• Tartalom
Oldalmenü

465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében és 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 72/B. § (11) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésénél előnyben kell részesíteni)

c) azt a kérelmezőt, aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelt, és”

2. § A TnyR. a következő 96. §-sal egészül ki:

96. § A méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról szóló 465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 72/B. § (9) bekezdését, (11) bekezdés c) pontját és (20) bekezdés a) pontját a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § A TnyR.

a) 72/B. § (9) bekezdésében a „75 000” szövegrész helyébe a „85 000” szöveg,

b) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „85 000” szövegrész helyébe a „90 000” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 72/B. § (11) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,

b) 72/B. § (11) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

_