• Tartalom

431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről

2017.01.01.

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. befizetési kötelezettség címzettje: a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. mellékletében jogutód, jogutód nélküli megszűnés esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése szerinti, vagy a feladatot a továbbiakban ellátó intézmény(ek)ként nevesített központi költségvetési szerv, illetve a költségvetési megállapodásban rögzített befizetést teljesítő költségvetési szerv(ek), gazdasági társaság és alapítvány esetében az a minisztérium, amely a fejezeti kezelésű előirányzatról a támogatást biztosítja a gazdasági társaság, illetve az alapítvány részére, figyelemmel az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakra,

2. befizetési kötelezettség összege: a szervezeti átalakításban érintett intézmény – kivéve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet – Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő, a 2016. évi szerkezetváltozással módosított személyi juttatások és – az azokhoz kapcsolódó – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 20%-a, kivéve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából a Belügyminisztérium szervezetébe integrálódó állomány személyi juttatásai és – az azokhoz kapcsolódó – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ahol az illetménykiegészítés különbözetével számolt előirányzatot kell figyelembe venni vetítési alapként,

3. érintett intézmény: a Határozat 3–4. pontja alapján átalakításra kerülő központi hivatal és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmény.

2. § (1) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (8) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség időarányos részét negyedévente a negyedévet követő hónap 10-éig, a negyedik negyedévben december 20. napjáig ezer forintra kerekítve, a Magyar Államkincstár „Háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség” megnevezésű, 10032000-01033993-00000000 számú számlájára kell teljesíteni.

(2) A befizetési kötelezettség összegét a befizetési kötelezettség címzettje köteles befizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a Honvédelmi Minisztérium szervei vonatkozásában a befizetési kötelezettség összege – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – más előirányzatra átcsoportosítható.

3. § A befizetési kötelezettség címzettje az első befizetés teljesítését követő 10. napig értesíti az államháztartásért felelős minisztert – az általa kért adatszolgáltatási formában – a befizetés összegéről, érintett intézményenkénti bontásban.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére