• Tartalom

4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a fejlesztéspolitikai döntéshozatal egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.21.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Kormány dönt a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításáról.
(2) A Kormány
a) dönt az operatív programok tartalmára és azok módosítására vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról,
b) elfogadja a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatot,
c) elfogadja az akciótervet,
d) nevesíti a kiemelt projekteket,
e) előzetesen állást foglal az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról,
f) jóváhagyja a projekt szakaszolását,
g) kijelöli a közreműködő szervezetet, a forráskezelő szervezetet és az alapkezelő szervezetet,
h) dönt az 56/A. §-ban meghatározott esetben,
i) ellátja a 2007–2013 programozási időszak zárásával összefüggő egyes, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(3) A Kormány a (2) bekezdés
a) a), b), d)–i) pontjában meghatározott esetben egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot,
b) c) pontjában meghatározott esetben normatív határozatot
tesz közzé.
(4) A (2) bekezdés d) és e) pontja alapján kiadott határozat legalább
a) a projekt azonosító számát, a konstrukció azonosító számát vagy a kapcsolódó operatív program megjelölését,
b) a projekt megnevezését,
c) a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett nevét,
d) a támogatás vagy az elszámolható közkiadás összegét,
e) a projekt rövid bemutatását és
f) – feltételhez kötött támogatás esetén – a támogathatóság feltételeit
tartalmazza.”

2. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § h) pont hg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a h) pont a következő hh) alponttal egészül ki:

[Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

központi koordinációs szervezeti egysége (a továbbiakban: központi koordinációs szerv) útján központi koordinációs funkciót lát el az operatív programok összehangolt végrehajtása, valamint a fejlesztéspolitikai jogszabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, melynek keretében]

hg) figyelemmel kíséri az operatív programok keretében kiírt pályázati felhívás előkészítésének folyamatát, az egységes formai és tartalmi követelmények, valamint az operatív programok támogatási konstrukciói közötti összhang biztosítása céljából megvizsgálja és e szempontok tekintetében jóváhagyja a pályázati felhívásokat, valamint azokkal kapcsolatos változtatásokat,
hh) nyomon követi, értékeli a komplex programokat, – a Kormány eltérő döntése hiányában – koordinálja azok megvalósítását,”

3. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiemelt projektjavaslat beérkezésétől számított 30 napon belül meg kell hozni a támogatói döntést és meg kell kötni a támogatási szerződést. A határidőbe
a) a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje,
b) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges idő,
c) a projektgazdától vagy harmadik féltől függő támogatási szerződési feltételek teljesítési ideje,
d) a kifogás elbírálásának időtartama, valamint
e) a Kormány döntéshozatali ideje
nem számít bele.
(8) A (7) bekezdés e) pontja szerinti időtartam a kapcsolódó előterjesztésnek a Kormány által tárgyalt fejlesztéspolitikai ügyek tekintetében a titkársági feladatokat ellátó szervezeti egységhez történő beérkezéstől számítandó.
(9) Hiánypótlásra a szerződéskötési szakaszban egy alkalommal van lehetőség.”

4. § A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az irányító hatóság dönt az (1) bekezdés szerinti esetben a támogatás növeléséről.
(6a) Az irányító hatóság a (6) bekezdés szerinti döntése meghozatalát megelőzően kezdeményezi, hogy a Kormány állást foglaljon a projekt összköltségének emelkedéséről
a) nagyprojekt esetén, vagy
b) ha a projekt elszámolható összköltsége a költségnövekménnyel együtt az egymilliárd forintot meghaladná.
(7) A Kormány dönt a (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás növeléséről.”

1. 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „Program, 2.” szövegrész helyébe a „Program 2.” szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

3. 5. § b) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot” szövegrész helyébe a „Kormányt” szöveg,

4. 5. § c) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

5. 5. § d) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

6. 5. § e) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

7. 5. § h) pont hi) alpontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

8. 5. § h) pont hj) alpontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

9. 5. § h) pont hq) alpontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

10. 5/A. § (1) bekezdés l) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

11. 5/A. § (1) bekezdés o) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

12. 7. § (2) bekezdés i) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

13. 26. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt” szövegrész helyébe a „Kormány előzetesen állást foglal” szöveg,

14. 28. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

15. 28. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg, a „4/A. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (4)” szöveg,

16. 35/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

17. 36. § (9) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

18. 56/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

19. 61. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság jogosult dönteni” szövegrész helyébe a „Kormány dönt” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 3. alcím címében az „és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész,

c) 23/A. § (2) bekezdésében a „vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság” szövegrész.

2. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

1. 76.5. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

2. 105.4. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

3. 106.2. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

4. 106.4. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

5. 107.4. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg, az „Az NFK” szövegrész helyébe az „A Kormány” szöveg,

6. 111.5. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

7. 397.2. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

8. 397.3. pontjában az „az NFK a projektet jóváhagyja, az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány a projektet jóváhagyja, a Kormány” szöveg, az „az NFK által” szövegrész helyébe az „a Kormány által” szöveg,

9. 398.2. pontjában a „4/A. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (4)” szöveg,

10. 399.1. pontjában az „az NFK-nak” szövegrész helyébe az „a Kormánynak” szöveg,

11. 399.2. pontjában az „az NFK” szövegrészek helyébe az „a Kormány” szöveg,

12. 401.1. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

13. 401.2. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

14. 402.2. pont a) alpontjában az „az NFK-nak” szövegrész helyébe az „a Kormánynak” szöveg,

15. 402.2. pont b) alpontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

16. 402.2. pont c) alpontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

17. 406.2. pontjában „az NFK döntési ideje, ami a kapcsolódó előterjesztésnek az NFK titkárságára” szövegrész helyébe az „a Kormány döntési ideje, amely a kapcsolódó előterjesztésnek a Kormány által tárgyalt fejlesztéspolitikai ügyek tekintetében a titkársági feladatokat ellátó szervezeti egységhez” szöveg,

18. 416.5. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

19. 416.6. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

20. 416.7. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg

lép.

3. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Kormány
a) meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység átfogó szabályait,
b) meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység célrendszerét,
c) évente beszámoltatja a monitoring intézményrendszert a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenységéről,
d) véleményezi az Európai Bizottság számára benyújtandó nemzeti stratégiai és előrehaladási jelentést.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység során a Kormány figyelemmel kíséri a Partnerségi Megállapodás keretében elérhető fejlesztési források felhasználásával végrehajtott programok előrehaladását, vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását a teljesítmény-keretrendszer indikátorai és az abszorpciós célok teljesülése szempontjából. A megfelelő előrehaladás és a célkitűzések teljesítése érdekében általános és egyedi intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez.”

10. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter)

c) ellátja a fejlesztési források felhasználásának jogszerűségi és eredményességi szempontú nyomon követését, és nem megfelelő teljesítés esetén szankciók alkalmazását kezdeményezheti,
d) meghatározza a monitoring szervezetrendszer működésének módszertanát, kidolgozza a monitoring szervezetrendszer működésének szabályait és célrendszerét,”

11. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az adatrögzítésért felelős személy az adatrögzítési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter az érintett személy, illetve projekt valamennyi támogatásának kifizetését felfüggesztheti vagy felfüggesztését kezdeményezheti, amíg a felelős e rendelet szerinti kötelezettségének eleget nem tesz.”

a) 1. § (2) bekezdésében az „Informatikai” szövegrész helyébe az „Információs” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „az NFK-t” szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg,

c) 9. alcím címében az „Informatikai” szövegrész helyébe az „Információs” szöveg,

d) 14. §-ában az „Informatikai” szövegrész helyébe az „Információs” szöveg,

e) 10. alcím címében az „Informatikai” szövegrész helyébe az „Információs” szöveg,

f) 17. §-ában az „Informatikai” szövegrész helyébe az „Információs” szöveg,

g) 25. § (2) bekezdés g) pont 2. alpontjában az „az NFK-t” szövegrész helyébe az „a Kormányt” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

4. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Kormány
a) kialakítja a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerét,
b) jóváhagyja azoknak a programoknak a tartalmát és azok elfogadására irányuló javaslatot, amelyek elfogadása az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik,
c) elfogadja az éves fejlesztési keretet,
d) elfogadja az ITP-ket,
e) a 65. § (2a) bekezdésében meghatározott kivétellel előzetesen állást foglal annak a projektjavaslatnak a tekintetében, amelynek támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani,
f) előzetesen állást foglal a projektek többlettámogatása tekintetében a 87. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
g) külön jogszabályban kijelöli a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére finanszírozott, szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító projektek határidőben történő megvalósításáért felelős minisztert, valamint ezen projektek menedzsment feladatait ellátó, továbbá a projektek keretében megvalósuló közbeszerzési eljárásokat lebonyolító – a miniszter irányítása alá tartozó – szervezetet, meghatározza annak feladat- és hatáskörét,
h) nyomon követi a kijelölt szervek tevékenységét, dönt a 34. és 35. § szerinti próbaidőről,
i) előzetesen állást foglal a pénzügyi közvetítői felhívás tervezete tekintetében, valamint ha a pénzügyi közvetítő kiválasztására közbeszerzési eljárásban kerül sor, az alapok alapját végrehajtó szervezet javaslata alapján – a XVI. Fejezet szerinti ellenőrzést követően – állást foglalt az ajánlati, ajánlattételi, illetve a részvételi felhívás és az ezekhez kapcsolódó dokumentáció tekintetében,
j) jóváhagyja az Európai Bizottság számára benyújtandó, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozandó projektjavaslatokat és a nagyprojekt-javaslatokat.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti határozat tartalmazza
a) a kapcsolódó program megjelölését vagy a projekt azonosító számát,
b) a projekt megnevezését,
c) a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett nevét,
d) a támogatás összegét és
e) a projekt rövid bemutatását.
(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti határozat tartalmazza a (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltakat, valamint
a) a támogatás eredeti összegét,
b) a többlettámogatás jóváhagyott összegét és
c) a támogatás b) pontban megjelölt összeggel megnövelt összegét.”

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) előkészíti a Kormány e rendelet szerinti fejlesztéspolitikai döntéseit.”

16. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata az európai uniós forrásokból megvalósuló programok összhangjának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek előkészítése.”

1. 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg, az „az 5. § (2)” szövegrész helyébe az „a 4. § (1)” szöveg,

2. 7. § (3) bekezdésében az „Az 5. § (2)” szövegrész helyébe az „A 4. § (1)” szöveg, az „az NFK” szövegrészek helyébe az „a Kormány” szöveg,

3. 8. § (3) bekezdés 2. pontjában a „melynek” szövegrész helyébe az „amelynek” szöveg, az „az NFK részére az éves nemzeti keretre” szövegrész helyébe az „az éves fejlesztési keretről a Kormány részére” szöveg,

4. 9. § a) pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

5. 10. § (1) bekezdés 11. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

6. 15. § (2) bekezdés h) pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

7. 20. § 10. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

8. 20. § 25. pontjában a „ha indokolt, javaslatot tesz az NFK-nak a források átcsoportosítására” szövegrész helyébe a „– ha indokolt – a források átcsoportosítására vonatkozó javaslatot tesz a Kormány részére” szöveg,

9. 43. § (1) bekezdésében az „az NFK” szövegrészek helyébe az „a Kormány” szöveg,

10. 44. § (6) bekezdésében az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

11. 45. § (1) bekezdésében az „NFK” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

12. 54/B. § a) pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

13. 57. § (2) bekezdésében az „az NFK-nak” szövegrész helyébe az „a Kormány részére” szöveg,

14. 57. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az NFK határozatban dönt” szövegrész helyébe az „A Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé” szöveg,

15. 65. § (2) bekezdésében az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

16. 74. § (2) bekezdésében az „az NFK-nak” szövegrész helyébe az „a Kormánynak” szöveg, az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg, az „az NFK-t” szövegrész helyébe az „a Kormányt” szöveg,

17. 74. § (3) bekezdésében az „az NFK” szövegrészek helyébe az „a Kormány” szöveg,

18. 74. § (4) bekezdésében az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

19. 87. § (1) bekezdés c) pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

21. 192/E. §-ban a „4. § g) pontja” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés g) pontja” szöveg

lép.

1. 48.3. pontjában az „előterjesztést az FKB javaslatára az NFK hagyja jóvá” szövegrész helyébe az „előterjesztésről az FKB javaslatára a Kormány dönt” szöveg,

2. 48.4. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

3. 92.2. pontjában a „készít az NFK” szövegrész helyébe a „tesz a Kormány” szöveg,

4. 92.3. pontjában az „Az NFK döntést, a nagyprojekt” szövegrész helyébe az „A Kormány döntését, a nagyprojekt Európai” szöveg, az „a Bizottsági döntést” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottság döntését” szöveg,

5. 92.4. pontjában a „megkötésére illetve” szövegrész helyébe a „megkötésére, illetve” szöveg, az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg,

6. 93. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg, az „EU” szövegrész helyébe „uniós” szöveg,

7. 94.4. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg, az „Az NFK” szövegrész helyébe az „A Kormány” szöveg,

8. 96.5. pontjában az „az NFK” szövegrész helyébe az „a Kormány” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

5. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK)” szövegrész helyébe a „Kormányt” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „az NFK útján” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelethez

1. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A központi koordinációs szerv a 4.2. pont szerinti előterjesztést a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) elé terjeszti. Az előterjesztésről az FKB javaslatára a Kormány dönt.”
2. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A többlet-kötelezettségvállalás felhasználásának lépései, figyelemmel a Rendelet 29/A. §-ára:)
d) az előterjesztésről az FKB javaslatára a Kormány dönt,”
3. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 76.3. és 76.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„76.3. Az FKB javaslatára a Kormány dönt a projektjavaslatot tartalmazó előterjesztésről.
76.4. Az IH haladéktalanul értesíti a Kormány döntéséről a KSZ-t.”
4. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 105.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„105.3. Az FKB javaslatára a Kormány dönt a nagyprojektre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslat elfogadásáról és a támogatási kérelem Európai Bizottság számára történő megküldéséről.”
5. Hatályát veszti az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 394.7. pontjában a „vagy az NFK” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére