• Tartalom
Oldalmenü

42/2016. (XI. 17.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2016.11.18.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:
1. 12d. sor, 14. sor, 20a. sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sor, 28a. sor 3. pontja, 35., 38–40. és 42. sor alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. 20a. sor a) pontja, 22. sor a) pontja, valamint 28. sor, 28a 3. pont a)–d) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. 20a. sor a) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
4. 28a. 3. pont e) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5. 38–40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet a 20. cikke szerinti az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,
6. 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
8. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9. 22. sor a) pontja és 28a. 3. pont f) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
10. 28a. 3. pont d) és h) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
11. 20a. sor a) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
12. 22. sor a)–c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikke szerinti a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
13. 22. sor a) és b) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
14. 22. sor a) és b) pontja és a 28. sor b) pontja, és 28a. sor 3. pont i) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
15. 20a. sor a) pontja, a 22. sor a) és b) pontja, a 28. sor c) pontja és a 28a. sor 3. pont j) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
16. 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikke szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
17. 22. sor a)–c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
18. 22. sor a)–c) pontjához közvetlenül kapcsolódó g)–i), l) és q) pont szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
19. 14. sor és 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
20. 20a. sor a) pontja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
21. 20a. sor a) pontja és 22. sor c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
22. 22. sor c) pontja alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,
23. 22. sor c) és f) pontja alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás,
24. 42. sora alapján 1408/2013/EU rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
25. 42. sora alapján 717/2014/EU rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás
nyújtható.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:

[A II. fejezet alkalmazásában:]

„13a. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 21a–21c. pontokkal egészül ki:

[A II. fejezet alkalmazásában:]

„21a. hátrányos helyzetű munkavállaló: 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
21b. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
21c. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet;”

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 53a. ponttal egészül ki:

[A II. fejezet alkalmazásában:]

„53a. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti munkavállaló;”

(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 57a. ponttal egészül ki:

[A II. fejezet alkalmazásában:]

„57a. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció;”

(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 58a–58d. pontokkal egészül ki:

[A II. fejezet alkalmazásában:]

„58a. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület;
58b. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja szerinti tevékenység vagy mulasztás;
58c. szennyező fizet elve: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv;
58d. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy;”

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 4., 4/A. és 4/B. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4., 4/A. és 4/B. alcím, valamint a 16. és 21. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.”

4. § A Rendelet 6. §-a a következő l)–t) ponttal egészül ki:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege]

l) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
m) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
n) eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
o) hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként évente 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
p) a jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
q) a megújuló villamosenergia-termelésre irányuló működési támogatás és kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
r) szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és beruházási projektenként 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
s) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget; kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
t) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén projektenként 15 millió euró vagy 50 millió eurót meghaladó összköltség; sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

5. § A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 5–15., 17., 19., 19/A., 21/A–22., 27. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatás(ok)ról.
(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ai szabályozzák.”

6. § A Rendelet 7. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[E fejezet alapján]

i) halászati csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig”

(lehet támogatási döntést hozni.)

7. § A Rendelet a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/B. A halászati csekély összegű támogatás
8/B. § (1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati vállalkozás részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a rendelet 3. cikke (3) bekezdésében foglalt felső határt.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.
(6) A támogatás a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó a 717/2014/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.”

8. § A Rendelet a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
14/A. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,
c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,
d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.”

9. § A Rendelet 31. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.”

10. § A Rendelet a következő 19/A. alcímmel egészül ki:

„19/A. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
36/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,
c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja
számolható el.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.”

11. § A Rendelet a következő 21/A–21/C. alcímekkel egészül ki:

„21/A. A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás
38/A. § (1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (pl. a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása) helyreállításához nyújtható.
(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. A támogatás a helyreállítási vagy szennyezésmentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.
(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.
21/B. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
38/B. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem,
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
38/C. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,
b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),
c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),
d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).
38/D. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
38/E. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 38/C. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 38/D. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
38/F. § (1) A 38/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.
21/C. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
38/G. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
38/H. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
38/I. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”

12. § A Rendelet a következő 27. alcímmel egészül ki:

„27. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
40/E. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.
(3) Ha a foglalkoztatási időszak a hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.
(4) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.
(5) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.
(6) A hátrányos helyzetű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.”

13. § A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

43. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),
b) 12d. sor, 14. sor, 20a sor, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28., 28a sor, 35. sor, 38–40. sor, és 42. sor az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
d) 14. sor, 20a sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, valamint 28. sor, 28a. sora a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17., 19., 20., 22., 25., 26., 28., 29., 32., 36–38., 41., 45., 48., 49., 53. és 55–56. cikke,
e) 22. sor c) és f) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
f) 22. sor c) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

14. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § (1) A Rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „702/2014/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „717/2014/EU bizottsági rendelet”,

b) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a „4., 4/A., 7., 8., 10–14., 17., 19., 20.” szövegrész helyébe a „4., 4/A., 6–17., 19., 19/A., 21–21/C., 22.”,

c) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a „4., 5., 8., 17. és 19.” szövegrész helyébe a „4–6., 16., 17., 19., 19/A., 21/B., 21/C., 22.”,

d) 5. § (5) bekezdés a) pontjában a „17–20.” szövegrész helyébe a „17. és 19.”,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat G:12c mezőjében az „előirányzat” szövegrész helyébe az „előirányzat, civil szervezet”,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat G:33 mezőjében a „szövetség,” szövegrész helyébe a „szakszervezet,”,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat H:22 mezőjében a „pályázati úton,” szövegrész helyébe a „pályázat alapján a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

b) II. fejezet 18. Képzési támogatás, 20. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, 23. Tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás, 24. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, 25. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételhez nyújtott támogatás, 26. Mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás címe,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 15. és 16. sora.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU rendelet,

d) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

f) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 42/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12d sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12d

360328

 

 

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

Az előirányzat a kezelőszemélyzet nélküli automatákba beépítésre kerülő automata felügyeleti egység beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezetére szolgál.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat

egyedi döntés alapján

-

egyösszegű kifizetéssel

-

-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

346706

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat

a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra

aa) a területi önkormányzatok,

ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;

b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra

ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez.

bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,

c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, valamint

d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

-

-

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20a

359684

 

 

Pest megyei fejlesztések

Az előirányzat fedezetet biztosíthat:

a) Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:

aa) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések,

ab) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése,

ac) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése,

ad) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése),

ae) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, fejlesztése,

af) települések infrastrukturális ellátottságának javítása, fejlesztése,

b)az előirányzat felhasználásához kapcsolódó Kincstár által végzett feladatokhoz.

a) pont tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület

b) pontja tekintetében Kincstár.

pályázati úton, egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben törtő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

Támogatási szerződésben előírt határidő

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„28a

359662

 

 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe tartozik:

a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.

b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.

c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.

d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99.

e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.

f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61

1. Az F:28a 3. pont a)-g) és i)- j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalákozásoknak minősülő gazdasági társaság, amennyiben

a) fejlesztendő tevékenysége F:28a 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,

b) létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 250 főt,

c) a tám

pályázati úton, egyedi döntés alapján, a Kbt. 95.§-97.§ szerinti innovációs partnerség kialakítására vonatkozó egyedi kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) garancia.

-

igénybe vehető

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 19. napjával.