• Tartalom

43/2016. (X. 25.) BM rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.10.26.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 3. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont b) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában és 341. § (1) bekezdés 21. pont f) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

1. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a) 1. §-ában a „polgármester és a közszolgálati tisztviselő (a továbbiakban: jelölt)” szövegrész helyébe a „polgármester, közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő (a továbbiakban együtt: jelölt)”,

b) 1. melléklet 2. pontjában, 6. melléklet 2. és 10. pontjában a „polgármester vagy a közszolgálati tisztviselő” szövegrész helyébe a „jelölt”

szöveg lép.

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

2. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 74. § (1) bekezdés a) pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati” szöveg lép.

3. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosítása

3. § Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az elektronikus anyakönyvbe az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott hatáskörben bejegyzést teljesíthet
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselője, állami tisztviselője és
b) a névváltoztatási ügyekért felelős szerv kormánytisztviselője, állami tisztviselője,
aki az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezik.”

4. § Az R.

a) 6. §-ában, 7. §-ában, 63. § (2) bekezdés c) pontjában és 63. § (3) bekezdés a) pontjában a „kormánytisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője, állami tisztviselője”,

b) 62. § (6) bekezdésében a „kormánytisztviselője” szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselője, állami tisztviselője”,

c) 63. § (2) bekezdés a) pontjában a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői, állami tisztviselői”

szöveg lép.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 9. §-ában a „kormányzati szolgálati jogviszonyból” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból”, a „köztisztviselői jogviszonyból” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszonyból”,

b) 20. § (3) bekezdésében a „vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény” szövegrész helyébe az „ , a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény”

szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 23. § (4) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, állami szolgálati” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére