• Tartalom

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

2023.01.01.

A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés e)–n), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek működésére és támogatására terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. bábelőadás: jellemző módon bábművészek közreműködésével, bábművészeti eszközök és megoldások felhasználásával előadott színházi alkotás,

2. gyermek- és ifjúsági előadás: a 0–18 éves korosztály életkori, értelmi-érzelmi sajátosságainak megfelelő és e korosztály színházi igényeinek kielégítését célzó előadás,

3. hangfelvétel: zenekari (énekkari) műnek közönség részvétele nélkül, stúdiókörülmények között készült, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett rögzítése,

4. ifjúsági hangverseny: speciálisan a gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendezett, esetenként zenei ismeretterjesztéssel is összekötött hangverseny, amelyen a közönség szervezett formában vesz részt, vagy a jegyeket az általánostól eltérő, kedvezményes helyáron értékesítik,

5. koprodukciós bemutató: az olyan előadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó előadó-művészeti szervezet – amennyiben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel – valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi előadó-művészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti).

2. A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tagjai és működése

3. § (1) A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: NEÉT) tagjai

a) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek által delegált 11 fő, amelyből 4 főt a színházművészet, 2 főt a báb- és cirkuszművészet, 1 főt a független színházművészet, 2 főt a táncművészet, 2 főt a zeneművészet területéről kell jelölni,

b) a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek által delegált 3 fő,

c) a Magyar Művészeti Akadémia által delegált 1 fő,

d) a megyei jogú városi önkormányzatok által delegált 2 fő, Budapest Főváros Önkormányzata által delegált 1 fő, az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált 1 fő,

e) az előadó-művészeti felsőoktatási intézmények által delegált 3 fő, valamint

f) az országosan reprezentatív művészeti szakszervezetek által delegált 2 fő.

(2) A NEÉT ülésein állandó meghívottként vesz részt a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), továbbá tanácskozási joggal részt vehetnek a határon túli magyar előadó-művészeti szervezetek képviselői és az Emtv. 5/A. § szerinti bizottságok 1-1 képviselője.

(3) Ha az (1) bekezdés szerint több szervezet együttesen jogosult delegálásra, azt a személyt kell delegáltnak tekinteni, akit az együttes delegálásra jogosult szervezetek többsége jelölt (többségi jelölés). Ha nincs ilyen jelölt, vagy egyenlő számú jelölés esetén a delegált személyét sorsolással kell meghatározni.

(4) A NEÉT ülést a miniszter hívja össze.

(5) A NEÉT ülésének összehívását a NEÉT legalább nyolc tagja az ok és a napirendi javaslat megjelölésével, írásban is kezdeményezheti.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kezdeményes esetén a NEÉT ülését a miniszter a kezdeményezés átvételét követő 15 napon belüli időpontra hívja össze.

(7) A NEÉT üléseinek jegyzőkönyvei, továbbá a NEÉT állásfoglalásai, javaslatai nyilvánosak.

3. A nyilvántartásba vételi eljárás

4. § (1) Az Emtv. 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az Emtv. 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) vezeti.

(2) Az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet képviselője a nyilvántartásba vételi kérelmét az 1. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be a kijelölt szerv részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az előadó-művészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirata,

b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szervekről vezetett törzskönyvi nyilvántartásból származó, a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vonatkozó hiteles kivonat,

c) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szervezet képviselőjének kérelmére – kiadott, 30 napnál nem régebbi kivonat,

d) nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmező nem csatolja – a kijelölt szerv szerzi be az illetékes szervhez történő adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

5. § (1) Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet képviselője a nyilvántartásba vételi kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be a kijelölt szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirata,

b) az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szervezet képviselőjének kérelmére – kiadott, az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú, 30 napnál nem régebbi kivonat.

(3) A (2) bekezdésében felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmező nem csatolja – a kijelölt szerv szerzi be az illetékes szervhez történő adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

6. § (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezetet a 4. § (1) bekezdése, az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetet az 5. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott adatok alapján nyilvántartásba veszi.

(2) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek, továbbá az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek jegyzékét havonta frissíti, és a frissítést követő hónap 10-ig teszi közzé a honlapján.

7. § (1)1 Ha a költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy az eljárás véglegessé válását követően megszűnik és közfeladatainak ellátására nonprofit gazdasági társaság jön létre, a fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselője a nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállásának bejegyzésétől számított 15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles a kijelölt szervnél a változást bejelenteni, és az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.

(2) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselője az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi a kijelölt szervnek

a) a megszüntető jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szervet megszüntető hatályos okirat másolatát,

b) a törzskönyvi nyilvántartásból való törlési határozat másolatát,

c) a cégbírósági bejegyző végzés másolatát,

d) a hatályos létesítő okirat másolatát,

e) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

f) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényéről.

(3)2 Ha a gazdasági társaságként működő előadó-művészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy az eljárás véglegessé válását követően jogutód nélkül megszűnik és közfeladatainak ellátására költségvetési szerv jön létre, a fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselője a költségvetési szerv nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles a kijelölt szervnél a változást bejelenteni, valamint az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselője a (3) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi a kijelölt szervnek

a) a megszűnt gazdasági társaság cégnyilvántartásból való törlésére vonatkozó cégbírósági végzést,

b) a költségvetési szerv létesítéséről rendelkező jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szerv létesítéséről rendelkező hatályos okirat másolatát,

c) a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát,

d) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényéről.

(5) Amennyiben a kérelmező nem csatolja a (2) és (4) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat a kijelölt szerv szerzi be az illetékes szervhez történő adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(6) A működési forma (1) és (3) bekezdés szerinti megváltozása esetén a fenntartó vagy ennek hiányában a szervezet képviselője által a nyilvántartásban rögzített adatok kivételével a 3–9. mellékletekben szolgáltatott, működésre és szakmai feladatellátásra vonatkozó adatok az újonnan létrejött előadó-művészeti szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendők.

8. § (1) Ha a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet előadó-művészeti alaptevékenységét vagy annak egy részét – az érintett előadó-művészeti szervezetek fenntartói, ezek hiányában legfőbb szervének döntése alapján – a továbbiakban egy újonnan létrejött előadó-művészeti szervezet látja el – ideértve a korábban létező, de nyilvántartásban nem szereplő szervezetet is –, a feladatot átvevő előadó-művészeti szervezet fenntartójának, ennek hiányában képviselőjének az újonnan létrejött előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell benyújtania a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.

(2) Ha a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet előadó-művészeti alaptevékenységét vagy annak egy részét – az érintett előadó-művészeti szervezetek fenntartói, ezek hiányában legfőbb szervének döntése alapján – a továbbiakban egy nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet látja el, a feladatot átvevő előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselője a változást köteles bejelenteni a kijelölt szervnek a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.

(3) A fenntartó, ennek hiányában a legfőbb szervnek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatátadásra vonatkozó döntését – a működési-szervezeti formához igazodóan – a feladatátadással érintett előadó-művészeti szervezetek megszüntető, létesítő okiratával, továbbá a feladat átadását rögzítő egyéb okirattal kell igazolnia.

(4) Amennyiben a kérelmező nem csatolja a (3) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat a kijelölt szerv szerzi be az illetékes szervhez történő adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(5) Az előadó-művészeti alaptevékenységnek az (1) és (2) bekezdés szerinti teljes körű átadása esetén a feladatot átadó előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában a képviselője által a nyilvántartásban rögzített adatok kivételével a 3–9. mellékletekben szolgáltatott, működésre és szakmai feladatellátásra vonatkozó adatok az újonnan létrejött előadó-művészeti szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendők.

(6) Az előadó-művészeti alaptevékenységnek az (1) és (2) bekezdés szerinti részleges átadása esetén, amennyiben az átadó előadó-művészeti szervezet minősített szervezet volt, mind a feladatot átadó, mind az átvevő előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselője a minősítésre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti adattartalommal köteles adatot szolgáltatni az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül.

4. A minősítéshez szükséges adatszolgáltatás

9. § (1) A minősített előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselője a 3. melléklet szerinti adattartalommal köteles adatot szolgáltatni a kijelölt szervnek.

(2) Az előadó-művészeti szervezet minősítésének megalapozása érdekében a nyilvántartásba vett, nem minősített előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselője a 3. melléklet, valamint

a) színház, balett- és táncegyüttes esetében a 6. melléklet,

b) zenekar, énekkar esetében a 7. melléklet

szerinti adattartalommal nyújthatja be a minősítéshez szükséges adatokat a kijelölt szerv részére.

(3) Zenekar, énekkar akkor minősíthető, ha az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően nyilatkozik a 4. melléklet szerinti tárgyi feltételek meglétéről és az 5. melléklet szerinti fizetőnéző-szám teljesítéséről.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás határideje minden év október 31. napja. Az adatszolgáltatás a benyújtás évét követő második költségvetési év minősítésének megalapozására szolgál.

(5) A nemzeti minősítéshez szükséges adatszolgáltatás során a nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezet esetében be kell nyújtani a kijelölt szervnek a benyújtáskor hatályos, az állammal kötött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szerződés másolatát.

(6) A kiemelt minősítéshez szükséges adatszolgáltatás során a nem önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet esetében be kell nyújtani a kijelölt szervnek a benyújtáskor hatályos, az önkormányzattal kötött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szerződés mindkét fél által hitelesített másolatát.

(7) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezetekről beérkezett adatlapokat minden év november 30. napjáig küldi meg az érintett előadó-művészeti bizottságok és a miniszter részére.

5. A közszolgáltatási szerződés és a fenntartói megállapodás

10. § (1) Az Emtv. 13. § szerinti közszolgáltatási szerződés tartalmazza

a) az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, bírósági nyilvántartási vagy cégjegyzékszámát és adószámát,

b) a szolgáltatások részletes leírását, helyének meghatározását és a 14. § (2)–(3) bekezdés szerinti művészeti tevékenység mutatószámait, elemeit, továbbá a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat,

c) a szolgáltatások ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket,

d) a szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételeket,

e) a szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközök tulajdonviszonyait, a szervezet birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat,

f) a szervezet vállalt szolgáltatásaival összefüggő jogait és kötelezettségeit,

g) a szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat,

h) a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírásokat,

i) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

j) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezményeket (így különösen a kötbérfizetési kötelezettséget), valamint a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját és

k) az előadó-művészeti közszolgáltatás megkezdésének időpontját és a szerződés időbeli hatályát.

(2) Az állam és az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a fenntartó önkormányzat előzetes egyetértése szükséges. Az önkormányzat és az állami fenntartású előadó-művészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez az állami fenntartó előzetes egyetértése szükséges.

(3) A nemzeti előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a közszolgáltatási szerződés tartalmazza a 14. § (3) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket is.

11. § (1) A fenntartói megállapodásban a 14. § (2)–(3) bekezdés szerinti művészeti tevékenységgel, az előadó-művészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az előadó-művészeti szervezettől elvárt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással kell meghatározni.

(2) A fenntartói megállapodásban költségnemenként fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez rendelt forrást, több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát.

(3) A fenntartó köteles az általa megkötött fenntartói megállapodásokat a kijelölt szerv részére megküldeni, az esetleges adatváltozást pedig 30 napon belül bejelenteni. A fenntartói megállapodást a tárgyévet megelőző év október 31-éig kell benyújtani a kijelölt szerv részére.

6. A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításánál irányadó szabályok, az ahhoz szükséges adatszolgáltatás

12. §3 A nem állami fenntartású, nemzeti minősítésű és kiemelt minősítésű zene- és táncművészeti szervezetek esetén a központi költségvetési támogatás megállapítása az Emtv. 16/A. §-a szerinti felosztási szabályzatokon alapul.

13. §4 A balett- és táncegyüttesek vonatkozásában a felosztási szabályzat tartalmazza

a) a nemzeti előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek tevékenységének értékelési rendjét, a nemzeti előadó-művészeti szervezetek és a kiemelt előadó-művészeti szervezetek művészeti támogatásainak a művészeti támogatási keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát,

b) a 14. § (2) bekezdésben meghatározott szempontok szerinti adatok súlyozási értékeit és a támogatások felosztásának számítási módját,

c) a 14. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott szempontok szerint felosztandó támogatások művészeti támogatási keretösszegen belüli, egymáshoz viszonyított arányát,

d) az évente az előző költségvetési év teljesítési adatai és a 17. § (2) bekezdése szerinti évadbeszámolók ismeretében elvégzett tevékenységértékelés alapján elkészített, következő költségvetési évre vonatkozó felosztási javaslatot.

14. § (1)5 A művészeti támogatást súlyozási értékek és arányszámok alkalmazásával, a felosztási szabályzatban rögzített számítási mód szerint úgy kell megállapítani, hogy figyelembevételre kerüljenek a nemzeti előadó-művészeti szervezetnek, illetve kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített balett- és táncegyüttesek tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatos általános támogatási szempontok.

(2)6 A művészeti támogatás mértékének megállapításakor általános támogatási szempontként vizsgálni kell a nemzeti előadó-művészeti szervezetnek, illetve kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített balett- és táncegyüttesek

a) által teljesített bemutatók számát, azon belül a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek a számát,

b) által teljesített előadások számát, ennek keretében

ba) a saját előadások arányát,

bb) a balett- és táncelőadások számát,

bc)7 az opera-előadásokon történő közreműködések számát,

bd)8 a klasszikus operett-előadásokon történő közreműködések számát,

be)9 a zenés színpadimű-előadásokon történő közreműködések számát,

bf) a stúdió-előadások számát,

c) által teljesített előadások fizetőnéző-számát, az össznézőszámát és jegyár-bevételének összegét,

d) által teljesített előadások fizető átlag-nézőszám arányát az állandó játszóhelyeinek a tényleges előadásszámmal súlyozott befogadóképességéhez,

e) által teljesített gyermek- és ifjúsági bemutatók és előadások számát,

f)10 az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a vármegyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások és nemzetközi vendégelőadások számát, ezen belül

fa) a belföldi előadások tekintetében a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban,

fb) a külföldi előadások esetében a Kárpát-medencei magyarlakta területeken tartott előadások számát.

(3)11 A művészeti támogatás mértékének megállapításakor értékelni kell továbbá a nemzeti előadó-művészeti szervezetnek, illetve kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített balett- és táncegyüttesek

a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenységét,

b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlatát,

c) a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos művészeti struktúrához kapcsolódó művészeti gyakorlatát,

d) közönségkapcsolati rendszerét, a nézőszám növelésének gyakorlatát, valamint médiakapcsolati tevékenységét, a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási, továbbá a jegyértékesítési rendszerét,

e) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenységét és annak eredményességét,

f)12 helyi köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítési, továbbá az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a tantervi oktatáshoz, helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás, a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes előadó-művészetre nevelésének gyakorlatát,

g) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalások teljesülését.

15. § (1) A működési támogatás feltétele, hogy az előadó-művészeti szervezet a létesítő okiratában meghatározott, az előadó-művészeti szervezet tulajdonában vagy tartós használatában álló, állandó játszóhelyül szolgáló ingatlannal rendelkezzen. Az ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása a fenntartó feladata, ezzel összefüggésben az ingatlan lényeges műszaki adatairól, állapotáról, valamint a színpadtechnikai eszközökről nyilvántartást vezet. Fenntartó hiányában az e bekezdésben foglalt feladatok kötelezettje az előadó-művészeti szervezet.

(2) A működési támogatás megállapításakor figyelembe kell venni a fenntartó vagy az előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzat által az előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódóan nyújtott támogatás összegét a felújítási és beruházási jellegű kiadások, valamint az ingatlan használatáért bármilyen jogcímen kért térítés összegének kivételével.

16. § (1) Zenekarok és énekkarok tekintetében a felosztási szabályzat tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott szempontok szerinti adatok súlyozási értékeit, a támogatások felosztásának számítási módját és a következő költségvetési évi támogatásokra vonatkozó – a zenekarra és az énekkarra külön-külön meghatározott – felosztási javaslatot.

(2) A zenekar, énekkar esetében támogatási szempontként vizsgálni kell

a) a zenekar, énekkar létszámát,

b) opera-előadásokon történő közreműködések számát,

c) a hangversenyek számát,

d) az ifjúsági hangversenyek száma és az azokon közreműködők létszámát,

e) a bemutatott kortárs magyar zeneművek számát,

f) a fizető nézők számát,

g) a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek számát és

h) a fenntartó (támogató) által biztosított támogatás mértékét.

(3) A (2) bekezdés szerinti zenekar, énekkar létszámának megállapításához a tárgyévet megelőző évben az előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe. Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell figyelembe venni.

17. § (1) A nem állami fenntartású, nemzeti minősítésű és kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselője köteles adatokat szolgáltatni a kijelölt szervnek a központi költségvetésből folyósított támogatásnak az adatszolgáltatást követő költségvetési évre meghatározott mértékének megállapítása érdekében. Az évadbeszámolókat az adatszolgáltatás évében záruló évadról kell a kijelölt szervnek benyújtani.

(2)13 Balett- és táncegyüttes vonatkozásában

a) a 14. § (2) és (3) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó művészeti évadbeszámolót a 6. melléklet szerinti adattartalommal,

b) a 15. § szerinti létesítménygazdálkodási célú működési támogatás mértékének megállapításához szükséges adatokat a 8. melléklet szerinti adattartalommal

kell benyújtani.

(3) Zenekar, énekkar vonatkozásában az évadbeszámolót a 7. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben részletezett adatszolgáltatás határideje az évad lezárulta, legkésőbb tárgyév augusztus 10. napja.

18. §14 A 17. § szerinti, 6–8. mellékletben szereplő összesített adatokat táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bontásban a kijelölt szerv tárgyév szeptember 10-éig megküldi a miniszter és az érintett előadó-művészeti bizottságok részére.

19. § (1) Az évadbeszámolóban szereplő vendég- és tájelőadások fizetőnéző-számát a vendég előadó-művészeti szervezet és a fogadó előadó-művészeti szervezet a fizetőnéző-szám megosztásáról szóló, az előadó-művészeti szervezetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint számolhatja el.

(2) Az évadbeszámolóban szereplő vendég- és tájelőadások előadásszámát – az előadásszámok megosztására vonatkozó külön megállapodás hiányában – a vendég előadó-művészeti szervezet és a fogadó előadó-művészeti szervezet is elszámolhatja.

(3) Az évadbeszámolóban szereplő, koprodukcióban létrejött előadások fizetőnéző-számát – a koprodukciót létrehozó előadó-művészeti szervezetek egymás játszóhelyein tartandó előadások esetén – a létrehozó felek a fizetőnéző-szám megosztásáról szóló, a létrehozó előadó-művészeti szervezetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint számolhatják el.

(4) Az évadbeszámolóban szereplő, koprodukcióban létrejött előadások előadásszámát a koprodukciót létrehozó előadó-művészeti szervezetek egymás játszóhelyein tartandó előadások esetén – az erre vonatkozó külön megállapodás hiányában – mindegyik létrehozó előadó-művészeti szervezet elszámolhatja.

20. § (1) A fizetőnéző-szám megállapításakor zenekar, énekkar élő közreműködése nélkül játszott zenés színpadi műnek kell tekinteni valamennyi olyan zenés színpadi művet, ahol a zenekart vagy énekkart hangfelvétel helyettesíti (playback, fél-playback).

(2) A zenekar, énekkar élő közreműködésével tartott színházi előadások fizetőnéző-számát kizárólag a színház számolhatja el.

(3) Ha a zenekar, énekkar egy kortárs magyar művet többször is műsorára tűzött, annyiszor kell figyelembe venni, ahány alkalommal azt a tárgyévben előadták.

7. Az előadó-művészeti szervezetek pályázati támogatása

21. § (1)15 A nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősített szervezetek az Emtv. 19. §-a szerinti, működés és szakmai programmegvalósítás támogatására irányuló pályázatokról történő döntés megalapozásához a miniszter az érintett előadó-művészeti bizottság – az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.

(2) A döntésre a szakmai kuratórium – a részletes bírálati szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló – előterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot.

(3) A javaslattól eltérő döntését a miniszter köteles megindokolni.

(4) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a pályázat elbírálásának részletes szempontrendszerét is.

22. § (1) A miniszter az általa felügyelt költségvetési fejezetből kiemelt művészeti célok megvalósítása érdekében pályázatot ír ki

a) gyermek- és ifjúsági előadások bemutatásának támogatására,

b) színházi nevelési programok támogatására,

c) új magyar nyelvű, illetve hazai nemzetiségi nyelvű színpadi művek és zeneművek, valamint kortárs magyar, illetve magyarországi drámák új bemutató keretében történő bemutatására,

d) a tárgyévet megelőző évadban kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó és az Emtv.-ben meghatározott célok megvalósítása érdekében többletfeladatokat vállaló előadó-művészeti szervezetek támogatására,

e) a kimagasló színvonalú és az Emtv.-ben meghatározott célok megvalósítását előmozdító előadások országos és határon túli megjelenésére,

f) a határon túli, Kárpát-medencei magyar előadó-művészeti szervezetek támogatására,

g) jelentős nemzetközi színházi, táncművészeti és zeneművészeti fesztiválokon, vendégjátékokon való részvételre,

h) szakmai dokumentációs és kutatási tevékenység támogatására,

i) feladatkörét érintő egyéb tevékenység támogatására.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiírandó pályázatokról szóló döntései megalapozásához a miniszter az érintett bizottság javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A döntésekre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot. A javaslattól eltérő döntéseit a miniszter köteles megindokolni.

7/A. 16 Az önkormányzati fenntartású színházak közös működtetés keretében biztosított támogatása

22/A. § (1) Az önkormányzati fenntartású színházak Emtv. 16. § (4)–(9) bekezdése szerinti közös működtetése keretében biztosított költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglalt célra és feltételekkel – az Emtv. 16. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodásban (a továbbiakban: közös működtetésre irányuló megállapodás) felsorolt színházak mint végső kedvezményezettek által is felhasználható. A támogatási szerződésben, támogatói okiratban kizárólag a közös működtetésre irányuló megállapodásban meghatározott önkormányzat vagy önkormányzati társulás, illetve közös fenntartású színház esetén legalább az egyik önkormányzat mint kedvezményezett által fenntartott színházak nevesíthetők végső kedvezményezettként.

(2) Amennyiben a támogatási szerződésben, támogatói okiratban végső kedvezményezett megjelölésére kerül sor, a kedvezményezettként megjelölt önkormányzat ebben arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében a végső kedvezményezett számára – a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel, támogatói okirattal – támogatást nyújt, majd annak felhasználásáról a végső kedvezményezettet az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai és e rendelet szerint beszámoltatja. A kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására és a végső kedvezményezett beszámoltatására a végső kedvezményezett által készített beszámolónak a támogató részére történő megküldésére vonatkozik.

22/B. § (1) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles költségvetési támogatás felhasználásról, annak végső felhasználóját a költségvetési támogatás felhasználását igazoló összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és a kedvezményezett és a támogatás végső felhasználója közötti, a támogatás felhasználására vonatkozó szerződés vagy támogatói okirat, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak átadni a támogató által előírt formában benyújtott elszámolással egyidejűleg. A kedvezményezett köteles továbbá csatolni a támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint a kedvezményezett a fizetési kötelezettségének eleget tett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

8. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi, beszámolási és ellenőrzési szabályai

23. § Az Emtv. alapján nyilvántartásba vett és a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetből támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezetet fenntartó, vagy az előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzat (a továbbiakban: Fenntartó), ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet (a továbbiakban együtt: Támogatott) az Emtv. szerinti központi költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű felhasználásáról a 9. és 10. melléklet szerinti beszámoló alapján számol el a kijelölt szerv részére.

24. § (1)17 Az 1. § szerinti beszámolásra kötelezett a tárgyévre vonatkozó, e rendelet szerinti beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig köteles megküldeni a kijelölt szervnek. A kijelölt szerv az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerinti eljárás keretében dönt a beszámoló elfogadásáról, illetve állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét és írja elő a visszafizetési kötelezettséget.

(2) A kijelölt szerv a beszámolókat összegzi, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év augusztus 31-ig megküldi a miniszternek, a kincstárnak és az érintett előadó-művészeti bizottságnak, továbbá a honlapján gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról.

(3) A kijelölt szerv a (2) bekezdésben szereplő adatszolgáltatást az (1) bekezdésben szereplő határidőre be nem érkezett beszámolók beérkezése és elfogadása után, azok adattartalmával kiegészíti és a kiegészített adatszolgáltatásról a beszámolók elfogadását követő 30 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott módon intézkedik.

25. § (1) A támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el.

(2) A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetből kifizetésre kerülő az Emtv. 17. § (2) bekezdése szerinti művészeti támogatás összegével az előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások között kell elszámolni. Az Emtv. 17. § (3) bekezdés szerinti működési támogatás összegével az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között kell elszámolni.

(3) A támogatás felhasználása során nem számolhatók el az alábbi költségek:

a) az Emtv.-ben, a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti tevékenységgel össze nem függő kiadások (az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között elszámolt kiadások kivételével),

b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,

c) az előadó-művészeti szervezet – amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen mint alaptevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, továbbá a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,

d) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,

e) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,

f) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó,

g) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,

h) kamattartozás kiegyenlítése, hitel költségei,

i) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,

j) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,

k) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,

l) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

(4) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni.

26. § A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat le, amelynek során vizsgálja különösen

a) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló,

b) a 23. § szerinti beszámolókban foglaltakat alátámasztó

dokumentumok megfelelőségét, megalapozottságát és törvényességét.

9. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

28. § (1) E rendelet nem érinti az Emtv. alapján létrehozott Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács és az abba delegált tagok jogállását.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott adatszolgáltatások és vezetett nyilvántartások hatályát a rendelet hatályba lépése nem érinti.

29. §18

1. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok

I. Alapadatok

1. szervezet neve

2. szervezeti forma

3. törzskönyvi nyilvántartási szám (költségvetési szerv)

cégjegyzékszám (nonprofit gazdasági társaság.)

bírósági nyilvántartási szám (civil szervezet)

4. adószám

5. pénzforgalmi számla száma

6. szervezet alapításának éve

7. ha a nyilvántartásba vételi kérelem évétől számított 3 éven belül alapították, az előadó- művészeti tevékenység tényleges megkezdésének éve

8. székhely

9. alapító okiratban szereplő telephely(ek)

10. levelezési címe

11. honlap címe

12. szervezet kapcsolattartó személyének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe

13. fenntartó neve

14. fenntartó szervezeti formája

15. fenntartó székhelye

16. fenntartó levelezési címe

17. fenntartó kapcsolattartójának neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe

18. fenntartóval nem rendelkező szervezet esetén a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe

II. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölés


Minden előadó-művészeti szervezet esetén kitöltendő. A megfelelő típus aláhúzandó.

1. színház (egy tagozat esetén a tagozat megnevezésével)

2. táncegyüttes

(ezen belül) balettegyüttes

3. zenekar

4. énekkar

III. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölés


Zenekarok esetében kötelezően kitöltendő. A megfelelő típus aláhúzandó.

1. kamarazenekar

2. kamara-szimfonikus zenekar

3. szimfonikus zenekar

4. népi koncertzenekar

5. fúvószenekar

6. big band

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus aláhúzandó.

7. többtagozatos színház

7.1. próza

7.2. zenei

7.3. tánc

8. bábszínház

9. gyermek- és ifjúsági színház

10. kamarakórus

IV. Az előadó-művészeti szervezet működése szerinti típusmegjelölés

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus(ok) aláhúzandó(k).

1. független színház

2. produkciós színház

3. befogadó színház / hangversenyterem

4. szabadtéri színház

5. nemzetiségi színház

2. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok

1. szervezet neve

2. szervezeti forma

3. bírósági nyilvántartási szám

4. bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátuma

5. működési terület (a megfelelő aláhúzandó)

színházművészet/zeneművészet/táncművészet

6. tagok, tagszervezetek száma összesen

ebből állami vagy önkormányzati fenntartású tagszervezetek száma

7. székhely

8. levelezési címe

9. honlap címe

10. a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe

3. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethezA minősítéshez szükséges adatok


1. a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet neve
2. székhelye
3. fenntartó neve
4. az Emtv. szerint megkötött közszolgáltatási szerződés esetén
1. szerződő fél neve
2. székhelye
3. a szerződés megkötésének időpontja
4. a közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya (kezdő és befejező időpontja)
5. jelenlegi minősítése
6. kezdeményezett minősítés
7. Munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészekre – ide nem értve a csoportos és gyermekszereplőket, valamint a szakmai gyakorlatot az előadó-művészeti szervezetnél töltő felsőoktatási intézmények hallgatóit –, továbbá nem művészi munkakörben foglalkoztatottakra munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó adatok.
Az adatokat az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.

6K82232_0

 

Foglalkoztatottak (fő)

Összes foglalkoztatottból szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezők száma (fő)

Az összes foglalkoztatott és a felsőfokú szakképzettséggel vagy a Kjt. 63. §
(2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezők aránya (%)

Összes foglalkoztatott

Közalkalmazottként / munkaviszonyban foglalkozatott

Szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott

Közalkalmazottként / munkaviszonyban foglalkozatott

Szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Összes nem művészi munkakörben foglalkoztatott

Összes művészi munkakörben foglalkoztatott

színész

bábszínész

magánénekes

magántáncos

énekes

hangszeres szólista

táncos szólista

rendező

főrendező

karmester

 

 

 

 

 

 

 

karnagy, karvezető, karigazgató

népi zenekar vezető

művészeti vezető, művészeti igazgató

főzeneigazgató, zeneigazgató, zenei vezető, zenekar-igazgató

koreográfus

balett-igazgató

balettmester

dramaturg

lektor

díszlettervező

jelmeztervező

festő

szobrász

bábtervező

bábkészítő

szcenikus

világítástervező

 

 

 

 

 

 

 

opera-, szimfonikus és kamarazenekari tag

egyéb zenekari tag

énekkari tag

tánckari tag

artista

pantomimes

segédszínész

vers- és prózamondó


8. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének kinevezésére vonatkozó adatok

I. 2009. március 1-jét követő vezetői megbízás esetén a vezetői pályázat eredményéről szóló döntés munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozata az alábbiak szerint:


Alulírott ,
a (szervezet neve:)
(székhely címe:)
előadó-művészeti szervezet vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy
(vezető neve:) t
az Emtv. 39-42. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően bíztuk meg.
A pályázat kiírásának napja:
Döntés időpontja:
Kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja):

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához adtam ki.

Dátum
Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása
Ph

II. Nem az Emtv. szerinti vezetői kinevezésekre vonatkozó szabályok alá tartozó kinevezés esetén a munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozat az alábbiak szerint:

Alulírott ,
a (szervezet neve:)
(székhely címe:)
előadó-művészeti szervezet vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy a szervezet vezetője
(vezető neve:) ,
aki a év hónap napján
hozott döntés szerint látja el vezetői feladatait.
A kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja):

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához adtam ki.

Dátum
Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása
Ph

4. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez


A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges tárgyi feltételek

A zenekarok és énekkarok minősítéséhez az alábbi tárgyi feltételek megléte szükséges:
A tárgyévet megelőző évet kell alapul venni.
a) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetében a szakmai vezető számára biztosított önálló irodahelyiség (felszerelve a szakmai munkához szükséges berendezéssel),
b) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetén kizárólagos használatú próbaterem,
c) valamennyi zenekar, énekkari tag részére biztosított, a kollektív szerződésben vagy ennek hiányában más belső szabályzatban meghatározott, egységes fellépő ruha,
d) énekkar és kamarakórus esetében a korrepetitor munkájához szükséges, zongorával ellátott helyiség,
e) a hangszerek biztonságos szállításához szükséges hangszertokok,
f) szimfonikus zenekarok és kamara-szimfonikus zenekarok esetében a zenekar vagy a fenntartó tulajdonát képező, alábbi hangszerpark:
fa) szimfonikus zenekarok esetében 71 fős létszámig:
bőgő 4 db
fuvola 2 db
piccolo 1 db
oboa 2 db
angolkürt 1 db
A klarinét 2 db
B klarinét 2 db
basszus klarinét 1 db
fagott 2 db
B trombita 2 db
C trombita 2 db
kürt 4 db
tenor harsona 3 db
timpani 4 db
nagydob 1 db
kisdob 1 db
fb) szimfonikus zenekarok esetében 72-90 fős létszámig:
bőgő 6 db
fuvola 4 db
piccolo 1 db
oboa 3 db
angolkürt 1 db
A klarinét 3 db
B klarinét 3 db
basszus klarinét 1 db
ESZ klarinét 1 db
fagott 3 db
kontrafagott 1 db
B trombita 4 db
C trombita 4 db
piccolo trombita 1 db
kürt 5 db
tenor harsona 3 db
basszus harsona 1 db
tuba 1 db
timpani 5 db
nagydob 1 db
kisdob 1 db
tam-tam 1 db
harangjáték 1 db
hárfa 1 db
celesta 1 db
fc) szimfonikus zenekarok esetében 90 fős létszám felett:
bőgő 8 db
fuvola 4 db
piccolo 2 db
altfuvola 1 db
oboa 4 db
angolkürt 1 db
A klarinét 4 db
B klarinét 4 db
basszus klarinét 1 db
ESZ klarinét 1 db
fagott 4 db
kontrafagott 1 db
B trombita 4 db
C trombita 4 db
piccolo trombita 2 db
kürt 6 db
tenor harsona 3 db
basszus harsona 1 db
alt harsona 1 db
tuba 1 db
timpani 5 db
nagydob 1 db
kisdob 1 db
tamburin 1 db
tam-tam 1 db
xilofon 1 db
vibrafon 1 db
marimba 1 db
csőharang 1 db
harangjáték 1 db
hárfa 1 db
celesta 1 db
fd) kamara-szimfonikus zenekarok esetében:
bőgő 3 db
B trombita 2 db
C trombita 2 db
kürt 2 db
timpani 3 db.

5. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges fizetőnéző-szám alsó határa
A tárgyévet megelőző évben teljesített mutatókra vonatkozóan kell teljesíteni.

a)

szimfonikus zenekar esetében

22 000 fő

b)

kamara-szimfonikus zenekar esetében

20 000 fő

c)

kamarazenekar esetében

15 000 fő

d)

népi koncertzenekar esetében

20 000 fő

e)

fúvószenekar esetében

10 000 fő

f)

big band esetében

15 000 fő

g)

kamarakórus esetében

5 000 fő

6. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez19


A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) balett- és táncegyüttes részére

I. Szöveges évadértékelés

Az értékelés során csak az előadó-művészeti szervezet szempontjából értelmezhető információkat, adatokat kell megadni.
Projekt, produkció, rendezvény, esemény bemutatása esetén nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a tárgyévadban realizált nettó bevételt is meg kell adni.
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján történhet.

a. társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása
1. az évadra kitűzött ez irányú célok és azok megvalósulása, e vonatkozásban különösen a továbbképzés, workshop, tanulmányutak szervezése, vendégművészek – rendezők, tervezők – meghívásának ismertetése
2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi tevékenységének bemutatása, ennek keretében különösen a vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet produkciójában, filmben, rádióban
3. a társulat foglalkoztatottsága, munkamegosztása, ennek keretében különösen művészi vagy művészeti munkakörben foglalkoztatottak által teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása tekintetében

b. hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása
1. együttműködések, projektek bemutatása, ennek keretében különösen időbeli hatályuk, tartalmi-tematikai összefoglalásuk, a hosszú távú együttműködés esetén a már megvalósult, a lekötött programok, továbbá a jövőbeli programütemezés bemutatása
2. meghívott művészek vagy előadások, illetve csereelőadások és vendégszereplések felsorolása, rövid bemutatása
3. fesztiválokon való részvétel
4. fesztiválszervezés, ennek keretében különösen a cél, valamint a célközönség meghatározása, az esemény hasznosulása kulturális, gazdasági és egyéb releváns szempontok alapján

c. a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos művészeti struktúrához kapcsolódó művészeti gyakorlat bemutatása
1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulásának tagozatonkénti összefoglalása, ennek keretében különösen műsorpolitikai célkitűzések és azok teljesülése, valamint a repertoár bemutatása
2. a tagozatok egymáshoz való kapcsolódása, a több tagozatot is érintő produkciók bemutatása, együttműködés

d. közönségkapcsolati rendszer bemutatása
1. közönségszervezési munka bemutatása, ennek keretében különösen az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük, a módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében
2. karitatív tevékenyég bemutatása, ennek keretében különösen a kedvezményrendszer, együttműködések, a művészeti munkához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek ismertetése
3. közösségépítő tevékenység, önkéntesek bevonása
4. az egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések, az előadások akadálymentesítése

e. jegyértékesítési rendszer bemutatása
1. marketingstratégia bemutatása,
2. módszerei, eszközei, ennek keretében különösen a hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák
3. bérletek bemutatása mutatószámokkal, ennek keretében különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági, nyugdíjas, felnőtt, középiskolai korosztálynak hirdetett, bérleteken belüli telítettségre

f. nézőszám növelésének gyakorlata
1. új közönségréteg megszólítása, különösen a gyermek- és ifjúsági és 18-40 éves korosztály vonatkozásában, eszközök, eredmények ismertetése
2. új, nem hagyományos módszerek és eszközök alkalmazásának gyakorlata, elvárások és kihívások kezelése
3. kedvezményrendszer és eredményei

g. médiakapcsolati tevékenység bemutatása
1. helyi, regionális és országos hatókör és médiumok-felületek szerinti bemutatása
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások, ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag megjelentetése
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai, különös tekintettel a produkció népszerűsítő, illetve produkcióhoz nem köthető aktivitásokra
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása
5. gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszere korhatárokról való tájékoztatás módja, formája

h. saját előadásaihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenység bemutatása és annak eredményessége

i. helyi köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés bemutatása
1. együttműködések bemutatása, időbeli hatálya, célja, módszere, eredményei, különös tekintettel a saját vagy más szervezet által megvalósított projekt, fenntartó által elvárt célfeladat teljesítésre, valamint a részvétel bemutatásának személyi, tárgyi és pénzügyi oldala
2. hagyományteremtő, hagyományápoló tevékenység,
3. helyi művészekkel való együttműködés bemutatása

j. az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása, ennek keretében különösen a cél érdekében létrejött együttműködés bemutatása, annak időbeli hatályának, céljának, módszereinek, eszközeinek, valamint az elért eredményeknek ismertetése

k. a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes előadó-művészetre nevelésének gyakorlata, ennek keretében különösen a módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematikája, eredményeinek ismertetése, előadásszámok feltüntetésével

l. helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése

m. vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalások teljesülése, a 2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén az évadra vonatkozó teljesülés, illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés.

Összes saját bemutató száma

Összes saját bemutatóból kortárs magyar szerző műve

Összes saját bemutatóból klasszikus magyar szerző műve

Összes saját bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató

Összes bemutatóból a koprodukcióban készült előadások bemutatóinak száma

Összes koprodukciós bemutatóból kortárs magyar szerző műve

Összes koprodukciós bemutatóból klasszikus magyar szerző műve

Összes koprodukciós bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató

Összes saját bemutatóból prózai színpadi mű bemutató

Összes saját bemutatóból zenés színpadi mű és opera bemutató

Összes saját bemutatóból táncos színpadi mű bemutató

Az évadban realizált saját előadások nettó jegyár-bevétele (Ft)

Az évadban realizált fogadott előadások nettó jegyár-bevétele (Ft)

Az évadban realizált koprodukciós előadások nettó jegyár-bevétele (Ft)

Egy fizetőnézőre jutó nettó jegyár-bevétel (Ft)

Egy fizetőnézőre jutó, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatás (Ft)

Fizető átlag-nézőszám aránya az állandó játszóhelyeinek a tényleges előadásszámmal súlyozott befogadóképességhez képest

Saját előadások aránya az összes előadáshoz képest

Fizető átlag-nézőszám aránya az állandó játszóhelyeinek a tényleges előadásszámmal súlyozott befogadóképességhez képest az előző évadban

7. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez


A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) zenekarok, énekkarok részére

I. Szöveges évadértékelés

Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.
A megvalósult tevékenységek, események esetében a célt, a hasznosulást, a mérhető eredményeket, időpontot, helyszínt, közreműködőket, nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a tárgyévadban realizált nettó bevételt is meg kell adni.
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján történhet.
a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása
1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása (pl. vendégművészek meghívása)
2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi tevékenységének bemutatása (vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet munkájában, rádióban stb.)
3. a társulat foglalkoztatottsága (a művészi vagy művészeti munkakörben foglalkoztatottak által teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása tekintetében stb.)
b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása
1. együttműködések bemutatása (elért eredmények, hosszú távú együttműködés esetén a lekötött programok bemutatása és a projekt jövőbeli ütemezése, befejezett vagy lezárt projektek bemutatása stb.)
2. meghívott művészek vagy előadások, illetve vendégszereplések, csereelőadások felsorolása
c) közönségkapcsolati rendszer bemutatása
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük különösen a módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében)
2. karitatív tevékenyég bemutatása (hátrányos helyzetű csoportokkal történő együttműködések, kedvezményrendszer stb.)
d) jegyértékesítési rendszer bemutatása
1. marketingstratégia bemutatása
2. módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák)
3. bérletek bemutatása (gyerek, ifjúsági bérlet, nyugdíjas bérlet, felnőtt bérlet száma, bérleteken belüli telítettség stb.)
4. egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése)
e) nézőszám növelésének gyakorlata
1. gyermek- és ifjúsági korosztály megszólítása (eszközök, eredmények)
2. akciók, kedvezmények rendszere és eredményei
3. házon belüli és kívüli események
4. közreműködés más koncertszervezők által rendezett előadásokon
f) médiakapcsolati tevékenység bemutatása
1. helyi, regionális és országos hatókör, illetve médiumok/felületek szerinti bemutatás
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag megjelentetése)
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai (produkciók népszerűsítése, illetve produkcióhoz nem köthetően)
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása
g) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenység bemutatása és annak eredményessége
h)20 helyi köznevelési és szakképző intézményekkel, művészeti közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés bemutatása
együttműködések bemutatása
i) az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása
az együttműködés bemutatása (időbeli hatálya, célja, módszere, eszközei, elért eredmények stb.)
j) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata
módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematika, eredmények, hatásainak bemutatása
k) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás bemutatása
l) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásainak teljesülése
2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén: az évadra vonatkozó teljesülés, illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés

II. Mutatószámok

Az a) pont szerinti adatot az adatszolgáltatás évét megelőző lezárt évre vonatkozóan kell megadni. A létszám megállapításához a tárgyévet megelőző évben az előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe.
Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell figyelembe venni.
A b) pont szerinti adatokat az adatszolgáltatás évében lezáruló évadot alapul véve kell megadni.

............... (év) augusztus 1-jétől ............ (év) július 31-ig.
a) a zenekar, énekkar létszáma
b) a zenekar/énekkar összes fellépésének száma
ebből
1. a hangversenyek száma
2. az opera-előadásokon történő közreműködések száma
3. az ifjúsági hangversenyek száma (hangversenyenként közreműködők létszámának feltüntetésével)
4. a bemutatott kortárs magyar művek száma, (előadásszám feltüntetésével)
5. a fizetőnézők száma
6. a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma
c) a fenntartó (támogató) által tárgyévben biztosított támogatás mértéke

8. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás mértékének megállapításához szükséges adatok

Az adatszolgáltatás évét megelőző lezárt évre vonatkozóan kell kitölteni, kivéve a IV. pontot.
A jellemző paraméterek és rövid állapotleírás mellett – ahol értelmezhető – az éves ráfordítás költségének megadása is szükséges.
Minden ponthoz, ahol értelmezhető: az 500 000 forint feletti felújítási, javítási költség megadása is szükséges (felújítás, javítás esetén annak éve, tárgya is).
*: Fel kell tüntetni a beszerzési árat, a beszerzés és aktiválás dátumát, az amortizációs kulcsot, a 0-ra írás dátumát, saját/idegen státuszt.

I. Épületre vonatkozó adatok (jogi státusz és annak lehetséges következményei)

1. székhely épület építésének éve

2. épület jellege: műemlék/nem műemlék

3. épületek, telephelyek száma, mérete, funkciója, illetve kezelése (fenntartói/saját/bérlemény)

4. épület külső állapota

a) utolsó felújítás éve, tárgya

b) tető, homlokzat, nyílászárók, vízszigetelés, hőszigetelés, esőcsatorna jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.)

5. az épület használatának megosztása esetén

főbb szerződéses adatok (felek megnevezése, dotáció- és költségviselés megosztása, a megosztás jellege - közös funkciók, állandó/időszaki jellegű, utóbbi esetben időintervallum is -, területi arányok stb.)

II. Épület belső állapota, működésének jellemzői és színpadtechnikai eszközök

1. üzemi területek

méretei (m2, légköbméter), használati jelleg (épületek szerint és összesen)

2. falazatok jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.)

3. nyílászárók jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.)

4. egyéb épületszerkezeti elemek

kémény, födém, padló, további szerkezeti elemek jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.)

5. járműpark (jellege, száma, gyártási év, futott km, ráfordítás stb.)

6. kommunikációs infrastruktúra jellemzői

a) vezetékes telefonrendszer (központ, alközpont, hálózati elemek)

b) mobiltelefon-rendszer (interface, flotta, előfizetések száma - hivatali/magán)

c) számítástechnikai háttér, internetes hálózat, intranet főbb adatai (munkaállomások száma, vásárolt szoftverek alkalmazási területe

d) zártláncú kamerarendszer (őrzés-védelem, illetve belső kommunikáció)

e) hívórendszer (belső kommunikáció)

7. felügyeleti rendszerek jellemzői

a) épületfelügyeleti rendszer (fűtés-hűtés szabályzása, fogyasztásmérés)

b) vagyonvédelmi rendszer (ingatlan-ingó)

c) tűzvédelmi rendszer (megelőző berendezések, oltóberendezések)

8. energetikai rendszerek jellemzői, összköltsége

a) szünetmentes vészvilágítási rendszer

b) gázellátó rendszer

c) fűtési rendszer

d) világítási rendszer

e) ivóvíz-, csatornahálózat- és használati melegvíz rendszer

f) megújuló és/vagy alternatív energiaforrás

g) szellőző- és légkondicionáló rendszer

9. hulladékgazdálkodás (szemétszállítás, újrahasznosítás)

10. biztonsági- és portaszolgálat (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett, ideje:

24 órás/időszaki jellegű, utóbbi esetben időintervallum is)

11. gondnokság, takarítás (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett)

12. közönségforgalmi terület (nézőtér is) jellemzői

a) száma, jellege, méretei (m2, légköbméter), férőhelyek száma

b) állandó/mobil

c) állapota (székek, mellékhelyiségek, hangszigetelés stb.)

13. akadálymentesítés jellemzői

a) mozgáskorlátozottak számára

b) hallásukban és látásukban korlátozottak számára (indukciós hurok, feliratok stb.)

14. nem szcenikai felvonók száma, használati besorolása (teher, személy)

15. játszóhelyek felszereltsége, jellemzői

a) száma, jellege, anyaga, méretei (m2, légköbméter)

b) táncszőnyeg (garnitúra)

c) gépészet

ca) alsógépészet (süllyedők, forgó, emelők, billentők stb.)

cb) felsőgépészet (kézi húzó, gépi húzó, ponthúzó stb.)

cd) függöny, vasfüggöny

d) világítástechnika*

da) szcenikai áramkörök

db) hagyományos lámpapark

dc) intelligens lámpapark

dd) fejgépek

de) vetítő (háttér)

df) vezérlés (digitális, analóg)

dg) kiegészítők

e) hangtechnika*

ea) hangfalak (front, kontrol)

eb) mikrofonok (vezetékes, URH)

ec) mikroportok

ed) végfokok

ef) lejátszó berendezések

eg) vezérlés

eg) kiegészítők

f) egyéb színpadtechnika*

fa) projektor

fb) füstgép

fc) szélgép

fd) hógép

fe) ködgép

III. Foglalkoztatottak száma, megoszlása, éves ráfordítás összege

1. művészeti munkakörben foglalkoztatottak

2. nem művészeti munkakörben foglalkoztatottak összesen, és az alábbiak szerint részletezve:

a) operatív vezetés

b) adminisztráció

c) műszaki állomány (üzemeltetés, műszaki tárak)

IV. A fenntartó (támogató) által tárgyévben biztosított támogatás mértéke

9. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez21

Szakmai beszámoló

I. Színház, balett- és táncegyüttes

Előadó-művészeti szervezet
elnevezése:
színház/balett- és táncegyüttes (A nyilvántartott típus aláhúzandó!)
székhelye:
levelezési címe (amennyiben a székhely címétől eltér):
nyilvántartási száma (ESZ száma):
fenntartó/közszolgáltatási szerződéssel támogató önkormányzat adatai:
elnevezése:
székhelye:
képviselője:

A központi költségvetési támogatásból megvalósult
SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben megvalósult, újonnan létrehozott vagy továbbjátszott
SAJÁT PRODUKCIÓK szakmai adatai


* A megfelelő db-szám beírandó!
**A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!

6K82253_0

Sorszám

A produkció címe

Új
bemu-
tató **

Székhely szerinti településen játszott előadások száma*

Székhely szerinti településen kívül játszott előadások száma*

Stúdió
előa-
dás**

Kor-
társ ma-
gyar szerző műve**

Klasz-
szikus ma-
gyar
szerző műve**

Gyer-mek
és ifjúsági előadás**

Bábelő-
adás **

Balett- és táncelőadás**

Opera előadás **

Klasszikus operett előadás **

Zenés színpadi mű előadás)**

Élő zenekar közremű-
ködésével létrehozott zenés színpadi mű**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben újonnan létrehozott vagy továbbjátszott,
KOPRODUKCIÓBAN megvalósult PRODUKCIÓK szakmai adatai


* A megfelelő db-szám beírandó!
**A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!
6K82253_1

Sorszám

A produkció címe

Új bemu-
tató **

Székhely szerinti településen játszott előadások száma*

Székhely szerinti településen kívül játszott előadások száma*

Stúdió
előadás**

Kor-
társ ma-
gyar szerző műve**

Klasz-
szikus ma-
gyar
szerző műve**

Gyer-mek
és ifjúsági előadás**

Bábelőadás **

Balett- és táncelőadás**

Opera előadás
**

Klasszikus operett előadás **

Zenés színpadi mű előadás)**

Élő zenekar közremű-
ködésével létrehozott zenés színpadi mű**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A központi költségvetési támogatásból a tárgyévben, valamint a tárgyévben történő kötelezettségvállalás esetén a beszámoló napjáig megvalósult
FOGADOTT PRODUKCIÓK szakmai adatai


* A megfelelő db-szám beírandó!
**A megfelelő adat a rovatban x-szel jelölendő!

Sorszám

A produkció címe

Vendégszervezet neve

Előadások száma *

Stúdió elő-
adás**

Kor-
társ ma-
gyar
szerző műve **

Klasz-
szikus
ma-
gyar szerző műve **

Gyermek
és ifjúsági előadás**

Báb-
előadás **

Balett- és táncelőadás**

Opera előadás **

Klasz-
szikus
operett előadás **

Zenés színpadi mű előadás **

Élő zenekar közreműködésével létrehozott zenés színpadi mű**

Összesen


Saját, koprodukciós és fogadott előadások száma mindösszesen:

Összes fizetőnéző száma:

Összes néző száma:

Összes prózai előadás fizetőnézőinek száma:

Összesből gyermek- és ifjúsági előadások fizetőnézőinek száma:

Összesből bábelőadások fizetőnézőinek száma:

Összesből operaelőadások fizetőnézőinek száma:

Összesből klasszikus operettelőadások fizetőnézőinek száma:

Összesből balett- és táncelőadások fizetőnézőinek száma:

Összesből stúdiószínházi előadások fizetőnézőinek száma:

Összesből zenekar, énekkar élő közreműködésével játszott zenés színpadi művek fizetőnézőinek száma:

Összesből zenekar, énekkar élő közreműködése nélkül játszott zenés színpadi művek fizetőnézőinek száma:

A társulat létszáma:

Egyéb, központi költségvetési támogatásból a tárgyévben megvalósult szakmai program: (opcionális) max. 4000 karakter

II. Zenekar, énekkar

Előadó-művészeti szervezet
elnevezése:
zenekar/énekkar (A nyilvántartott típus aláhúzandó!)
székhelye:
levelezési címe (amennyiben a székhely címétől eltér):
nyilvántartási száma (ESZ száma):
fenntartó/közszolgáltatási szerződéssel támogató önkormányzat adatai:
elnevezése:
székhelye:
képviselője:
A központi költségvetési támogatásból megvalósult
SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA
A központi költségvetési támogatásból a tárgyévre vonatkozóan megvalósult produkciók szakmai adatai

A zenekar/énekkar összes fellépésének száma (az operaelőadások kivételével):

Az opera-előadásokon történő közreműködés száma:

A zenekar/énekkar belföldi hangversenyeinek száma

a) székhelyen:

b) székhelyen kívül

ba) vármegyén belül:

bb) vármegyén kívül:

Az énekkar összes fellépésének számán belül a cappella hangversenyek száma:

Az énekkar összes fellépésének számán belül az oratorikus koncertek száma:

A zenekar/énekkar külföldi hangversenyeinek száma:

A zenekar/énekkar nevét viselő kisebb formációk fellépéseinek száma:

Az ifjúsági hangversenyek száma:

A zenekar/énekkar színházi szolgálatainak száma:

A hangversenyen előadott magyar szerzők műveinek száma:

A hangversenyen előadott kortárs magyar szerzők műveinek száma:

A hangversenyen előadott kortárs magyar művek elhangzásának száma összesen:

A kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma:

A meghívott magyar vendégművészek fellépéseinek száma

- szólisták, karmesterek:

- együttesek:

A meghívott külföldi vendégművészek fellépéseinek száma

- szólisták, karmesterek:

- együttesek:

Az ifjúsági hangversenyek becsült nézőszáma:

Becsült nézőszám külföldön:

A zenekar/énekkar által a három leggyakrabban használt hangversenyterem

- megnevezése és címe:

- a férőhelyek száma:

A fizetőnézők száma belföldön

A fizetőnézők száma külföldön


A zenekar/énekkar létszáma a tárgyévben
(A tárgyévben az előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe. Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell figyelembe venni.)

Teljes munkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Részmunkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Teljes munkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Részmunkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:

Szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók százaléka:

A szakmai program tartalmi bemutatása (pl. hangversenyek programja, közreműködő művészek, művészeti együttesek felsorolása stb.)
Egyéb, központi költségvetési támogatásból a tárgyévben megvalósult szakmai program bemutatása (opcionális): max. 4000 karakter

10. melléklet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz szükséges pénzügyi számszaki adatok

I. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet elszámolása

Pénzügyi elszámolás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Kiadások/bevételek tárgyév december 31-ig

I-II-III. Kiadások

I.

Előadó-művészeti tevékenységhez, produkció/ előadás/ koncert létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérköltségek között elszámolt munkabérek, megbízási díjak

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó munkabérek, megbízási díjak után fizetendő járulékok

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás) kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó bérköltségek között elszámolt munkabérek, megbízási díjak

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó munkabérek, megbízási díjak után fizetendő járulékok

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

III.

Kiadások mindösszesen (I+II)

IV. Bevételek

IV.

Központi költségvetési támogatás (1+2)

IV/1.

Művészeti támogatás

IV/2.

Működési támogatás

V. Egyéb tájékoztató adatok

V/1.

Tárgyévi önkormányzati támogatás (állami támogatás nélkül)

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak.

...................................................
Előadó-művészeti szervezet

...................................................
Fenntartó

Dátum

II. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő előadó-művészeti szervezet elszámolása

Pénzügyi elszámolás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Kiadások/bevételek tárgyév december 31-ig

I-II-III. Kiadások

I.

Előadó-művészeti tevékenységhez, produkció/ előadás/koncert létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek, megbízási díjak)

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak, személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás) kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek, megbízási díjak)

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak, személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok)

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt megbízási és vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

III.

Kiadások mindösszesen (I+II)

IV. Bevételek

IV.

Központi költségvetési támogatás (1+2)

IV/1.

Művészeti támogatás

IV/2.

Működési támogatás

V. Egyéb tájékoztató adatok

V/1.

Tárgyévi önkormányzati támogatás (állami támogatás nélkül)

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak.

...................................................
Előadó-művészeti szervezet

...................................................
Fenntartó


Dátum
1

A 7. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 601. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

A 7. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 601. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 12. § a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 13. § nyitó szövegrésze a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 14. § (1) bekezdése a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 14. § (2) bekezdése a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 14. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 14. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 14. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 14. § (2) bekezdés f) pont nyitó szövegrésze a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 249. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 14. § (3) bekezdése a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 14. § (3) bekezdés f) pontja a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 114. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 18. § a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 21. § (1) bekezdése a 272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7/A. alcímet (22/A–22/B. §) a 272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

17

A 24. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 601. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

18

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 7. melléklet I. rész h) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 114. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. melléklet a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 249. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére