• Tartalom
Oldalmenü

450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól1

2017.01.01.

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatali szakrendszer

1–2. §2

2. A kormányhivatali eljárásban alkalmazandó elektronikus űrlapok és beadványok

3. § (1) Ahol jogszabály vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a szakmai irányító miniszter (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) valamely beadvány tekintetében elektronikus űrlapot vagy formanyomtatványt rendszeresít, az elektronikus űrlapot az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni.

(2) A kormányhivatal a részére a rendszeresített formanyomtatványon előterjesztett beadványt – önállóan vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével – elektronikus űrlappá alakítja.

(3) Az elektronikus űrlappá alakítás során a kormányhivatal

a) a formanyomtatványról hiteles elektronikus másolatot készít vagy készíttet,

b) a formanyomtatvány és az ahhoz esetlegesen csatolt formanyomtatványok kitöltött adattartalmát automatikus felismertetésre épülő vagy kézi adatrögzítéssel elektronikus űrlapon rögzíti,

c) ellenőrzi a papír alapon beérkező formanyomtatvány és a b) pont szerinti elektronikus űrlap tartalmi egyezését, és

d) az a) pont szerinti hiteles elektronikus másolatot és a b) pont szerinti elektronikus űrlapot a csatolmányaival együttes adatszerkezetként hitelesíti.

(4) Ahol jogszabály vagy a szakmai irányító miniszter valamely beadvány tekintetében elektronikus űrlapot vagy formanyomtatványt rendszeresít, a kormányhivatal a szóban előterjesztett kérelmet vagy nyilatkozatot elektronikus űrlapon rögzíti, és

a) azt az ügyféllel elektronikus úton hitelesítteti, vagy

b) annak kinyomtatott példányát az ügyféllel hitelesítteti.

(5) Ha a (4) bekezdés szerint előterjesztett kérelemhez az ügyfél mellékletet nyújt be, úgy a kormányhivatal arról hiteles elektronikus másolatot készít, és a hiteles elektronikus másolatot, valamint a (4) bekezdés szerinti elektronikus űrlapot együttes adatszerkezetként hitelesíti.

(6) Ahol a miniszter a kormányhivatal egyes eljárási cselekményeinek elvégzésére kötelezően alkalmazandó elektronikus űrlapot rendszeresít, az eljárási cselekményt a kormányhivatal elektronikus úton, a rendszeresített elektronikus űrlap alkalmazásával végzi el.

(7) Az 1. mellékletben felsorolt beadványok esetén az ügyfél jogosult arra, hogy elektronikus ügyintézés keretében történő benyújtás esetén a beadvány elektronikus másolatát a kormányrendeletben meghatározott módon saját maga hitelesítse azzal, hogy vállalja az eredeti beadványnak az adott iratra vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési idejéig, de legalább a benyújtást követő 2 évig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását. E határidőn belül az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles. A megőrzési kötelezettségre és annak időtartamára az ügyintézést biztosító szerv az ügyfelet figyelmezteti.

3. Automatikus szignálás

4. §3

4. Automatikus döntéshozatali eljárás

5. §4

5. A kormányhivatali iratok kézbesítése, a határozatok nyilvántartása

6–7. §5

6. Időpont-foglalási rendszer

8. § (1)–(2)6

(3)7

(4)8

7. Online ügyintézői segítség

9. §9

8. Közigazgatási tudástár

10. § (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.

(2) A közigazgatási tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) a felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a kiegészítéséről, illetve módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, és

b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

(3) Amennyiben egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

(4) A közigazgatási tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja, vagy a javításra a szakminisztert felhívja.

(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Az ilyen hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Amennyiben az ilyen hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.

11. §10

9. Aláírás-minta nyilvántartás

12. §11

10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 9. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. és 2. §, a 4–7. §, a 8. § (3) bekezdése, a 11. és 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Azon beadványok, amelyeknél valamely benyújtandó dokumentum elektronikus másolatát az ügyfél saját maga hitelesítheti:
1. Európai egészségbiztosítási kártya kiállítási kérelem meghatalmazott általi elektronikus benyújtásánál a meghatalmazás elektronikus képi formájú másolata

2. melléklet a 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Automatikus szignálás alkalmazhatóságának köre:
1. Az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás útján előterjesztett beadványok
1

A rendeletet a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

3

A 4. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

4

Az 5. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

5

A 6–7. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

6

A 8. § (1)–(2) bekezdése a 13. § (2) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba.

7

A 8. § (3) bekezdése a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

8

A 8. § (4) bekezdése a 13. § (2) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba.

9

A 9. § a 13. § (2) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba.

10

A 11. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

11

A 12. § a 13. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.