• Tartalom
Oldalmenü

398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.06.

A Kormány

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akkreditálási okirat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza:]

f) a felkészültségre vonatkozó nyilatkozatot, továbbá”

2. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az akkreditálási határozat mellékletét képező részletező okirat tartalmazza:
a) tanúsító szervezet esetén a tanúsítás fajtáját, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján termékeket, folyamatokat, személyzetet, szolgáltatásokat vagy irányítási rendszereket tanúsítanak,
b) ellenőrző és hitelesítő szervezet esetén az ellenőrző és hitelesítő szervezet típusát, az ellenőrzés területét és a hitelesítés alkalmazási körét és jellegét, amelyre az akkreditálás kiterjed, a jogszabályra, szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az ellenőrzést végezni kell,
c) kalibrálólaboratórium esetén a kalibrálásokat, beleértve a végzett mérésfajtákat, a mérési tartományokat és a legjobb mérési képességeket, vagy egy azzal egyenértékű paramétert,
d) vizsgálólaboratórium esetén a végzett vizsgálatokat vagy vizsgálatfajtákat, valamint a vizsgált anyagokat vagy termékeket és alkalmazott módszereket,
e) mintavevő szervezet esetén az anyagok vagy termékek megnevezését, a végzett mintavételi, minta-előkészítési eljárásokat és alkalmazott módszereket,
f) jártassági vizsgálatokat szervező szervezet esetén a jártassági program és a vizsgálati minta megnevezését, azok jellemző tulajdonságait és a műszaki területet,
g) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy esetén az ágazat, szakágazat megnevezését,
h) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet esetén a tevékenységcsoportot és az alkalmazási kört, valamint a tagállam megnevezését, ahol a hitelesítési tevékenységet végzi,
i) referenciaanyag gyártó szervezet esetén, a referenciaanyag típusa szerint (tanúsított, nem tanúsított vagy mindkettő) azokat a referenciaanyag mátrixot jellemző tulajdonságokat, elvi megfontolásokat, alapelveket, amelyek szerint a jellemző értékeket megállapították.”

3. § Az R. a következő 20. §-sal egészül ki:

20. § E rendeletnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) módosított 13. § (1) és (2) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § Hatályát veszti az R. 13. § (1) bekezdés h) és i) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 7. napjával.