• Tartalom

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

2016.07.02.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában,
a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ártalmatlanítási műveletek – nem teljes – listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hasznosítási műveletek – nem teljes – listáját, valamint az energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági mutatót és az annak meghatározására vonatkozó képletet a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

3. § Ez a rendelet

a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4–5. §1

1. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Ártalmatlanítási műveletek
D1    Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);
D2    Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);
D3    Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);
D4    Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítőtavakban);
D5    Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);
D6    Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;
D7    Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;
D8    E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek;
D9    E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);
D10    Hulladékégetés szárazföldön;
D11    Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);
D12    Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);
D13    Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
D14    Átcsomagolás a D1–D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
D15    Tárolás a D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

2. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Hasznosítási műveletek

1. A hasznosítási műveletek listája:

R1    Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;

R2    Oldószerek visszanyerése, regenerálása;

R3    Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);

R4    Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

R5    Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);

R6    Savak vagy lúgok regenerálása;

R7    Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;

R8    Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;

R9    Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;

R10    Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;

R11    Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;

R12    Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

R13    Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

2. Az energiahatékonyság meghatározása:

2.1. A települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az esetben minősül R1 szerinti hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja

a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett létesítmények esetében,

b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következő képlet használatával:

    Energiahatékonyság = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) ahol:

Ep:    éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-del és a kereskedelmi használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-del (GJ/év)

Ef:    a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év)

Ew:    a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófűtőértékével számítva (GJ/év)

Ei:    éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)

0,97:    a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor.

2.2. Az energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, a továbbiakban: CCF) az alábbi módon:

a) A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt engedélyezett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,25, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

b) A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,12, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.

A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga.

A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő (18 °C – Tm) × d-vel, amennyiben a Tm legfeljebb 15 °C (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a Tm magasabb 15 °C-nál; ahol a Tm a kültéri hőmérséklet középértéke (Tmin + Tmax)/2 egy d napig tartó időszakban.

A számításokat naponta el kell végezni (d = 1), és azokat éves szinten összegezni kell.

1

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére