• Tartalom

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról1

2019.10.07.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH) az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával, radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésére, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.

2. § (1) Az atomenergia alkalmazója az 1. és 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles megfizetni az OAH-nak. A 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjak magukba foglalják az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is. Az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tartalmazzák a tényállás tisztázásához szükséges, az OAH által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat költségét.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az OAH a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

3. § (1)2 Ha a közigazgatási perben a bíróság megállapítja, hogy az OAH által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni.

(2)3 Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért fizetendő összegnél magasabb igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, az eljáró hatóság az eljárás megindítása nélkül befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vagy a többletteljesítést visszatéríti.

4. §4 Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §5

1. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez6

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak
9K06213M_0

 

A

B

 

Hatósági engedélyezési eljárás tárgya

Díj mértéke (Ft)

1

A radioaktív anyag alkalmazása

67 200

2

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése

38 800

3

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatala (típusengedély)

32 000

4

Nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzése

21 000

5

Radioaktív anyag (beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket) forgalmazása

26 400

6.1

Bővített és átfogó fokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése

19 900

6.2

Alapfokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése

10 600

6.3

A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismerése

10 000

7

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentése és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti tevékenységek melléktermékeinek kezelése, lerakása, újrahasznosítása

37 700

8

Az atomenergia alkalmazása körében – az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatása

26 000

9

Kiemelt létesítmények dózismegszorításának meghatározása

30 000

10

A több sugárveszélyes munkahelyre kiterjedő Létesítményi Sugárvédelmi Szabályzat alkalmazása

10 500

11

Az éves effektívdózis-korlát meghaladása

10 000

12

Fogyasztási cikk előállítása, forgalomba hozatala, tárolása és kezelése

23 000

13

Radioaktívan szennyezett terület kezelése, az életvitelszerű tartózkodás, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatása azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható

35 000

14

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező berendezésnek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítése

15 800

15

Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának vagy egy adott, egyedi azonosítóval rendelkező készüléknek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítése

15 800

16

A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetése

34 000

17

Az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadítása, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá

18 200

18

Az adott radioaktív anyag alkalmazásának sugárvédelmi, e rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alóli mentesítése, ha a radioaktív anyag aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitás-koncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást

37 700

19

Az érvényes engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltérése

26 000

20

Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat (esetenként)

2 630

21

Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége

19 050

22

Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása

10 000

2. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez7

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak

A

B

Eljárás/szolgáltatás

Díj mértéke (Ft)

1

Radioaktív anyag közúti szállításának engedélyezése

30 000

2

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája:

2.1

Új engedélyokirat kiadása

1 177 000

2.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

694 000

3

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája:

3.1

Új engedélyokirat kiadása

986 000

3.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

583 000

4

Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

551 000

5

Különleges formájú radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

357 000

6

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

565 000

7

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

277 000

8

A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása

213 000

9

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélyezése

277 000

10

Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása

213 000

11

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája

244 000

1

A rendeletet a 10/2022. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 6. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg. [Az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az 1. melléklet címében az „és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak” szövegrész helyébe a „fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak” szöveg lép, nem vezethető át.]

7

[Az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 2. melléklet címében az „és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak” szövegrész helyébe a „fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére