• Tartalom

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § A KR. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Viszonosság esetén a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki személyzetének tagja, továbbá családtagja külföldön kiállított vezetői engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre, Magyarország területén történő tartózkodás kezdetétől számított egy éven belül, azt kérelemre vezetési és közlekedési alapismeretekből tett vizsga nélkül magyar vezetői engedélyre kell honosítani.”

5–13. §3

14. § (1)4

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

15. § (1)9

(2) A KR. 60. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

a) a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CD betűjelű”

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(3)–(4)10

(5) A KR. 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A CD betűjelű különleges rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után a jogosult más járművére is felszerelhető.”

(6)11

16. §12

17. §13

18. §14

19–28. §15

29. § A KR. 28. alcíme a következő 120/C. § és 120/D. §-sal egészül ki:

120/C. § (1) E rendeletnek a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) módosított 60. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó képviseletek, szervezetek és személyek kötelesek gondoskodni a DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig történő lecseréléséről az új típusú, CD betűjelű rendszámtáblákra.
(2) A DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig érvényesek.
120/D. § A 17. § (6) bekezdésében foglalt egy éves határidőtől a közlekedési igazgatási hatóság eltekinthet azon kérelmezők esetében, akik magyarországi külszolgálatukat a Módr.2. hatálybalépése előtt kezdték meg.”

30. § (1)16

(2) A KR. 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)17

(4)18

(5)19

31. § A KR.

a)–d)20

e) 63. § (2) bekezdés d) pontjában az „a)–b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,

f)21

g) 84. § (5) bekezdés c) pontjában a „DT, CK” szövegrész helyébe a „CD” szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti a KR.

a)22

d) 13. melléklet 7. pontjában a „– kivéve a CK –” szövegrész.

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez23

2. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A KR. 13. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. A CD betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne kék, karakterei és a keret színe fehér, két betűjelet és kötőjellel elválasztott három-három (összesen hat) számjegyet tartalmaz.”
2. A KR. 13. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:
„Az 1. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1–999999-ig terjednek.”
3. A KR. 13. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. A 3–8. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1–9999-ig terjednek.”

3. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez24

4. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez25

5. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez26

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 30. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 30. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 31. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 31. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 32. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére