• Tartalom

446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során eseti nyilatkozattal vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.
(3) A Ktdt. 3. § (9) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a termékdíjköteles termék:
aa) megnevezését és vámtarifaszámát,
ab) CsK vagy KT kódját,
ac) saját azonosítószámát vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát (a továbbiakban: GTIN) számát, és
ad) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását, anyagnormáját;
b) a hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat esetén – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl – a létrejött termékdíjköteles termék
ba) megnevezését és vámtarifaszámát,
bb) KT kódját,
bc) a vevő nevét, címét, adószámát,
bd) a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát;
c) az újrahasználatra előkészítés vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítése esetén
ca) a közvetlen anyagként, alapanyagként felhasznált termék megnevezését, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),
cb) az előállított termékdíjköteles termék megnevezését, CsK vagy KT kódját, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),
cc) a tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,
cd) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja az újrahasználatra előkészítéshez vagy újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét, és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét, anyagnormáját.”

2. § A Vhr. 9. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

9. § (1) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés
a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,
c) az átvállalás időszakának a meghatározását és
d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét
tartalmazza.
(2) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését
a) külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,
b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,
c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,
d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal vagy a felhasználását igazoló bizonylattal,
e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal vagy
f) csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolószer mennyiségét, továbbá az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok anyagnorma szerinti mennyiségével
igazolja.
(3) Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán – a számla tételeire hivatkozva – a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.”

3. § A Vhr. 23. § (8) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell]

b) a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag vagy kereskedelmi csomagolószer”

4. § (1) A Vhr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vhr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vhr. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vhr. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § A Vhr.

a) 3. § (2) bekezdésében a „bevallási kötelezettség” szövegrész helyébe a „bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség” szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a „Ht.-ben” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.)” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a „munkaviszonyban álló személy,” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló személy,” szöveg,

d) 27. § (7) bekezdésében a „hulladék termékdíjkódja” szövegrész helyébe a „hulladék kódja” szöveg,

e) 29. § (5) bekezdés c) pontjában a „Ht. szerinti” szövegrész helyébe „a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Vhr. 15. § (2) bekezdés e) pontjában és (3) bekezdés f) pontjában a „technológiai” szövegrész.

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A) cím
CsK kódok
1. A CsK kód felépítése
a) 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
b) 2–3. karakter: a termék anyagát jelölő kód
c) 4–5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli
d) 6–7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
2. A CsK kódok adattartalma:
a) a CsK kód 1. karaktere

 

A

B

1.

Kód
(1. karakter)

Megnevezés

2.

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

3.

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

4.

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

5.

H

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

6.

K

Kereskedelmi csomagolószer

7.

M

Műanyag bevásárló reklámtáska

8.

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

9.

Z

Elkülönített hulladék gyűjtő műanyag zsák

b) a CsK kód 2–3. karaktere

 

A

B

1.

Kód
(2–3. karakter)

Megnevezés

2.

Műanyag

3.

01

polietilén-tereftalát (PET)

4.

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5.

03

poli(vinil-klorid) (PVC)

6.

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

7.

05

polipropilén (PP)

8.

06

polisztirol (PS)

9.

07

poliamid

10.

08

poliuretán

11.

09

poli(vinil-alkohol)

12.

18

megújuló nyersanyagból előállított biológiailag lebomló biopolimer

13.

19

más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője

14.

Papír és karton

15.

20

hullámpapírlemez (PAP)

16.

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17.

22

papír (PAP)

18.

29

külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

19.

Fém

20.

40

acél (FE)

21.

41

alumínium (ALU)

22.

49

más fém

23.

Fa

24.

50

fa (FOR)

25.

51

parafa (FOR)

26.

59

más természetes anyag

27.

Textil

28.

60

gyapot (TEX)

29.

61

juta, kender (TEX)

30.

69

más természetes alapú anyag

31.

Üveg

32.

70

színtelen üveg (GL)

33.

71

zöld üveg (GL)

34.

72

barna üveg (GL)

35.

79

más üveg

36.

Társított

37.

80

társított: papír és karton/különböző fémek

38.

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

39.

82

társított: papír és karton/alumínium

40.

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

41.

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

42.

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43.

86

társított: papír és karton/más

44.

90

társított: műanyag/alumínium

45.

91

társított: műanyag/ónozott lemez

46.

92

társított: műanyag/különböző fémek

47.

93

társított: műanyag/más

48.

94

társított: egyéb anyag/egyéb anyag

49.

95

társított: üveg/műanyag

50.

96

társított: üveg/alumínium

51.

97

társított: üveg/ónozott lemez

52.

98

társított: üveg/különböző fémek

53.

Egyéb

54.

99

egyéb anyag

c) a CsK kód 4–5. karaktere

 

A

B

1.

Kód
(4–5. karakter)

Megnevezés

2.

Belföldi előállítású csomagolószer

3.

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

4.

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5.

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

6.

1B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

7.

1C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

8.

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

9.

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

10.

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

11.

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

12.

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

13.

1J

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján

14.

1K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

15.

1L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

16.

1U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

17.

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

18.

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

19.

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

20.

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

21.

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

22.

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

23.

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

24.

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

25.

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

26.

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

27.

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

28.

2H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

29.

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

30.

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

31.

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

32.

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

33.

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

34.

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

35.

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

36.

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

37.

2V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül

38.

1E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

39.

1F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

40.

Külföldről behozott csomagolószer

41.

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

42.

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

43.

3B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

44.

3C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

45.

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

46.

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

47.

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

48.

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

49.

3K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

50.

3L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

51.

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

52.

3U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

53.

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

54.

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

55.

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

56.

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

57.

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

58.

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

59.

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

60.

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

61.

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

62.

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

63.

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

64.

4H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

65.

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

66.

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

67.

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

68.

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

69.

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

70.

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

71.

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

72.

4V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

73.

3E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

74.

3F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

75.

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

76.

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

77.

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

78.

5B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

79.

5C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

80.

5L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

81.

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

82.

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

83.

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján

84.

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

85.

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

86.

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

87.

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

88.

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

89.

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

90.

61

a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

91.

6V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

d) CsK kód 6–7. karaktere

 

A

B

1.

Kód
(6–7. karakter)

Megnevezés

2.

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

3.

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

4.

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

5.

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, a műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák kivételével

6.

01

egyszer használható

7.

02

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

8.

03

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

9.

04

újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer

10.

05

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

11.

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

12.

14

15 mikronnál kisebb falvastagságú

13.

50

15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

14.

51

50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

15.

Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

16.

58

100 liternél kisebb űrtartalmú

17.

59

100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

B) cím
KT kódok
1. A következő táblázatok az aktuális KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák.
a) akkumulátor KT kódjai

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

501

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor

511

4.

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

502

5.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

512

b) egyéb kőolajtermék KT kódjai

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Kenőolaj

601

c) elektromos, elektronikai berendezés KT kódjai

 

A

B

1.

Termékkör megnevezése

KT kód

2.

Nagygép

101

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygép

111

4.

Kisgép

102

5.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgép

112

6.

Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék

103

7.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék

113

8.

Szórakoztatóelektronikai cikk

104

9.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött szórakoztatóelektronikai cikk

114

10.

Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám

105

11.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám

115

12.

Játék, szabadidős és sportfelszerelés

106

13.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött játékok, szabadidős és sportfelszerelés

116

14.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz

107

15.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz

117

16.

Adagoló automata

108

17.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött adagoló automata

118

18.

Rádiótelefon-készülék

109

19.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött rádiótelefon-készülék

119

d) gumiabroncs KT kódja

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Gumiabroncs

211

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs

212

e) reklámhordozó papír KT kódja

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Reklámhordozó papírok

900

f) egyéb műanyagtermék KT kódja

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

301

g) egyéb vegyipari termék KT kódja

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer

701

3.

Szépség- vagy testápoló készítmény

702

h) irodai papírok környezetvédelmi termékkódjai

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Irodai papír

801

i) a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

 

A

B

1.

Vtsz. és megnevezés

KT kód

2.

8702 10 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő

J02

3.

8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

J03

4.

8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek

J13

5.

8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb
1000 cm3 hengerűrtartalommal

J21

6.

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3 -t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

7.

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

8.

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J24

9.

8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

10.

8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3hengerűrtartalommal

J32

11.

8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

12.

8703 90 Más (elektromos motorral, más)

J90

13.

8704 10 Áruszállító gépjármű, dömper, terepjáró kivitelű

J41

14.

8704 21 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J42

15.

8704 22 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű

J43

16.

8704 23 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó

J44

17.

8704 31 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J45

18.

8704 32 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
5 tonna össztömeget meghaladó

J46

19.

8704 90 Más áruszállító gépjármű

J47

20.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

21.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

22.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30

23.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

24.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

2. A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák
A 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

 

A

B

 

Csomagolás típusa

KT kód

1.

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

2.

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

3.

Üveg

4ÜV

4.

Társított csomagolás

5.

Rétegzett italcsomagolás

4RI

6.

Egyéb

4TE

7.

Fém (kivéve alumínium)

4FM

8.

Alumínium

4LU

9.

Egyéb anyagok

4EG

10.

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

11.

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

3. A KT kód 4–5. jegye:

 

A

B

1.

KT kód

Megnevezés

2.

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

3.

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

4.

03

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

5.

04

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

6.

05

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

7.

06

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

8.

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

9.

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

10.

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

11.

74

ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék után nem kell megfizetni

12.

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

13.

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

14.

7R

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

15.

81

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

16.

82

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

17.

83

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

18.

84

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

19.

85

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

20.

86

ha a termékdíj megfizetésre került és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

21.

89

ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

22.

8V

ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján

4. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:

 

A

B

1.

KT kód

Megnevezés

2.

B1

belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

3.

B2

belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4.

B3

a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén

5.

B4

újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék

6.

B5

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék

7.

K1

külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

8.

K2

külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

5. A 7 számjegyű HKT kód felépítése

 

A

B

C

1.

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2.

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

3.

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

4.

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

5.

2–4. pozíció:

900

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

6.

010

– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

7.

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

8.

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

9.

100

– gyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

10.

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

11.

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

12.

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

13.

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

14.

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

15.

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

16.

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

17.

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

18.

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

19.

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

20.

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

21.

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

22.

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

23.

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

24.

422

– energia visszanyerés esetén

25.

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

26.

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

27.

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

28.

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

29.

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

30.

5–7. pozíció:

1**

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

31.

2**

– gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

32.

4**

– csomagolás hulladéka
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

33.

 

5**

– akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

34.

6**

– kenő olaj hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

2. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 2. melléklet I. Alapadatok pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Alapadatok
A termékdíj-kötelezett adatai”
2. A Vhr. 2. melléklet II. alcím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:)
c) egyéni hulladékkezelés választása anyagáramonként, a kibocsátás tényleges vagy tervezett és tárgyévi kezelni tervezett mennyisége,”

3. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 4. melléklet II. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összesített adatok nettó kötelezettségekről)
„3. A termékdíj-előleg összege”
2. A Vhr. 4. melléklete a következő X. alcímmel egészül ki:
„X. Eladótéri műanyag zsák, zacskó, műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén
1. Termékdíj fajtája KT, CsK kód szerinti bontásban
2. Termékdíjköteles termék megnevezése
3. Mennyisége (db)
4. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása
a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége (kg)
b) Termékdíjtételek
c) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.”
3. A Vhr. 4. melléklet III. alcímében a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség” szöveg lép.

4. melléklet a 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez

A Vhr. 5. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíjköteles termék:)
„4. mennyisége (kg) és műanyag zacskó, zsák esetében darabszáma vagy gépjármű esetében darabszáma,
5. termékdíjtétele és összege vagy az átalány-termékdíj összege,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére