• Tartalom

4/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról1

2016.03.21.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosítása

1. § A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A hitelezőnek a jelzáloghitel, az ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing, illetve a kezesség és bankgarancia, valamint az egyéb bankári kötelezettségvállalás fedezetéül felajánlott, termőföldnek nem minősülő ingatlanok értékét az e rendeletben, illetőleg e rendelet alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározottak szerint kell megállapítania.”

2. § A PM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. § A PM rendelet

a) 2. § (1), (6) és (7) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) és (3) bekezdésében a „jelzálog-hitelintézet” szövegrész helyébe a „hitelező”,

b) 6. § (2) bekezdésében a „jelzálog-hitelintézetnek” szövegrész helyébe a „hitelezőnek”

szöveg lép.

2. A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló
56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

4. § A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – aláírásával igazolja, hogy megkapta a 4. és az 5. §-ban előírt tájékoztatást.”

5. § Az NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelezőt vagy a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – hitelező és a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad
a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,
c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
e) a hitel választható futamidejéről.”

6. § Az NGM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „szóban tájékoztatást ad” szövegrész helyébe a „szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad”,

b) 4. § (3)–(5) bekezdésében a „szóbeli tájékoztatásnak” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak”,

c) az NGM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „szóbeli tájékoztatásának” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásának”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére