• Tartalom
Oldalmenü

46/2016. (XII. 1.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról1

2016.12.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

(2) A Rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 46/2016. (XII. 1.) NGM rendelethez

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

355851

 

 

Tőkeemelések

Az előirányzat célja a nemzetgazdasági miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére nyújtandó tőkeemelés biztosítása.

gazdasági társaságok

 

 

Egy összegben vagy részletekben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

2. melléklet a 46/2016. (XII. 1.) NGM rendelethez

A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

„5

348273

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség megtérítése.

A személy-szállítási szolgáltatá-sokról szóló 2012. évi
XLI. törvény
(a továbbiak-ban: Sztv.)
25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személy-szállítási közszol-gáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől
számított 15 napon belül
a NAV folyósítja.

 

 

NFM

 

3. melléklet a 46/2016. (XII. 1.) NGM rendelethez

A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

„5

005137

 

Egyéb lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R14.),
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R15.),
a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R16.),
az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R17.),
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és
a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R18.),
a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R19.), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R20.), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben, és
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendeletben meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek.

 

 

Az R14., az R15., az R16., az R17.,
az R18., az R19.,
az R20., az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet,
és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet alapján
a Kincstár végzi.

 

 

A kötele-
zettség-
vállalá s és a teljesítés igazolása kivételével a Kincstár

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 3. napjával.