• Tartalom

409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

4. § (1)3

a) nyitó szövegrészében a „2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2014. március 11-i SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett” szövegrész helyébe a „2016. október 11-i SA.46346 (2016/N). számú bizottsági határozat szerinti” szöveg, a „szerint” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,

b) d) pont da) alpontjában a „Galgamácsa,” szövegrész helyébe a „Galgamácsa, Göd,” szöveg, a „Szokolya,” szövegrész helyébe a „Szokolya, Sződliget,” szöveg,

c) d) pont db) alpontjában a „ , Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár” szövegrész helyébe az „és Pilisjászfalu” szöveg

lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5–14. §4

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15–17. §5

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére