• Tartalom

47/2016. (VII. 15.) FM rendelet

47/2016. (VII. 15.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról1

2017.04.01.

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), d) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában és 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

„8. címke: a fémzárolt vetőmagtétel azonosító adatait és hiteles zárását bizonyító okmány, amely egyedi azonosító jelként a tétel minden göngyölegegységén rajta van, tartalmazza az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszámot és a növény-egészségügyi jogszabályokkal összhangban egyes növényfajok esetében egyúttal növényútlevélként is szolgál,”

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

„24a. hatósági sorszám: hatóság által nyilvántartott, a címkén nyomdai úton elhelyezett szám, amely az Európai Unióban használt típusoknál cdv ellenőrző számjegy, az OECD típusoknál folyamatos sorszám,”

2. § (1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Magyarországon forgalomba hozott elit és alacsonyabb szaporítási fokú vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)

o) a címke hatósági sorszámát.”

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Magyarországon forgalomba hozott kereskedelmi vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)

j) a címke hatósági sorszámát.”

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 45. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A szürke címkének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

i) más tagállamban betakarított vetőmag esetén a hatósági sorszámot.”

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 46. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A vetőmagkeverék címkéjén az alábbi adatokat kell szerepeltetni:)

i) a hatósági sorszámot.”

5. § (1)2

(2)3

(3) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

t) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról.”

6. § (1)4

(2)5

7. §6

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

8. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

j) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról.”

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2–4. §, az 5. § (3) bekezdése, a 8. és 9. §, valamint a 3. és 4. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 29-i, 2015/1955/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2016. január 5-i, 2016/11/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

c) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. március 3-i, 2016/317/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez7

2. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez8

3. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

(Kötelezően feltüntetendő adatok.)
„1.4. A tétel fémzárolási száma.”
2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. rész 1. pont 1.11. és 1.12. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek, egyidejűleg az 1. pont a következő 1.13. alponttal egészül ki:
(Kötelezően feltüntetendő adatok.)
„1.11. Az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.
1.12. Olyan fajták esetében, amelyek hibridek vagy beltenyésztésű vonalak:
1.12.1. elit vetőmag esetében, amennyiben az a hibrid vagy beltenyésztésű vonal, amelyhez a vetőmag tartozik, hatóságilag el van ismerve: az adott komponens fajta hivatalos elismerése során használt megnevezése, a végleges fajtára való hivatkozással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibrid vagy beltenyésztésű vonal esetében pedig a „komponens” szó kíséretében,
1.12.2. elit vetőmag egyéb eseteiben: annak a komponensnek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik, amely kód formájában is megadható a végleges fajtára való hivatkozás kíséretében, a funkcióra (hím vagy anyai szülő) való hivatkozással vagy a nélkül és a „komponens” szó kíséretében,
1.12.3. certifikált vetőmag esetében: annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a „hibrid” szó kíséretében.
1.13. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az „Ismételten ellenőrizve (év és hónap)” felirattal jelezhető.”

4. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

A más tagállamban betakarított, nem véglegesen certifikált vetőmagvak címkéjére és okmányára vonatkozó részletes előírások
1. A címkén kötelezően feltüntetendő adatok a következők:
1.1. a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam neve vagy kezdőbetűi,
1.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,
1.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,
1.4. kategória,
1.5. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,
1.6. bejelentett nettó vagy bruttó súly,
1.7. a „nem véglegesen certifikált vetőmag” felirat,
1.8. az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.
2. A címke színe szürke.
3. Az okmányon kötelezően feltüntetendő adatok a következők:
3.1. az okmányt kibocsátó hatóság,
3.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,
3.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,
3.4. kategória,
3.5. az anyamag hivatkozási száma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,
3.6. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,
3.7. az okmányon szereplő vetőmag tétel előállítására szolgáló vetőmag előállító tábla területe,
3.8. a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,
3.9. annak tanúsítása, hogy a vetőmag termelése során a vetőmag előállító tábla növényállománya a követelményeknek megfelelt,
3.10. adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei,
3.11. a hatósági sorszám.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére