• Tartalom

425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 101/A. §-sal egészül ki:

101/A. § (1) A Kormány egyedi határozata alapján, mérlegelést nem igénylő támogatási döntéssel nyújtott, vissza nem térítendő költségvetési támogatásokra
a) e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni,
b) a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdését minden esetben, más rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha e § eltérően nem rendelkezik.
(2) A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges
a) támogatási kérelmet benyújtani, ha a költségvetési támogatás nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak,
b) a támogatónak befogadó nyilatkozatot kibocsátania.
(3) A 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult szervezet a 7. melléklet szerinti formában és tartalommal teszi meg, azzal, hogy a nyilatkozatban
a) közli a költségvetési támogatás folyósításához szükséges lényeges információkat,
b) a 75. § (2) bekezdés a) pontja helyett arról nyilatkozik, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok, információk teljeskörűek, valósak és hitelesek,
c) a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie,
d) a 75. § (2) bekezdés f) pontja helyett annak vállalásáról nyilatkozik, hogy a biztosítékokat – ha a támogatói okirat azt előírja – a támogatás folyósításának napjától számított harminc napon belül rendelkezésre bocsátja,
e) a 75. § (2) bekezdés h) pontja helyett annak vállalásáról nyilatkozik, hogy a hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg a támogatónak megküldi.
(4) Ha a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatási kérelmet a 7. melléklet szerinti nyilatkozattal – kiegészítve a támogatott tevékenység bemutatásával, helyszínének megjelölésével és az elszámolni kívánt költségek részletesebb ismertetésével – kell benyújtani.
(5) A támogató a (3) bekezdés szerinti dokumentumot a támogatói okirat tervezetével együtt elektronikus úton vagy papír alapon küldi meg a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult szervezetnek, amely a kitöltött és a képviselője aláírásával ellátott dokumentumot – ha a támogató szóbeli vagy írásos nyilatkozatában azt lehetővé tette, úgy annak elektronikus úton egyszerű másolatát – a támogatónak a támogatói okirat kiadásáig visszaküldi. Ha a támogató a támogatói okiratot a dokumentumok egyszerű másolata alapján adta ki, a kedvezményezett az eredeti példányokat a másolatok elektronikus úton történő megküldését követő harminc napon belül megküldi a támogatónak.
(6) A költségvetési támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik.
(7) Ha a Kormány egyedi határozata alapján költségvetési támogatás igénylésére jogosult szervezet a dokumentumot a támogatónak az (5) bekezdés szerint megküldte, a támogatói okirat annak változatlan tartalmú kiadásával és arról a kedvezményezett szóbeli tájékoztatásával közöltnek tekintendő.
(8) A támogatói okirat kibocsátásához a 75. § (3) bekezdése szerinti, harminc napnál régebbi dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A kedvezményezett a dokumentumok és okiratok 75. § (3) bekezdése szerinti, harminc napnál nem régebbi példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles a támogató részére megküldeni.
(9) A támogatói okirat tartalmára a 76. § (1) bekezdését a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a támogatási intenzitást csak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősülő költségvetési támogatások esetén kell feltüntetni,
b) az elszámolható költségek meghatározása a 7. melléklet 9. pontja szerinti adattartalommal történik,
c) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása
ca) a Kormány egyedi határozata szerinti módon, ennek hiányában
cb) a 87. § (1) bekezdése szerint, egy összegben, költségterv helyett a kedvezményezett (3) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai alapján
történik,
d) a biztosíték teljesítésére a támogatás folyósítását követő harminc napos határidő áll rendelkezésre,
e) a 76. § (1) bekezdés e) és i) pontját nem kell alkalmazni.
(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a támogatónak.
(11) A kedvezményezett a megvalósításba a támogató előzetes tájékoztatása esetén vonhat be közreműködőket.
(12) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 81. § d) pontját és a 85. § (3) bekezdés első mondatát nem kell alkalmazni.”

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdésében a „december 20-át” szövegrész helyébe a „december 15-ét” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a ………………….. számú
TÁMOGATÓI OKIRATHOZ1
A kedvezményezett adatai:
Név:     
Székhely:     
Képviselő neve és tisztsége:     
Cégjegyzékszám / egyéb nyilvántartásba vételi szám:     
Nem gazdasági társaság esetén a nyilvántartást vezető szerv neve:     
Adószám:     
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, számlaszám:     
A támogatást engedményezni kívánom. Az általam igénybe venni kívánt engedményes adatai a következők:
Név:     
Székhely:     
Képviselő neve és tisztsége:     
Cégjegyzékszám / egyéb nyilvántartásba vételi szám:     
Nem gazdasági társaság esetén a nyilvántartást vezető szerv neve:     
Adószám:     
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, számlaszám:     
Alulírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy
1. e nyilatkozatban foglalt adatok és információk teljeskörűek, valósak és hitelesek,
2. az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás az általam képviselt szervezettel szemben nincs folyamatban,
3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
4. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
5. az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal2
a)    rendelkezik
b)    nem rendelkezik, és
ba)    azzal élni kíván, vagy
bb)    azzal nem kíván élni.
__________________________
1 A nyilatkozatot kitöltve, aláírva, a támogatói okirat kiadásáig kell megküldeni a támogatónak. Ha a támogató szóbeli vagy írásos nyilatkozatában azt lehetővé tette, úgy lehetőség van elektronikus úton egyszerű másolat beküldésére is a támogatói okirat kiadásához. Ebben az esetben az eredeti példányt az elektronikus megküldést követő harminc napon belül kell megküldeni a támogatónak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (4) bekezdése alapján abban az esetben, ha a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást tartalmazna, külön íven be kell mutatni és a nyilatkozathoz csatolva be kell nyújtani a támogatott tevékenység bemutatását, helyszínének megjelölését és az elszámolni kívánt költségek részletesebb ismertetését.
Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a nyilatkozattal együtt benyújtandó a kedvezményezett:
1. képviselőjeként feltüntetett személy/személyek, mint aláírásra jogosult személy/személyek aláírásmintájának egyszerű másolata,
2. létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának egyszerű másolata.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (8) bekezdése alapján az aláírásminta pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy az aláírásminta közjegyző által hitesített másolatát, továbbá a létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti példányát a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles a támogató részére megküldeni.
2 A megfelelő rész aláhúzandó.
6. vállalom, hogy – ha a támogatói okirat azt előírja – a biztosítékot a támogatás folyósításának napjától számított harminc napon belül az általam képviselt szervezet a támogató rendelkezésre bocsátja,
7. abban az esetben, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, vállalom, hogy azokat a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg a támogatónak megküldöm.
8. A támogatott tevékenységet az általam képviselt szervezet ……………………….-tól ……………………….-ig tervezi megvalósítani (a támogatott tevékenység időtartama).
9. A költségvetési támogatás felhasználása a következő előzetes (egyszerűsített) költségterv alapján történik3:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ft

Dologi kiadások

Ft

Egyéb működési kiadások

Ft

Beruházások, felújítások (ÁFA nélkül)

Ft

Beruházások, felújítások ÁFA

Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Ft

10. Alulírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a támogató által megküldött támogatói okirat tervezetét megismertem, azt elfogadom, és e nyilatkozatomat annak ismeretében teszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (7) bekezdése alapján a támogatási jogviszony így a támogatói okirat kiadásával és arról a kedvezményezett szóbeli tájékoztatásával közöltnek tekintendő.
Budapest, 20...
…….……………………………
cégszerű aláírás
(P. H.)
_____________________________
3 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § (10) bekezdése alapján a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a végleges költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül kell a támogatónak megküldeni.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére