• Tartalom

2016. évi XLVII. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról1

2016.07.01.

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.”

(2) A Ht. 42. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató:)

g) – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről – a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente – a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki.

(3) A Ht. 47/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.”

(4) A Ht. 48. § (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi. E rendelkezések megsértése esetében a Hivatal határozattal)

a) megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi a Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót a jogszerű ellenérték alkalmazására,
b) kötelezi a Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének
ba) a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, vagy
bb) a közszolgáltató által nyújtott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett valamennyi ingatlanhasználó részére történő visszatérítésére, ha a sérelmet szenvedett fél személye nem állapítható meg,”

2. § (1) A Ht. 31. § (2a) bekezdésében a „vagy a közszolgáltató” szövegrész helyébe a „vagy a Koordináló szerv”, valamint a „tulajdonába” szövegrész helyébe a „tulajdonába vagy a közszolgáltató tulajdonába, illetve birtokába” szöveg lép.

(2) A Ht. 32/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „koordinációt,” szövegrész helyébe a „koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,” szöveg lép.

(3) A Ht. 43. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”, valamint a „tulajdonába” szövegrész helyébe a „tulajdonába és a közszolgáltató birtokába” szöveg lép.

(4) A Ht. 43. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”, valamint a „képezi.” szövegrész helyébe a „képezi és egyben a közszolgáltató birtokába kerül.” szöveg lép.

(5) A Ht. 47/A. § (1) bekezdésében az „a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

(6) A Ht. 47/A. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Hivatal által kötelezett” szöveg lép.

3. § Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. május 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére