• Tartalom

4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás

4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról1

2016.06.09.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § szerinti költségvetési támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendeletben, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM utasításban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.”

2. § Az Utasítás 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy:)

e) az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakra – átlátható szervezetnek minősül,
f) nem áll az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok hatálya alatt,”

3. § Az Utasítás 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, a beszámoló nem megfelelő elkészítése vagy határidőre történő elkészítésének hiánya esetén a támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak módosítását. A szerződéstől történő elállás esetén a kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.”

4. § Az Utasítás 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő (a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a BM OKF Jogi Főosztály ellenjegyzésével ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint a kérelemre, egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF általános főigazgató-helyettese (a továbbiakban: általános főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) részére.”

5. § Az Utasítás 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A KI igazgatója az ellenőrzésekről összefoglaló jelentést terjeszt fel a gazdasági főigazgató-helyettes részére – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási Szabályzatában meghatározott kötelezettségek alapján – a tárgyévet követő év január 31. napjáig. Az általános főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes jogosultak a szakmai célok megvalósulásának és a pénzügyi elszámolások felülvizsgálatának elrendelésére.”

6. § Az Utasítás 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § Az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati úton megvalósuló, 21. § szerinti támogatásának elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi. A pályázati úton megvalósuló 21. § b) pont szerinti támogatások elbírálásában a BM OKF Költségvetési Főosztály is közreműködik, továbbá ezen támogatások elbírálásába az MTSZ által delegált tagok is bevonhatóak.”

7. § Az Utasítás 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak benyújtása az illetékes KI vagy a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója útján történik, aki a pályázatot szakmai véleményével együtt, szolgálati úton terjeszti fel az országos polgári védelmi főfelügyelő részére döntéshozásra. Az ettől eltérő módon benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.”

8. § Az Utasítás 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § Az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Hivatala, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály, valamint a BM OKF Költségvetési Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.”

9. § Az Utasítás 7. §-ában „a főigazgató-helyettes” szövegrész helyébe „az általános főigazgató-helyettes” szöveg lép.

10. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére