• Tartalom

443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 2. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

c) államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség: a közigazgatási, társadalombiztosítási, igazgatásszervező, valamint munkaügyi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, továbbá az a) pont szerinti szakképzettség.”

2. § A Kkr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Kkr. 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „miniszterelnökségi” szövegrészek helyébe a „miniszterelnöki” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Kkr. 2. § (6) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

9/B. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, az Alaptörvény értékeit bemutató közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni.”

6. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § E rendeletnek a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 9/B. §-ában előírt továbbképzés a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult továbbképzési időszak tekintetében alkalmazandó azzal, hogy az a 2017. december 31-én jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki – a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti továbbképzési időszakban – 2017. január 1. és 2017. december 31. között az Alaptörvény értékeit bemutató témakörben közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a 9/B. §-ban meghatározott továbbképzést 2018. december 31. napjáig köteles teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. A Kkr. 3. melléklet 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör
Kiemelt munkakörök az I. besorolási osztályban
Kárpótlással összefüggő feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.
Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Áldozatsegítési feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Pártfogó felügyelői feladatkörben:
Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.
Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett – így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés – szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.
Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.”
2. A Kkr. 3. melléklet 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, közigazgatási menedzser vagy közigazgatási szakértő szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II.) szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben érettségi végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző II.) szakképesítés vagy érettségi végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.”
3. A Kkr. 3. melléklet a következő 130a. ponttal egészül ki:
„130a. Halgazdálkodási igazgatás feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai vagy egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között a halgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor szakképzettség; egyetemi szintű biológus, zoológus vagy ökológus szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett halászati szakmérnök, halászati szaküzemmérnök vagy halászati-halgazdálkodási szakmérnök szakképzettség; külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök szakképzettség, és halgazdálkodási szakirányú tudományos fokozat.
A II. besorolási osztályban:
érettségi végzettség és halász szakmunkás szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: halász, haltenyésztő vagy halász szaktechnikus szakképesítés.”
1. 1. pontjában, 22. pontjában, 26–27. pontjában, 32. pontjában, 42–43. pontjában, 46. pontjában, 51. pontjában, 54–55. pontjában, 62–63. pontjában, 78. pontjában, 82. pontjában, 87–88. pontjában, 98. pontjában, 104. pontjában, 108–109. pontjában, 111. pontjában, 127. pontjában, az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 142. pontjában, 145. pontjában és 148. pontjában a „középiskolai” szövegrész helyébe az „érettségi”,
2. 2–4. pontjában, 6. pontjában, 8–14. pontjában, 18. pontjában, 20. pontjában, 25. pontjában, 30–31. pontjában, 33–35. pontjában, 39–40. pontjában, 44. pontjában, 45. pontjában, 47. pontjában, 50. pontjában, 52. pontjában, 56. pontjában, 58. pontjában, 66–67. pontjában, 69. pontjában, 73. pontjában, 81. pontjában, 83. pontjában, 85. pontjában, 92. pontjában, 102. pontjában, 107. pontjában, 113–116. pontjában, 123–125. pontjában, 126. pontjában, 128–131. pontjában, 134. pontjában, 138. pontjában, 144. pontjában és 150. pontjában a „középiskolai” szövegrészek helyébe az „érettségi”,
3. 2. pontjában és 6. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
4. 3. pontjában és 11–13. pontjában a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
5. 4. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
6. 5. pontjában, 7. pontjában és 99. pontjában a „számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
7. 9. pontjában a „revizori szakképesítés” szövegrész helyébe a „revizori szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”, valamint a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
8. 10. pontjában a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés” szövegrész helyébe a „felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
9. 15. pontjában a „szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
10. 16. pontjában az „aktuáriusi szakképzettség” helyébe az „aktuáriusi szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
11. 20. pontjában a „jogász szakképzettség” szövegrész helyébe a „jogász szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
12. 23. pontjában, 49. pontjában, 52. pontjában, 59. pontjában, 68–69. pontjában, 101. pontjában, 122. pontjában, 125. pontjában és 140–141. pontjában a „közigazgatási szakértő” szövegrész helyébe a „közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”,
13. 26. pontjában a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
14. 27. pontjában a „rendszerszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
15. 28. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
16. 30. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
17. 31. pontjában az „és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe az „és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
18. 32. pontjában és 96. pontjában az „igazgatási szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatási szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
19. 35. pontjában az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási” szövegrész helyébe az „agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási”,
20. 41. pontjában, 122. pontjában és 131. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
21. 42. pontjában a „szakigazgatás-szervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakigazgatás-szervező szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
22. 43. pontjában, 76. pontjában és 104. pontjában az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
23. 45. pont 45.1. és 45.3. alpontjában, valamint 71. pontjában a „szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
24. 45. pont 45.5. alpontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „vidékfejlesztési agrármérnök” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési agrármérnök; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
25. 48. pontjában az „okleveles közigazgatási menedzser” szövegrész helyébe az „okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő”, valamint a „gyakorlat; általános” szövegrész helyébe a „gyakorlat; okleveles kriminológus szakképzettség; általános”,
26. 49. pontjában a „szakképzettség; egyetemi” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; egyetemi”,
27. 50. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakon szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
28. 58. pontjában a „végrehajtó-behajtói szakképesítés” szövegrész helyébe a „végrehajtó-behajtói szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
29. 63. pontjában a „szakképzettség; főiskolai” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; főiskolai”,
30. 64. pontjában, 97. pontjában, 143. pontjában, 146. pontjában, 147. pontjában és 149. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
31. 74. pontjában a „megfelelő – szakképzettség” szövegrész helyébe a „megfelelő – szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
32. 77. pontjában a „számviteli szakképzettség” szövegrész helyébe a „számviteli szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
33. 78. pontjában a „társadalombiztosítási szakképesítés” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
34. 82. pontjában a „szakképzettség és legalább” szövegrész helyébe a „szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség és legalább”,
35. 83. pontjában a „vagy kormányablak ügyintézői vizsga” szövegrész helyébe a „vagy kormányablak ügyintézői vizsga; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
36. 86. pontjában, 98. pontjában és 127. pontjában az „intézményében) szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe az „intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
37. 89. pontjában a „középiskolai érettségi” szövegrészek helyébe az „érettségi végzettség”,
38. 102. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
39. 103. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
40. 105. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
41. 108. pontjában a „hostess szakképesítés” szövegrész helyébe a „hostess szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
42. 109. pontjában a „biztonságszervező szakképzettség” szövegrész helyébe a „biztonságszervező szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
43. 110. pontjában és 136. pontjában a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
44. 111. pontjában a „katonai képzési területen szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „katonai képzési területen szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
45. 112. pontjában, 114. pontjában és 116. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
46. 113. pontjában és 115. pontjában a „szakon szerzett szakképzettség” szövegrészek helyébe a „szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
47. 117. pontjában a „főiskolai szakképzettség” szövegrész helyébe a „főiskolai szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
48. 120. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe „szintű szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség”,
49. 126. pontjában a „rendszerszervezői szakképesítés” szövegrész helyébe a „rendszerszervezői szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
50. 128. pontjában az „okmányügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe az „okmányügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
51. 129. pontjában a „szintű szakképzettség” szövegrész helyébe a „szintű szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
52. 133. pontjában a „végzettség” szövegrész helyébe a „végzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
53. 137. pontjában a „közgazdasági szakképezettség” szövegrész helyébe a „közgazdasági szakképezettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
54. 138. pontjában a „szakügyintézői szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintézői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
55. 141. pontjában az „igazgatásszervező szakképzettség” szövegrész helyébe az „igazgatásszervező szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
56. az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 142. pontjában a „szakügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
57. 144. pontjában a „számítástechnikai szakképesítés” szövegrész helyébe a „ számítástechnikai szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
58. 145. pontjában és 148. pontjában a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”,
59. 151. pontjában a „rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség” szövegrész helyébe a „rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség”, valamint a „középiskolai érettségi” szövegrész helyébe az „érettségi”
szöveg lép.
5. Hatályát veszti a Kkr. 130. pontjában
a) az „és halászati”,
b) a „ , halászati szakmérnök”, valamint
c) a „halászati szaktechnikus,”
szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére