• Tartalom

40/2016. (XII. 29.) BM utasítás

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról1

2017.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § Az utasítás alkalmazásában:
1. adatbázis: a szolgálati járművek egyedi és naprakész nyilvántartását és adatlekérdezhetőségét biztosító elektronikus nyilvántartás;
2. főfoglalkozású gépjárművezető: a gépjárművezetői munkakör betöltésére kinevezett és alkalmazott munkavállaló;
3. gépjármű-forgalmazás: a szolgálati járművek indítása, érkeztetése, átadása, átvétele;
4. gépjármű-forgalmazó szakterület: a szolgálati járművek indítását, érkeztetését, átadását, átvételét végző szervezeti egység, szervezeti elem;
5. gépjármű-szakterület: a belügyi szerv gazdasági szervezetének szakágazata;
6. gépjármű-szakterület minisztériumi irányító szervezeti egysége: a minisztérium Műszaki Főosztálya;
7. igazolvány: a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás 2. § 6. pontjában meghatározott igazolvány;
8. járműfenntartó szerv: az a belügyi szerv, amely a rendelkezésére álló költségvetéséből szolgálati, hivatali feladatok ellátásához szolgálati járművet üzemeltet, függetlenül a szolgálati járművek darabszámától, fajta- és típusösszetételétől, tulajdonjogától és a nyilvántartási jegyzékkészítési kötelezettségtől;
9. kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló:
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 114. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt vezetői beosztást,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-a szerinti magasabb vezetői megbízást betöltők közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magasabb vezetői megbízást,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó központi hivatal vezetőjének helyettesi munkakörét,
d) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 31. § (2) bekezdése szerinti, magasabb vezetői állásnak minősülő, az igazságügyi szerv vezetői munkakörét
betöltő munkavállaló.
10. középvezetői beosztást betöltő munkavállaló:
a) a Hszt. 114. § (2) bekezdés b) pontja szerinti középvezetői beosztást,
b) a Kjt. 23. §-a szerinti magasabb vezetői megbízást betöltők közül a BM rendelet 5. § (1) bekezdés e) és g) pontjában, a Kjt. 23. §-a szerinti vezetői megbízást betöltők közül a BM rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a TNM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vezetői megbízást,
c) a Kttv. hatálya alá tartozó vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők közül a főosztályvezetői munkakört,
d) az Iasz. 31. § (2) bekezdése szerinti, magasabb vezetői állásnak minősülő, az igazságügyi szerv helyettes vezetői munkakörét
betöltő munkavállaló.
11. nyilvántartási jegyzék: a feladatellátáshoz szükséges szolgálati járműállományról – a járművek rendelkezésre állásától függetlenül – készített kimutatás;
12. személyvédelmi célú biztonsági jármű: védett személy személyszállítási feladatát ellátó és kísérésében részt vevő normál vagy különleges védőberendezéssel ellátott (páncélozott) szolgálati jármű;
13. szolgálati jármű fedett célú használata: a szolgálati jármű olyan feladatra történő igénybevétele, amely során a szolgálati járműnek vagy a gépjárművezetőnek az okmánya fedő adatot tartalmaz;
14. ügyintézői gépjárművezető: a szolgálati jármű vezetésére jogosító, a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasításban meghatározottak szerint elvégzett képzés, továbbképzés alapján kiállított igazolvánnyal vagy képzési igazolással rendelkező, nem főfoglalkozású gépjárművezető munkavállaló, aki a belügyi szervnél érvényben lévő igénybevételi rend szerint, esetileg meghatározott időpontban és útvonalon vagy adott szolgálati járműre szóló használati engedéllyel használja a részére kijelölt és átvett szolgálati járművet, és végzi az annak kezelésével járó, előírt feladatokat.”

2. § Az Utasítás 9. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gépjármű-szakterület vonatkozásában a belügyi szerv vezetője)

g) megszervezi a gépjármű-szakterület tevékenységének ellenőrzését, kiemelten a szolgálati jármű 90. § és 3. melléklet szerinti igénybevételét;”

3. § Az Utasítás 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ügyintézői üzemeltetés a szolgálati jármű – főfoglalkozású gépjárművezetőn kívüli – igazolvánnyal rendelkező munkavállaló vezetésével történő igénybevétele.”

4. § Az Utasítás 29. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgálati jármű vezetésének feltételei a 23. § (1) bekezdésének figyelembevételével:]

b) az igazolvány megléte;”

5. § Az Utasítás 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § Az igazolvány megszerzéséhez szükséges képzésen, továbbképzésen történő részvételt a belügyi szerv munkavállalója esetében a belügyi szerv vezetője vagy az általa kijelölt vezető, a minisztérium munkavállalója esetében a BM MFO vezetője engedélyezi.”

6. § Az Utasítás 42. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgálati jármű eseti magáncélú igénybevétele a szolgálati járművet biztosító belügyi szerv vezetőjéhez felterjesztett engedélykérelem és a belügyi szerv vezetőjének vagy az általa kijelölt vezetőnek egyedi engedélye alapján (1. melléklet)

térítésmentesen, – a 40. § a) pontjában meghatározott esetekben – főfoglalkozású gépjárművezetővel vagy a jármű-kategóriára érvényes vezetői engedély és ügyintézői gépjárművezetői igazolvány birtokában az igénybe vevő járművezetése mellett]

aa) a szolgálati járművet biztosító belügyi szerv költségvetésének terhére, a szerv vezetője által az eseti magáncélú igénybevételre meghatározott évi kilométerkereten belül,”

7. § Az Utasítás 8. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:

45/A. § A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett belügyi szerv vezetője az ebben az alcímben foglaltaktól szigorúbb rendelkezést is megállapíthat a saját szabályzatában.”

8. § Az Utasítás 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

46. § (1) A járműfenntartó belügyi szerv tartós magáncélú igénybevételre a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti M1 járműkategóriába tartozó szolgálati járművet biztosíthat
a) a belügyi szerv saját állományába tartozó vagy a belügyi szervhez vezényelt munkavállaló (2/a. melléklet);
b) a minisztériumba vezényelt és a minisztérium állományába tartozó munkavállaló (2/b. melléklet)
részére a 47. §-ban és a 48. §-ban meghatározottak szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járműkategóriától eltérő szolgálati jármű a miniszter engedélyével biztosítható.”

9. § Az Utasítás 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

47. § A tartós magáncélú igénybevételre legfeljebb 130 kW motorteljesítményű szolgálati személygépkocsi biztosítható a 3. mellékletben meghatározott szolgálati jármű-kategóriák figyelembevételével
a) a kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló részére, amennyiben személyes gépkocsihasználatra nem jogosult;
b) a középvezetői beosztást betöltő munkavállaló részére;
c) olyan személy részére, aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, de számára a szolgálati feladatai ellátásához szolgálati jármű állandó használata – különös tekintettel a hivatali munkaidőn kívül végzett feladatok gyakoriságára – indokolt.”

10. § Az Utasítás 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tartós magáncélú igénybevétel eljárási, engedélyezési rendjét a belügyi szerv – az alárendeltségébe tartozó szerv tekintetében is – a 126. § szerinti szabályzatában köteles meghatározni.”

11. § Az Utasítás 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati jármű tartós magáncélú igénybevételére vonatkozó engedéllyel rendelkezők a szolgálati járművet az 59. §-ban meghatározott térítési díj ellenében magáncélra havi 2000 kilométer erejéig használhatják – bel- és külföldön együttvéve – az önálló belügyi szerv vezetőjének kivételével.”

12. § Az Utasítás 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

52. § A 46. § szerint tartós magáncélú igénybevételre biztosított szolgálati jármű esetében az igényjogosultat érintő kilométerkeret túllépéséről, továbbá az 5. melléklet szerint a tartós magáncélú igénybevétel megszüntetéséről, szüneteltetéséről, visszavonásáról szóló igényjogosulti nyilatkozat alapján a szolgálati járművet biztosító belügyi szerv vezetője által kijelölt szervezeti egység a nyilatkozat kézhezvételétől, illetve a kilométerkeret túllépésének megállapításától számított 5 munkanapon belül az igényjogosult illetményszámfejtő szakirányú szervezeti egységét értesíti.”

13. § Az Utasítás 54. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az engedélyt vissza kell vonni:)

e) az engedélyező belügyi szervnél munkavállaló részéről fennálló munkavégzésével kapcsolatos jogviszony megszűnése esetén.”

14. § Az Utasítás 9. alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:

62/A. § A szolgálati jármű tartós magáncélú használatára jogosító engedéllyel rendelkező munkavállaló a felmentési időszak alatt csak a munkavégzés idejére jogosult a szolgálati jármű magáncélú igénybevételére.”

15. § Az Utasítás 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

69. § (1) A Szolgáltató által biztosított szolgálati jármű tekintetében az országhatáron kívüli igénybevételre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató saját előírásai alapján kell eleget tenni.
(2) A járműfenntartó belügyi szerv által biztosított szolgálati jármű esetében az ország területének elhagyása engedélyhez kötött, a (4) és (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. Az engedélyt a nyilvántartási jegyzékkel rendelkező belügyi szerv vezetője vagy az általa kijelölt vezető adhatja ki az igénybe vevő kérelmére.
(3) A (2) bekezdés szerint kiadott engedélynek tartalmaznia kell
a) a belügyi szerv megnevezését;
b) az igénylő nevét, rendfokozatát, szolgálati/munkahelyét, beosztását, útlevél-/személyiigazolvány-számát;
c) a szolgálati jármű gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát;
d) a kiutazás időtartamát, útvonalát az országok megjelölésével;
e) a kiutazás indoklását;
f) nemzetközi biztosítási kártya kiváltására vonatkozó információt.
(4) A miniszter irányítása alá tartozó önálló belügyi szerv vezetője részére a belügyi szerv által biztosított szolgálati jármű országhatáron túli igénybevétele – ezen utasítás szerint – nem kötött engedélyhez és előzetes bejelentéshez.
(5) A belügyi szerv vezetője a fedett célra használt szolgálati jármű országhatáron kívüli igénybevétele esetére a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg a 126. §-ban meghatározott szabályzatban.”

16. § Az Utasítás 74. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 8. mellékletben meghatározásra kerülő havi kilométerkeret összevonható és göngyölítetten éves kilométerkeretként felhasználható. Az éves göngyölített kilométerkeret elszámolásakor az esetleges kilométer-megtakarítás a következő évre nem vihető át, indokolatlan túllépése esetén – a túlteljesített kilométer vonatkozásában – a 43. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti teljes térítési díjat kell fizetni.
(4) A kilométerkeret túllépésével kapcsolatos indoklást – amennyiben szolgálati érdekből történt – az igényjogosult középszintű vezetői beosztást betöltő vezetője küldi meg a járműfenntartó belügyi szerv részére.”

17. § Az Utasítás 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

90. § (1) Az ER. szerinti M1 járműkategóriába tartozó, továbbá a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM utasítás) 6. függeléke szerinti kategóriákba (a továbbiakban: NFM kategória) tartozó szolgálati járművek igényjogosulti körének meghatározását a (2) bekezdés és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Igénybevétel céljából az ER. szerinti M1 jármű-kategóriába tartozó szolgálati járművet:
a) ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló részére – a személyes gépkocsihasználatra jogosult kivételével – legfeljebb a személygépjármű 7., egyterű személygépjármű 5. és személyszállító könnyű terepjáró 2. NFM kategóriába tartozó szolgálati járművet;
b) a középvezetői beosztást betöltő munkavállaló részére legfeljebb a személygépjármű 6., egyterű személygépjármű 2. és személyszállító könnyű terepjáró 1. NFM kategóriába tartozó szolgálati járművet;
c) annak, aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, de részére a szolgálati feladatai ellátásához a szolgálati jármű állandó használata indokolt, legfeljebb a személygépjármű 5. és személyszállító könnyű terepjáró 1. NFM kategóriába tartozó szolgálati járművet;
d) műszaki, technikai, bűnügyi, helyszínelő, belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, ellenőr használati célú szolgálati járműnek legfeljebb a személygépjármű 6., egyterű személygépjármű 5. és személyszállító könnyű terepjáró 2. NFM kategóriába tartozó szolgálati járművet;
e) általános ügyintézői feladatok ellátására legfeljebb a személygépjármű 5. és személyszállító könnyű terepjáró 1. NFM kategóriába tartozó szolgálati járművet
lehet biztosítani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a 3. melléklet 2–4. oszlopában meghatározott motorteljesítményű szolgálati jármű biztosítható. Ettől eltérni a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezető engedélyével lehet.
(4) Személyvédelmi célú biztonsági járműként, rögzített megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készülékkel felszerelt járőr járműként, illetve fedett célra használt szolgálati járműként, gépjárművezető képzés oktató járműveként bármely, az ER. szerinti járműkategóriába és NFM kategóriába tartozó jármű motorteljesítmény-korlátozás nélkül üzemeltethető.
(5) A belügyi szerv szakmai, speciális feladatainak ellátása érdekében, alapvetően szolgálati célú igénybevételre az ER. szerinti M1, M2, M3, N2, N3, ORV, SPV, ORV-SPV járműkategóriába tartozó szolgálati jármű biztosítható.”

18. § Az Utasítás 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

91. § Az NFM utasításban és a 90. § (2) bekezdésében meghatározott NFM kategóriákat az utasítás hatálybalépésének időpontjában üzemelő szolgálati járművek lecserélésekor, új jármű beszerzésekor a munkavállaló feladatellátásához szükséges biztosítása során alkalmazni kell. Ha a szolgálati jármű a karosszéria kialakítása miatt több NFM kategóriába is besorolható, a besorolás a nyilvántartási jegyzék alapján történik.”

19. § Az Utasítás 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

92. § A 90. §-ban és a 3. mellékletben foglaltaktól eltérő igénybevétel jóváhagyását a belügyi szerv vezetője a szerv által üzemeltetni kívánt szolgálati jármű beszerzési eljárását vagy a szolgálati jármű adott igénybevételre történő biztosítását megelőzően, a szolgálati járművel ellátandó feladat részletes bemutatásával a GHÁT vezetője útján a miniszternél kezdeményezi.”

20. § Az Utasítás 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

99. § (1) A szolgálati járművek egyedi és naprakész nyilvántartására az adatbázis szolgál.
(2) A járműfenntartó belügyi szerv vezetője gondoskodik a szolgálati járművek adatbázisban történő folyamatos nyilvántartásáról.
(3) A járműfenntartó belügyi szervnél használatba vett, rendszerbe állított valamennyi szolgálati járművet, továbbá a szolgálati jármű üzemeltetésével kapcsolatos minden olyan eseményt, változást, amely a jármű állagára, értékére, használhatóságára, üzemeltetési költségeire kihatással van, az adatbázisban kell nyilvántartani. Az adatbázis kezelését csak a gépjármű szakterület irányításáért felelős vezető által kijelölt személy végezheti.
(4) A belügyi szerv az adatbázis vezetéséhez a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer Gépjármű Nyilvántartó Modult veszi igénybe, kivéve a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, a Terrorelhárítási Központ, melyek más hasonló szolgáltatást nyújtó szoftveres alkalmazást is igénybe vehetnek.
(5) A járműfenntartó belügyi szerv szolgálati járműállományáról elektronikus formában vezetett adatbázisnak – a (3) bekezdésben meghatározottakon túl – legalább az alábbi információkat, adatokat kell tartalmaznia:
1. hatósági jelzés;
2. gyártmány, típus;
3. alvázszám;
4. motorszám;
5. hengerűrtartalom;
6. üzemmód;
7. forgalomba helyezés időpontja;
8. műszaki vizsga érvényessége;
9. kilométer-számláló állása;
10. elektronikus járműkövetéssel ellátott jármű;
11. elektronikus menetlevél vezetésére alkalmas jármű;
12. saját, bérelt jelleg;
13. járműfenntartó vagy használó szerv megnevezése;
14. megkülönböztető jelzésre vonatkozó engedély megléte;
15. a technikai szemlék során tett megállapítások;
16. kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kategória (a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott gépjármű-kategória);
17. a kötelező szerviz esedékessége futásteljesítmény/időpont alapján;
18. egyéb megjegyzések.
(6) Az adatbázisban elkülöníthetően jelölni kell azokat a szolgálati járműveket, valamint híradó rendszergépjárműveket, melyek tekintetében nem engedélyezhető a magáncélú igénybevétel.”

21. § Az Utasítás 104. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A szükségleti tervnek tartalmaznia kell
a) a szervezeti vagy feladatköri változásból eredő és a nyilvántartási jegyzékben a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett belügyi szerv vezetője által jóváhagyott szolgálati jármű fejlesztési igényt;
b) a szolgálati járműállomány amortizációjából eredő, utánpótláscélú szolgálati jármű beszerzési igényt;
c) a rendkívüli káreseményből eredő szolgálati jármű beszerzési igényt;
d) egyéb szolgálati jármű beszerzési igényt
a szolgálati jármű ER. szerinti járműkategóriának és NFM kategóriának, mennyiségnek, üzemmódnak, használati célnak és becsült költségnek a megjelölésével.
(3) A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett belügyi szerv a szerv vezetője vagy az általa kijelölt vezető részéről jóváhagyott szükségleti tervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig vagy soron kívüli beszerzés szükségessége esetén az egyéb beszerzés engedélyezését megelőzően jóváhagyás céljából megküldi a GHÁT vezetőjének.”

22. § Az Utasítás a következő 105/A. §-sal egészül ki:

105/A. § Adott szolgálati jármű vonatkozásában az elektronikus járműkövető rendszer által rögzített, tárolt jármű-forgalmazási adatok és ezek felhasználásával készült elektronikus menetlevél alkalmazása esetén a kézzel kitöltött menetlevelek vezetése mellőzhető. Az elektronikus rendszer meghibásodása esetére menetlevelet biztosítani kell.”

23. § Az Utasítás 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

117. § (1) Szolgálati járművet érintő telephelyen kívüli közlekedési baleset bekövetkezésekor – a KRESZ-ben meghatározott eseteken túl – baleseti helyszínelő rendőr intézkedését kell kérni akkor is, ha
a) nem a munkavállaló hibájából következett be, és
b) a becsült kárérték feltételezhetően eléri a 200 000 forint kárértéket,
vagy
c) megosztott, vitatott a felelősség kérdése,
d) a balesetet, kárt ismeretlen tettes okozta,
e) egyrésztvevős pályaelhagyásos közlekedési baleset történt,
f) közúti műtárgyban kár keletkezett,
g) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 (V. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott vadászható állat okozott közlekedési balesetet,
h) külföldi forgalmi rendszámú gépjárművel történt a közlekedési baleset, függetlenül a károkozó személyétől,
i) a baleset részese diplomáciai testületre utaló hatósági jelzéssel ellátott gépjármű, függetlenül a károkozó személyétől.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl helyszínelő rendőr intézkedését kell kérni a szolgálati jármű eltulajdonítása, feltörése esetén is.
(3) A belügyi szerv telephelyén bekövetkezett közlekedési baleset esetén – amennyiben személyi sérülés nem történt – a belügyi szerv vezetője vagy az általa kijelölt vezető dönt a részére nyújtott tájékoztatás alapján a baleseti helyszínelő rendőri intézkedés elrendeléséről.
(4) A szolgálati járműben úthibából eredően bekövetkezett kár esetén követendő eljárásrendet a belügyi szerv a 126. §-ban meghatározott szabályzatban köteles szabályozni.
(5) A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett belügyi szerv vezetője az (1) bekezdésben foglaltaktól szigorúbb rendelkezést is megállapíthat a saját szabályzatában.”

24. § Az Utasítás a következő 117/A. §-sal egészül ki:

117/A. § A 117. § (1) és (2) bekezdését a szolgálati jármű fedett célú használata esetén nem kell alkalmazni, e szolgálati jármű közlekedési balesete esetén kizárólag a KRESZ szabályai szerint kell eljárni.”

25. § Az Utasítás a következő 126/A. §-sal egészül ki:

126/A. § A 99. § (4) bekezdésében foglaltaknak 2017. december 31-ig kell teljesülni.”

26. § Az Utasítás

a) 31. §-ában, 42. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, 124. § c) pont ca) alpontjában az „ügyintézői gépjárművezetői igazolvány” szövegrész helyébe az „igazolvány” szöveg,

b) 1. mellékletében az „ügyintézői igazolvánnyal” szövegrész helyébe a „szolgálati jármű vezetésére jogosító igazolvánnyal” szöveg,

c) 2/a. mellékletében és 2/b. mellékletében az „ügyintézői gépjárművezetői igazolvány” szövegrész helyébe a „szolgálati jármű vezetésére jogosító igazolvány” szöveg,

d) 8. mellékletében az „ügyintézői igazolvány” szövegrész helyébe a „szolgálati jármű vezetésére jogosító igazolvány” szöveg

lép.

27. § (1) Az Utasítás 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Utasítás 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Utasítás 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

28. § Hatályát veszti az Utasítás 4. mellékletének első mondatában a „2/a. vagy” szövegrész.

29. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) BM utasításhoz

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁI, MOTOROK MŰSZAKI PARAMÉTEREI, JOGOSULTAK

1.

2.

3.

4.

5.

Feladat, jogosultság/technikai adatok

Belső égésű

motorral üzemelő szolgálati

jármű max.

motor-
teljesítménye
(kW)*

Elektromos üzemű szolgálati jármű

max. motor-

teljesítménye

(kW) *

Hibrid üzemű

szolgálati jármű

max. össz-

motorteljesít-ménye

(kW) *

Igénybevételre biztosítható jármű, illetve NFM normatíva szerinti járműkategória

Személygépjármű

Egyterű személygépjármű

Terepjárók

Kis áruszállító haszon-gépjármű

Áruszállító haszon-gépjármű

Személyszállító könnyű terepjáró

Személy-
szállító nehéz terepjáró

5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

1

2

3

A kiemelt vezetői beosztást betöltő munkavállaló
– a személyes gépkocsihasználatra jogosult vezető kivételével

130

150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

A középvezetői beosztást betöltő munkavállaló

135

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aki nem tartozik a 90. § (2) bekezdés a), b) pont hatálya alá, de részére a szolgálati feladatai ellátásához szolgálati jármű állandó használata indokolt

130

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki, technikai, bűnügyi, helyszínelő, belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, ellenőr használati célú szolgálati jármű

135

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Általános ügyintézői feladatok ellátására szolgáló szolgálati jármű

130

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Személyszállító szolgálati jármű

Nincs korlátozás

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Teherszállító szolgálati jármű

Nincs korlátozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

* A táblázatban feltüntetett motorteljesítmény-előírások az ER. rendelet szerinti M1 járműkategóriába tartozó szolgálati járműre vonatkoznak.

2. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) BM utasításhoz

2...... ÉVI ... NEGYEDÉVES JELENTÉS
a .............................. (belügyi szerv megnevezése) tartós magánhasználati engedéllyel rendelkező személyekről és szolgálati járművekről

Igénybe vevő neve

Beosztása

Szolgálati hely vagy munkahely

Jogosultság indoka 47. §

Jármű forgalmi rendszáma

Jármű gyártmánya, típusa

Megszűnés, visszavonás időpontja, szüneteltetés időtartama

Futott km 20 .. év ... negyedév

a)

b)

c)

............ hó

............ hó

............ hó

pontja alapján*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* X-szel jelölni.

3. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) BM utasításhoz

I. A Belügyminisztérium jármű-nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett szervei:
1. Alkotmányvédelmi Hivatal,
2. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,
3. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
4. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
5. Nemzeti Védelmi Szolgálat,
6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
7. Országos Rendőr-főkapitányság,
8. Országos Vízügyi Főigazgatóság,
9. Rendészeti Szakgimnázium,
10. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
11.Terrorelhárítási Központ,
12. Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.
II. A jármű-nyilvántartási jegyzékben, a 3. melléklet szerinti – NFM utasítás szerinti – kategóriák megjelölésével feltüntetendő járműkategóriák:
1. Közúti járművek:
1.1. Személygépkocsi (M1)
1.2. Terepjáró jármű (M1G; N1G; N2G)
1.3. Mikrobusz (6–9 férőhely M1)
1.4. Tehergépkocsi (N1)
1.5. Tehergépkocsi (N2)
1.6. Tehergépkocsi (N3)
1.7. Autóbusz (M2; M3)
1.8. Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e)
1.9. Segédmotoros kerékpár (L1e, L2e, L6e)
1.10. Különleges gépjármű (SPV; ORV-SPV)
1.11. Speciális felszerelésű jármű
1.12. Kerekes traktorok (T)
1.13. Pótkocsi
1.14. Utánfutó
2. Vízi járművek:
2.1. Belvízi nagyhajó
2.2. Kishajó
3. Úszómű
4. Légi járművek:
4.1. Helikopterek
4.2. Pilóta nélküli légi járművek és rendszerek”
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére