• Tartalom

4/2016. (X. 11.) MK rendelet

4/2016. (X. 11.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2021.07.02.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 19/B. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazat: a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az érintett szervezetek,

b) érintett szervezetek: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek,

c) KMR: különleges működési rend, amely a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában (a továbbiakban együtt: honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak) az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,

d) minősített adatot kezelő elektronikus rendszer: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, minősített adatok kezelésére szolgáló rendszer Miniszterelnöki Kabinetirodán üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A miniszter az ágazat honvédelmi feladatainak ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik

a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: honvédelmi munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,

b) KMR esetén a Miniszterelnöki Kabinetiroda működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.

(2) A miniszter gondoskodik az ágazat védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint az ágazat meghagyással kapcsolatos feladatainak ellátásáról.

(3)1 A miniszter gondoskodik a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idejére szóló kormányzati kommunikációs stratégia kidolgozásáról és a működtetésére történő felkészülésről.

3. §2 A miniszter az általa kijelölt szakmai felsővezetők útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik

a) a honvédelmi munkacsoport működtetéséről,

b) az érintett szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról,

c) a Miniszterelnöki Kabinetiroda által használt épületekben kialakított nyilvántartók, és a nyilvántartókban kiépített minősített adatot kezelő elektronikus rendszerek működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) az ágazat tekintetében a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) a Miniszterelnöki Kabinetirodán belüli értesítési-riasztási rendszer, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,

f)3 az ágazat tekintetében a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében, a polgári felkészültség követelményeiben meghatározott feladatok, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a gazdaságmozgósítással, a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtására történő felkészülésről,

g) az ágazat által vezetett nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) a közigazgatási informatikai rendszer KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásában való közreműködésről,

i) a Miniszterelnöki Kabinetiroda honvédelmi intézkedési tervének elkészítéséről, és

j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

3/A. §4 A miniszter a kormányzati kommunikációért való felelősségi körébe tartozó feladatai keretében a feladat- és hatáskörében érintett szakmai felsővezető útján a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakkal összefüggésben

a) meghatározza a kormányzati kommunikáció fő irányait,

b) ellátja a kormányzati kommunikációs tevékenységet,

c) követi a kormányzati döntéshozatalt,

d) figyelemmel kíséri a kormányzati kommunikáció céljainak megvalósulását, és

e) folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség szerinti riasztásában közreműködő műsorszolgáltatókkal, a nemzeti hírügynökséggel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal.

4. § (1)5 A 3. § szerint kijelölt, a feladat- és hatáskörében érintett szakmai felsővezetők az érintett szervezetek vezetőinek javaslatára kijelölik az érintett szervezeteknél a honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti elemeket, személyeket.

(2) A Miniszterelnöki Kabinetirodán a 3. § szerint kijelölt személy

a) gondoskodik a Miniszterelnöki Kabinetiroda tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,

b) figyelemmel kíséri az érintett szervezeteknél a honvédelmi intézkedési terv összeállítását, az érintett szervezetek honvédelmi feladatainak teljesítését, a honvédelmi intézkedési terv időszakos felülvizsgálatát, módosítását,

c) figyelemmel kíséri az érintett szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

d) közreműködik az érintett szervezetekre vonatkozó védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,

e)6 figyelemmel kíséri az érintett szervezetek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak ellátását, valamint az érintett szervezetek tekintetében a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a gazdaságmozgósítással, a polgári felkészültséggel kapcsolatos feladatok ellátását, és

f) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában.

(3) Az érintett szervezetekben az (1) bekezdés alapján kijelölt személy

a) gondoskodik a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,

b) gondoskodik arról, hogy az érintett szervezetekben a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és

c) gondoskodik arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

(4) A honvédelmi munkacsoport

a)7 figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, valamint az érintett szervezetek tekintetében a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a gazdaságmozgósítással, a polgári felkészültséggel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § Az érintett szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, azok módosításait a miniszter hagyja jóvá.

6. § Az ágazat honvédelmi intézkedési tervei tartalmazzák a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

7. § (1) Az ágazathoz tartozó, meghagyásba bevont szervekről (a továbbiakban: meghagyásba bevont szerv) a Miniszterelnöki Kabinetirodának a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egysége tájékoztatást küld

a) a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szerve,

b) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

részére.

(2) Minden olyan változásról, ami jelentős mértékben befolyásolja a rendkívüli állapot vagy a megelőző védelmi helyzet idején ellátandó feladatok végrehajtását, a meghagyásba bevont szervek vezetői soron kívül tájékoztatják a minisztert.

8. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyásba bevont szerv

a) a munkaköröket tartalmazó nyilvántartást és a – Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által visszaigazolt – meghagyási névjegyzéket a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

b) a meghagyási névjegyzék visszaigazolását követő 30 napon belül tájékoztatja az állományába tartozó hadkötelesek teljes – ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott személyek – létszámáról a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás koordináló szakmai szervét és a Miniszterelnöki Kabinetirodának a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt hivatali egységét,

c) a név szerinti meghagyás tényét – Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve visszaigazolását követő 30 napon belül – közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

(2) A meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a meghagyásba bevont szerv vezetője a felelős.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (3) bekezdését a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § nyitó szövegrésze a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § f) pontja a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3/A. §-t a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A 4. § (1) bekezdése a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 4/2021. (VI. 24.) MK rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére