) PIR törzsszáma: 789367.
(2)96 Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

15

082010

Kultúra igazgatása

16

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

105. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

110. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: SZSZBMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;
f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;
g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199;
h)97 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/33/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00299695-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;
k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;
l) PIR törzsszáma: 789378.
(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074052

Kábítószer –megelőzés programjai, tevékenységei

14

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

15

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

16

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

106. Tolna Megyei Kormányhivatal

111. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: TMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;
f) székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.;
g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136;
h)98 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/35/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;
k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;
l) PIR törzsszáma: 789390.
(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011210

Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

17

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások


(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

107. Vas Megyei Kormányhivatal

112. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: VMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;
f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;
g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;
h)99 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/37/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;
k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;
l) PIR törzsszáma: 789400.
(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

16

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18

076063

Sugár egészségügyi feladatok

19

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

108. Veszprém Megyei Kormányhivatal

113. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: VEMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;
f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
h)100 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/39/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;
k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;
l) PIR törzsszáma: 789411.
(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031060

Bűnmegelőzés

2

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

11

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

12

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

13

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

19

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

109. Zala Megyei Kormányhivatal

114. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:
a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;
b) rövidítése: ZMKH;
c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;
d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;
e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;
f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;
g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227;
h)101 alapító okirat kelte és száma: 2019. március 1. KSZ-2/866/41/2019.;
i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;
j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;
k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;
l) PIR törzsszáma: 789422.
(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

5

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

6

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7

042180

Állat-egészségügy

8

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042350

Halászat igazgatása és támogatása

11

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

12

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

13

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

16

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

17

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

18

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

19

082010

Kultúra igazgatása

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.
Átmeneti és záró rendelkezések

115. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja a normatív utasításait és a kormányhivatal egységes ügyrendjét.
(2) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat minden módosítását követően a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, illetve szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal gondoskodik a normatív utasítások, valamint az ügyrend felülvizsgálatáról.

1. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez102


Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyek a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

1. kormánymegbízott,
2. főigazgató,
3. igazgató,
4. járási hivatalvezető,
5. főosztályvezető,
6. osztályvezető,
7. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,
8. szabálysértési ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,
9. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,
10. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,
11. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,
12. jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyet betöltők.

2. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez103


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1830 fő.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

8.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

9.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

 

 

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földhivatali feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

9.3

Földmérési és Földügyi Osztály

10.

Népegészségügyi Főosztály

10.1

Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Járványügyi Osztály

11.

Társadalombiztosítási Főosztály

11.1

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1.

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok

11.2

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. (Baja)

11.3

Egészségbiztosítási Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

12.1

Igazságügyi Osztály

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

14.1

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

15.1

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

15.2

Számviteli Osztály

15.3

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

15.4

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.5

Informatikai Osztály

15.6

Projekt Osztály

16

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

16.1

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

16.2

Jogi és Perképviseleti Osztály

16.3

Koordinációs Osztály

16.4

Iratkezelési Osztály


3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

A

B

C

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Bajai Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági Osztály

1.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.5

Építésügyi Osztály

1.6

Foglalkoztatási Osztály

1.7

Földhivatali Osztály

1.8

Népegészségügyi Osztály

1.9

Társadalombiztosítási Osztály

2

Bácsalmási Járási Hivatal

2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

2.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.3

Foglalkoztatási Osztály

2.4

Földhivatali Osztály

3

Jánoshalmai Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.3

Foglalkoztatási Osztály

4

Kalocsai Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4.4

Építésügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

4.6

Földhivatali Osztály

4.7

Népegészségügyi Osztály

5

Kecskeméti Járási Hivatal

5.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

5.2

Kormányablak Főosztály

5.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

5.2.2

Kormányablak Osztály 2.

5.3

Hatósági Főosztály

5.3.1

Hatósági és Igazságügyi Osztály

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok

5.3.2

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5.3.3

Gyámügyi Osztály

5.3.4

Népegészségügyi Osztály

5.4

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

5.4.1

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

5.4.2

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

5.4.3

Egészségbiztosítási Osztály 1.

5.4.4

Egészségbiztosítási Osztály 2.

5.4.5

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

5.5

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

5.5.1

Foglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

5.5.2

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

5.6

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

5.6.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok

5.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.

5.6.3

Növény- és Talajvédelmi Osztály

5.7

Agrárügyi Főosztály

5.7.1

Erdőfelügyeleti Osztály

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
– földművelésügyi feladatok
– földhivatali feladatok

5.7.2

Erdőtervezési Osztály

5.7.3

Földművelésügyi Osztály

5.7.4

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

5.7.5

Földmérési és Földügyi Osztály

5.8

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5.8.1

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

5.8.2

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály

5.8.3

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5.9

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

5.9.1

Fogyasztóvédelmi Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– közlekedési feladatok

5.9.2

Képzési és Vizsgáztatási Osztály

5.9.3

Útügyi Osztály

5.9.4

Járműműszaki Osztály

5.9.5

Járműforgalmi Osztály

6

Kiskőrösi Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.2

Hatósági Osztály

6.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

7

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok

7.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.4

Foglalkoztatási Osztály

7.5

Földhivatali Osztály

 

 

 

– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

8

Kiskunhalasi Járási Hivatal

8.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

8.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

8.6

Népegészségügyi Osztály

9

Kiskunmajsai Járási Hivatal

9.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok

9.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

9.3

Foglalkoztatási Osztály

 

 

 

– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

10

Kunszentmiklósi Járási Hivatal

10.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

10.3

Foglalkoztatási Osztály

10.4

Földhivatali Osztály

11

Tiszakécskei Járási Hivatal

11.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

11.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

11.3

Foglalkoztatási Osztály


4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

3. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez104


A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1523 fő.

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

7.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

8

Népegészségügyi Főosztály

8.1

Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

9.1

Közfoglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

9.2

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.3

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

9.4

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

 

 

10.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földhivatali feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Földhivatali Osztály

11

Hatósági Főosztály

11.1

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– bányafelügyeleti igazgatási feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

11.2

Építésügyi Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Bányászati Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

11.6

Igazságügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

12.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály


3. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Bólyi Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2

Hegyháti Járási Hivatal

2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

2.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3

Pécsváradi Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4

Sellyei Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Szentlőrinci Járási Hivatal

5.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

5.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

6

Komlói Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok

6.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

 

 

 

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7

Mohácsi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3

Társadalombiztosítási Osztály

7.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.5

Foglalkoztatási Osztály

7.6

Földhivatali Osztály

7.7

Népegészségügyi Osztály

8

Siklósi Járási Hivatal

8.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

8.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

8.6

Népegészségügyi Osztály

 

 

 

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

9

Szigetvári Járási Hivatal

9.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

9.3

Társadalombiztosítási Osztály

9.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

9.5

Foglalkoztatási Osztály

9.6

Földhivatali Osztály

9.7

Népegészségügyi Osztály

10

Pécsi Járási Hivatal

10.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

10.2

Kormányablak Főosztály

10.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

10.2.2

Kormányablak Osztály 2.

10.3

Hatósági Főosztály

 

10.3.1

Hatósági Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– népegészségügyi feladatok

10.3.2

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

10.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

10.3.4

Népegészségügyi Osztály

10.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

10.4.1

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok
– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

10.4.2

Útügyi Osztály

10.4.3

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

10.4.4

Fogyasztóvédelmi Osztály

10.4.5

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

10.4.6

Foglalkoztatási Osztály

10.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

10.5.1

Család- és Lakástámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

10.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

10.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

10.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

10.6

Agrárügyi Főosztály

10.6.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
– földművelésügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok
– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

10.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

10.6.3

Erdészeti Osztály

10.6.4

Földművelésügyi Osztály

10.6.5

Növény- és Talajvédelmi Osztály

10.6.6

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

10.7

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

10.7.1

 

Környezetvédelmi Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

10.7.2

Természetvédelmi Osztály


4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

4. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez105


A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1395 fő.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

7.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

8

Népegészségügyi Főosztály

8.1

Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Népegészségügyi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

9.1

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

9.2

Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Alapkezelő Osztály

9.5

Munkaerőpiaci Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

10.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

11.1

 

Építésügyi Osztály

– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Igazságügyi Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok
– projekt feladatok

12.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály


3. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Békési Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

1.4

Földhivatali Osztály

2

Békéscsabai Járási Hivatal

2.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási védelmi igazgatási feladatok
– járási hivatalvezetői titkársági feladatok

2.2

Kormányablak Főosztály

2.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

2.2.2

Kormányablak Osztály 2.

2.3

Hatósági Főosztály

2.3.1

Hatósági Osztály

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

2.3.2

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

2.3.4

Népegészségügyi Osztály

2.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

2.4.1

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

2.4.2

Útügyi Osztály

2.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

2.4.4

Foglalkoztatási Osztály

2.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

2.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

2.5.1

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

2.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

2.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

2.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

2.6

Agrárügyi Főosztály

2.6.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok

2.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.6.3

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

2.6.4

Földművelésügyi Osztály

2.6.5

Növény- és Talajvédelmi Osztály

2.7

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

2.7.1

 

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

2.7.2

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

3

Gyomaendrődi Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

3.5

Földhivatali Osztály

4

Gyulai Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4.4

Építésügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

4.6

Földhivatali Osztály

4.7

Népegészségügyi Osztály

4.8

Nyugdíjbiztosítási Osztály

5

Mezőkovácsházai Járási Hivatal

5.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

5.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

5.4

Földhivatali Osztály

6

Orosházi Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

7

Sarkadi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3

Foglalkoztatási Osztály

7.4

Földhivatali Osztály

8

Szarvasi Járási Hivatal

8.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

8.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.3

Építésügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

9

Szeghalmi Járási Hivatal

9.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

9.3

Foglalkoztatási Osztály

9.4

Földhivatali Osztály


4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez106


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 2467 fő.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

4.2

 

Projekt Osztály

 

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

8.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

9

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földhivatali feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Földhivatali Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

10.1

Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

11

Társadalombiztosítási Főosztály

11.1

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

11.2

Egészségbiztosítási Osztály

11.3

Rehabilitációs Szakértői Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

12.1

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

14.1

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– bányafelügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

14.4

Bányászati Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

15.1

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

15.2

Számviteli Osztály

15.3

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.4

Informatikai Osztály

15.5

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

16

Jogi és Koordinációs Főosztály

16.1

Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

16.2

Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

16.3

Humánpolitikai Osztály


3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Cigándi Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

2

Edelényi Járási Hivatal

2.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

2.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.4

Foglalkoztatási Osztály

2.5

Földhivatali Osztály

2.6

Népegészségügyi Osztály

3

Encsi Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

3.5

Földhivatali Osztály

3.6

Népegészségügyi Osztály

4

Gönci Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Kazincbarcikai Járási Hivatal

5.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– okmányirodai feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok

5.2

Hatósági Osztály 1.

5.3

Hatósági Osztály 2.

5.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.5

Foglalkoztatási Osztály

 

 

 

– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6

Mezőcsáti Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.3

Foglalkoztatási Osztály

7

Mezőkövesdi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Hatósági Osztály

7.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.5

Foglalkoztatási Osztály

7.6

Földhivatali Osztály

7.7

Népegészségügyi Osztály

8

Miskolci Járási Hivatal

8.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

8.2

Kormányablak Főosztály

8.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

8.2.2

Kormányablak Osztály 2.

8.3

Hatósági Főosztály

8.3.1

Hatósági Osztály 1.

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok

8.3.2

Hatósági Osztály 2.

8.3.3

Hatósági Osztály 3.

8.3.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.3.5

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

8.3.6

Népegészségügyi Osztály

8.4

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

8.4.1

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

8.4.2

Egészségbiztosítási Osztály

8.4.3

Nyugdíjbiztosítási Osztály

8.4.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

8.5

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

8.5.1

Foglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

8.5.2

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

8.6

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

8.6.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok

8.6.2

Növény- és Talajvédelmi Osztály

8.7

Agrárügyi Főosztály

8.7.1

Erdészeti Osztály

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
– földművelésügyi feladatok
– földhivatali feladatok

8.7.2

Földművelésügyi Osztály

8.7.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

8.7.4

Földmérési és Földügyi Osztály

8.8

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

8.8.1

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

8.8.2

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

8.9

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

8.9.1

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok
– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

8.9.2

Útügyi Osztály

8.9.3

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

8.9.4

Fogyasztóvédelmi Osztály

9

Ózdi Járási Hivatal

9.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– okmányirodai feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Hatósági Osztály

9.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

9.4

Társadalombiztosítási Osztály

9.5

Építésügyi Osztály

9.6

Foglalkoztatási Osztály

9.7

Földhivatali Osztály

10

Putnoki Járási Hivatal

10.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

10.3

Foglalkoztatási Osztály

11

Sárospataki Járási Hivatal

11.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

11.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

11.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11.4

Építésügyi Osztály

11.5

Foglalkoztatási Osztály

12

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

12.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

12.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

12.3

Társadalombiztosítási Osztály

12.4

Foglalkoztatási Osztály

12.5

Földhivatali Osztály

 

 

 

– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok nyugdíjbiztosítási feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

13.

Szerencsi Járási Hivatal

13.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

13.2

Hatósági Osztály

13.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

13.4

Foglalkoztatási Osztály

13.5

Földhivatali Osztály

13.6

Népegészségügyi Osztály

14

Szikszói Járási Hivatal

14.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

14.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

14.3

Foglalkoztatási Osztály

 

 

 

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

15

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

15.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

15.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

15.3

Foglalkoztatási Osztály

15.4

Földhivatali Osztály

16

Tokaji Járási Hivatal

16.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

16.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

16.3

Foglalkoztatási Osztály


4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

6. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez107


Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma 5327 fő.
2.    Budapest Főváros Kormányhivatala

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

 

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

8

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

8.1

Piacfelügyeleti Osztály

mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

8.2

Műszaki Felügyeleti Osztály

8.3

Mechanikai Mérések Osztálya

8.4

Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály

8.5

Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály

9

Egészségbiztosítási Főosztály

9.1

Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály

egészségbiztosítási pénztári feladatok

9.2

Méltányossági és Megtérítési Osztály

9.3

Jogorvoslati Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

10.1

Hatósági és Koordinációs Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Működéstámogató és Statisztikai Osztály

10.3

Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály

10.4

Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály

10.5

Laboratóriumi Osztály

10.6

Nemfertőző Betegségek Osztálya

10.7

Népegészségügyi Osztály 1.

10.8

Népegészségügyi Osztály 2.

10.9

Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási Osztály

11

Nyugdíjbiztosítási Főosztály

11.1

Nyilvántartási Osztály 1.

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– családtámogatási feladatok

11.2

Nyilvántartási Osztály 2.

11.3

Nyilvántartási Osztály 3.

11.4

Nyugdíj- és Családtámogatási Jogorvoslati Osztály

11.5

Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály

11.6

Ellenőrzési Osztály

11.7

Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek Osztálya

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

12.1

Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

– szociális és gyámügyi feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– lakáscélú állami támogatási feladatok

12.2

Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

12.3

Szociális és Gyámügyi Osztály

12.4

Lakástámogatási és Igazságügyi Osztály

12.5

Kárpótlási Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

13.1

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Alapkezelő Osztály

13.3

Munkaerőpiaci Osztály

14

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

14.1

Kereskedelmi Osztály

kereskedelmi, haditechnikai, exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési feladatok

14.2

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

14.3

Haditechnikai Osztály

14.4

Exportellenőrzési Osztály

14.5

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

14.6

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

15

Földhivatali Főosztály

 

15.1

 

Földhivatali Igazgatási Osztály

– földmérési és távérzékelési feladatok
– földhivatali feladatok

15.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

15.3

Földmérési és Földügyi Osztály

16

Rehabilitációs Főosztály

16.1

Rehabilitációs Hatósági Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

16.2

Rehabilitációs Szakértői Osztály

16.3

Orvos Szakértői Osztály

16.4

Nyilvántartási Rendszerek Osztálya

16.5

Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály

16.6

Rehabilitációs Támogatások Osztálya

17

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

17.1

Hazai Anyakönyvi Osztály 1.

honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

17.2

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

17.3

Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály

17.4

Egyszerűsített Honosítási Osztály

17.5

Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály

17.6

Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály

17.7

Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya

17.8

Titkársági és Koordinációs Osztály

18

Közlekedési Főosztály

18.1

Útügyi Osztály

közlekedési feladatok

18.2

Hídügyi Osztály

18.3

Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály

18.4

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

18.5

Kikötői Osztály

18.6

Közlekedés Hatósági Osztály

19

Informatikai Főosztály

19.1

Informatikai Osztály 1.

informatikai feladatok

19.2

Informatikai Osztály 2.

19.3

Informatikai Osztály 3.

19.4

Informatikai Osztály 4.

19.5

Informatikai Osztály 5.

20

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

20.1

Építésügyi Osztály

– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

20.2

Örökségvédelmi Osztály

20.3

Hatósági Osztály 1.

20.4

Hatósági Osztály 2.

20.5

Oktatási Osztály

20.6

Törvényességi Felügyeleti Osztály

21

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

21.1

Pénzügyi Osztály

pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

21.2

Számviteli Osztály

21.3

Költségvetési Osztály

21.4

Üzemeltetési Osztály

21.5

Vagyongazdálkodási Osztály

21.6

Gazdálkodási és Beszerzési Osztály

21.7

Karbantartási Osztály

21.8

Támogatási és Ellátási Osztály

21.9

Bérgazdálkodási Osztály

21.10

Bevételi Osztály

21.11

Projektelszámolási és Kontrolling Osztály

21.12

Logisztikai Osztály

21.13

Közbeszerzési Osztály

22

Jogi és Koordinációs Főosztály

22.1

Perképviseleti Osztály

– perképviseleti feladatok
– jogi feladatok
– koordinációs feladatok

22.2

Koordinációs Osztály

22.3

Szervezési Osztály

22.4

Jogi Osztály

23

Humánpolitikai Főosztály

23.1

Humánpolitikai Osztály 1.

humánpolitikai feladatok

23.2

Humánpolitikai Osztály 2.

23.3

Humánpolitikai Osztály 3.3.    Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai

A

B

C

Kerületi Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

1.4

Építésfelügyeleti Osztály

2

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

2.2

Hatósági Osztály 1.

2.3

Hatósági Osztály 2.

2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.5

Népegészségügyi Osztály

 

 

 

– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

3

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

3.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

3.2

Hatósági Főosztály

3.2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

3.2.2

Hatósági Osztály 1.

3.2.3

Hatósági Osztály 2.

3.2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.2.5

Foglalkoztatási Osztály

3.3

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

3.3.1

Alapellátási Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

3.3.2

Soros Ellátási Osztály

3.3.3

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

3.3.4

Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.

3.3.5

Rehabilitációs Szakértői Osztály 2.

3.4

Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály

3.4.1

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

munkaügyi és munkavédelmi feladatok

3.4.2

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

3.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály

3.5

Közlekedés Felügyeleti Főosztály

3.5.1

 

Műszaki Osztály

 

3.5.2

Forgalmi Osztály

3.5.3

Útügyi Osztály

4

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

4.2

Hatósági Osztály 1.

4.3

Hatósági Osztály 2.

4.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

5

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

5.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

5.2

Hatósági Főosztály

5.2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– népegészségügyi feladatok

5.2.2

Hatósági Osztály

5.2.3

Köznevelési Osztály

5.2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.2.5

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5.2.6

Építésfelügyeleti Osztály

5.2.7

Népegészségügyi Osztály

5.3

Fogyasztóvédelmi Főosztály

5.3.1

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

5.2.2

Fogyasztó-kapcsolati Osztály

6

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala

6.1

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

6.2

Kormányablak Osztály 2.

6.3

Hatósági Osztály

6.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.5

Népegészségügyi Osztály

7

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

7.2

Hatósági Osztály

7.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala

8.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

8.2

Hatósági Főosztály

8.2.1

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

8.2.2

Kormányablak Osztály 2.

8.2.3

Hatósági Osztály

8.2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.2.5

Foglalkoztatási Osztály

8.3

Családtámogatási Főosztály

8.3.1

Családtámogatási Osztály 1.

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

8.3.2

Családtámogatási Osztály 2.

8.3.3

Családtámogatási Osztály 3.

8.3.4

Családtámogatási Osztály 4.

8.3.5

Családtámogatási Osztály 5.

8.4

Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály

8.4.1

Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

nyugdíjbiztosítási feladatok

8.4.2

Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

8.4.3

Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.

8.4.4

Adategyeztetési Osztály 1.

8.4.5

Adategyeztetési Osztály 2.

8.4.6

Adategyeztetési Osztály 3.

8.4.7

Adategyeztetési Osztály 4.

8.4.8

Ügyfélszolgálati Osztály

8.4.9

Központi Ügykezelési Osztály

8.4.10

Nemzetközi Adategyeztetési Osztály

8.4.11

Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály

8.4.12

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

8.4.13

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

9

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala

9.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

9.2

Hatósági Osztály 1.

9.3

Hatósági Osztály 2.

9.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

9.5

Foglalkoztatási Osztály

9.6

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály

10

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala

10.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

10.2

Hatósági Osztály 1.

10.3

Hatósági Osztály 2.

10.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

10.5

Népegészségügyi Osztály

10.6

Foglalkoztatási Osztály

11

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

11.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

11.2

Hatósági Főosztály

11.2.1

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

11.2.2

Kormányablak Osztály 2.

11.2.3

Hatósági Osztály 1.

11.2.4

Hatósági Osztály 2.

11.2.5

Gyámügyi, Igazságügyi és Családi Csődvédelmi Osztály

11.2.6

Népegészségügyi Osztály

11.3

Földhivatali Főosztály

11.3.1

 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

földhivatali feladatok

11.3.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

11.3.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

11.3.4

Földmérési és Földügyi Osztály

11.3.5

Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály

11.3.6

Földhivatali Ügyiratkezelési Osztály

12

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

12.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

12.2

Hatósági Főosztály

12.2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

12.2.2

Hatósági Osztály

12.2.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

12.3

Műszaki Engedélyezési Főosztály

12.3.1

Műszaki Biztonsági Osztály

mérési és műszaki biztonsági feladatok

12.3.2

Villamosenergia-ipari Osztály

12.3.3

Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya

12.3.4

Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya

13

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

13.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

13.2

Hatósági Főosztály

13.2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

13.2.2

Hatósági Osztály 1.

13.2.3

Hatósági Osztály 2.

13.2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

13.2.5

Foglalkoztatási Osztály

13.2.6

Lakástámogatási Osztály

13.3

Központi Okmányirodai Főosztály

13.3.1

Személyi Okmány Osztály

okmányirodai feladatok

13.3.2

Gépjármű Okmány Osztály

13.3.3

Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály

13.4

Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály

13.4.1

Ügyviteli Osztály

egészségbiztosítási pénztári feladatok

13.4.2

Nyilvántartási Osztály 1.

13.4.3

Nyilvántartási Osztály 2.

13.4.4

Szakellátási Osztály

13.4.5

Pénzbeli Ellátási Osztály 1.

13.4.6

Pénzbeli Ellátási Osztály 2.

13.4.7

 

Egészségbiztosítási Osztály Cegléd

 

13.4.8

Egészségbiztosítási Osztály Vác

14

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

14.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

14.2

Hatósági Főosztály

14.2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

14.2.2

Hatósági Osztály 1.

14.2.3

Hatósági Osztály 2.

14.2.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

14.2.5

Népegészségügyi Osztály

14.3

Földhivatali Főosztály

14.3.1

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

földhivatali feladatok

14.3.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

14.3.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

14.3.4

Földmérési és Földügyi Osztály

14.3.5

Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyiratkezelési Osztály

15

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala

15.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

15.2

Hatósági Osztály

15.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

 

 

– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

16

Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala

16.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

16.2

Hatósági Osztály 1.

16.3

Hatósági Osztály 2.

16.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

17

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala

17.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

17.2

Hatósági Osztály

17.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

18

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala

18.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

18.2

Hatósági Osztály 1.

18.3

Hatósági Osztály 2.

18.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

18.5

Foglalkoztatási Osztály

19

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala

19.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

19.2

Hatósági Osztály

19.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

20

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala

20.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

20.2

Hatósági Osztály 1.

20.3

Hatósági Osztály 2.

20.4

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

20.5

Foglalkoztatási Osztály

20.6

Népegészségügyi Osztály

 

 

 

– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

21

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala

21.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

21.2

Hatósági Osztály

21.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

21.4

Foglalkoztatási Osztály

22

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala

22.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok

22.2

Hatósági Osztály

22.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

 

 

– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

23

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala

23.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– igazságügyi feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

23.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály


4.    Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése

7. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez108


A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1515 fő.

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

7

Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály

7.1

Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

– népegészségügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Laboratóriumi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8

Foglalkoztatási Főosztály

8.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

8.2

Munkaerőpiaci Osztály

8.3

Alapkezelő Osztály

9

Jogi és Hatósági Főosztály

9.1

Hatósági Építésügyi és Oktatási Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok
– földhivatali feladatok
– koordinációs feladatok

9.2

Törvényességi Felügyeleti Osztály

9.3

Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály

9.4

Társadalombiztosítási Osztály

9.5

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

9.6

Földhivatali Osztály

9.7

Jogi és Koordinációs Osztály

 

 

 

10

Működést Támogató Főosztály

10.1

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok
– humánpolitikai feladatok

10.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

10.3

Informatikai Osztály

10.4

Számviteli és Támogatási Osztály

10.5

Humánpolitikai Osztály

10.6

Projekt Osztály


3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

A

B

C

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Csongrádi Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

1.4

Földhivatali Osztály

2

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

2.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

2.2

Agrárügyi Főosztály

2.2.1

Növény- és Talajvédelmi Osztály

– növény- és talajvédelmi feladatok
– földművelésügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földhivatali feladatok

2.2.2

Földművelésügyi Osztály

2.2.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.2.4

Földhivatali Osztály

2.3

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

2.3.1

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

2.3.2

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2.3.3

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

2.4

Hatósági Főosztály

2.4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– családtámogatási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

2.4.2

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály

2.4.3

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.4.4

Építésügyi Osztály

2.4.5

Foglalkoztatási Osztály

2.4.6

Népegészségügyi Osztály

3

Kisteleki Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

4

Makói Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

4.4

Földhivatali Osztály

5

Mórahalmi Járási Hivatal

5.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

5.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

5.4

Földhivatali Osztály

6

Szegedi Járási Hivatal

6.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

6.2

Kormányablak Főosztály

6.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

6.2.2

Kormányablak Osztály 2.

6.3

Hatósági Főosztály 1.

6.3.1

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

6.3.2

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.3.3

Népegészségügyi Osztály

6.3.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Hatósági Főosztály 2.

 

 

6.4.1

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– földhivatali feladatok
– környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
– közlekedési feladatok
– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.4.2

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

6.4.3

Közlekedési Osztály

6.4.4

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

6.4.5

Földhivatali Osztály

6.5

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály

6.5.1

Foglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

6.5.2

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

6.5.3

Fogyasztóvédelmi Osztály

6.6

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

6.6.1

 

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

6.6.2

Egészségbiztosítási Osztály

6.6.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

6.6.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

7

Szentesi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.4

Foglalkoztatási Osztály

7.5

Földhivatali Osztály

7.6

Népegészségügyi Osztály


4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez109


A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1413 fő.

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

7.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

8

Népegészségügyi Főosztály

8.1

Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Járványügyi Osztály

8.3

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

9.1

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

9.2

Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.5

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

10.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

11.1

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Igazságügyi Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

12.2

Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Beszerzési Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály


3. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Bicskei Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.4

Foglalkoztatási Osztály

1.5

Földhivatali Osztály

2

Dunaújvárosi Járási Hivatal

2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok

2.2

Hatósági Osztály

2.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.5

Építésügyi Osztály

2.6

Foglalkoztatási Osztály

2.7

Földhivatali Osztály

2.8

Népegészségügyi Osztály

2.9

Társadalombiztosítási Osztály

 

 

 

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3

Enyingi Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.3

Foglalkoztatási Osztály

4

Gárdonyi Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Martonvásári Járási Hivatal

5.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

5.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.3

Foglalkozatási Osztály

6

Móri Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.2

Hatósági Osztály

6.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

7

Sárbogárdi Járási Hivatal

7.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

7.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3

Foglalkoztatási Osztály

7.4

Földhivatali Osztály

8

Székesfehérvári Járási Hivatal

8.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

8.2

Kormányablak Főosztály

8.2.1

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

8.2.2

Kormányablak Osztály 2.

8.3

Hatósági Főosztály

8.3.1

Hatósági Osztály

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

8.3.2

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

8.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

8.3.4

Népegészségügyi Osztály

8.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

8.4.1

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

8.4.2

Útügyi Osztály

8.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

8.4.4

Foglalkoztatási Osztály

8.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

8.4.6

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

8.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

8.5.1

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

8.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

8.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

8.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

8.6

Agrárügyi Főosztály

8.6.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok
– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

8.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.6.3

Földművelésügyi Osztály

8.6.4

Növény- és Talajvédelmi Osztály

8.6.5

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

8.7

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

8.7.1

 

Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

8.7.2

Felügyeleti és Végrehajtási Osztály


4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez110


A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1447 fő.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

7.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

8

Népegészségügyi Főosztály

8.1

Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

9.1

Egészségbiztosítási Osztály

– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

9.2

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.5

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

10.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

11.1

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

12.1.

 

Igazságügyi Osztály

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

12.2.

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

13.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

13.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

13.3

Informatikai Osztály

13.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

13.5

Projekt Osztály

14

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

14.1

Koordinációs és Szervezési Osztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

14.2

Humánpolitikai és Jogi Osztály


3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

A

B

C

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

1

Csornai Járási Hivatal

1.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

1.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

1.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.4

Foglalkoztatási Osztály

1.5

Földhivatali Osztály

1.6

Népegészségügyi Osztály

2

Kapuvári Járási Hivatal

2.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

2.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.3

Foglalkoztatási Osztály

2.4

Földhivatali Osztály

3

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

3.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

3.2

Hatósági Osztály

3.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.5

Építésügyi Osztály

3.6

Foglalkoztatási Osztály

3.7

Földhivatali Osztály

3.8

Népegészségügyi Osztály

4

Pannonhalmi Járási Hivatal

4.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5

Soproni Járási Hivatal

5.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– okmányirodai feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– földhivatali feladatok
– népegészségügyi feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

5.2

Hatósági Osztály

5.3

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

5.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5.5

Építésügyi Osztály

5.6

Foglalkoztatási Osztály

5.7

Földhivatali Osztály

5.8

Népegészségügyi Osztály

6

Téti Járási Hivatal

6.1

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– földművelésügyi feladatok

6.2

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7

Győri Járási Hivatal

7.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

– járási hivatalvezetői titkársági feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

7.2

Kormányablak Főosztály

7.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

7.2.2

Kormányablak Osztály 2.

7.3

Hatósági Főosztály

7.3.1

Hatósági Osztály

– általános járási hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– igazságügyi feladatok
– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok
– népegészségügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

7.3.2

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

7.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

7.3.4

Népegészségügyi Osztály

7.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

7.4.1

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok
– munkaügyi és munkavédelmi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

7.4.2

Útügyi Osztály

7.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

7.4.4

Foglalkoztatási Osztály

7.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

7.4.6

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

7.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

7.5.1

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

– családtámogatási feladatok
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

7.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

7.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

7.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

7.6

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

7.6.1

Földhivatali Osztály

– földhivatali feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földművelésügyi feladatok
– növény- és talajvédelmi feladatok
– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
– környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

7.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.6.3

Földművelésügyi Osztály

7.6.4

Növény- és Talajvédelmi Osztály

7.6.5

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

7.6.6.

Környezetvédelmi Osztály

7.6.7

Természetvédelmi Osztály


4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez111


A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1843 fő.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A

B

C

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

4

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

8.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8.3

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

9

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– földhivatali feladatok
– földművelésügyi feladatok

9.2

Földhivatali Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

10.1

Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Laboratóriumi Osztály

11

Társadalombiztosítási Főosztály

11.1

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

11.2

Egészségbiztosítási Osztály

11.3

Rehabilitációs Szakértői Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

12.1

Igazságügyi Osztály

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

14.1

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok
– általános hatósági feladatok
– Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

15.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

15.2

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

15.3

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.4

Informatikai Osztály

15.5

Projekt Osztály

16

Jogi és Koordinációs Főosztály

16.1

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

16.2

Jogi és Perképviseleti Osztály

16.3

Koordinációs Osztály

16.4

Iratkezelési Osztály


3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai
1

Az utasítást a 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 4. §-a hatályon kívül helyezte 2020. március 1. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

4

A melléklet 2. § (4) bekezdése a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A melléklet 2. § (7) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A melléklet 3. § (1) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

A melléklet 3. § (2) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A melléklet 3. § (3) bekezdését az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A melléklet 3. alcíme (4. §) az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A melléklet 5. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

A melléklet 5. § (1) bekezdés c) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

12

A melléklet 5. § (3) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

13

A melléklet 5. § (4) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

14

A melléklet 5. alcíme (6. §) az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A melléklet 7. § f) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

16

A melléklet 8. §-a az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A melléklet 9. § c) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

18

A melléklet 10. § (2) bekezdését az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A melléklet 11. § d) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A melléklet 12. § d) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

A melléklet 12. § f) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A melléklet 20. § (6) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

A melléklet 21. § (1) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

24

A melléklet 21. § (2) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

25

A melléklet 21. § (4) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

26

A melléklet 22. § (1) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

27

A melléklet 22. § (2) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

28

A melléklet 22. § (3) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

29

A melléklet 23. § (2) bekezdés a) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

30

A melléklet 24. § (2) bekezdése az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

31

A melléklet 24. § (3) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

32

A melléklet 25. § (3) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

33

A melléklet 29. § c) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

34

A melléklet 30. § (1) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

35

A melléklet 31. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

36

A melléklet 31. § (3) bekezdés b) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

A melléklet 31. § (3) bekezdés c) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

38

A melléklet 32. § (1) bekezdés b) pontja az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

39

A melléklet 32. § (2) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

40

A melléklet 35. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

41

A melléklet 36. § a) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

42

A melléklet 36. § b) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

43

A melléklet 37. § a) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

44

A melléklet 38. § g) pontja az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

45

A melléklet 38. § h) pontját az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

46

A melléklet 39. § (1) bekezdés d) pontja az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

47

A melléklet 39. § (1) bekezdés g) pontját az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A melléklet 44. § (1) bekezdés t) pontját az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

49

A melléklet 44. § (1) bekezdés u) pontját az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

50

A melléklet 44. § (1) bekezdés v) pontját az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

51

A melléklet 44. § (2) bekezdés d) pontját a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

52

A melléklet 41. alcíme (46. §) a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

53

A melléklet 53. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

54

A melléklet 55. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

55

A melléklet 55/A. alcímét (60/A. §) a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

56

A melléklet 64. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

57

A melléklet 68. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

58

A melléklet 69. §-a az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

59

A melléklet 75. alcíme (80. §) az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

60

A melléklet 75/A. alcímét (80/A. §) az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

61

A melléklet 82. §-a a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

62

A melléklet 84. §-a az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

63

A melléklet 81. alcíme (86. §) a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

64

A melléklet 86/A. alcímét (91/A. §) az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

65

A melléklet 92. § a) pontja az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

66

A melléklet 92. § b) pontja az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

67

A melléklet 92. § (15) bekezdése a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

68

A melléklet 92. § (16) bekezdését a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

69

A melléklet 92. § (17) bekezdését a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

70

A melléklet 92. § (18) bekezdését a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

71

A melléklet 93. § (1) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

72

A melléklet 93. § (2) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

73

A melléklet 93. § (5) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

74

A melléklet 93. § (6) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

75

A melléklet 93. § (7) bekezdése az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

76

A melléklet 93. § (8) bekezdését az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

77

A melléklet 93. § (9) bekezdését az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

78

A melléklet 95. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

79

A melléklet 96. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

80

A melléklet 97. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

81

A melléklet 97. § (2) bekezdése a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

82

A melléklet 98. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

83

A melléklet 99. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

84

A melléklet 100. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

85

A melléklet 100. § (2) bekezdése az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

86

A melléklet 101. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

87

A melléklet 102. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

88

A melléklet 103. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

89

A melléklet 104. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

90

A melléklet 105. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

91

A melléklet 105. § (2) bekezdése az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

92

A melléklet 106. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

93

A melléklet 107. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

94

A melléklet 108. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

95

A melléklet 109. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

96

A melléklet 109. § (2) bekezdése a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

97

A melléklet 110. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

98

A melléklet 111. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

99

A melléklet 112. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

100

A melléklet 113. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

101

A melléklet 114. § (1) bekezdés h) pontja a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

102

A melléklet 1. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

103

A melléklet 2. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

104

A melléklet 3. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

105

A melléklet 4. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

106

A melléklet 5. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

107

A melléklet 6. függeléke a 14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

108

A melléklet 7. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

109

A melléklet 8. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

110

A melléklet 9. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

111

A melléklet 10. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

112

A melléklet 11. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

113

A melléklet 12. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

114

A melléklet 13. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

115

A melléklet 14. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

116

A melléklet 15. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

117

A melléklet 16. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

118

A melléklet 17. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

119

A melléklet 18. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

120

A melléklet 19. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

121

A melléklet 20. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

122

A melléklet 21. függeléke az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére