• Tartalom

4/2016. (II. 26.) HM rendelet

4/2016. (II. 26.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról1

2016.02.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
3. egy és ugyanazon vállalkozás: csekély összegű támogatás esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,
4. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
5. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mezőjének 19. pontja szerinti civil szervezet, valamint a G:8 mezője 2. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) ügyben hozott 2012. július 27-i határozata szerinti kulturális támogatás.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mezőjének 7. pontja szerinti civil szervezet, valamint G:8 mezőjének 1. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás.
(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(4) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(7) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.
(8) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a (3) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(9) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(10) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
3/A. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:18 mezője szerinti gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(3) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1)–(3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:18 mezője szerinti gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

4. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), valamint az 1407/21/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 4/2016. (II. 26.) HM rendelethez

1.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:6 és M:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kezelő szerv)

(264378)

HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala (a továbbiakban: HM TKH)

(302724)

HM TKH

2.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(302724)

1. Magyar Hadtudományi Társaság
2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége
3. Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
4. Magyar Tartalékosok Szövetsége
5. Magyar Cserkészszövetség
6. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
7. Budapesti Honvéd Sportegyesület
8. Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
9. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
10. Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete
11. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége
12. Honvéd Kulturális Egyesület
13. Magyar Atlanti Tanács
14. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
15. Honvédszakszervezet
16. Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége
17. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
18. Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
19. Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
20. Občianské Združenie Gloria Victis (Gloria Victis Polgári Társulás)
21. Asociatia Exploratori Transilvaneni (Erdélyi Kutatócsoport Egyesület)
22. Magyarországi Jogsértettek Egyesülete
23. Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar
24. Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület)
25. Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
26. Magyar Hadisírgondozó Szövetség
27. Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat Támogató Egyesület
28. Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
29. Honvéd Hagyományőrző Egyesület
30. Eötvös József Börtönügyi Egyesület
31. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány
32. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
33. Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület
34. Kapunyitás Közhasznú Alapítvány

3.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:10 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kezelő szerv)

(220459)

HM VGH

4.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:12 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kezelő szerv)

(277589)

HM TKH

5.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(014881)

A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működésének és az általa biztosított juttatások támogatása, továbbá az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegű kárpótlása fedezetének biztosítása.

    6.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kezelő szerv)

(014881)

HM TKH

7.    A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht azonosító)

(Cím név)

(Alcím
név)

(Jogcím-
csoport név)

(Jogcím-
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításának módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Vissza- fizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„18

352117

 

Fejezeti stabilitási tartalék

 

 

a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti kormány-
határozatban meghatározott cél

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítás kedvezményezettje

 

 

előirányzat-
átcsoportosítás

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. feburár 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére