• Tartalom

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

2017.09.12.

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 9. § (9) bekezdése szerinti befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítás összege a központi költségvetési szerveknek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain a 2017. évi elemi költségvetés 01 űrlap 01–06 és a 18 sorban szereplő, eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettséggel csökkentett összege 11/12 részének az 5/27 része.

2. § A Kvtv. 9. § (9) bekezdése szerint befizetési kötelezettséggel érintett

a) megtakarítás összegének 1/11-ed részét – ezer forintra kerekítve – a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek a Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára fizetik be,

b) megtakarítás összegét a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek további intézkedésig nem használhatják fel, illetve – a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében történő átcsoportosítást kivéve – nem csoportosíthatják át.

3. § (1)2 A fejezetet irányító szerv a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert – költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban, az államháztartásért felelős miniszter által kért formában – a 2. § a) pontja szerinti befizetés összegéről vagy a 2. § b) pontja szerint fel nem használható összegről.

(2) A feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére