• Tartalom

441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, 41. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában,

a 7. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában,

a 12. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában, valamint e) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 15. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés a) és c) pontjában,

a 20. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 21. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) és i) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban Stvr.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A születés statisztikai számbavételénél az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt születés esetén – a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.”

(2) Az Stvr. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Haláleset statisztikai számbavételénél a 2. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot – ez ügyben az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési szolgáltató esetében annak közreműködésével – az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt halálozás esetén – hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.
(1b) Magzati haláleset statisztikai számbavételénél a 2a. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, illetve a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki és továbbítja a KSH-nak.”

(3) Az Stvr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és az (1a) bekezdés esetében – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a (2) bekezdés esetében az adatszolgáltatást az anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a (3) bekezdés esetében az ítélet jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.”

(4) Az Stvr. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az (1b) bekezdés esetében az adatszolgáltatást a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány küldésével egyidejűleg, a halálesetet követő hónap ötödik napjáig kell teljesíteni.”

(2) Hatályát veszti az Stvr. 2. számú melléklet 8. pontja.

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ttvr.) 24. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A halottat koporsós temetés esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni, kivéve)

c) ha a holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított, és az eltemettető kérelmére a temetés helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 15 napon túli koporsós temetést engedélyez.”

(2) A Ttvr. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a járási hivatal engedélye legfeljebb a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. napig szólhat.”

(3) A Ttvr. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni vagy az eltemetésre kötelezett részére ki kell adni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem gondosodik, a hamvak birtokosa kezdeményezi az önkormányzatnál az eltemettetésre kötelezett költségére az urna temetési helyre történő elhelyezését.”

4. § (1) A Ttvr. „Temetkezési szolgáltatás” alcíme a következő 53/A. és 53/B. §-sal egészül ki.

53/A. § A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az elhalálozással kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben járhat el:
a) halottvizsgálati bizonyítvány átvétele,
b) az elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása az egészségügyi vagy igazságügyi szakértői intézményben vagy az eljáró hatóságnál,
c) az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek,
d) az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés,
e) a halálozással kapcsolatos lakcím-, nyugdíj- és egyéb szociális ellátási bejelentési ügyek,
f) az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése,
g) sírnyitás engedélyezése,
h) nemzetközi halottszállítás engedélyezése,
i) temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezése,
j) 15 napon túli temetés engedélyezése.
53/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott tartalmú számlát állít ki.
(2) A számlán csak azt a szolgáltatást kell feltüntetni – szolgáltatásként és részszolgáltatásként egyaránt –, amelyet a temetkezési szolgáltató nyújtott. Az egyes részszolgáltatásnál a temetkezési szolgáltató a részszolgáltatás megnevezése mellett a részszolgáltatásnak a megrendelésre jellemző vagy egyedi tulajdonságát is feltüntetheti.
(3) A temetkezési szolgáltató a temetkezéssel összefüggésben a Tv. 25. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatási elemeken kívül a 2. mellékletben meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel díjat.
(4) A temetkezési szolgáltató más temetkezési szolgáltató felé a 2. mellékletben meghatározott tevékenységen vagy terméken kívül más termékért vagy tevékenységért is számíthat fel díjat, akkor is, ha a tevékenység vagy szolgáltatás maga a temetéssel összefüggésben van.”
61/B. § Ha a temetkezési szolgáltató a számlázást gépi, informatikai vagy vállalatirányítási eszközzel végzi, az 53/B. § (1)–(3) bekezdésében, valamint az 1. és 2. mellékletben foglaltakat 2017. március 31-ig nem köteles alkalmazni, a számláját e tekintetben a 2016. december 31-én hatályos szabályok alapján állítja ki.”

5. § (1) A Ttvr. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Ttvr. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. § (1) A Ttvr. 30. § (3) bekezdésében az „Az elhunytat” szövegrész helyébe az „Az elhunytat vagy hamvait” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Ttvr. 24. § (1) bekezdés a) pontjában „a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján” szövegrész.

3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §2

4. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. §3

5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §4

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

11–14. §5

7. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. §6

8. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

16. §7

17–18. §8

9. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

19. §9

10. A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20–23. §10

11. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Helyettes biztonsági vezető az lehet, aki az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.”

(2) Az Nbr. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A biztonsági vezető köteles a biztonsági vezetők részére szervezett képzésen és továbbképzésen részt venni.”

25. § (1) Az Nbr. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendvédelmi szerveknél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a bíróságoknál és az ügyészi szerveknél a különböző években, de ugyanazon ügyben keletkezett minősített adatokat egy főszámhoz tartozó alszámokon lehet nyilvántartani.”

(2) Az Nbr. 43. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásaiban (a továbbiakban: ESN Alkalmazás) érkező és továbbítandó (a továbbiakban együtt: feldolgozás) minősített adatok kezelése során az (1)–(5) bekezdéstől el lehet tekinteni akkor, ha a minősített adat kizárólag az ESN Alkalmazáson belül feldolgozható és a feldolgozás során a minősített adat sem papíralapú, sem más adathordozón nem jelenik meg.
(7) Ha az adatok feldolgozása során minősített adatot az ESN Alkalmazáson kívül is szükséges adathordozón rögzíteni, a végponti felhasználó a minősített adat kinyerését követően a minősített adatot tartalmazó adathordozót átadja a titkos ügykezelőnek, aki az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
(8) Az ESN Alkalmazáson kívüli feldolgozás ellenőrzésének szabályait a minősített adatot kezelő szerv vezetője a biztonsági szabályzatban határozza meg.”

26. § Az Nbr. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

63. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”

12. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ier.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. Látogatás: telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személy részéről egy másik telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet felkeresése a minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó és a minősített adat megismerésével járó tárgyalás, egyeztetés céljából.”

(2) Az Ier. 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. Nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § m) pontja vagy 6. § p) pontja alapján a gazdálkodó szervezet cégellenőrzését végző nemzetbiztonsági szolgálat.”

28. § (1) Az Ier. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet legfeljebb milyen minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be.”

(2) Az Ier. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
a) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”,
b) „NATO Titkos!”, „NATO Bizalmas!”,
c) „EU Titkos!”, „EU Bizalmas!”
minősítési szintekre adható ki.”

29. § Az Ier. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához az iparbiztonsági ellenőrzést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél. Kérelmet kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat be, amelynek alapítása és a kérelem benyújtása között két teljes gazdasági év eltelt.
(2) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet – ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy nem kívánja megteremteni a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit – a „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához az iparbiztonsági ellenőrzést a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél. Kérelmet kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat be, amelynek alapítása és a kérelem benyújtása között két teljes gazdasági év eltelt.
(3) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az EU minősített adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű Engedéllyel és Rendszerengedéllyel rendelkezik.
(4) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
(5) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint a NATO minősített adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű Engedéllyel és Rendszerengedéllyel rendelkezik.
(6) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.”

30. § (1) Az Ier. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az NBF az iparbiztonsági ellenőrzés megkezdéséről írásban tájékoztatja a gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyeket haladéktalanul értesíti a nemzetbiztonsági ellenőrzésük szükségességéről.”

(2) Az Ier. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a titkos ügykezelő és helyettese, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.”

(3) Az Ier. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (4) vagy (5) bekezdés alapján meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében szereplő kérdőívet a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül kitöltik és eljuttatják az NBF részére, amelynek alapján az NBF elnöke kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést.”

31. § (1) Az Ier. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatbiztonsági ellenőrzés részeként a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott I., vagy II. osztályú biztonsági terület, valamint elektronikus adatkezelő rendszer létesítése érdekében a gazdálkodó szervezet a kialakítandó biztonsági területről alaprajzot és egyszerűsített biztonságtechnikai rendszertervet tartalmazó helyszínrajzot, továbbá a rendszerre vonatkozó, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott dokumentációt készít, melyeket jóváhagyás céljából a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséről, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi az NBF-nek.”

(2) Az Ier. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 4. § (6) bekezdésében, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidők elmulasztása esetén az NBF az eljárást megszünteti.”

32. § (1) Az Ier. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az NBF a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt, a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén pedig kiadja az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt. A biztonsági feltételek hiányában az NBF – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.”

(2) Az Ier. 6. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet
a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,
b) a 4. § (5) bekezdésben meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
c) saját alkalmazásában álló – az NBF elnöke egyetértésével kinevezett – biztonsági vezetőt foglalkoztat.
(5) Ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, akkor a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF a 4. § (4) bekezdésében, valamint az 5. §-ban foglalt feltételek teljesítését követően kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt.
(6) Ha a telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárás során a gazdálkodó szervezet teljesíti a (4) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételeket és a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülésének hiányában telephely biztonsági tanúsítvány nem adható ki, az NBF a gazdálkodó szervezet részére – ha az eljárás során ezzel összefüggésben nyilatkozik – egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.”

33. § (1) Az Ier. 7. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt)

e) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
f) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,
g) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az NBF részére, amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül – ismételt cégellenőrzés elvégzésére jogosult.”

(2) Az Ier. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt foglalkoztat,
b) a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a minősített adathoz hozzáférők az NBF által kiadott érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,
c) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
d) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,
e) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az NBF részére, amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül – ismételt cégellenőrzés elvégzésére jogosult.
(3) Az iparbiztonsági ellenőrzés folyamán vagy a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt
a) a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül az NBF-nek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős elmarasztaló határozatot hoz,
b) az NBF – ha az a) pont szerinti adatszolgáltatás, vagy egyéb módon a tudomására jutó információ indokolttá teszi – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.”

34. § Az Ier. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az NBF nyilvántartást vezet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetről. A nyilvántartás
a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, címét,
b) az iparbiztonsági ellenőrzés elrendelésének és megszüntetésének dátumát, a megszüntetés okát,
c) a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának dátumát, szintjét, valamint
d) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében az Engedély és Rendszerengedély szintjét
tartalmazza.”

35. § Az Ier. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.
(2) Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.”

36. § (1) Az Ier. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában
a) érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve
b) érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő személy vehet részt.”

(2) Az Ier. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet egyidejűleg több minősített szerződés végrehajtásában is részt vehet, ha a telephely biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának szintje azoknak megfelel.
(4) A minősített adatot átadó szerv vezetője a beszerzési eljárás bármely szakaszában – beleértve a szerződéskötést megelőző tárgyalásokat is – kizárólag érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet részére adhat át „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot. A gazdálkodó szervezet részére átadott minősített adat csak a minősített szerződésben meghatározott célra használható fel és a minősített adatot átadó szerv vezetője előzetes engedélye nélkül más személy vagy szervezet részére nem továbbítható.”

(3) Az Ier. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A telephely biztonsági tanúsítvány, az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyéni vállalkozó esetén a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről a minősített adatot átadó szerv vezetője a minősített adat átadása előtt igazolás kiállítását kéri az NBF-től.”

37. § Az Ier. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a minősített adatot átadó szerv vezetője nem Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet kíván „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába bevonni, az NBF útján beszerzi az adott ország nemzeti biztonsági hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó szervezet telephely biztonsági tanúsítványának vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának meglétére vonatkozóan.
(2) Ha külföldi minősített adatot kezelő szerv kíván Magyarország területén bejegyzett gazdálkodó szervezetet minősített szerződés végrehajtásába bevonni, a külföldi fél nemzeti biztonsági hatóságának írásbeli kérésére az NBF elnöke igazolást ad ki a telephely biztonsági tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány meglétéről vagy intézkedik a gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.”

38. § Az Ier. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”

39. § (1) Az Ier. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az Ier. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

40. § (1) Az Ier.

a) 4. § (1) bekezdésében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3), valamint (4) vagy (5)”,

b) 5. § (1) bekezdésében a „Korlátozott terjesztésű” szövegrész helyébe a „„Korlátozott terjesztésű!””,

c) 5. § (3) bekezdésében az „az elektronikus biztonság” szövegrész helyébe az „a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének”,

d) 6. § (3) bekezdésében a „telephelyén” szövegrész helyébe a „székhelyén, telephelyén és fióktelepén”,

e) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatályossága” szövegrész helyébe az „érvényessége”,

f) 8. § (2) és (3) bekezdésében, 9. §-ában a „telephely biztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a „telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány”,

g) 8. § (3) bekezdésében a „jogosító telephely biztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a „jogosító telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány”,

h) 11. § (2) bekezdésében a „Korlátozott terjesztésű” szövegrészek helyébe a „„Korlátozott terjesztésű!””,

i) 13. § (3) bekezdésében a „NATO vagy EU Titkos és NATO vagy EU Bizalmas” szövegrész helyébe a „„NATO Titkos!” vagy „EU Titkos!” és „NATO Bizalmas!” vagy „EU Bizalmas!””,

j) 14. § (1) bekezdésében a „Telephely biztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe a „Telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal”,

k) 14. § (2) bekezdésében a „Bizalmas” kifejezés helyébe a „„Bizalmas!””,

l) 14. § (3) bekezdésében a „„NATO vagy EU Titkos”, valamint „NATO vagy EU Bizalmas”” szövegrész helyébe a „„NATO Titkos!” vagy „EU Titkos!”, valamint „NATO Bizalmas!” vagy „EU Bizalmas!””

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ier. 16. §-a, 18. §-a, 19. és 21. §-a.

13. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

41. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Var.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő fejlesztések esetében az engedélyezési eljárás során az állásfoglalás kialakítására a polgármester kezdeményezésére a hatóság bizottságot hoz létre a környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint bányászati hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett települési önkormányzat képviselőiből. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a bizottság ülésén részt vehet.”

42. § A Var. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

43. § A Var.

a) 1. § 3. pont b) alpontjában a „2. táblázatában” szövegrész helyébe az „1. táblázatában”,

b) 11. § (3) bekezdésében az „Az ötévenkénti” szövegrész helyébe az „A biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés elfogadásától számított öt éven belül, azt követően ötévente végrehajtandó”,

c) 20. § (2) bekezdésében a „legalább háromévenként” szövegrész helyébe az „a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés elfogadásától számított három éven belül, azt követően háromévenként”,

d) 7. melléklet 6.1. pont b) alpontjában a „hatóság által” szövegrész helyébe a „hatóság központi szerve által”

szöveg lép.

14. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamon belül – a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével – úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával.”

(2) A Kkr. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja.”

(3) A Kkr. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának időpontja megegyezzen az 5. melléklet C. pontja szerinti vezetői engedély 11. sorában feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.”

45. § A Kkr. 29. § (4) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg lép.

15. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

46. §11

16. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

47. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvkr.) 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti esetben a holttestet a halál tényének megállapításától számított legkésőbb 12 órán belül – a (2) bekezdésben megjelölt soron kívüli esetekben 6 órán belül – el kell szállítani.”

48. § A Hvkr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztóüzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításának, továbbá – az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően – tárolásának és hűtésének költségeit az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi intézményben az (1) bekezdésben foglalt időponttól történő hűtés költségeit az egészségügyi szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személytől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól egyetemlegesen követelheti.”

49. § A Hvkr. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha
a) nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy,
b) a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról annak kiállítását követő 5 napon belül nem értesíthető az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, vagy
c) a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre kötelezett személy vagy a nevében eljáró temetkezési szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítéstől számított 5 napon belül nem veszi át,
a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítványt – az a)–c) pontok szerinti tény közlése mellett – a köztemetés elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.”

50. § A Hvkr.

a) 36. § (1) és (2) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „6”,

b) 42. § (1) bekezdésében az „eltemettetésére kötelezett vagy annak nevében eljáró személynek” szövegrész helyébe az „eltemettetésére kötelezett személynek vagy annak nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak”,

c) 1. melléklet 6. és 7. sorában a „Hozzátartozó” szövegrész helyébe az „Eltemettetésre kötelezett személy”,

d) 2. melléklet 5. és 6. sorában a „Hozzátartozó” szövegrész helyébe az „Eltemettetésre kötelezett személy”

szöveg lép.

17. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

51. §12

18. Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti
tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló
113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

52. §13

19. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

53–55. §14

20. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

56–57. §15

21. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

58–61. §16

22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

62. §17

23. Záró rendelkezések

63. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2016. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1–6. §, a 24–45. §, a 47–50. § és az 1–3. melléklet, az 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

64. § (1) Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat,

b) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i 2015/444/EU bizottsági határozat,

c) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat,

d) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. július 16-i 775/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

f) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A magzati halálozással összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma
1. Az egészségügyi intézmény adatai
2. A várandós nő:
2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. családi állapota
2.4. férj (élettárs, partner) születési időpontja
2.5. lakcíme
2.6. állampolgársága
2.7. iskolai végzettsége
2.8. gazdasági aktivitása
2.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3. A várandós nő korábbi várandósságainak kimenetele, száma, időpontja
4. A magzat elhalálozásával kapcsolatos adatok:
4.1. várandósság befejezésének időpontja, módja
4.2. magzat neme
4.3. várandósság időtartama
4.4. magzat súlya, hossza
4.5. hol, mikor halt el a magzat
4.6. a magzati halál oka, a magzat fejlődési rendellenessége
4.7. egyes vagy iker magzat, a magzat sorszáma
5. A várandós nő ápolására vonatkozó adatok”

2. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

I. A Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért a következő tartalmú számlát kell kiállítani:
1. Temetésfelvétel
1.1. Temetésszervezés díja
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel)
1.3. Az 53/A. § szerinti ügyek
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése
2.1. Halottkezelés
2.2. Öltöztetés
2.3. Elhunyt hűtése
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis)
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás
3.1. Koporsós temetés
3.1.1. Koporsó
3.1.2. Fémbetét koporsóba
3.1.3. Koporsó szemfedő
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag
3.1.5. Rögfogó
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely)
3.1.7. Névtábla
3.1.8. Koporsó leeresztő
3.2. Hamvak temetése
3.2.1. Urna
3.2.2. Urnaszelence
3.2.3. Urnabetét
3.2.4. Urnaszemfedő
3.2.5. Urnaleeresztő
3.2.6. Urnakeszon
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz
3.2.9. Speciális doboz urnakiadáshoz
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek
3.3.1. Lebomló műanyag zsák
3.3.2. Halotti lepel
3.3.3. Párna
3.3.4. Kárpit
3.3.5. Lepedő
3.3.6. Sírjel
3.3.7. Sírjeltábla
3.3.8. Coltábla
3.3.9. Egyéb Katalógusból kiválasztott kellék
4. Ravatalozás
4.1. Létesítmény igénybevételének díja
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
4.6. Elhunyt megtekintése
5. Sírhelynyitás, visszahantolás
5.1. Sírásás, urnasír ásás
5.2. Sírhelynyitás
5.3. Koporsósüllyesztés
5.4. Hantolás
5.5. Sír felkoszorúzása
6. Sírba helyezés
6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése
7. Halottszállítás
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben
8. Hamvasztás, urnakiadás
8.1. Hamvasztás
8.2. Azonnali hamvasztás
8.3. Urnakiadás
9. Urnaelhelyezés
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
10. Hamvak szórása
10.1. Hamvak szórása temetőben
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
11. Exhumálás
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása
11.3. Urna kiemelése
12. Újratemetés
II. Újratemetésnél a temetéssel megegyező tartalommal kell a számlát kiállítani.
III. A részszolgáltatásokat egyenként és szolgáltatásonként összegezve is meg kell adni.”

3. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A Tv. 28/B. § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb tevékenységek:
1. Temetési hely díja
1.1. Temetési hely megváltásának díja
1.2. Temetési hely újraváltásának díja
1.3. Kommunális díj
2. Temetési hely előkészítése
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése
3. Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése
5. Feliratozás
6. Világi búcsúztatás
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása
8. Virág, virágkészítmények
9. Gyászhirdetés közzététele
10. Urna tárolása
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése”

4. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez18

5–6. melléklet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez19

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 58–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 5–6. melléklet a 63. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére