• Tartalom

424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)–(2)1

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – húsz nap.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel

 

A

B

C

D

1.

Támogatási kérelem azonosító száma

Támogatást igénylő megnevezése

Projekt megnevezése

Megvalósítás helyszíne
(Hrsz.)

2.

KEHOP-5.2.5-16-
2016-00002

A Budapesti Szent Ferenc Kórház és az Országos Onkológiai Intézet konzorciuma

A Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel

11062

3.

KEHOP-5.2.5-16-
2016-00007

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának és az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet konzorciuma

Váci Széchenyi István Római Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel

2605/6

4.

KEHOP-5.2.5-16-
2016-00008

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel

294

2. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. földmérési hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. közegészségügyi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben foglalt beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 311. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére