• Tartalom

464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.10.27.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés g) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1–5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 6. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 7–9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 10. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14., 15. és 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és zs) pontjában, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában, valamint a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2–3. §3

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4–6. §4

7. §5

8. §6

9. § (1)7

(2)8

(3)–(4)9

(5)10

10–11. §11

3. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13–15. §12

5. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása

16. §13

17. § (1)14

a)15

b)16

c)17

(2)18

a)19

b)20

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18–22. §21

7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. §22

8. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló
35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

24–25. §23

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

26–27. §24

10. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

28. §25

11. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

29–32. §26

12. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló
331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

33. §27

13. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

34–36. §28

14. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §29

38. §30

15. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §31

16. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

40–46. §32

17. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. §33

18. Egyéb rendelkezések

48. § (1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 224. § (5) bekezdés d) pontja a „szövegrészek” szövegrész helyett a „szöveg” szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba

a) az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja és 9. §-a,

b) a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

bb) 34. § 16. pontjában a „28/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében,” szövegrész,

bd) 231. §-a,

be) 242. §-a,

c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. mellékletével megállapított 1. melléklet 29. pontja.

19. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2017. október 28-án hatályát veszti.

(3) A 17. § (1) bekezdés b) pontja, a 23. § és a 47. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 7. §, a 9. § (2) és (5) bekezdése, valamint a 2. és az 5. melléklet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 16. §, a 17. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 37. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 12. §, az 50. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 2017. október 27-én lép hatályba.

50. § (1) A 12. § és a 6. melléklet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 34–36. § és a 11. melléklet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 27. § és a 10. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez34

2. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez35

3–4. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez36

5. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez37

6. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vízminőség vizsgálatára szolgáló módszerekkel szemben támasztott követelmények
Az ellenőrzés céljából alkalmazott analitikai módszereket az EN ISO/IEC 17025 szabvány vagy más, azzal egyenértékű, nemzetközileg elfogadott szabvány szerint kell validálni, a laboratóriumoknak és az azokkal szerződésben álló feleknek az EN ISO/IEC 17025 szabványnak vagy más, nemzetközileg elfogadott hasonló szabványnak megfelelő minőségirányítási gyakorlatot kell követniük.
1. Mikrobiológiai paraméterekre vonatkozó módszerek
A vizsgálatokat nemzetközileg elfogadott módszerek szerint kell végezni. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) kihirdetésekor elfogadott módszereket a következő lista tartalmazza. A Kr. kihirdetését követő új nemzetközi (CEN vagy ISO) módszer honosítása esetén azonban a honosítástól kezdődően az új módszert kell alkalmazni. A laboratóriumok ezektől eltérő módszert akkor használhatnak, ha azokat ellenőrzik (validálják) és az 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazásukat Budapest Főváros Kormányhivatala jóváhagyja.
Escherichia coli (E. coli) és coliform baktériumok (MSZ EN ISO 9308-1 vagy MSZ EN ISO 9308-2)
Enterococcusok (MSZ EN ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (MSZ EN ISO 16266)
tenyészthető mikroorganizmusok számlálása – telepszám 22 °C-on (MSZ EN ISO 6222)
tenyészthető mikroorganizmusok számlálása – telepszám 36 °C-on (MSZ EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (beleértve a spórákat is) (MSZ EN ISO 14189)
2. Kémiai és indikátor paraméterek, amelyekre a módszerrel szembeni teljesítménykövetelmények vonatkoznak
2.1. Kémiai és indikátor paraméterek
Az 1. táblázatban szereplő paraméterek esetében az analitikai módszerrel szemben követelmény, hogy képes legyen a határértéknek megfelelő koncentrációkat az adott határérték legfeljebb 30%-ának megfelelő alsó méréshatárral és az 1. táblázatban megadott mérési bizonytalansággal mérni. Az eredményt legalább annyi tizedesjegy pontossággal kell megadni, mint amennyivel az 1. számú melléklet B) és C) részében a határértékeket meghatározták.
Az 1. táblázatban szereplő mérési bizonytalanság nem használható az 1. számú mellékletben megadott határértékek további tűréshatáraként.
1. táblázat
A módszerrel szembeni minimális követelmény – „mérési bizonytalanság”

 

A

B

C

1

Paraméterek

Mérési bizonytalanság (lásd az 1. megjegyzést)
a határérték %-os arányában (a pH kivételével)

Megjegyzések

 

 

 

 

2

Alumínium

25

3

Ammónium

40

4

Antimon

40

5

Arzén

30

6

Benzo[a]pirén

50

Lásd az 5. megjegyzést.

7

Benzol

40

8

Bór

25

9

Bromát

40

10

Kadmium

25

11

Klorid

15

12

Króm

30

13

Vezetőképesség

20

14

Réz

25

15

Cianid

30

Lásd a 6. megjegyzést.

16

1,2-diklór-etán

40

17

Fluorid

20

18

Hidrogénion koncentráció pH (pH egységekben kifejezve)

0,2

Lásd a 7. megjegyzést.

19

Vas

30

20

Ólom

25

21

Mangán

30

22

Higany

30

23

Nikkel

25

24

Nitrát

15

25

Nitrit

20

26

Oxidálhatóság

50

Lásd a 8. megjegyzést.

27

Peszticidek

30

Lásd a 9. megjegyzést.

28

Policiklusos aromás szénhidrogének

50

Lásd a 10. megjegyzést.

29

Szelén

40

30

Nátrium

15

31

Szulfát

15

32

Tetraklóretilén

30

Lásd a 11. megjegyzést.

33

Triklóretilén

40

Lásd a 11. megjegyzést.

34

Trihalometánok – összesen

40

Lásd a 10. megjegyzést.

35

Összes szerves széntartalom (TOC)

30

Lásd a 12. megjegyzést.

36

Zavarosság

30

Lásd a 13. megjegyzést.

Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén történik.
2. táblázat
A módszerrel szemben 2019. december 31-éig alkalmazható követelmények – „pontosság”, „precizitás” és „kimutatási határ”

 

A

B

C

D

E

1

Paraméterek

Pontosság
(lásd a 2. megjegyzést) a határérték %-os arányában (a pH kivételével)

Precizitás (lásd a 3. megjegyzést) a határérték %-os arányában (a pH kivételével)

Kimutatási határ (lásd a 4. megjegyzést) a határérték %-os arányában (a pH kivételével)

Megjegyzések

2

Alumínium

10

10

10

 

3

Ammónium

10

10

10

 

4

Antimon

25

25

25

 

5

Arzén

10

10

10

 

6

Benzo[a]pirén

25

25

25

 

7

Benzol

25

25

25

 

8

Bór

10

10

10

 

9

Bromát

25

25

25

 

10

Kadmium

10

10

10

 

11

Klorid

10

10

10

 

12

Króm

10

10

10

 

13

Vezetőképesség

10

10

10

 

14

Réz

10

10

10

 

15

Cianid

10

10

10

Lásd a 6. megjegyzést.

16

1,2-diklór-etán

25

25

10

 

17

Fluorid

10

10

10

 

18

Hidrogénion koncentráció pH (pH egységekben kifejezve)

0,2

0,2

 

Lásd a 7. megjegyzést.

19

Vas

10

10

10

 

20

Ólom

10

10

10

 

21

Mangán

10

10

10

 

22

Higany

20

10

20

 

23

Nikkel

10

10

10

 

24

Nitrát

10

10

10

 

25

Nitrit

10

10

10

 

26

Oxidálhatóság

25

25

10

Lásd a 8. megjegyzést.

27

Peszticidek

25

25

25

Lásd a 9. megjegyzést.

28

Policiklusos aromás szénhidrogének

25

25

25

Lásd a 10. megjegyzést.

29

Szelén

10

10

10

 

30

Nátrium

10

10

10

 

31

Szulfát

10

10

10

 

32

Tetraklóretilén

25

25

10

Lásd a 11. megjegyzést.

33

Triklóretilén

25

25

10

Lásd a 11. megjegyzést.

34

Trihalometánok – összesen

25

25

10

Lásd a 10. megjegyzést.

35

Zavarosság

25

25

25

 

Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén történik.
2019. december 31-éig az ezen alpont szerinti „alsó méréshatár” és az 1. táblázatban szereplő „mérési bizonytalanság” követelmények helyett a 2. táblázatban szereplő „pontosság”, „precizitás” és „kimutatási határ” teljesítményjellemzők alkalmazásának van helye.
2.2. Megjegyzések az 1. és a 2. táblázathoz

1. megjegyzés

A mérési bizonytalanság a felhasznált adatok alapján a mérendő mennyiségre kapott értékek szórására jellemző nem negatív szám. A mérési bizonytalanságra vonatkozó módszerrel szembeni követelmény (k = 2) a táblázatban megadott határérték százalékos aránya vagy annál jobb eredmény. Más rendelkezés hiányában a mérési bizonytalanságot a határérték szintjén kell megbecsülni.

2. megjegyzés

A pontosság a szisztematikus hiba mutatója, azaz a nagy számú ismételt mérés átlagértéke, valamint a valódi érték közötti különbség. Részletesebb leírás az ISO 5725 szabványban található.

3. megjegyzés

A precizitás a véletlen hiba mutatója, és rendszerint az eredmények átlagérték körüli (egy tételen belüli és tételek közötti) szórásaként fejezzük ki. Az elfogadható precizitás a relatív szórás kétszerese. Ezt a kifejezést részletesebben az ISO 5725 szabvány írja le.

4. megjegyzés

A kimutatási határ:

 

– vagy a paramétert alacsony koncentrációban tartalmazó természetes minta egy tételén belüli szórásának háromszorosa, vagy

 

– egy vakminta (egy tételen belüli) szórásának ötszöröse.

 

 

5. megjegyzés

Ha a mérési bizonytalanság értéke nem érhető el, a rendelkezésre álló legjobb technikát kell kiválasztani (60%-ig).

6. megjegyzés

A módszer meghatározza az összes cianidtartalmat annak minden formájában.

7. megjegyzés

A pontosság, a precizitás és a mérési bizonytalanság értékei pH-egységekben vannak kifejezve.

8. megjegyzés

Referencia-módszer: EN ISO 8467.

9. megjegyzés

A módszerrel szembeni követelmények egyedi peszticidekre vonatkoznak és jelzésértékűek. A mérési bizonytalanság értéke számos peszticid esetében 30% is lehet, más peszticidek esetében azonban legfeljebb 80%-os érték is megengedhető.

10. megjegyzés

A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak, és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes anyagokra vonatkozó határértékek 25%-ának

11. megjegyzés

A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak, és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes anyagokra vonatkozó határértékek 50%-ának

12. megjegyzés

A mérési bizonytalanságot az összes szerves széntartalom (TOC) 3 mg/l-es szintjén kell megbecsülni. Az összes szerves széntartalom és oldott szerves szén meghatározására szolgáló CEN 1484 útmutatót [Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC)] kell használni.

13. megjegyzés

A mérési bizonytalanságot az EN ISO 7027 szabványnak megfelelően 1,0 NTU (nefelometriás turbiditási egység) szinten kell megbecsülni.

3. Biológiai vizsgálatok
A biológiai vizsgálatokat a vonatkozó (nemzetközi vagy hazai) szabványok szerint kell végezni.
4. Az indikatív dózis és az analitikai módszerekkel szembeni követelmények ellenőrzése
4.1. Az indikatív dózisnak való megfelelés ellenőrzése
4.1.1. Az emberi fogyasztásra szánt vízben jelen lévő radioaktivitás kimutatására különböző megbízható vizsgálati stratégiák alkalmazhatóak. E stratégiák kiterjedhetnek bizonyos radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vagy az összesalfa-aktivitás vagy az összesbéta-aktivitás vizsgálatára.
4.1.2. Bizonyos radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vizsgálata
4.1.2.1. Ha valamelyik aktivitáskoncentráció meghaladja a vonatkozó származtatott érték 20%-át, vagy a tríciumkoncentráció meghaladja az 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatban szereplő parametrikus értéket, további radionuklidok vizsgálatára van szükség. A mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó valamennyi releváns információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg.
4.1.3. Az összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák
4.1.3.1. Az indikatív dózis parametrikus indikatív értékének ellenőrzésére alkalmazhatóak az összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák. Adott esetben az összesbéta-aktivitás helyett a K-40 aktivitás koncentráció kivonásával a maradék béta-aktivitás is használható. E célból összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati szinteket kell meghatározni. Az ajánlott összesalfa-aktivitás vizsgálati szint 0,1 Bq/l. Az ajánlott összesbéta-aktivitás vizsgálati szint 1,0 Bq/l.
4.1.3.2. Ha az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás egyidejűleg kisebb, mint 0,1 Bq/l, illetve 1,0 Bq/l, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feltételezheti, hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus értéknél, így nincs szükség az indikatív dózis meghatározásához további izotópspecifikus radiológiai vizsgálatra, kivéve, ha más forrásból tudomása van arról, hogy bizonyos radionuklidok jelen vannak a vízben, és az indikatív dózisnak a 0,1 mSv értéket való túllépését okozhatják.
4.1.3.3. Ha az összesalfa-aktivitás meghaladja a 0,1 Bq/l-t vagy az összesbéta-aktivitás meghaladja az 1,0 Bq/l-t, meghatározott radionuklidok analízisére van szükség.
4.1.3.4. Az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv alternatív összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati szinteket is meghatározhat, ha bizonyítani tudják, hogy ezek az alternatív szintek összhangban állnak az indikatív dózis 0,1 mSv értékével.
4.1.3.5. A mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó valamennyi releváns információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg. Mivel a magas trícium koncentráció más mesterséges radionuklidok jelenlétére utalhat, a tríciumot, az összesalfa-aktivitást és az összesbéta-aktivitást ugyanazon a mintán kell mérni.
4.2. Az indikatív dózis kiszámítása
4.2.1. Az indikatív dózist a mért radionuklid-koncentrációk és a vonatkozó jogszabályban meghatározott dózisegyütthatók, vagy az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elismert információk alapján kell kiszámítani, az éves ivóvízbevitel alapján (felnőttek esetében 730 l). Ha a következő egyenlőtlenség teljesül, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feltételezheti, hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus értéknél, és további vizsgálatra nincs szükség:
ahol
Ci (obs) = az i radionuklid megfigyelt koncentrációja
Ci (der) = az i radionuklid származtatott koncentrációja
n = észlelt radionuklidok száma
4.2.2. Származtatott radioaktivitás-koncentrációk az emberi fogyasztásra szánt vízben (1)

A

B

C

1

Származás

Nuklid

Származtatott koncentráció

2

Természetes

U-238 (2)

3,0 Bq/l

3

U-234 (2)

2,8 Bq/l

4

Ra-226

0,5 Bq/l

5

Ra-228

0,2 Bq/l

6

Pb-210

0,2 Bq/l

7

Po-210

0,1 Bq/l

8

Mesterséges

C-14

240 Bq/l

9

Sr-90

4,9 Bq/l

10

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

11

Am-241

0,7 Bq/l

12

Co-60

40 Bq/l

13

Cs-134

7,2 Bq/l

14

Cs-137

11 Bq/l

15

I-131

6,2 Bq/l

(1) A táblázat a leggyakoribb természetes és mesterséges radionuklidokra vonatkozó értékeket tartalmazza, melyek 0,1 mSv dózisra, 730 liter éves vízbevitellel és a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/EURATOM tanácsi irányelv III. melléklet (A) táblázatában meghatározott dózisegyütthatók alkalmazásával kiszámított pontos értékek. Ugyanezen a módon a más radionuklidokra vonatkozó, származtatott koncentrációk is kiszámíthatók.
(2) A táblázat kizárólag az urán radiológiai tulajdonságait veszi figyelembe, kémiai toxicitását nem.

4.3. Módszertani követelmények
A következő paraméterekre és radionuklidokra vonatkozóan az alkalmazott elemzési módszernek az aktivitáskoncentrációkat legalább az alább meghatározott kimutatási határral tudnia kell mérnie:

A

B

C

1

Paraméterek és radionuklidok

Kimutatási határ
(1. és 2. megjegyzés)

Megjegyzések

2

Trícium

10 Bq/l

3. megjegyzés

3

Radon

10 Bq/l

3. megjegyzés

4

Összesalfa-aktivitás

0,04 Bq/l

4. megjegyzés

5

Összesbéta-aktivitás

0,4 Bq/l

4. megjegyzés

6

U-238

0,02 Bq/l

 

7

U-234

0,02 Bq/l

 

8

Ra-226

0,04 Bq/l

 

9

Ra-228

0,02 Bq/l

5. megjegyzés

10

Pb-210

0,02 Bq/l

 

11

Po-210

0,01 Bq/l

 

12

C-14

20 Bq/l

 

13

Sr-90

0,4 Bq/l

 

14

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

15

Am-241

0,06 Bq/l

16

Co-60

0,5 Bq/l

17

Cs-134

0,5 Bq/l

18

Cs-137

0,5 Bq/l

19

I-131

0,5 Bq/l

Megjegyzések:
1. A kimutatási határt az ISO 11929 („A jellemző határértékek [döntési határérték, kimutatási határ és megbízhatósági tartományok] meghatározása az ionizáló sugárzás méréséhez - Alapok és alkalmazások”) szabvány szerint, 0,05-os első- és másodfajú hiba feltételezésével kell meghatározni.
2. A mérési bizonytalanságokat teljes standard bizonytalanságként vagy kiterjesztett standard bizonytalanságként, 1,96-os kiterjesztési tényezővel, az „Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez” című ISO-útmutató alapján kell kiszámítani és megadni.
3. A trícium és a radon kimutatási határa a 100 Bq/l parametrikus érték 10%-a.
4. Az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás kimutatási határa a 0,1 Bq/l, illetve az 1,0 Bq/l vizsgálati érték 40%-a.
5. Ez a kimutatási határ csak új vízforrás esetében, az indikatív dózis kezdeti vizsgálatára alkalmazandó. Ha a kezdeti vizsgálat alapján nem valószínű, hogy az Ra-228 meghaladja a származtatott koncentráció 20%-át, a kimutatási határ az Ra-228 nuklidra vonatkozó rutinmérések esetében 0,08 Bq/l-re növelhető, amíg az ellenőrzés megismétlése nem szükséges.

7–11. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez38

1

A rendelet a 49. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 40–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 7–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére