• Tartalom

393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

2017.01.02.

A Kormány
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26–27. és 29. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § g), i)–l) és q)–s) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 29. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)–(2)1

(3)2

(4)–(6)3

2–3. §4

2.5 Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

4–17. §

3. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § Nem lép hatályba a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metár Kr.)

b) 14. § (2) bekezdésében „– a (4) bekezdés szerinti eltéréssel –” szövegrész.

19. § A Metár Kr. 1. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására 2017. január 1-jét követően kérelmet benyújtókra terjed ki.
(2) Kormányközi megállapodás alapján a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatokon külföldi telephelyen termelt villamos energia is támogatható az adott pályázaton beszerzendő villamosenergia-mennyiség maximum 2%-áig, amennyiben a fizikai összeköttetés lehetséges.
(3) A (2) bekezdés szerinti Kormányközi megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy pályázaton támogatott, külföldi telephelyen termelt villamos energiát a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának kiszámítása során Magyarország területén kell figyelembe venni.
(4) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.
(5) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra.
(6) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. cikk (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ágazatokban, illetve tevékenységekhez.
(7) E rendelet alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés v) pontja szerinti határértéket meghaladóan nem nyújtható támogatás.”

20. § A Metár Kr. 5. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.
(2) E rendelet alkalmazásában az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt – kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket – főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.
(3) A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni
a) a közös csatlakozási ponttal rendelkező létesítményeket, továbbá
b) azokat a szomszédos telephelyeket, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozások használatában vannak.
(4) Az új kérelmező kérelmének elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni.”

21. § A Metár Kr. 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Nem nyújtható kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatási rendszer keretében új támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották vagy más módon dokumentálható, hogy a kivitelezés a támogatás odaítélését megelőzően megkezdődött.”

22. § (1) A Metár Kr. 10. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

10. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha
a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű),
b) a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal jogerős határozatban megállapította,
c) a termelés új beruházáshoz kapcsolódik, és
d) nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok.”

(2)6

23. § (1) A Metár Kr. 13. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

13. § (1) Prémium típusú támogatásra bármely olyan – a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő – megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik.
(2) Az e rendelet szerint kötelező átvételre jogosult termelő a kötelező átvétel helyett választhatja a prémium típusú támogatást.
(3) A kötelező átvétel helyett prémium típusú támogatást választó, valamint az 1 MW alatti erőműegységben történő termelés esetében – szélerőművek kivételével – a támogatott árak az 1. melléklet szerinti támogatott bázisárakon alapulnak. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg.
(4) Legalább 1 MW erőműegységben történő teljesítményű termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a prémium típusú támogatást.”

(2)7

24. § (1) A Metár Kr. 17. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű).”

(2)8

25. §9

26. § A Metár Kr. 21. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A 2. § (1) bekezdés 1. és 17. pontja és a 14. § (3)–(6) bekezdése az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.
(4) A 2. § (1) bekezdés 1. és 17. pontja és a 14. § (3)–(6) bekezdése hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

27. §10

28. § (1)11

(2) A Metár Kr. 2. § (1) bekezdés 4. pontja az „az induló” szövegrész helyett az „a támogatás megállapításakor érvényes” szöveggel lép hatályba.

(3) A Metár Kr. 2. § (1) bekezdés 12. pontja, valamint 15. § (1) és (4) bekezdése a „szervezett villamosenergia-piac” szövegrész helyett a „hazai szervezett villamosenergia-piac” szöveggel lép hatályba.

(4) Metár Kr. 8. § (4) bekezdése a „valamint behajtási költségátalányt” szövegrész helyett a „valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt” szöveggel lép hatályba.

(5) A Metár Kr. 9. § (1) bekezdése a „20. § (1) bekezdés” szövegrész helyett a „19. § (1) bekezdés” szöveggel lép hatályba.

(6) A Metár Kr. 9. § (6) bekezdése a „14. § (1) bekezdés” szövegrész helyett a „14. § (2) bekezdés” szöveggel lép hatályba.

(7) A Metár Kr. 14. § (7) bekezdése a „Zöld prémium” szövegrész helyett a „Prémium típusú támogatás” szöveggel lép hatályba.

(8)–(10)12

29. § Nem lép hatályba a Metár Kr.

a) 15. § (4) bekezdésében az „az ezt követően” szövegrész és

30. §13

4. A megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. § Nem lép hatályba a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2016 (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

32. §14

5. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. § Nem lép hatályba a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 1–3. §-a.

34. §15

6. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím és az 1–4. melléklet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) Az 1. alcím és a 25. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, a 28. § (1) és (8)–(10) bekezdése, valamint a 30. § az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(5) Az 1. § (3) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, a 28. § (1) és (8)–(10) bekezdése, valamint a 30. § hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

36. § E rendelet 3. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1–78. o.) 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának, valamint 42. és 43. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1–4. melléklet a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

3

Az 1. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. alcím (4–17. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22. § (2) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

7

A 23. § (2) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

8

A 24. § (2) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

9

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 28. § (1) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

12

A 28. § (8)–(10) bekezdése a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

13

A 30. § a 35. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

14

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére