• Tartalom

40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2016.03.04.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában,

a 3. § és a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6., 17. és 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”

2. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6. § (2) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 4. § b) pontjában a „lefolytatni, ” szövegrész helyébe a „lefolytatni, valamint” szöveg,

b) 4. § c) pontjában a „helye, valamint” szövegrész helyébe a „helye.” szöveg,

c) 5. § a) pontjában a „mértéke legfeljebb” szövegrész helyébe a „mértéke – terepszint alatt és felett egyaránt – legfeljebb” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére