• Tartalom

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

2024.01.01.

A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésére kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. ellenőrzés: a kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) programok és a KFI projektek megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és eredmények jogszabályi és szerződési feltételeknek való szakmai, jogi, pénzügyi megfelelőségi vizsgálata (értékelés, monitoring, szabályosság vizsgálata);

2. előzetes (ex-ante) értékelés: a KFI program helyzetelemzésen alapuló célszerűségének és a célok eléréséhez felhasználni javasolt eszközök megfelelőségének vizsgálata;

3. utólagos (ex-post) értékelés: a KFI program végrehajtását és befejezését követő vizsgálat, amely kiterjed a források felhasználása szabályosságának, a KFI program és a végrehajtás módja eredményességének és hatékonyságának ellenőrzésére, a KFI program társadalmi-gazdasági és tudományos hatásainak elemzésére, valamint arra, hogy a KFI programban meghatározott célkitűzéseket sikerült-e elérni, teljesíteni;

4. folyamatos (on-going) értékelés: a KFI program megvalósítása során folyamatosan (általában 12 havonta) végzett vizsgálat, amely kiterjed a megvalósulás menetének, valamint az időközi eredmények és az elért célok nyomon követésére;

5. FTE: Full Time Equivalent (teljes munkaidő egyenérték) a statisztikai létszám adott időszakra vonatkozó mértékegysége. Egy FTE a statisztikai létszám, ha az adott projekt teljes időtartama alatt egy fő teljes munkaidőben a projekt megvalósítása érdekében volt foglalkoztatva;

6. indikátorok: A KFI program, illetve a KFI projekt kiírója által meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő mutatók, amelyek az eredmény vagy a teljesülés

a) mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, EUR, %),

b) minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),

c) vagy időbeni (állandó, időszakos, évi)

meghatározásra szolgálnak, típusa szerint lehet:

6.1. bemeneti (input) indikátor: olyan mutatószám, amely számszerűsítve rögzíti a projekt céljait megvalósítók által igénybe veendő eszközök kiindulási értékeit a program vagy projekt kezdetén a humán, infrastrukturális, és pénzügyi erőforrásokat illetően,

6.2. kimeneti (output) indikátor: olyan mutatószám, amely számszerűsíti a projekt keretében elvégzett tevékenységek nyomán létrejövő közvetlen eredményeket. A kimeneti (output) indikátorok jellemzően számszerűsíthető értékeket mérnek (így különösen publikációk és szabadalmak száma, prototípusok és eljárások száma, képzések száma),

6.3. eredmény indikátor: a projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkozó mutatószám, amely a közvetlen résztvevőket, illetve igénybevevőket érintő változásokról nyújt információt. Az eredmény indikátor lehet pénzügyi (például a termelési költségek csökkenése) vagy nem pénzügyi mutató (a kiképzett emberek száma, új termékek, szolgáltatások),

6.4. hatás indikátor: a projekt olyan következményeire utaló mutatószám, amely jellemzően közvetlenül és hosszabb időtávon jelentkezik. A hatás bekövetkezése a projekten kívül álló tényezőtől is függhet (például munkahelyteremtés, profitnövekedés, tudományos eredmények idézettsége, felhasználása más eljárásokban);

7. időközi (mid-term) értékelés: a KFI program megvalósításának folyamata során (általában a futamidő közepén) végzett vizsgálat, amely célja a KFI program eredményeinek elemzése, annak megállapítása, hogy a KFI program lezárulásáig megvalósítható-e az elérni kívánt cél;

8. projekt: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 3. § 19. pontja szerinti projekt;

9. program: a KFItv. 3. § 13. pontja szerinti kutatás-fejlesztési és innovációs program;

10. monitoring: az értékeléssel összefüggő olyan folyamat, amelynek feladata az egyes KFI programok és KFI projektek szakmai és pénzügyi előrehaladásának rendszeres nyomon követése, vizsgálata, amely alapján javaslat fogalmazható meg a szükséges beavatkozásokra.

(2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a KFItv. szerint kell értelmezni.

3. Alapelvek

3. § Az értékelés általános célja a KFItv. szerinti kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási rendszer célszerűségének, hatékonyságának, versenyképességének és ellenőrizhetőségének a biztosítása.

4. § (1) Az értékelésnek a szakpolitikai döntéshozatal megalapozását kell szolgálnia (használhatóság elve).

(2) Valamennyi értékelés során vizsgálni kell a változtatás szükségességét. A KFI program módosítására irányuló javaslatnak az adatok elemzésével és értelmezésével igazolható módon kell alátámasztania a megvalósíthatóságot, illetve annak a megvalósítás tárgyi, személyi, intézményi feltételeire is ki kell térnie.

5. § (1) Az értékelést megbízható és ellenőrizhető adatok alapján kell végezni (tárgyilagosság elve).

(2) Az értékelés során felhasznált valamennyi adatnak, információnak visszakereshetőnek, dokumentáltnak kell lennie.

(3) Az értékelési szempontoknak logikusnak, indokoltnak, nyilvánosnak kell lenniük.

(4) Az értékelés következtetéseinek az értékelésben megjelenített és feldolgozott információkon kell alapulniuk és tárgyilagosnak kell lenniük.

6. § (1) Az értékelés megállapításaival kapcsolatban minél szélesebb körben kell tájékoztatást adni és gondoskodni kell arról, hogy a megállapítások, javaslatok hozzájárulhassanak a fejlesztések, a KFI program végrehajtása eredményességének javításához (hasznosulás elve).

(2) Az értékelési tevékenységen belül megfelelő kapacitást szükséges fordítani az értékelések megállapításainak megfelelő kommunikációjára, amely során az értékelésekből levezethető főbb szakpolitikai következtetéseket érthető, áttekinthető formában, megfelelő rendszerességgel kell bemutatni az érintettek számára.

7. § (1) Az értékelési folyamatban a lehetőségekhez képest valamennyi releváns információt fel kell használni (teljeskörűség elve).

(2) Az értékelésnek elő kell segítenie a döntések és a folyamatok tökéletesítését.

(3) A tárgyilagosság elvére figyelemmel információt kiszűrni, figyelmen kívül hagyni csak abban az esetben megengedett, ha az információ nem ellenőrizhető, a forrása nem dokumentálható, vagy ha az információ hasznosíthatósága nincs megfelelő arányban a megszerzés költségével.

(4) A teljeskörűség biztosítása érdekében az értékelés megtervezése során mindig figyelembe kell venni a vizsgálandó témát érintő, már lezárt hazai és nemzetközi KFI program értékelése eredményeit, tapasztalatait.

8. § Az értékelés megfelelő működése megköveteli az értékelési tevékenység függetlenségét, az érdekellentéttől való mentességét, a pártatlan és az elfogulatlan értékelést (függetlenség és hitelesség elve).

9. § (1) Az értékelőknek együtt kell működniük a KFI program felhívásainak kiírójával (partnerség elve).

(2) Az értékelés során megfogalmazott javaslatoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a jövőbeni KFI programok meghirdetése során azokat a KFI program felhívásainak kiírója hasznosítani tudja.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal), mint az értékelési feladatokat koordináló szervezet köteles az értékelési feladat hatékony ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítani az értékelők részére.

10. § Az értékelési tevékenységnek javítania kell az állami működés átláthatóságát (nyilvánosság elve).

11. § (1) Az értékelés tervezésének és koordinálásának valós, strukturált és költséghatékony módszereken kell alapulnia (kivitelezhetőség elve).

(2) A kivitelezhetőség elvének érvényesülése érdekében a várható költségek és az elvárható hasznok aránya alapján kell meghatározni az értékelés során alkalmazandó eljárásokat.

II. Fejezet

A KFI PROGRAM- ÉS PROJEKTÉRTÉKELÉS RENDSZERE

4. Közös szabályok

12. § A jelen kormányrendelet szerinti értékelési feladatok koordinálását, a programértékelés és a projektértékelés módjának, eszközeinek, szempontjainak meghatározását, valamint az értékelés jóváhagyását az NKFI Hivatal mint az NKFI Alapért felelős szerv a KFItv. szerint létrehozott és működtetett szakterületi kollégiumok, Innovációs Testület és szakértői csoportok közreműködésével látja el.

13. § (1) Az NKFI Hivatal az értékelés hatékonyságának elősegítésére módszertani útmutatót és monitoring adatlapot dolgoz ki, amelyeket hozzáférhetővé tesz az értékelésben közreműködők számára.

(2) Az alkalmazandó értékelések eljárásrendjének és módszertanának részletes szabályait az NKFI Hivatal belső szabályzatban határozza meg.

(3) Nem lehet a KFI program értékelője az, aki a KFI program kialakításában részt vett.

(4) Nem lehet a KFI projekt értékelője az, aki a KFI projekt kialakításában és megvalósításában részt vett.

(5) Az értékelés során tekintettel kell lenni a KFI programok eltérő sajátosságaira.

14. § A KFI program- és projektértékelés során megfogalmazott javaslatok figyelembevételével a szükséges intézkedésekről az NKFI Hivatal elnöke dönt.

5. A programértékelés rendszere

15. § Az NKFI Hivatal a KFI programhoz kapcsolódóan

a) programértékelési tervet készít az adott KFI program, az érintett ágazat és a tudományterület sajátosságainak figyelembevételével, valamint

b) a 4. melléklet figyelembevételével meghatározza a KFI program céljának és a cél elérésének ismérveit és indikátorait.

16. § A programértékelés

a) előzetes (ex-ante),

b) időközi (mid-term),

c) utólagos (ex-post), vagy

d) folyamatos (on-going)

értékelési mód szerint történhet.

17. § (1) A programértékelési terv részeként meg kell határozni a programértékelés során alkalmazandó, a 16. § szerinti értékelési módot és annak időbeli ütemezését.

(2) Folyamatos (on-going) értékelési mód alkalmazása esetén az értékelés időbeli ütemezését több értékelési szakasz kijelölésével (periodikusan) kell meghatározni.

18. § A 21–23. §-okban meghatározottak szerinti, valamint a KFI programok pályázati felhívásaira benyújtott és elfogadott projektjavaslatok alapján megvalósított KFI projektek értékeléséből álló utólagos (ex-post) értékelést minden KFI program tekintetében el kell végezni.

19. § Az NKFI Hivatal a programértékelést követő legfeljebb egy éven belül a honlapján történő közzététel útján gondoskodik a programértékelésből származó eredmények nyilvánosságra hozataláról.

6. A KFI program előzetes (ex-ante) értékelésére vonatkozó különös szabályok

20. § Az előzetes (ex-ante) értékelés időbeli ütemezését úgy kell meghatározni, hogy az a KFI program tervezési időszakában befejeződjön.

21. § Az előzetes (ex-ante) értékelés során a következőket kell vizsgálni:

a) a KFI program szükségessége,

b) ha a KFI programban meghatározott társadalmi és gazdasági célok számszerűsítve kerültek megállapításra, azok alapján a program teljesülése értékelhető-e,

c) a kijelölt célok társadalmilag és gazdaságilag megalapozottak-e,

d) a KFI program költségvetési forrása biztosított-e és nem veszélyezteti-e más KFI program megvalósulását,

e) a KFI program keretén belül benyújtásra kerülő projektek értékelésének, kiválasztásának tervezett módja megfelel-e a KFI program céljainak,

f) a támogatás módja, keretösszege és a projektre igénybe vehető támogatás összege megfelelő-e a KFI program megvalósításához.

22. § Amennyiben az értékelés azt állapítja meg, hogy a KFI program célja előreláthatóan nem fog teljesülni, vagy a nem teljesülés veszélye jelentős, az értékelés tapasztalatai alapján, az értékelés részeként javaslatot kell megfogalmazni a KFI program céljai elérése érdekében szükséges intézkedésekre.

23. § A programértékelés dokumentuma a következő részekből áll:

a) az adott KFI program 4. melléklet figyelembevételével meghatározott céljának és a cél elérése ismérveinek és indikátorainak összegző bemutatása,

b) a 21. § szerinti vizsgálat megállapításainak, valamint a megállapításokból levonható következtetéseknek és az azokat megalapozó hiteles adatoknak a bemutatása,

c) a b) pont szerinti megállapítások és következtetések részletes indoklása,

d) a KFI program várható hatásainak, eredményeinek előrejelzése,

e) ajánlás a meghirdetésre kerülő KFI programokra vonatkozóan.

7. A KFI program utólagos (ex-post) értékelésére vonatkozó különös szabályok

24. § Az utólagos (ex-post) értékelés során a következőket kell megvizsgálni:

a) a KFI program kiírásakor meghatározott társadalmi és gazdasági célok elérése;

b) a tervezés és előkészítés folyamata;

c) a KFI program megvalósulása;

d) a kimeneti eredmények;

e) a költséghatékonyság.

25. § A KFI programok utólagos (ex-post) értékelése során a következő értékelési szempontokat kell figyelembe venni:

a) az adott KFI program hogyan működött a hazai tudományos, társadalmi, politikai és gazdasági környezetben (tartalmi értékelés),

b) az adott KFI program megfelelt-e a meghirdetéskor megfogalmazott igényeknek (formai értékelés),

c) a megvalósult KFI program végrehajtásának és működésének megfelelőségét (folyamatértékelés),

d) az adott KFI program tudományos, társadalmi és gazdasági eredményeit és hatásait (eredmény- és hatásértékelés), a lehetséges pozitív és a lehetséges negatív változások, valamint a rövid, a közepes és a hosszú távú hatások vizsgálatával,

e) a KFI program hatékonyságát és eredményességét elősegítő szempontok (teljesítményértékelés).

26. § A programértékelés dokumentuma a következő részekből áll:

a) az adott KFI program 4. melléklet figyelembevételével meghatározott céljainak és a cél elérése ismérveinek és indikátorainak összegző bemutatása,

b) a 24. § szerinti vizsgálat megállapításainak, valamint a megállapításokból levonható következtetéseknek és az azokat megalapozó hiteles adatoknak a bemutatása,

c) a 4. melléklet figyelembevételével meghatározott célok, ismérvek és indikátorok teljesülésével kapcsolatos megállapítások, valamint a megállapításokból levonható következtetések és az azokat megalapozó hiteles adatok bemutatása,

d) a b) és a c) pont szerinti megállapítások és következtetések részletes indoklása,

e) a programértékelés eredményét összegző megállapítások.

8. A KFI program időközi (mid-term) értékelésére és folyamatos (on-going) értékelésére vonatkozó különös szabályok

27. § A jelen alcím szerinti értékelés a végrehajtás alatt álló KFI program eredményeinek értékelésére terjed ki.

28. § Az értékelés során a 21–23. és a 24–26. §-okat értelemszerűen kell alkalmazni.

29. § Amennyiben az értékelés azt állapítja meg, hogy a KFI program célja előreláthatóan nem fog teljesülni vagy a nem teljesülés veszélye jelentős, az értékelés tapasztalatai alapján, az értékelés részeként javaslatot kell megfogalmazni a KFI program céljai elérése érdekében szükséges intézkedésekre.

9. A projektértékelés szabályai

30. § (1) A támogatói döntés előkészítése érdekében el kell végezni a projektjavaslatok értékelését.

(2) A projektjavaslatok értékelésének – a KFI program célkitűzéseinek és az 1. melléklet szerinti szempontok figyelembevételével kialakított – szempontrendszerét a KFI program pályázati kiírása határozza meg.

(3) A jelen alcím szerinti értékelésnek ki kell terjednie a projektjavaslat KFI szakmai tartalmi és költségtervi részének, valamint a projektvezető és a projekt megvalósításában közreműködők szakmai kompetenciájának, továbbá a projekt eredményességének, valamint a projekt céljának és jellegének megfelelő gazdasági és társadalmi hasznosulás vizsgálatára.

(4) Az értékelésre vonatkozó határidőket az NKFI Hivatal elnökének utasításában foglaltak figyelembevételével a támogatási szerződés határozza meg.

31. § (1) A támogatói döntést követően a folyamatos szakmai és pénzügyi ellenőrzés biztosítása érdekében a KFI program pályázati kiírásában meghatározott időszakonként és a projekt befejezésekor a kedvezményezettnek a KFI program pályázati kiírásában és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatal részére.

(2) A szakmai és pénzügyi beszámoló értékelésének szempontrendszerét a 2. mellékletben meghatározottak figyelembevételével a KFI program pályázati kiírása tartalmazza.

(3) A jelen szakasz szerinti értékelésnek ki kell terjednie a projekt szakmai előrehaladásának vizsgálatára és a tervezett munkatervi ütemezéssel való összhangjára, valamint a projekt megvalósítása során felmerült költségeknek a projekt céljához illeszkedő felhasználására és számviteli megfelelőségének vizsgálatára. Az értékelés kiterjedhet továbbá a projekt eredményének szellemitulajdon-védelmi oltalmáról való gondoskodás vizsgálatára, amennyiben a szellemitulajdon-védelmi oltalom az adott projektre értelmezhető.

32. § (1) Amennyiben a KFI program pályázati kiírása fenntartási kötelezettséget írt elő, a fenntartási kötelezettség a pályázati kiírásban meghatározottak szerint, de – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a projekt befejezését követő legfeljebb 5 évig terjedhet.

(2) A fenntartási kötelezettség alatt a kedvezményezettnek a KFI program pályázati kiírásában és a támogatási szerződésben meghatározottak szerinti időszakonként szakmai fenntartási és haladási beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatal részére.

(3) A szakmai fenntartási és haladási beszámoló értékelésének szempontrendszerét a 3. mellékletben meghatározottak figyelembevételével a KFI program pályázati kiírása tartalmazza.

33. § Az NKFI Hivatal a honlapján történő közzététel útján gondoskodik a projektértékelés eredményének az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a KFItv. rendelkezési szerinti nyilvánosságra hozataláról.

III. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

35. § E rendeletet a hatálybalépését követően megindított programértékelésekre, a hatálybalépését követően meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott projektjavaslatok értékelésére és az e pályázati felhívások alapján támogatott projektek értékelésére kell alkalmazni.

1. melléklet a 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A projektek értékelésének választható szempontjai

1. A kutatási/megvalósítási terv értékelése: értékelni kell a projekt KFI szakmai tartalmát, és azt, hogy a projekt sikeres megvalósítása hozzájárul-e az érintett szakterület, tudományág fejlődéséhez.

2. Időbeliség értékelése: vizsgálni kell, hogy a projekt megvalósítható-e a tervezett időben.

3. A projektvezető és a projekt megvalósításában közreműködők alkalmassága: a projektvezető és a projekt megvalósításában közreműködők szakmai eredményeinek megítélése a projektjavaslat benyújtását megelőző 5 év 5 legfontosabb közleményének jelentősége és hatása (idézettsége)/alkotása/szabadalma/vezetett projektek/piacra vitt termékek jelentősége, illetve a teljes életmű további 5 legfontosabb közleményének jelentősége és hatása (idézettsége)/alkotása/szabadalma/vezetett projektek/piacra vitt termékek jelentősége alapján.

4. A projektjavaslat megvalósíthatóságának értékelése: a projektjavaslat megvalósítási helyszínének az érintett szakterület, tudományág szempontjából a projekt sikeres megvalósítására való alkalmasságának, infrastrukturális feltételeinek és kisegítő személyzettel való megfelelő ellátottságának és a projekt megvalósítását veszélyeztető lehetséges kockázatok vizsgálata.

5. A projektjavaslat megvalósításához szükséges engedélyek rendelkezésre állása: annak vizsgálata, hogy a projekt megvalósításához van-e szükség szakhatóság vagy más, jogszabály alapján erre felhatalmazott szerv engedélyére.

6. A támogatási igény realitása: a munkaterv, a kutatási időráfordítás, a szakmai és költségterv megalapozottságának, összhangjának, valamint a projekt megvalósítása esetén várható eredmények és a költségek viszonyának vizsgálata.

7. Az együttműködés megalapozottsága: a projektjavaslat megvalósításában részt vevő különböző szereplők (intézményeken belül és kívül, vállalati és akadémiai stb.) korábbi együttműködéseinek eredményessége vagy a leendő együttműködés sikerességének megfelelő alátámasztottsága.

8. Piaci hasznosíthatóság: a projektjavaslat sikeres megvalósítása esetén (termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés, KFI eredmények) milyen versenyképes, a piac számára hasznosítható eredmények születnek meg? A megvalósuló technológia-transzfer tevékenység vizsgálata, illetve – amennyiben releváns az adott projekt esetében – a projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben a KFI tevékenység eredményéből [projekt keretében kifejlesztett termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), szolgáltatás, vagy technológia értékesítéséből] származó értékesítési árbevétel összege (a1+a2) meghaladja a támogatás megadott (X)%-át. [X = (a1+a2) / kifizetett támogatás*100]

9. Fenntarthatóság: annak vizsgálata, hogy a projektjavaslatban vállalt kapacitásnövelés (humán, infrastrukturális, együttműködés, hálózatosodás) milyen mértékben tartható fenn a támogatási időszak után is.

10. Újszerűség és kivitelezhetőség: a szakértő átfogó értékelésben nyilatkozik a kutatási terv újszerűségéről (milyen új eredmények várhatók) és kivitelezhetőségéről (a munkaterv, kutatási időráfordítás és költségterv viszonyáról).

2. melléklet a 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A projekt folyamatos szakmai és pénzügyi értékelésének szempontjai

1. Szakmai értékelés: feladata a projekt megvalósítása során folytatott munka folyamatosságának, eredményességének és további támogathatóságának véleményezése (figyelembe véve a projekt vállalásait, pénzügyi/szakmai mérföldköveit). Az értékelésnek ki kell terjednie az alábbiak vizsgálatára:

a) a projekt időarányos eredményessége,

b) a munkatervtől történt esetleges eltérések és azok indoklása,

c) az indikátorok és egyéb mutatók (időarányosság figyelembevételével) értékelése,

d) a projekt folytatásának vagy a projektfinanszírozás leállításának indokoltsága,

e) a projekt esetleges módosításának indokoltsága (feladatok, időkeret, költségkeret),

f) a projektben résztvevők személyében beállt esetleges változások,

g) az eredmények nyilvánosságra hozatalának teljesülése és módja.

2. Pénzügy/számviteli ellenőrzés során az értékelésnek ki kell terjednie az alábbiak vizsgálatára:

a) a költségterv és a megvalósult kiadások viszonya,

b) a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi és számviteli, jogszabályban és támogatási szerződésben foglalt rendelkezések betartása.

3. melléklet a 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A projekt szakmai fenntartási és haladási beszámolója értékelésének szempontjai

1. Szakmai értékelés: feladata a projekt megvalósításával elvégzett munka eredményességének véleményezése, részletes tudományos értékelés, szakmai vita bemutatásával. Az értékelésnek ki kell terjednie az alábbiak vizsgálatára:

a) a kutatási projekt megvalósításával elért és a fenntartási időszakra vállalt eredmények,

b) a fenntartási és haladási időszakra vállalt indikátoroktól történt esetleges eltérések,

c) a tudományos eredmények nyilvánosságra hozatalának módja,

d) a technológia-transzfer,

e) a termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés piaci sikeressége

f) a kapacitásnövelés (humán, infrastrukturális), illetve a létrejött együttműködések és hálózatosodás fenntarthatósága.

4. melléklet a 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez1

A projekt- és programértékelés valamint a stratégiai nyomonkövetés indikátorai
I. Az indikátorok megválasztásakor figyelembe veendő szempontok:
1. Kutatás-fejlesztési vagy innovációs projekt szakmai tartalmához illeszkedően a kötelező, kötelezően választható illetve választható tevékenységek esetében a releváns mutatók használata egyaránt szükséges.
2. Biztosítani szükséges a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásai és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásainak összehasonlíthatóságát a 2021–2027. programozási időszak keretében. Ennek megfelelően az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1058 RENDELETE keretében rögzített ERFA közös, valamint az ERFA által társfinanszírozott operatív programok programspecifikus mutatói közül az adott felhívás releváns tevékenységei esetében a releváns ERFA indikátorok használata szükséges.
3. A támogatással érintett személyek létszámát mérő mutatók esetében minden esetben kötelező megadni a nő / férfi létszám szerinti bontást is.
4. A jelzett indikátorok esetében Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai (MTMI, angol rövidítéssel: STEM) részértéket is szükséges megadni.
5. A választható indikátorok mellett további specifikus szakpolitikai vagy számszerűsített eredményt alkalmazó mutatók használhatók.
II. Választható indikátorok:
1. A projekt közvetlenül felhasználható illetve hasznosítható eredményei

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

1.a

Kifejlesztett új termék

db
megnevezéssel

Eredmény

3

1.b

Kifejlesztett új szolgáltatás

db
megnevezéssel

Eredmény

4

1.c

Kifejlesztett új technológia

db
megnevezéssel

Eredmény

5

1.d

Kifejlesztett prototípus

db
megnevezéssel

Eredmény

6

1.d

Elkészült know-how (beleértve módszertant, monitoring / értékelési modellt)

db
megnevezéssel

Eredmény

7

1.e

Kifejlesztett egyedi eszköz, berendezés (beleértve az in-kind fejlesztést is)

db
megnevezéssel

Eredmény

8

1.f

Fejlesztett és feltöltött mérési eredményeket tartalmazó kutatási adatbázis

db
megnevezéssel

Eredmény

2. Tudományos-publikációs eredmények

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

2.a

A projekt eredményeként megjelent összes publikáció száma

db

Eredmény

3

2.b

A projekt eredményeképpen létrejött Q1-es kategóriájú cikkek száma
(Scimago Journal Rank (SJR) illetve Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) besorolás alapján)

db

Eredmény

4

2.c

A projekt eredményeként, nemzetközi együttműködésben létrehozott publikációk száma

db

Eredmény

5

2.d

A projekt eredményeként létrejött, a magán- és a közszféra közös publikációinak száma

db

Eredmény

3. A projekt iparjogvédelmi eredményei

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

3.a

Benyújtott szabadalmi bejelentések száma
Az ERFA RCR06 indikátornak megfelelően

db

Eredmény

3

3.b

Benyújtott PCT (Patent Cooperation Treaty – Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján tett) szabadalmi bejelentések száma

db

Eredmény

4

3.c

Benyújtott használati minta oltalom bejelentések száma összesen

db

Eredmény

5

3.d

Benyújtott formatervezési minta-oltalom bejelentések száma összesen

db

Eredmény

6

3.e

Benyújtott védjegyoltalom kérelmek száma összesen

db

Eredmény

7

3.f

Benyújtott növényfajta-oltalom kérelmek száma összesen

db

Eredmény

8

3.g

A megadott szabadalmak száma összesen

db

Eredmény

9

3.h

A megadott PCT (Patent Cooperation Treaty – Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján tett) szabadalmi bejelentések száma

db

Eredmény

10

3.i

A megadott használati minta oltalmak száma összesen

db

Eredmény

11

3.j

A megadott formatervezési minta-oltalmak száma összesen

db

Eredmény

12

3.k

A lajstromozott védjegy oltalmak száma összesen

db

Eredmény

13

3.l

A megadott növényfajta-oltalmak száma összesen

db

Eredmény

4. K+F emberi erőforrás kapacitások és eredmények

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

4.a

A projektben résztvevő kutatók, fejlesztők száma


férfi / női bontásban

Kimeneti

3

4.b

A projektben résztvevő kutatók, fejlesztők
Az ERFA RCO06 indikátornak megfelelően

FTE

Kimeneti

4

4.c

A projektben résztvevő kutatási-fejlesztési segédszemélyzet illetve a K+F-tevékenységet támogató állomány létszáma


férfi / női bontásban

Kimeneti

5

4.d

A projektben résztvevő kutatási-fejlesztési segédszemélyzet illetve a K+F-tevékenységet támogató állomány

FTE

Kimeneti

6

4.e

Támogatott szervezetekben létrehozott (új) kutatói állások száma


férfi / női bontásban

Eredmény

7

4.f

Támogatott szervezetekben létrehozott (új) kutatói állások
Az ERFA RCR102 indikátornak megfelelően

FTE

Eredmény

8

4.g

Támogatott szervezetekben létrehozott kutatás-fejlesztési segédszemélyzet illetve a K+F-tevékenységet támogató egyéb személyzet új álláshelyei (fő)


férfi / női bontásban

Eredmény

9

4.h

Támogatott szervezetekben létrehozott kutatás-fejlesztési segédszemélyzet illetve a K+F-tevékenységet támogató egyéb személyzet új álláshelyeinek számított létszáma

FTE

Eredmény

10

4.i

A projekt keretében kutatói mobilitásban részt vevők száma – kiutazók


férfi / női bontásban

Kimeneti

11

4.j

A projekt keretében kutatói mobilitásban részt vevők száma – beutazók


férfi / női bontásban

Kimeneti

12

4.k

Intelligens szakosodási, ipari átállási és vállalkozási célú készségekbe beruházó kkv-k
Az ERFA RCO101 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

13

4.l

Intelligens szakosodási, ipari átállási és vállalkozási célú készségekbe beruházó kutató-tudásközvetítő szervezetek
Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek

db

Kimeneti

14

4.m

Intelligens szakosodási, ipari átállási és vállalkozási célú készségekre irányuló képzést elvégző kkv-alkalmazottak száma
Az ERFA RCR98 indikátornak megfelelően


férfi / női bontásban

Eredmény

15

4.n

Intelligens szakosodási, ipari átállási és vállalkozási célú készségekre irányuló képzést elvégző felsőoktatási és kutatóintézeti alkalmazottak és hallgatók száma
A GINOP Plusz GPR01 indikátornak megfelelően


férfi / női bontásban

Eredmény

5. Kutatói utánpótlás

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

5.a

A projektben résztvevő BA/BSc illetve MA/MSc hallgatók száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Kimeneti

3

5.b

A projektben résztvevő PhD hallgatók száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Kimeneti

4

5.c

A projektben résztvevő posztdoktorok száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Kimeneti

5

5.d

A projektben résztvevő fiatal kutatók száma összesen
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Kimeneti

6

5.e

A projekt keretében Magyarországra érkező külföldi doktori hallgatók száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Kimeneti

7

5.f

A projekt eredményeként doktori képzésbe lépők száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Eredmény

8

5.g

A projekt eredményeként doktori képzésbe belépő külföldi hallgatók száma
– Ebből MTMI területek összesen


férfi / női bontásban

Eredmény

9

5.h

A projekt eredményeként létrejött szakdolgozatok száma

db

Eredmény

10

5.i

A projekt eredményeként létrejött doktori disszertációk száma

db

Eredmény

11

5.j

A projekt eredményeként létrejött, a külföldi partnerrel közös témavezetésű doktori disszertációk száma

db

Eredmény

12

5.k

Fejlesztett tananyagok száma

db

Kimeneti

6. K+F együttműködések és innovációs ökoszisztéma erősítése

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

6.a

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése

db

Kimeneti

3

6.b

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztését szolgáló fórumok részvételeinek és eléréseinek száma

db

Eredmény

4

6.c

A projekt keretében létrehozott vállalati-felsőoktatási intézmény vagy vállalati-kutatóintézeti együttműködések száma

db

Kimeneti

5

6.d

A projekt keretében más vállalkozásokkal létrehozott együttműködések száma

db

Kimeneti

6

6.e

Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások
Az ERFA RCO10 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

7

6.f

Közös kutatási projektekben részt vevő kutatást végző szervezetek
Az ERFA RCO07 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

8

6.g

Szolgáltatásban részesített vállalkozások száma /
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
Az ERFA RCO04 indikátornak megfelelően

db

Szolgáltatás-
fejlesztési projekt esetében eredmény
Egyebekben támogatási kimeneti

9

6.h

A projekt keretében létrehozott, fejlesztett, bővített, korszerűsített kutatási infrastruktúrát használó vállalkozások számára biztosított hozzáférési kapacitás

nap

Eredmény

10

6.i

A kutatási projekt által generált hazai kutatási együttműködések száma

db

Eredmény

11

6.j

A kutatási projekt által generált nemzetközi kutatási együttműködések száma

db

Eredmény

12

6.k

A projekt által érintett nemzetközi kutatási infrastruktúra együttműködések száma

db

Kimenet

13

6.l

A projekt által generált új nemzetközi kutatási infrastruktúra együttműködések száma

db

Eredmény

14

6.m

A projekt keretében létrehozott, fejlesztett, bővített, korszerűsített kutatási infrastruktúrát használó, a működtető intézményen belüli kutatók száma

Kimeneti

15

6.n

A projekt keretében létrehozott, fejlesztett, bővített, korszerűsített kutatási infrastruktúrát használó, a működtető intézményen kívüli kutatók száma
– ebből Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek kutatója
– ebből Felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek kutatója
– ebből Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatója
– ebből non-profit kutató-fejlesztő helyek kutatója

Kimeneti

16

6.n

A projekt keretében létrehozott, fejlesztett, bővített, korszerűsített kutatási infrastruktúrát használó PHD hallgatók száma

Kimeneti

7. Gazdasági kimenetek és eredmények

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

7.a

Termék- vagy szolgáltatás innovációt bevezető kis- és középvállalkozások (kkv-k)
Az ERFA RCR03 indikátornak megfelelően
KSH 26.1.1.17. „Termékinnovációval rendelkező vállalkozások” fogalma által lefedett vállalati körnek megfelelően

db

Kimeneti

3

7.b

Marketing- vagy szervezeti innovációt bevezető kkv-k
Az ERFA RCR04 indikátornak megfelelően
KSH 26.1.1.17. „Üzletifolyamat-innovációt bevezető vállalkozások” fogalma által lefedett vállalati körnek megfelelően

db

Kimeneti

4

7.c

Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k
Az ERFA RCR05 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

5

7.d

A projekt eredményének hasznosítására létrejött vállalkozások száma

db

Eredmény

6

7.e

A projekt eredményét hasznosító vállalkozások száma (ebből mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás)

db

Eredmény

7

7.f

Projekt eredményeként létrejött új hazai projektek száma

db

Eredmény

8

7.g

Projekt eredményeként létrejött új nemzetközi projektek száma

db

Eredmény

9

7.h

A projekt eredményeképpen külső magánforrás bevonása
(Tőke, hitel, kombinált termék biztosítása a fejlesztés eredményéhez)

Ft

Szolgáltatás fejlesztés esetén eredmény, egyebekben bemeneti

10

7.i

A projekt eredményeképpen elnyert hazai támogatás összege

Ft

Eredmény

11

7.j

A projekt eredményeképpen elnyert nemzetközi támogatás összege

euró

Eredmény

12

7.k

A projekt eredményeként létrejött többlet árbevétel összesen
(Fenntartási időszakban)

Ft

Eredmény

13

7.l

A projekt keretében létrehozott szellemi tulajdon hasznosításából származó bevétel értéke (pl. szabadalmak, know-how-k, licencia vagy egyéb formában)

Ft

Eredmény

14

7.m

A projekt keretében létrehozott termék(ek)ből és / vagy szolgáltatás(ok)ból származó árbevétel

Ft

Eredmény

15

7.n

A projekt keretében létrehozott termék(ek)ből és / vagy szolgáltatás(ok)ból származó exportárbevétel

Ft

Eredmény

8. Támogatási adatok, bemeneti és kimeneti mutatók

A

B

C

D

1

Sor-
szám

Indikátor megnevezése
(Amennyiben van, az ERFA mutató kódjával.)

Mértékegység

Indikátor jellege

2

8.a

Támogatott vállalkozások (ebből mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás)
Az ERFA RCO01 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

3

8.b

Vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozások
Az ERFA RCO02 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

4

8.c

Pénzügyi eszközök által támogatott vállalkozások
Az ERFA RCO03 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

5

8.d

Szolgáltatásban részesített vállalkozások száma /
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
Az ERFA RCO04 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

6

8.e

Támogatott új vállalkozások
Az ERFA RCO04 indikátornak megfelelően

db

Kimeneti

7

8.f

Támogatott projekt szám / Támogatási szerződések száma

db

Bemeneti

8

8.g

A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke
Az ERFA RCO08 indikátornak megfelelően

Felhívástól függően
euró vagy Ft

Kimeneti

9

8.h

Támogatott projektek elszámolható összköltsége / szerződés szerint
– ebből Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: BES kategóriának megfelelően)
– ebből Felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: HES kategóriának megfelelően)
– ebből Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (Eurostat: GOV kategóriának megfelelően)
– ebből non-profit kutató-fejlesztő helyek Eurostat: PNP kategóriának megfelelően)

Ft

Bemeneti

10

8.i

Támogatott projektek támogatási összege / szerződés szerint
– ebből Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: BES kategóriának megfelelően)
– ebből Felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: HES kategóriának megfelelően)
– ebből Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (Eurostat: GOV kategóriának megfelelően)
– ebből non-profit kutató-fejlesztő helyek Eurostat: PNP kategóriának megfelelően)

Ft

Bemeneti

11

8.j

Támogatott projektek elszámolt összköltsége / felhasznált, elszámolt
– ebből Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: BES kategóriának megfelelően)
– ebből Felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: HES kategóriának megfelelően)
– ebből Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (Eurostat: GOV kategóriának megfelelően)
– ebből non-profit kutató-fejlesztő helyek Eurostat: PNP kategóriának megfelelően)

Ft

Bemeneti

12

8.k

Támogatott projektek támogatási összege / felhasznált, elszámolt
– ebből Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: BES kategóriának megfelelően)
– ebből Felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek (Eurostat: HES kategóriának megfelelően)
– ebből Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (Eurostat: GOV kategóriának megfelelően)
– ebből non-profit kutató-fejlesztő helyek Eurostat: PNP kategóriának megfelelően)

Ft

Bemeneti

13

8.l

A közpénzből származó támogatásokhoz kapcsolódó magánberuházások
– ebből vissza nem térítendő támogatások,
– ebből pénzügyi eszközök
(Saját forrás, inkubátor inkubációs támogatása, önerő, kiegészítő magánbefektetés stb.)

Ft

Bemeneti

14

8.m

K+F adókedvezmények összértéke

Ft

Bemeneti

15

8.n

K+F adókedvezményben részesített vállaltok száma (ebből mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás)

db

Kimeneti

1

A 4. melléklet a 673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére