• Tartalom

481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.02.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 4. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § (2) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4–6. §4

5. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §5

6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8–21. §6

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. § A 12–14. § és a 18. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 159. cikkének végrehajtását szolgálja.

8. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és az 1. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

(A

B

C

D

E)

39.

A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megváltoztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén.

A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében.

a) építési,
b) összevont,
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási engedélyezési eljárás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatósága, Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(A

B

C

D

E)

10.

A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megváltoztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén.

A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében.

a) építési,
b) összevont,
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási engedélyezési eljárás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatósága, Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

2. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére