• Tartalom

448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2017.04.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, továbbá
az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d), m), q) és r) pontjában,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés e) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában,
a 11. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) és p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §1

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5–16. §2

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

17. §3

4. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

18–19. §4

5. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása, illetve hatályon kívül helyezése

20–22. §5

23. §6

6. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24–26. §7

7. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

27–28. §8

8. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29–35. §9

36. §10

37–38. §11

39. § (1)12

(2)13

40. §14

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41–44. §15

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

45. §16

11. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

46–48. §17

49. §18

50–51. §19

52–53. §20

54. § (1)21

(2)–(3)22

55. § (1)23

(2)24

(3)25

56. §26

12. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. §27

13. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

58. §28

14. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

59–60. §29

61. §30

62. § (1)31

(2)32

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

63. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

c) 117. § (1) bekezdésének a Tkr. 18. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak” szövegrész helyett az „az ellenőrző igazgatóságnak” szöveggel,

lép hatályba.

16. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(3) A 49. § 2017. január 2-án lép hatályba.

1–3. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez33

4–5. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez34

1

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 41–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 50–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 54. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 55. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 55. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 59–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 61. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 62. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére