• Tartalom

476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.27.

A Kormány a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

c) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 9. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben

[meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

4. § (1) A BR. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

a) az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,”

(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)

(2) A BR. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)

5. § A BR. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15/A. § (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.
(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.”

6. § A BR. 16. § (8) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

g) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek”

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

7. § (1) A BR. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A BR. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A BR. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A BR. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A BR. a 6. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

(6) A BR. 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) A BR. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A BR. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A BR. 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A BR. 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. § A BR. 4. §-ában a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. és 4/A. mellékletben” szöveg lép.

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja,]

a) az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében, valamint a 2016/403 (EU) bizottsági rendelet II. Mellékletében foglaltak figyelembevételével, a 2016/403 (EU) bizottsági rendelet I. Mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése esetén,”

10. § A KR. 9. § (2) bekezdésében az „(1071/2009/EK rendelet 6. cikk)” szövegrész helyébe az „[1071/2009/EK rendelet 6. cikk, 2016/403 (EU) bizottsági rendelet I. Melléklet]” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt táblázat a 26 kódszámú sort követően a következő 27 kódszámú sorral egészül ki:

(Kódszám

Tényállás

Pontszám)

„27

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban közúti közlekedési szolgáltatás végzése során gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel [BR. 1. melléklet 9., 9/A. pontja]

5”

2. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás
b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt

RSJ

RSJ

RSJ

NSJ

600 000

800 000

800 000

300 000

szállító

szállító

szállító

szállító

2.

A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)
a) és nem rendelkezik engedélykivonattal
b) de rendelkezik engedélykivonattalNSJ500 000
30 000

szállító
járművezető

3.

Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

NSJ

100 000

szállító
járművezető

4.

a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)
b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült)

NSJ

SJ

400 000

200 000

szállító

járművezető

4/A.

A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek

SJ

100 000

szállító

5.

a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön

 


200 000

50 000
300 000
300 000

200 000


járművezető

járművezető
diszpécserszolgálat


diszpécserszolgálat


járművezető

 

b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön

 

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya

 

d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi- szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

6.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély


800 000

500 000

800 000

300 000szállító

járművezető

járművezető

feladó, címzett

 

a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, a gépjárműadó 90 %-a nem került megfizetésre)

 

b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól

 

c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása
d) a c) alpontban meghatározott engedélykezelési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása

7.

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

NSJ

100 000

járművezető

7/A.

A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

SJ

50 000

járművezető

8.

Járművezetői igazolvány hiánya

NSJ

200 000

járművezető

8/A.

A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

SJ

100 000

járművezető
szállító

9.

Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül

RSJ

600 000

járművezető

9/A.

A vezetői engedély
a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának
b) olvashatatlan

SJ


50 000
100 000

járművezető

10.

Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya

SJ

30 000

szállító
járművezető

11.

Utaslista hiánya

10 000

szállító
járművezető

12.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat –,
de legfeljebb

10 000


30 000

szállító
járművezető

13.

Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya


30 000

szállító

3. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető

1.

Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül


150 000


szállító járművezető

2.

A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya


100 000


szállító járművezető

3.

Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is


30 000

szállító járművezető

4.

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,
de legfeljebb

10 000

30 000

szállító járművezető

4. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka

(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető

A

Személyzet

A1

A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása

SJ

100 000

szállító

B

Vezetési időszakok

B1

A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h <...< 10 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B2

10 h ≤...< 11 h

SJ

60 000

B3

11 h ≤ …

NSJ

150 000

B4

A 9 órás napi vezetési idő 50 %-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

13h 30 ≤ …

szünet/pihenő nélkül

RSJ

300 000

B5

A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett

10 h <...< 11 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B6

11 h ≤...< 12 h

SJ

60 000

B7

12 h ≤ …

NSJ

150 000

B8

A 10 órás napi vezetési idő 50 %-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

15h ≤ …

szünet/pihenő nélkül

RSJ

300 000

B9

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése

56 h <...< 60 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B10

60 h ≤...< 65 h

SJ

60 000

B11

65 h ≤...< 70 h

NSJ

150 000

B12

Az összeadódott heti vezetési idő 25 %-os vagy annál nagyobb arányú túllépése

70 h ≤...

RSJ

300 000

B13

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h <…< 100 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B14

100 h ≤…< 105 h

SJ

60 000

B15

105 h ≤...< 112 h 30

NSJ

150 000

B16

Az összeadódott vezetési idő 25 %-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt

112h 30 ≤ …

RSJ

300 000

C

Szünetek

C1

A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt

4 h 30 <...< 5 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

C2

5 h ≤...< 5 h 30

SJ

30 000

C3

5 h 30 ≤...< 6 h

60 000

C4

6 h ≤...< 6 h 30

NSJ

100 000

C5

6 h 30 ≤...

250 000

 

D

Pihenőidők

D1

Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h ≤…< 11 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D2

9 h 15 ≤…< 10 h

SJ

30 000

D3

8 h 30 ≤…< 9 h 15

60 000

D4

7 h 45 ≤…< 8 h 30

NSJ

100 000

D5

...< 7 h 45

250 000

D6

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett

8 h ≤...< 9 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D7

7 h 30 ≤...< 8 h

SJ

30 000

D8

7 h ≤...< 7 h 30

60 000

D9

6 h 30 ≤...< 7 h

NSJ

100 000

D10

...< 6 h 30

250 000

D11

Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h + (8 h ≤...< 9 h)

EJ

10 000

járművezető
szállító

D12

3 h + (7 h 30 ≤...< 8 h)

SJ

30 000

D13

3 h + (7h ≤...< 7 h 30)

60 000

D14

3 h + (6 h 30 ≤...< 7 h)

NSJ

100 000

D15

3 h + (...< 6 h 30)

250 000

D16

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén

8 h ≤...< 9 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D17

7 h 30 ≤...< 8 h

SJ

30 000

D18

7 h ≤...< 7 h 30

60 000

D19

6 h 30 ≤...< 7 h

NSJ

100 000

D20

...< 6 h 30

250 000

D21

Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

22 h ≤...< 24 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D22

21 h ≤...< 22 h

SJ

30 000

D23

20 h ≤...< 21 h

60 000

D24

19 h ≤...< 20 h

NSJ

100 000

D25

...< 19 h

250 000

D26

Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett

42 h ≤...< 45 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D27

39 h ≤...< 42 h

SJ

30 000

D28

36 h ≤...< 39 h

60 000

D29

33 h ≤...< 36 h

NSJ

100 000

D30

...< 33 h

250 000

D31

6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után

...< 3 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D32

3 h ≤...< 6 h

SJ

30 000

D33

6 h ≤...< 12 h

60 000

D34

12 h ≤...< 18

NSJ

100 000

D35

18 ≤ ...

250 000

E

Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)

E1

12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után

… < 3h

EJ

10 000

járművezető
szállító

E2

3 h ≤...< 6 h

SJ

30 000

E3

6h ≤ … < 12h

60 000

E4

12 h ≤...< 18

NSJ

100 000

E5

18h ≤ …

250 000

E6

12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő

66h < … ≤ 67h

SJ

20 000

 

E7

65h < … ≤ 66h

60 000

járművezető
szállító

E8

64h < … ≤ 65h

NSJ

100 000

E9

… ≤ 64h

250 000

E10

22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti

3h < … < 3 h 45

SJ

20 000

 

E11

3 h 45 ≤ … < 4h 30

60 000

járművezető
szállító

E12

5 h 15 ≤ … < 4 h 30

NSJ

100 000

E13

5h 15 ≤ …

250 000

F

Munkaszervezés

F1

A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

NSJ

400 000

szállító

F2

A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya

NSJ

200 000

szállító

5. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=
rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással
érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető

G

Menetíró készülék beépítése

G1

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

RSJ

800 000

szállító

H

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

H1

Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata

NSJ

400 000

szállító

H2

A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ

NSJ

400 000

járművezető

H3

A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

600 000

járművezető

H4

A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja

RSJ

600 000

járművezető

H5

A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

600 000

járművezető

H6

A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

NSJ

300 000

szállító

H7

A menetíró készülék nem megfelelő használata (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya)

NSJ

400 000

járművezető
szállító

H8


Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására


RSJ


800 000

járművezető
szállító

H8/A


Olyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet
(kapcsoló/vezeték ... )

400 000


járművezető
szállító

H9

Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése

RSJ

800 000

járművezető
szállító

H10

A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat

NSJ

400 000

szállító

H11

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)

NSJ

400 000

szállító

H12

Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata

NSJ

100 000

járművezető

H13

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

NSJ

400 000

járművezető

H14

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

NSJ


400 000

járművezető

H15

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

NSJ

300 000

járművezető

H16

Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg

NSJ

150 000

járművezető

H17

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)

SJ

150 000

járművezető

H18

Kapcsoló berendezés helytelen használata

NSJ

150 000

járművezető

H19

Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget nem akadályozza

50 000

járművezető

H20

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)


50 000

szállító
járművezető

H21

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra


50 000

szállító
járművezető

H22

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz


30 000

szállító járművezető

H23

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették


50 000

járművezető

H24

A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként

50 000

szállító

H25

A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó 30 naponként,
de legfeljebb

10 000
50 000

szállító

 

Adatok kitöltése

H26

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

200 000

járművezető

H27

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

100 000

járművezető

H28

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik

50 000

járművezető

H29

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

20 000

járművezető

H30

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

20 000

járművezető

H31

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

50 000

járművezető

H32

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

20 000

járművezető

H33

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

20 000

járművezető

H34

Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe

20 000

járművezető

I

Adatok bemutatása

I1

Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása

NSJ


800 000

járművezető
szállító

I2

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és a megelőző 28 napra vonatkozóan rögzített információkat

NSJ

400 000

járművezető

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

NSJ

400 000

járművezető

I4

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat

NSJ

400 000

járművezető

I5

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

NSJ

400 000

járművezető

J

Hibás működés

J1

A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező szerelő vagy műhely végezte

NSJ


200 000

szállító

J2

A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat

NSJ

300 000

járművezető

J3

A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)

 

100 000

szállító
járművezető

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

L1

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen
b) amennyiben azonosítható

200 000
30 000

járművezető

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

30 000

járművezető

L3

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

150 000

járművezető

M

A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések

M1

Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása

300 000

forgalmazó

M2

Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása

300 000

forgalmazó

M3

Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése

1 000 000

menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M4

Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése

300 000

a tevékenységet végző személy

M5

Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés nélkül

300 000

a menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M6

Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása

300 000

a tevékenységet végző személy

M7

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése

300 000

a menetíró szerelőműhely üzeme

6. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett

N

Maximális heti munkaidő

N1

A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha a 60 órára történő meghosszabbítás lehetősége már kihasználásra került

56h ≤ … < 58h

SJ


20 000

járművezető
szállító

58h ≤ … < 60h

60 000

60h ≤ … < 62h

NSJ

100 000

62h ≤ …


250 000

N2

A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

65h ≤ … < 67h 30

SJ


20 000

járművezető
szállító

67h30 ≤ … < 70h

60 000

70h ≤ … < 72h30

NSJ

100 000

72h30 ≤ …


250 000

O

Szünetek

O1

Nem elegendő kötelező szünet 6–9 órás munkaidő esetében

15 < … ≤ 20 min

SJ


20 000

járművezető
szállító

10 < … ≤ 15 min

60 000

5 < … ≤ 10 min

NSJ

100 000

… ≤ 5 min


250 000

O2

Nem elegendő kötelező szünet több mint 9 órás munkaidő esetében

25 < … ≤ 30 min

SJ


20 000

járművezető
szállító

20 < … ≤ 25 min

60 000

15 < … ≤ 20 min

NSJ

100 000

… ≤ 15 min


250 000

P

Éjszakai munkavégzés

P1

Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai munkavégzés esetén, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

11h ≤ … < 12h

SJ


20 000

járművezető
szállító

12h ≤ … < 13h

60 000

13h ≤ … < 14h

NSJ

100 000

14h ≤ …


250 000

R

Nyilvántartás

R1

A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

300 000

munkáltató

R2

Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

300 000

járművezető

7. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A BR. 5. számú mellékletében foglalt 1. táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1. táblázat

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása

1.

Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása.

RSJ

500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru szivárgása, szóródása.

NSJ

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket

3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy

RSJ

500 000

feladó, töltő, berakó, szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója

olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.

NSJ

4.

Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

NSJ

500 000

konténer üzembentartója, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)

5.

Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás.

NSJ

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

6.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

 

500 000

feladó, csomagoló

7.

A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

 

500 000

feladó, csomagoló

8.

Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

 

500 000

feladó, csomagoló

9.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül

NSJ

300 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

b) konténerben

400 000

berakó, töltő

c) járműben.

500 000

berakó,
szállító (fuvarozó), töltő

100 000

járműszemélyzet amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt

10.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül

NSJ

300 000

feladó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

b) konténerben

400 000

berakó

c) járműben.

400 000

berakó

11.

Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál

NSJ

500 000

töltő

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

300 000

csomagoló

12.

Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

NSJ

500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

13.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

RSJ

500 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

14.

A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca.

 

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben
az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt

15.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

NSJ

500 000

feladó, szállító (fuvarozó)

16.

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le.

NSJ

400 000

szállító (fuvarozó)

17.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

NSJ

400 000

berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet

18.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

NSJ

200 000

berakó, töltő, kirakó

100 000

járműszemélyzet

19.

Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása.

 

500 000

feladó

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások.

 

500 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

21.

A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van.

SJ

300 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

22.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

SJ

150 000

szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója

23.

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.

SJ

250 000

szállító (fuvarozó)

24.

A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

SJ

felszerelés-fajtánként
100 000

szállító (fuvarozó)

25.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

 

300 000

feladó, csomagoló

26.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

SJ

300 000

feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket

27.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

SJ

300 000

konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)

28.

A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog).

SJ

300 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

29.

Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

 

150 000

feladó, berakó, csomagoló, szállító (fuvarozó)

30.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

SJ

300 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

31.

Írásbeli utasítás hiánya.

SJ

300 000

szállító (fuvarozó)

32.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

 

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

33.

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

 

250 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

34.

A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak.

 

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

35.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak.

 

100 000

szállító (fuvarozó)

36.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

 

100 000

feladó, szállító (fuvarozó)

37.

A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik.

 

30 000

járművezető

A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le.

 

100 000

szállító (fuvarozó)

38.

A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem régebben járt le.

 

100 000

szállító (fuvarozó)

39.

A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető.

 

100 000

szállító (fuvarozó)

40.

A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése.

SJ

50 000

járműszemélyzet

41.

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

 

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

8. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=
rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya

100 000

szállító járművezető

2.

Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás

SJ

600 000

szállító járművezető

3.

Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya

SJ

400 000

szállító járművezető

4.

A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya

SJ

400 000

szállító járművezető

5.

Élőállat-szállításhoz előírt dokumentáció, menetlevél hiánya

SJ

200 000

szállító járművezető

6.

Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése

100 000

szállító járművezető

7.

A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja

NSJ

600 000

szállító

8.

Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata

SJ

400 000

szállító járművezető

9.

Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata

SJ

400 000

szállító járművezető

9. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez


Sorszám


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások


A bírság összege,
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető

1.

A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást

300 000

szállító

2.

Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett), vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti

100 000

szállító gépjárművezető

10. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások


A súlyosság foka (RSJ=
rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő N3 kategóriájú jármű vagy járműszerelvény esetében

500 kg < … < 5 %

 

30 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

5 % ≤ … < 10 %

SJ

80 000

10 % ≤ … < 20 %

NSJ

200 000

20 % ≤ … < 30 %

RSJ

350 000

30 % ≤ …

500 000

2.

A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő N2 kategóriájú jármű vagy járműszerelvény esetében

500 kg < … < 5 %

 

30 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

5 % ≤ … < 15 %

SJ

80 000

15 % ≤ … < 25 %

NSJ

200 000

25 % ≤ … < 35 %

RSJ

350 000

35 % ≤ …

500 000

3.

A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, az 1. és 2. pontba nem tartozó jármű vagy járműszerelvény esetében

500 kg < … < 5 %

 

30 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

5 % ≤ … < 15 %

80 000

15 % ≤ … < 25 %

200 000

25 % ≤ … < 35 %

350 000

35 % ≤ …

500 000

4.

A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében.
Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

500 kg < … < 5 %

 

30 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

5 % ≤ … < 10 %

 

80 000

10 % ≤ … < 20 %

 

200 000

20 % ≤ … < 30 %

 

350 000

30 % ≤ …

500 000

5.

A megengedett legnagyobb hosszúságot és magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű.
Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

2 % < … < 10 %

SJ

30 000

szállító
járművezető

10 % ≤ … < 20 %

80 000

20 % ≤ … < 30 %

NSJ

200 000

30 % ≤ …

350 000

6.

A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű.
Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

2,65 m ≤ … < 2,85 m

SJ

30 000

szállító
járművezető

2,85 m ≤ … < 3,10 m

80 000

3,10 m ≤ …< 3,60 m

NSJ

200 000

3,60 m ≤ …

350 000

7.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

100 000

szállító
járművezető

8.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

300 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

9.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

30 000

szállító
járművezető

10.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől
(pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű

100 000

járművezető

11.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép

2 % < … < 10 %

10 000

40 000

100 000

200 000


járművezető gépkezelő

10 % ≤ … < 20 %

20 % ≤ … < 30 %

30 % ≤ …

Sebességkorlátozó készülékek

12.

Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék

RSJ

800 000

üzemben tartó

13.

A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket

NSJ

400 000

üzemben tartó

14.

A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel

SJ

200 000

üzemben tartó

15.

Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék használata

RSJ

800 000

járművezető
üzemben tartó

Műszaki alkalmasság

16.

A személy- és áruszállítást végző gépjárműnek az uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése

RSJ

800 000

üzemben tartó

17.

A személy- és áruszállítást végző gépjármű biztonságilag és műszakilag megfelelő állapotban tartásának elmulasztása, aminek következtében a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerekek/gumiabroncsok, a felfüggesztés vagy az alváz, illetve egyéb berendezések igen súlyos hiányosságokat mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára, hogy az a jármű továbbhaladásának megtiltására vonatkozó döntést eredményez

RSJ

600 000

üzemben tartó

11. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A BR. 12. mellékletében foglalt táblázat 44. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám

Jogszabályok)

44.

2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2. A BR. 12. mellékletben foglalt táblázat a következő 47. sorral egészül ki:

(Sorszám

Jogszabályok)

47.

2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére