• Tartalom

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról1

2016.06.29.

Az 1. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. és 23. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

1. § (1) A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk p) pontjában meghatározott, a nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökről származó étkezési-hulladéktól eltérő étkezési-hulladékot a felhasználása előtt hőkezelésnek kell alávetni. A folyékony anyagokat legalább 10 percig kell forrásban tartani. A szilárd anyagokat legalább 10 percig minimum 100 °C-on kell tartani.”

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A 2. kategóriába sorolt anyagok közül az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk f) pontjában felsorolt állati eredetű melléktermékek – a járványügyi intézkedés miatt leölt állatok kivételével – takarmányozásra felhasználhatók, ha az állatok elhullásuk előtt nem mutatták emberre vagy állatra veszélyes betegség tüneteit, illetve boncolásuk vagy húsvizsgálatuk során nem találtak ilyen betegségre utaló jelet.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott állati eredetű melléktermékek kizárólag az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésének a)–c) és h) pontjában említett állatok takarmányozására használhatók fel.”

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

2. § A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 29. §-ában a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére