• Tartalom

4/2016. (I. 20.) FM rendelet

4/2016. (I. 20.) FM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

g) akvakultúra-ágazati vállalkozás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozás.”

2. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti támogatás – a 3/A. §-ban meghatározott támogatás kivételével – az 1. számú melléklet
a) 3–33. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet) 26. cikke,
b) 34–35. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) 39. cikke
szerinti támogatásnak minősül.”
„(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati vállalkozás részére nyújtható.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás genetikailag módosított szervezetek tartására nem nyújtható.”

3. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő harminc napon belül folyósítja az engedélyes részére feltéve, hogy
a) az állattartóval, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozással szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és
b) az állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.”

4. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2016. évben rendelkezésre álló keret összege 8500 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6000 millió forint az egyéb állattenyésztési ágazatban kerül felhasználásra. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban a jóváhagyott támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2016. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények a másik ágazatban felhasználható keret terhére is teljesíthetőek. A 2016. évben rendelkezésre álló keret terhére a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

5. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A 702/2014/EU rendelet 13. cikke, valamint az 1388/2014/EU rendelet 12. cikke szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.”

6. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 10. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

a) 5. § (1) bekezdésében az „állattartónak” szövegrész helyébe az „állattartónak, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozásnak” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az „állattartó” szövegrész helyébe az „állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás” szöveg

lép.

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

9. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

„(2) A 2016. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

szerint módosul.

a) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg,

b) a 3. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont a) alpontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója” szöveg

lép.

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

12. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2016. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3600 millió Ft, amelynek terhére a 2015. évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a 2016. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

4. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

13. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E jogcím finanszírozására a 2016. évben 100 millió forint használható fel.”

14. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg lép.

5. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

16. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2016. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.”

17. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § d) pontjában az „az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg lép.

6. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

19. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig, aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell megtenni.”

20. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 6. § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során azokra az évekre, amelyekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nyilatkozott, az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok nem használhatóak fel.
(6a) A referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során ültetvények esetében – a termőre fordulás évétől az azt követő negyedik évvel bezárólag a termőre fordult ültetvényhez tartozó – saját hozamadat hiányában az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok használhatóak fel abban az esetben is, amikor a mezőgazdasági termelő a referencia-időszak adott évére és a még nem termő ültetvényre vonatkozóan korábban nulla hozamadatot adott meg.
(6b) Azokban az esetekben, amikor a mezőgazdasági termelő a referencia-időszak egy vagy több évére vonatkozóan az egységes kérelemben az adott növénykultúra termesztéséről nem nyilatkozott, ugyanakkor az adott növénykultúrát termesztette, a hiányzó hozamadatot a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben tett nyilatkozattal kell pótolni.”

21. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (5) bekezdésében a „referenciahozam-érték” szövegrész helyébe a „referencia hozamérték” szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

22. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím vonatkozásában a 2016. évi támogatási kérelem benyújtására, módosítására, pontosítására, visszavonására, az adatváltozás bejelentésére, a vis maior bejelentésre, a kérelem késedelmes benyújtására, a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott, a vélelmezett örökös eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra, a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kötelezően elektronikus úton történő benyújtására az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a már benyújtott támogatási kérelem jogkövetkezmény nélkül a tárgyév április 4-éig módosítható, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt követően benyújtott támogatási kérelem – a támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével – a tárgyév április 14-éig módosítható, valamint adatváltozás bejelentésére a tárgyév március 20-át követően van lehetőség.”

23. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 22. § (1) bekezdésében a „január 10. és február 28-a” szövegrész helyébe a „február 1. és március 20.” szöveg lép.

8. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

24. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 7. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § A 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az anyajuhtartás támogatása 2016. évi igénybevétele során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet előírásait – az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel – kell alkalmazni, valamint adatváltozás bejelentésére március 20-át követően van lehetőség.”

25. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a 10. § (2) bekezdésében a „január 10. és február 28-a” szövegrész helyébe a „február 1. és március 20.” szöveg lép.

9. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

26. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település, továbbá ezekkel azonos járáshoz tartozó település közigazgatási területe;”

27. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni.
(2) Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján jelölt településen a dohánytermelő egységes területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett szántó vagy ültetvény besorolású területeinek hektárszáma kisebb, mint a dohánytermelő támogatási jogosultságainak darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett szántó és ültetvényterület hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság után kell a dohánytermelőnek és a vele együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt támogatási feltételeket teljesíteni azzal, hogy ha a vis maior eseménnyel érintett szántó vagy ültetvény besorolású területe egyenlő vagy nagyobb, mint a támogatási jogosultságainak darabszáma, akkor a feltételek teljesítése szempontjából az összes területet vis maior eseménnyel érintett területnek kell tekinteni.”

28. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 6. alcímmel egészül ki:

„6. Átmeneti rendelkezések
20. § E rendeletnek az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2016. (I. 20.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 14. pontját, 7. §-át, 9. § (3) bekezdését, valamint 14. § (6) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 9. § (3) bekezdésében a „14. § (4)–(7) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat” szövegrész helyébe a „14. § (3), (8) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat” szöveg,

b) 14. § (6) bekezdésében a „61 666 euró” szövegrész helyébe a „195 000 euró” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezés

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

 

A

B

C

D

1.

 

 

 

2015–20

2.

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

3.

A001

Szarvasmarha-tuberkulózis

szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4.

A002

Szarvasmarha-brucellózis

szarvasmarha, bivaly

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

5.

A003

Enzootiás szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

6.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1120 Ft PCR: 5500 Ft

7.

A004

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

8.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

9.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

10.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

11.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1540 Ft PCR: 5500 Ft

12.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100
Ft 2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft

13.

B006

Sertések hólyagos betegsége

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft

14.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft

15.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh, kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

16.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft

17.

A008

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy súrlókór

valamennyi emlős állatfaj

Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft

18.

B009

Campylobacteriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

19.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft

20.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági haszonállat

Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 6300 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db

21.

A010

Sertés brucellózis

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

22.

A011

PRRS

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

23.

C001

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás

baromfi és szarvasmarha sertés (tenyészkoca)

Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta 2100 Ft/egyed

24.

B012

Myxomatózis elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 140 Ft/alkalom/egyed

25.

B013

Nyulak vérzéses betegsége (RHDV) elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 140 Ft/alkalom/egyed

26.

E001

Takonykór (Malleus)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
KK: 1000 Ft

27.

E002

Lovak fertőző kevésvérűsége (FKV)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
AGID: 2500 Ft

28.

F001

Kecskék arthritis-encephalitise (CAE)

kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

29.

F002

Maedi-visna

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

30.

F003

Mycoplasma agalactiae
(kecske és juh fertőző elapasztása)

kecske (tenyészbak import, bejelentett mentesítés esetén)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:1450 Ft

31.

F004

Chlamydophila abortus

juh, kecske (tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

32.

F005

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske (tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

33.

F006

Lépfene

ló, szarvasmarha, juh, kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom

34.

D001

Koi Herpes Virus (KHV)

közönséges ponty, koi ponty

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 5500 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

35.

D002

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

közönséges ponty, koi ponty, fehér busa, pettyes busa, ezüstkárász, kárász, amur, szürke harcsa, compó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
2300 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).
** Állategység:
–    Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
–    Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE.
–    A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).

2. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja a következő 4.7–4.9. alponttal egészül ki:
(4. Nyilatkozat:)
„4.7. arról, hogy a kérelmezővel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a kérelmező támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;
4.8. arról, hogy a mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a kérelmező nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
4.9. arról, hogy ha a 3. pont 3. és 4. alpontjában a D001 és D002 technikai kódú betegség került megjelölésre, akkor
a) a kérelmező a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk b) pontja szerinti terméket előállító vállalkozásnak minősül, és
b) a kérelmező az állategészségügyi szolgáltatást nem genetikailag módosított szervezetek tartására végezteti el.”

3. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

(II. A termeltetői bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:)
„1.1. A termeltető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
a) kereskedelmi tevékenységet, állati termékfeldolgozói tevékenységet végez, illetve termelői csoportként működik, és
b) a termeltetői tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik;
1.2. Az alábbiakról történő tájékoztatás:
a) a termeltetői tevékenység és a finanszírozási háttér leírása,
b) a tárgyévben kihelyezésre tervezett termeltetési előleg összege,
c) a tárgyévben termeltetett állati termék mennyisége (vágósertés, vágóbaromfi, élő szarvasmarha, házinyúl, nyerstej).”

4. melléklet a 4/2016. (I. 20.) FM rendelethez

2. Nyilatkozatok:
2.1. A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
2.1.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,
2.1.2. lejárt köztartozással nem rendelkezik,
2.1.3. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte,
2.1.4. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
2.1.5. megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban meghatározott feltételeknek.
2.2. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatásról
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő – általam alkalmazott – üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az általános de minimis rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás jogán
□ nem részesültem/részesültünk,
□ összesen ..................... EUR támogatásban részesültem/részesültünk.
A megfelelő rovatba kérem tegyen X-et.
Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.
2.3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan (legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni)
Nyilatkozom, hogy
a) □ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;
b) □ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal
ba) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.
bb) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére