• Tartalom

411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.14.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: CEF Korm. rendelet) a következő 17/A. alcímmel egészül ki:

„17/A. Biztosítékok
27/A. § A CEF-ből származó forrásból megvalósuló projektre alkalmazni kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdését és 1. melléklet 134.4. pontját azzal, hogy
a) az irányító hatóságon a tagállami kedvezményezettet kell érteni,
b) külföldi állammal közösen megvalósított projekt esetén e rendelkezéseket csak a magyar állam mint tagállami kedvezményezett részére megítélt CEF-ből származó támogatás terhére kifizetendő szállítói előleg vonatkozásában kell alkalmazni.”

2. § A CEF Korm. rendelet 29. alcíme a következő 51/A. §-sal egészül ki:

51/A. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 27/A. §-t a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.”

3. § A CEF Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésében az „alcím rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „alcímet és a 27/A. §-t” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére